1
EK
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR
HAKKINDA ESASLAR
BÖLÜM 1 – GENEL HÜKÜMLER
1.1. KAPSAM
1.1.1 – Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha
önce yapılmış mevcut binalara uygulanır.
1.1.2 – Kullanım amacı ve/veya taşıyıcı sistemi değiştirilecek, deprem öncesi veya
sonrasında performansı değerlendirilecek ve güçlendirilecek olan mevcut binalar için
uygulanacak hükümler Bölüm 7’de verilmiştir.
1.1.3 – Bu Yönetmelik hükümleri, betonarme (yerinde dökülmüş ve öngerilmeli veya
öngerilmesiz prefabrike), çelik ve yığma binalar ile bina türü yapılar için geçerlidir.
1.1.4 – Ahşap bina ve bina türü yapılara uygulanacak minimum koşul ve kurallar, ilgili
yönetmelik hükümleri yürürlüğe konuluncaya dek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
tarafından saptanacak ve projeleri bu esaslara göre düzenlenecektir.
1.1.5 – Binalar ve bina türü yapılar dışında, tasarımının bu yönetmelik hükümlerine
göre yapılmasına izin verilen bina türü olmayan diğer yapılar, Bölüm 2’de, 2.12 ile
tanımlanan yapılarla sınırlıdır. Bu bağlamda; köprüler, barajlar, kıyı ve liman yapıları,
tüneller, boru hatları, enerji nakil hatları, nükleer santrallar, doğal gaz depolama tesisleri
gibi yapılar, tamamı yer altında bulunan yapılar ve binalardan farklı hesap ve güvenlik
esaslarına göre projelendirilen diğer yapılar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
1.1.6 – Bina taşıyıcı sistemini deprem hareketinden yalıtmak amacı ile, bina taşıyıcı
sistemi ile temelleri arasında özel sistem ve gereçlerle donatılan veya diğer aktif ve
pasif kontrol sistemlerini içeren binalar, bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
1.1.7 – Bu Yönetmeliğin kapsamı dışındaki yapılara uygulanacak koşul ve kurallar,
kendi özel yönetmelikleri yapılıncaya dek, ilgili Bakanlıklar tarafından çağdaş
uluslararası standartlar gözönünde tutularak saptanacak ve projeleri bu esaslara göre
düzenlenecektir.
1.2. GENEL İLKELER
1.2.1 – Bu Yönetmeliğe göre yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı tasarımının
ana ilkesi; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki yapısal ve yapısal olmayan sistem
elemanlarının herhangi bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal ve
yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı ve onarılabilir düzeyde
kalması, şiddetli depremlerde ise can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal
hasar oluşumunun sınırlanmasıdır. Mevcut binaların değerlendirmesi ve
güçlendirilmesinde esas alınan performans kriterleri Bölüm 7’de tanımlanmıştır.
2
1.2.2 – Bu Yönetmeliğe göre yeni binaların tasarımında esas alınacak tasarım depremi,
1.2.1’de tanımlanan şiddetli depreme karşı gelmektedir. Bölüm 2, Tablo 2.3’te
tanımlanan Bina Önem Katsayısı I = 1 olan binalar için, tasarım depreminin 50 yıllık
bir süre içinde aşılma olasılığı %10’dur. Farklı aşılma olasılıklı depremler, mevcut
binaların değerlendirmesi ve güçlendirilmesinde gözönüne alınmak üzere Bölüm 7’de
tanımlanmıştır.
1.2.3 – Bu Yönetmelikte belirtilen deprem bölgeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca
hazırlanan ve 18/04/1996 tarihli ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe
konulan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’ndaki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
derece deprem bölgeleridir.
1.2.4 – Bu Yönetmeliğe göre deprem bölgelerinde yapılacak binalar, malzeme ve işçilik
koşulları bakımından Türk Standartları’na ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “Genel
Teknik Şartnamesi” kurallarına uygun olacaktır.
3
BÖLÜM 2 – DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI
2.0. SİMGELER
A(T) = Spektral İvme Katsayısı
Ao = Etkin Yer İvmesi Katsayısı
Ba = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda tasarıma esas iç
kuvvet büyüklüğü
Bax = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda, x doğrultusundaki
depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü
Bay = Taşıyıcı sistem elemanının a asal ekseni doğrultusunda, x’e dik y
doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü
Bb = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda tasarıma esas iç
kuvvet büyüklüğü
Bbx = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda, x doğrultusundaki
depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü
Bby = Taşıyıcı sistem elemanının b asal ekseni doğrultusunda, x’e dik y
doğrultusundaki depremden oluşan iç kuvvet büyüklüğü
BB = Mod Birleştirme Yöntemi’nde mod katkılarının birleştirilmesi ile bulunan
herhangi bir büyüklük
BD = BB büyüklüğüne ait büyütülmüş değer
Di = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nde burulma düzensizliği olan binalar için
i’inci katta ± %5 ek dışmerkezliğe uygulanan büyütme katsayısı
dfi = Binanın i’inci katında Ffi fiktif yüklerine göre hesaplanan yerdeğiştirme
di = Binanın i’inci katında azaltılmış deprem yüklerine göre hesaplanan
yerdeğiştirme
Ffi = Birinci doğal titreşim periyodunun hesabında i’inci kata etkiyen fiktif yük
Fi = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nde i’inci kata etkiyen eşdeğer deprem yükü
fe = Yapısal çıkıntının, mimari elemanın, mekanik ve elektrik donanımın ağırlık
merkezine etkiyen eşdeğer deprem yükü
g = Yerçekimi ivmesi (9.81 m/s2
)
gi = Binanın i’inci katındaki toplam sabit yük
Hi = Binanın i’inci katının temel üstünden itibaren ölçülen yüksekliği (Bodrum
katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda i’inci katın zemin kat
döşemesi üstünden itibaren ölçülen yüksekliği)
HN = Binanın temel üstünden itibaren ölçülen toplam yüksekliği (Bodrum
katlarında rijit çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi
üstünden itibaren ölçülen toplam yükseklik)
Hw = Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde
yüksekliği
hi = Binanın i’inci katının kat yüksekliği
I = Bina Önem Katsayısı
ℓw = Perdenin veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu
Mn = n’inci doğal titreşim moduna ait modal kütle
Mxn = Gözönüne alınan x deprem doğrultusunda binanın n’inci doğal titreşim
modundaki etkin kütle
Myn = Gözönüne alınan y deprem doğrultusunda binanın n’inci doğal titreşim
modundaki etkin kütle
mi = Binanın i’inci katının kütlesi (mi = wi / g)
mθi = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalışması durumunda, binanın i’inci
katının kaydırılmamış kütle merkezinden geçen düşey eksene göre kütle
eylemsizlik momenti
N = Binanın temel üstünden itibaren toplam kat sayısı (Bodrum katlarında rijit
çevre perdelerinin bulunduğu binalarda zemin kat döşemesi üstünden itibaren
4
toplam kat sayısı)
n = Hareketli Yük Katılım Katsayısı
qi = Binanın i’inci katındaki toplam hareketli yük
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
Ralt,Rüst= Kolonları üstten mafsallı tek katlı çerçevelerin, yerinde dökme betonarme,
prefabrike veya çelik binaların en üst (çatı) katı olarak kullanılması
durumunda, sırası ile, alttaki katlar ve en üst kat için tanımlanan R katsayıları
RNÇ = Tablo 2.5’te deprem yüklerinin tamamının süneklik düzeyi normal çerçeveler
tarafından taşındığı durum için tanımlanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
RYP = Tablo 2.5’te deprem yüklerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek perdeler
tarafından taşındığı durum için tanımlanan Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
Ra(T) = Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
S(T) = Spektrum Katsayısı
Sae(T) = Elastik spektral ivme [m /s2
]
SaR(Tr) = r’inci doğal titreşim modu için azaltılmış spektral ivme [m /s2
]
T = Bina doğal titreşim periyodu [s]
T1 = Binanın birinci doğal titreşim periyodu [s]
TA ,TB = Spektrum Karakteristik Periyotları [s]
Tm , Tn = Binanın m’inci ve n’inci doğal titreşim periyotları [s]
Vi = Gözönüne alınan deprem doğrultusunda binanın i’inci katına etki eden kat
kesme kuvveti
Vt = Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nde gözönüne alınan deprem doğrultusunda
binaya etkiyen toplam eşdeğer deprem yükü (taban kesme kuvveti)
VtB = Mod Birleştirme Yöntemi’nde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda
modlara ait katkıların birleştirilmesi ile bulunan bina toplam deprem yükü
(taban kesme kuvveti)
W = Binanın, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak bulunan toplam ağırlığı
we = Yapısal çıkıntının, mimari elemanın, mekanik veya elektrik donanımın ağırlığı
wi = Binanın i’inci katının, hareketli yük katılım katsayısı kullanılarak hesaplanan
ağırlığı
Y = Mod Birleştirme Yöntemi’nde hesaba katılan yeterli doğal titreşim modu
sayısı
α = Deprem derzi boşluklarının hesabında kullanılan katsayı
αS = Süneklik düzeyi yüksek perdelerin tabanında elde edilen kesme kuvvetleri
toplamının, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme
kuvvetine oranı
β = Mod Birleştirme Yöntemi ile hesaplanan büyüklüklerin alt sınırlarının
belirlenmesi için kullanılan katsayı
Δi = Binanın i’inci katındaki azaltılmış göreli kat ötelemesi
(Δi)ort = Binanın i’inci katındaki ortalama azaltılmış göreli kat ötelemesi
ΔFN = Binanın N’inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü
δi = Binanın i’inci katındaki etkin göreli kat ötelemesi
(δi)max = Binanın i’inci katındaki maksimum etkin göreli kat ötelemesi
ηbi = i’inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısı
ηci = i’inci katta tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı
ηki = i’inci katta tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı
Φxin = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod şeklinin
i’inci katta x ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni
Φyin = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod şeklinin
i’inci katta y ekseni doğrultusundaki yatay bileşeni
Φθin = Kat döşemelerinin rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, n’inci mod şeklinin
i’inci katta düşey eksen etrafındaki dönme bileşeni
θi = i’inci katta tanımlanan İkinci Mertebe Gösterge Değeri
5
2.1. KAPSAM
2.1.1 – 1.2.3’de tanımlanan deprem bölgelerinde yeni yapılacak tüm yerinde dökme ve
prefabrike betonarme binalar ile çelik binalar ve bina türü yapıların depreme dayanıklı
olarak hesaplanmasında esas alınacak deprem yükleri ve uygulanacak hesap kuralları bu
bölümde tanımlanmıştır. Yığma binalara ilişkin kurallar ise Bölüm 5’de verilmiştir.
2.1.2 – Bina temellerinin ve zemin dayanma (istinat) yapılarının hesabına ilişkin
kurallar Bölüm 6’da verilmiştir.
2.1.3 – Bina türünde olmayan, ancak bu bölümde verilen kurallara göre hesaplanmasına
izin verilen yapılar, 2.12’de belirtilenlerle sınırlıdır.
2.1.4 – Mevcut binaların deprem performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi
için uygulanacak hesap kuralları Bölüm 7’de verilmiştir.
2.2. GENEL İLKE VE KURALLAR
2.2.1. Bina Taşıyıcı Sistemlerine İlişkin Genel İlkeler
2.2.1.1 – Bir bütün olarak deprem yüklerini taşıyan bina taşıyıcı sisteminde ve aynı
zamanda taşıyıcı sistemi oluşturan elemanların her birinde, deprem yüklerinin temel
zeminine kadar sürekli bir şekilde ve güvenli olarak aktarılmasını sağlayacak yeterlikte
rijitlik, kararlılık ve dayanım bulunmalıdır.
2.2.1.2 – Döşeme sistemleri, deprem kuvvetlerinin taşıyıcı sistem elemanları arasında
güvenle aktarılmasını sağlayacak düzeyde rijitlik ve dayanıma sahip olmalıdır. Yeterli
olmayan durumlarda, döşemelerde uygun aktarma elemanları düzenlenmelidir.
2.2.1.3 – Binaya aktarılan deprem enerjisinin önemli bir bölümünün taşıyıcı sistemin
sünek davranışı ile tüketilmesi için, bu Yönetmelikte Bölüm 3 ve Bölüm 4’de belirtilen
sünek tasarım ilkelerine titizlikle uyulmalıdır.
2.2.1.4 – 2.3.1’de tanımlanan düzensiz binaların tasarımından ve yapımından
kaçınılmalıdır. Taşıyıcı sistem planda simetrik veya simetriğe yakın düzenlenmeli ve
Tablo 2.1’de A1 başlığı ile tanımlanan burulma düzensizliğine olabildiğince yer
verilmemelidir. Bu bağlamda, perde vb rijit taşıyıcı sistem elemanlarının binanın
burulma rijitliğini arttıracak biçimde yerleştirilmesine özen gösterilmelidir. Düşey
doğrultuda ise özellikle Tablo 2.1’de B1 ve B2 başlıkları ile tanımlanan ve herhangi bir
katta zayıf kat veya yumuşak kat durumu oluşturan düzensizliklerden kaçınılmalıdır.
2.2.1.5 – Bölüm 6, Tablo 6.1’de tanımlanan (C) ve (D) gruplarına giren zeminlere
oturan kolon ve özellikle perde temellerindeki dönmelerin taşıyıcı sistem hesabına
etkileri, uygun idealleştirme yöntemleri ile gözönüne alınmalıdır.
2.2.2. Deprem Yüklerine İlişkin Genel Kurallar
2.2.2.1 – Binalara etkiyen deprem yüklerinin belirlenmesi için, bu bölümde aksi
belirtilmedikçe, 2.4’te tanımlanan Spektral İvme Katsayısı ve 2.5’te tanımlanan Deprem
Yükü Azaltma Katsayısı esas alınacaktır.
6
2.2.2.2 – Bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, deprem yüklerinin sadece yatay
düzlemde ve birbirine dik iki eksen doğrultusunda etkidikleri varsayılacaktır. Gözönüne
alınan doğrultulardaki depremlerin ortak etkisine ilişkin hükümler 2.7.5’te verilmiştir.
2.2.2.3 – Deprem yükleri ile diğer yüklerin ortak etkisi altında binanın taşıyıcı sistem
elemanlarında oluşacak tasarım iç kuvvetlerinin taşıma gücü ilkesine göre hesabında
kullanılacak yük katsayıları, bu Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, ilgili yapı
yönetmeliklerinden alınacaktır.
2.2.2.4 – Deprem yükleri ile rüzgar yüklerinin binaya aynı zamanda etkimediği
varsayılacak ve her bir yapı elemanının boyutlandırılmasında, deprem ya da rüzgar
etkisi için hesaplanan büyüklüklerin elverişsiz olanı gözönüne alınacaktır. Ancak,
rüzgardan oluşan büyüklüklerin daha elverişsiz olması durumunda bile; elemanların
boyutlandırılması, detaylandırılması ve birleşim noktalarının düzenlenmesinde, bu
Yönetmelikte belirtilen koşullara uyulması zorunludur.
2.3. DÜZENSİZ BİNALAR
2.3.1. Düzensiz Binaların Tanımı
Depreme karşı davranışlarındaki olumsuzluklar nedeni ile tasarımından ve yapımından
kaçınılması gereken düzensiz binalar’ın tanımlanması ile ilgili olarak, planda ve düşey
doğrultuda düzensizlik meydana getiren durumlar Tablo 2.1’de, bunlarla ilgili koşullar
ise 2.3.2’de verilmiştir.
2.3.2. Düzensiz Binalara İlişkin Koşullar
Tablo 2.1’de tanımlanan düzensizlik durumlarına ilişkin koşullar aşağıda belirtilmiştir:
2.3.2.1 – A1 ve B2 türü düzensizlikler, 2.6’da belirtildiği üzere, deprem hesap
yönteminin seçiminde etken olan düzensizliklerdir.
2.3.2.2 – A2 ve A3 türü düzensizliklerin bulunduğu binalarda, birinci ve ikinci derece
deprem bölgelerinde, kat döşemelerinin kendi düzlemleri içinde deprem kuvvetlerini
düşey taşıyıcı sistem elemanları arasında güvenle aktarabildiği hesapla doğrulanacaktır.
2.3.2.3 – B1 türü düzensizliğinin bulunduğu binalarda, gözönüne alınan i’inci kattaki
dolgu duvarı alanlarının toplamı bir üst kattakine göre fazla ise, ηci’nin hesabında dolgu
duvarları gözönüne alınmayacaktır. 0.60 ≤ (ηci)min < 0.80 aralığında Tablo 2.5’te verilen
taşıyıcı sistem davranış katsayısı, 1.25 (ηci)min değeri ile çarpılarak her iki deprem
doğrultusunda da binanın tümüne uygulanacaktır. Ancak hiçbir zaman ηci < 0.60
olmayacaktır. Aksi durumda, zayıf katın dayanımı ve rijitliği arttırılarak deprem hesabı
tekrarlanacaktır.
2.3.2.4 – B3 türü düzensizliğin bulunduğu binalara ilişkin koşullar, bütün deprem
bölgelerinde uygulanmak üzere, aşağıda belirtilmiştir:
(a) Kolonların binanın herhangi bir katında konsol kirişlerin veya alttaki kolonlarda
oluşturulan guselerin üstüne veya ucuna oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
7
TABLO 2.1 – DÜZENSİZ BİNALAR
A – PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI İlgili
Maddeler
A1 – Burulma Düzensizliği :
Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için,
herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı
doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eden
Burulma Düzensizliği Katsayısı ηbi’nin 1.2’den büyük olması
durumu (Şekil 2.1). [ηbi = (Δi)max / (Δi)ort > 1.2]
Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ± %5 ek dışmerkezlik etkileri de
gözönüne alınarak, 2.7’ye göre yapılacaktır.

2.3.2.1
A2 – Döşeme Süreksizlikleri :
Herhangi bir kattaki döşemede (Şekil 2.2);
I – Merdiven ve asansör boşlukları dahil, boşluk alanları
toplamının kat brüt alanının 1/3’ünden fazla olması durumu,
II – Deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem elemanlarına güvenle
aktarılabilmesini güçleştiren yerel döşeme boşluklarının
bulunması durumu,
III – Döşemenin düzlem içi rijitlik ve dayanımında ani
azalmaların olması durumu
2.3.2.2
A3 – Planda Çıkıntılar Bulunması :
Bina kat planlarında çıkıntı yapan kısımların birbirine dik iki
doğrultudaki boyutlarının her ikisinin de, binanın o katının aynı
doğrultulardaki toplam plan boyutlarının %20’sinden daha büyük
olması durumu (Şekil 2.3).
2.3.2.2
B – DÜŞEY DOĞRULTUDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI İlgili
Maddeler
B1 – Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) :
Betonarme binalarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun
herhangi birinde, herhangi bir kattaki etkili kesme alanı’nın, bir
üst kattaki etkili kesme alanı’na oranı olarak tanımlanan
Dayanım Düzensizliği Katsayısı ηci’nin 0.80’den küçük olması
durumu. [ηci = (∑Ae)i / (∑Ae)i+1 < 0.80]
Herhangi bir katta etkili kesme alanının tanımı:
∑Ae = ∑Aw + ∑Ag + 0.15 ∑Ak (Simgeler için Bkz. 3.0)
2.3.2.3
B2 – Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) :
Birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için,
herhangi bir i’inci kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranının
bir üst veya bir alt kattaki ortalama göreli kat ötelemesi oranına
bölünmesi ile tanımlanan Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ηki’nin
2.0’den fazla olması durumu. [ηki = (Δi /hi)ort / (Δi+1 /hi+1)ort > 2.0
veya ηki = (Δi /hi)ort / (Δi−1/hi−1)ort > 2.0]
Göreli kat ötelemelerinin hesabı, ± %5 ek dışmerkezlik etkileri de
gözönüne alınarak 2.7’ye göre yapılacaktır.
2.3.2.1
B3 – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği :
Taşıyıcı sistemin düşey elemanlarının (kolon veya perdelerin) bazı
katlarda kaldırılarak kirişlerin veya guseli kolonların üstüne veya
ucuna oturtulması, ya da üst kattaki perdelerin altta kolonlara
oturtulması durumu (Şekil 2.4).
2.3.2.4
8

Şekil 2.1
Şekil 2.2
A A
Ab Ab1 Ab2
A2 türü düzensizlik durumu – I
Ab / A > 1/3
Ab : Boşluk alanları toplamı
A : Brüt kat alanı
Ab = Ab1 + Ab2
A2 türü düzensizlik durumu – II
Kesit A-A
A2 türü düzensizlik durumu – II ve III
i +1’ inci kat
döşemesi
Döşemelerin kendi düzlemleri içinde rijit diyafram olarak çalışmaları durumunda
(Δi)ort = 1/2 [(Δi)max + (Δi)min]
Burulma düzensizliği katsayısı :
ηbi = (Δi)max / (Δi)ort
Burulma düzensizliği durumu : ηbi > 1.2
i’ inci kat
döşemesi
Deprem
doğrultusu
(Δi)max (Δi)min
9
Şekil 2.3
Şekil 2.4
(b) Kolonun iki ucundan mesnetli bir kirişe oturması durumunda, kirişin bütün
kesitlerinde ve ayrıca gözönüne alınan deprem doğrultusunda bu kirişin bağlandığı
düğüm noktalarına birleşen diğer kiriş ve kolonların bütün kesitlerinde, düşey yükler ve
depremin ortak etkisinden oluşan tüm iç kuvvet değerleri %50 oranında arttırılacaktır.
(c) Üst katlardaki perdenin altta kolonlara oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
(d) Perdelerin binanın herhangi bir katında, kendi düzlemleri içinde kirişlerin üstüne
açıklık ortasında oturtulmasına hiçbir zaman izin verilmez.
Bkz. 2.3.2.4 (a) Bkz. 2.3.2.4 (b)
Bkz. 2.3.2.4 (c) Bkz. 2.3.2.4 (d)
ay
Lx Lx
ax ax ax ax
ay
ay
Ly Ly Ly
ay
ax
Lx
A3 türü düzensizlik durumu:
ax > 0.2 Lx ve aynı zamanda ay > 0.2 Ly
10
2.4. ELASTİK DEPREM YÜKLERİNİN TANIMLANMASI : SPEKTRAL
İVME KATSAYISI
Deprem yüklerinin belirlenmesi için esas alınacak olan Spektral İvme Katsayısı, A(T),
Denk.(2.1) ile verilmiştir. %5 sönüm oranı için tanımlanan Elastik İvme Spektrumu’nun
ordinatı olan Elastik Spektral İvme, Sae(T), Spektral İvme Katsayısı ile yerçekimi ivmesi
g’nin çarpımına karşı gelmektedir.
o
ae
( ) = ( )
( ) = ( )
AT A IST
S T AT g (2.1)
2.4.1. Etkin Yer İvmesi Katsayısı
Denk.(2.1)’de yer alan Etkin Yer İvmesi Katsayısı, Ao , Tablo 2.2’de tanımlanmıştır.
TABLO 2.2 – ETKİN YER İVMESİ KATSAYISI (Ao)
Deprem Bölgesi Ao
1 0.40
2 0.30
3 0.20
4 0.10
2.4.2. Bina Önem Katsayısı
Denk.(2.1)’de yer alan Bina Önem Katsayısı, I , Tablo 2.3’te tanımlanmıştır.
TABLO 2.3 – BİNA ÖNEM KATSAYISI (I)
Binanın Kullanım Amacı
veya Türü
Bina Önem
Katsayısı (I)
1. Deprem sonrası kullanımı gereken binalar ve tehlikeli madde
içeren binalar
a) Deprem sonrasında hemen kullanılması gerekli binalar
(Hastaneler, dispanserler, sağlık ocakları, itfaiye bina ve tesisleri,
PTT ve diğer haberleşme tesisleri, ulaşım istasyonları ve terminalleri,
enerji üretim ve dağıtım tesisleri; vilayet, kaymakamlık ve belediye
yönetim binaları, ilk yardım ve afet planlama istasyonları)
b) Toksik, patlayıcı, parlayıcı, vb özellikleri olan maddelerin
bulunduğu veya depolandığı binalar
1.5
2. İnsanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu ve değerli
eşyanın saklandığı binalar
a) Okullar, diğer eğitim bina ve tesisleri, yurt ve yatakhaneler, askeri
kışlalar, cezaevleri, vb.
b) Müzeler
1.4
3. İnsanların kısa süreli ve yoğun olarak bulunduğu binalar
Spor tesisleri, sinema, tiyatro ve konser salonları, vb. 1.2
4. Diğer binalar
Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar
(Konutlar, işyerleri, oteller, bina türü endüstri yapıları, vb)
1.0
11
2.4.3. Spektrum Katsayısı
2.4.3.1 – Denk.(2.1)’de yer alan Spektrum Katsayısı, S(T), yerel zemin koşullarına ve
bina doğal periyodu T’ye bağlı olarak Denk.(2.2) ile hesaplanacaktır (Şekil 2.5).
A
A
A B
0.8
B
B
( ) = 1 + 1.5 (0 )
( ) = 2.5 ( )
( ) = 2.5 ( )
T ST T T
T
ST T T T
T ST T T
T
≤ ≤
< ≤
⎛ ⎞ < ⎜ ⎟ ⎝ ⎠
(2.2)
Denk.(2.2)’deki Spektrum Karakteristik Periyotları, TA ve TB , Bölüm 6’da Tablo 6.2
ile tanımlanan Yerel Zemin Sınıfları’na bağlı olarak Tablo 2.4’te verilmiştir.
TABLO 2.4 – SPEKTRUM KARAKTERİSTİK PERİYOTLARI (TA , TB)
Tablo 6.2’ye göre
Yerel Zemin Sınıfı
TA
(saniye)
TB
(saniye)
Z1 0.10 0.30
Z2 0.15 0.40
Z3 0.15 0.60
Z4 0.20 0.90
2.4.3.2 – Bölüm 6’da 6.2.1.2 ve 6.2.1.3’te belirtilen koşulların yerine getirilmemesi
durumunda, Tablo 2.4’te Z4 yerel zemin sınıfı için tanımlanan spektrum karakteristik
periyotları kullanılacaktır.
2.4.4. Özel Tasarım İvme Spektrumları
Gerekli durumlarda elastik tasarım ivme spektrumu, yerel deprem ve zemin koşulları
gözönüne alınarak yapılacak özel araştırmalarla da belirlenebilir. Ancak, bu şekilde
belirlenecek ivme spektrumu ordinatlarına karşı gelen spektral ivme katsayıları, tüm
periyotlar için, Tablo 2.4’teki ilgili karakteristik periyotlar gözönüne alınarak Denk.
(2.1)’den bulunacak değerlerden hiçbir zaman daha küçük olmayacaktır.
Şekil 2.5
T TA TB
2.5
1.0
S(T) = 2.5 (TB / T )0.8
S(T)
12
2.5. ELASTİK DEPREM YÜKLERİNİN AZALTILMASI: DEPREM YÜKÜ
AZALTMA KATSAYISI
Depremde taşıyıcı sistemin kendine özgü doğrusal elastik olmayan davranışını
gözönüne almak üzere, 2.4’te verilen spektral ivme katsayısına göre bulunacak elastik
deprem yükleri, aşağıda tanımlanan Deprem Yükü Azaltma Katsayısı’na bölünecektir.
Deprem Yükü Azaltma Katsayısı, çeşitli taşıyıcı sistemler için Tablo 2.5’te tanımlanan
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı, R’ye ve doğal titreşim periyodu, T’ye bağlı olarak
Denk.(2.3) ile belirlenecektir.
a A
A
a A
( ) = 1.5 + ( 1.5) (0 )
( ) = ( )
T R T R TT
T
R TR TT
− ≤≤
<
(2.3)
2.5.1. Taşıyıcı Sistemlerin Süneklik Düzeylerine İlişkin Genel Koşullar
2.5.1.1 – Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayıları Tablo 2.5’te verilen süneklik düzeyi
yüksek taşıyıcı sistemler ve süneklik düzeyi normal taşıyıcı sistemler’e ilişkin tanımlar
ve uyulması gerekli koşullar, betonarme binalar için Bölüm 3’te, çelik binalar için ise
Bölüm 4’te verilmiştir.
2.5.1.2 – Tablo 2.5’te süneklik düzeyi yüksek olarak gözönüne alınacak taşıyıcı
sistemlerde, süneklik düzeyinin her iki yatay deprem doğrultusunda da yüksek olması
zorunludur. Süneklik düzeyi bir deprem doğrultusunda yüksek veya karma, buna dik
diğer deprem doğrultusunda ise normal olan sistemler, her iki doğrultuda da süneklik
düzeyi normal sistemler olarak sayılacaktır.
2.5.1.3 – Süneklik düzeyleri her iki doğrultuda aynı olan veya bir doğrultuda yüksek,
diğer doğrultuda karma olan sistemlerde, farklı doğrultularda birbirinden farklı R
katsayıları kullanılabilir.
2.5.1.4 – Perde içermeyen kirişsiz döşemeli betonarme sistemler ile, kolon ve kirişleri
3.3, 3.4 ve 3.5’te verilen koşullardan herhangi birini sağlamayan dolgulu veya dolgusuz
dişli ve kaset döşemeli betonarme sistemler, süneklik düzeyi normal sistemler olarak
gözönüne alınacaktır.
2.5.1.5 – Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde;
(a) Aşağıdaki (b) paragrafı dışında, taşıyıcı sistemi sadece çerçevelerden oluşan
binalarda süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler’in kullanılması zorunludur.
(b) Tablo 2.3’e göre Bina Önem Katsayısı I = 1.2 ve I = 1.0 olan çelik binalarda,
HN ≤ 16 m olmak koşulu ile, sadece süneklik düzeyi normal çerçevelerden oluşan
taşıyıcı sistemler kullanılabilir.
(c) Tablo 2.3’e göre Bina Önem Katsayısı I = 1.5 ve I = 1.4 olan tüm binalarda süneklik
düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler veya 2.5.4.1’de tanımlanan süneklik düzeyi bakımından
karma taşıyıcı sistemler kullanılacaktır.
2.5.1.6 – Perde içermeyen süneklik düzeyi normal taşıyıcı sistemler’e, sadece üçüncü ve
dördüncü derece deprem bölgelerinde, aşağıdaki koşullarla izin verilebilir:
(a) 2.5.1.4’te tanımlanan betonarme binalar, HN ≤ 13 m olmak koşulu ile yapılabilir.
13
(b) 2.5.1.4’te tanımlananların dışında, taşıyıcı sistemi sadece süneklik düzeyi normal
çerçevelerden oluşan betonarme ve çelik binalar, HN ≤ 25 m olmak koşulu ile
yapılabilir.
TABLO 2.5 – TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞ KATSAYISI (R)
BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ
Süneklik
Düzeyi
Normal
Sistemler
Süneklik
Düzeyi
Yüksek
Sistemler
(1) YERİNDE DÖKME BETONARME BİNALAR
(1.1) Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı
binalar ……………………………………………………………………….….
(1.2) Deprem yüklerinin tamamının bağ kirişli (boşluklu)
perdelerle taşındığı binalar…………………………………………..…..
(1.3) Deprem yüklerinin tamamının boşluksuz perdelerle
taşındığı binalar…………………………………………………………..….
(1.4) Deprem yüklerinin çerçeveler ile boşluksuz ve/veya bağ
kirişli (boşluklu) perdeler tarafından birlikte taşındığı binalar..
4
4
4
4
8
7
6
7
(2) PREFABRİKE BETONARME BİNALAR
(2.1) Deprem yüklerinin tamamının bağlantıları tersinir
momentleri aktarabilen çerçevelerle taşındığı binalar …….…..
(2.2) Deprem yüklerinin tamamının, üstteki bağlantıları
mafsallı olan kolonlar tarafından taşındığı tek katlı binalar…..
(2.3) Deprem yüklerinin tamamının prefabrike veya yerinde
dökme boşluksuz ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdelerle
taşındığı, çerçeve bağlantıları mafsallı olan prefabrike binalar..
(2.4) Deprem yüklerinin, bağlantıları tersinir momentleri
aktarabilen prefabrike çerçeveler ile yerinde dökme boşluksuz
ve/veya bağ kirişli (boşluklu) perdeler tarafından birlikte
taşındığı binalar………………………………………………
3
──
──
3
7
3
5
6
(3) ÇELİK BİNALAR
(3.1) Deprem yüklerinin tamamının çerçevelerle taşındığı
binalar……………………………………………………………………….….
(3.2) Deprem yüklerinin tamamının, üstteki bağlantıları
mafsallı olan kolonlar tarafından taşındığı tek katlı binalar…..
(3.3) Deprem yüklerinin tamamının çaprazlı perdeler veya
yerinde dökme betonarme perdeler tarafından taşındığı binalar
(a) Çaprazların merkezi olması durumu………………………….…
(b) Çaprazların dışmerkez olması durumu……………………..….
(c) Betonarme perdelerin kullanılması durumu……………………
(3.4) Deprem yüklerinin çerçeveler ile birlikte çaprazlı çelik
perdeler veya yerinde dökme betonarme perdeler tarafından
birlikte taşındığı binalar
(a) Çaprazların merkezi olması durumu………………………….…
(b) Çaprazların dışmerkez olması durumu…………………………
(c) Betonarme perdelerin kullanılması durumu……………………
5
──
4
──
4
5
──
4
8
4
5
7
6
6
8
7
14
2.5.2. Süneklik Düzeyi Yüksek Betonarme Boşluksuz Perdeli-Çerçeveli Sistemlere
İlişkin Koşullar
Deprem yüklerinin süneklik düzeyi yüksek boşluksuz (bağ kirişsiz) betonarme perdeler
ile süneklik düzeyi yüksek betonarme veya çelik çerçeveler tarafından birlikte taşındığı
binalara ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir:
2.5.2.1 – Bu tür sistemlerde, Tablo 2.5’te yerinde dökme betonarme ve çelik çerçeve
durumu için verilen R = 7’nin veya prefabrike betonarme çerçeve durumu için verilen
R = 6’nın kullanılabilmesi için, boşluksuz perdelerin tabanında deprem yüklerinden
meydana gelen kesme kuvvetlerinin toplamı, binanın tümü için tabanda meydana
gelen toplam kesme kuvvetinin %75’inden daha fazla olmayacaktır (αS ≤ 0.75).
2.5.2.2 – 2.5.2.1’deki koşulun sağlanamaması durumunda, 0.75 < αS ≤ 1.0 aralığında
kullanılacak R katsayısı, yerinde dökme betonarme ve çelik çerçeve durumu için
R = 10 − 4 αS bağıntısı ile, prefabrike betonarme çerçeve durumu için ise R = 9 − 4 αS
bağıntısı ile belirlenecektir.
2.5.2.3 – Hw / ℓw ≤ 2.0 olan perdelerde, yukarıda tanımlanan R katsayılarına göre
hesaplanan iç kuvvetler, [3 / (1 + Hw / ℓw)] katsayısı ile çarpılarak büyültülecektir.
Ancak bu katsayı, 2’den büyük alınmayacaktır.
2.5.3. Süneklik Düzeyi Normal Bazı Sistemlerde Perde Kullanım Zorunluluğuna
İlişkin Koşullar
2.5.1.6’nın (a) ve (b) paragraflarında tanımlanan süneklik düzeyi normal sistemler,
bütün deprem bölgelerinde ve aynı paragraflarda tanımlanan yükseklik sınırlarının
üzerinde de yapılabilir. Ancak bu durumda, betonarme binalarda tüm yükseklik boyunca
devam eden ve aşağıdaki koşulları sağlayan süneklik düzeyi normal veya yüksek
betonarme boşluksuz ya da bağ kirişli (boşluklu) perdelerin, çelik binalarda ise süneklik
düzeyi normal veya yüksek merkezi veya dışmerkez çaprazlı perdelerin kullanılması
zorunludur.
2.5.3.1 – Taşıyıcı sistemde süneklik düzeyi normal perdelerin kullanılması durumunda,
her bir deprem doğrultusunda, deprem yüklerine göre perdelerin tabanında elde edilen
kesme kuvvetlerinin toplamı, binanın tümü için tabanda meydana gelen toplam kesme
kuvvetinin %75’inden daha fazla olacaktır.
2.5.3.2 – Taşıyıcı sistemde süneklik düzeyi yüksek perdelerin kullanılması durumunda,
aşağıda karma taşıyıcı sistemler için verilen 2.5.4.1 uygulanacaktır.
2.5.4. Süneklik Düzeyi Bakımından Karma Taşıyıcı Sistemlere İlişkin Koşullar
2.5.4.1 – 2.5.1.6’nın (a) ve (b) paragraflarında tanımlanan süneklik düzeyi normal
sistemlerin, süneklik düzeyi yüksek perdelerle birarada kullanılması mümkündür. Bu
şekilde oluşturulan süneklik düzeyi bakımından karma sistemler’de, aşağıda belirtilen
koşullara uyulmak kaydı ile, süneklik düzeyi yüksek boşluksuz, bağ kirişli (boşluklu)
betonarme perdeler veya çelik binalar için merkezi veya dışmerkez çaprazlı çelik
perdeler kullanılabilir.
15
(a) Bu tür karma sistemlerin deprem hesabında çerçeveler ve perdeler birarada
gözönüne alınacak, ancak her bir deprem doğrultusunda mutlaka αS ≥ 0.40 olacaktır.
(b) Her iki deprem doğrultusunda da αS ≥ 2/3 olması durumunda, Tablo 2.5’de deprem
yüklerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek perde tarafından taşındığı durum için
verilen R katsayısı (R = RYP), taşıyıcı sistemin tümü için kullanılabilir.
(c) 0.40 < αS < 2/3 aralığında ise, her iki deprem doğrultusunda da taşıyıcı sistemin
tümü için R = RNÇ + 1.5 αS (RYP − RNÇ) bağıntısı uygulanacaktır.
2.5.4.2 – Binaların bodrum katlarının çevresinde kullanılan rijit betonarme perde
duvarları, Tablo 2.5’te yer alan perdeli veya perdeli-çerçeveli sistemlerin bir parçası
olarak gözönüne alınmayacaktır. Bu tür binaların hesabında izlenecek kurallar 2.7.2.4
ve 2.8.3.2’de verilmiştir.
2.5.5. Kolonları Üstten Mafsallı Binalara İlişkin Koşullar
2.5.5.1 – Kolonları üstten mafsallı tek katlı çerçevelerden oluşan betonarme binalarda;
(a) Yerinde dökme betonarme kolonların kullanılması durumunda, prefabrike binalar
için Tablo 2.5’te (2.2)’de tanımlanan R katsayısı kullanılacaktır.
(b) R katsayıları Tablo 2.5’te (2.2) ve (3.2)’de verilen betonarme prefabrike ve çelik
binalara ilişkin koşullar 2.5.5.2’de verilmiştir. Bu tür çerçevelerin, yerinde dökme
betonarme, prefabrike veya çelik binalarda en üst kat (çatı katı) olarak kullanılması
durumuna ilişkin koşullar ise 2.5.5.3’de tanımlanmıştır.
2.5.5.2 – Bu tür tek katlı binaların içinde planda, binanın oturma alanının %25’inden
fazla olmamak kaydı ile, kısmi tek bir ara kat yapılabilir. Deprem hesabında ara katın
taşıyıcı sistemi, ana taşıyıcı çerçevelerle birlikte gözönüne alınabilir. Bu durumda, ortak
sistem betonarme prefabrike binalarda süneklik düzeyi yüksek sistem olarak
düzenlenecektir. Ortak sistemde, Tablo 2.1’de tanımlanan burulma düzensizliğinin
bulunup bulunmadığı mutlaka kontrol edilecek ve varsa hesapta gözönüne alınacaktır.
Ara katın ana taşıyıcı çerçevelere bağlantıları mafsallı veya monolitik olabilir.
2.5.5.3 – Kolonları üstten mafsallı tek katlı çerçevelerin, yerinde dökme betonarme,
prefabrike veya çelik binalarda en üst kat (çatı katı) olarak kullanılması durumunda, en
üst kat için Tablo 2.5’te (2.2) veya (3.2)’de tanımlanan R katsayısı (Rüst) ile alttaki
katlar için farklı olarak tanımlanabilen R katsayısı (Ralt), aşağıdaki koşullara uyulmak
kaydı ile, birarada kullanılabilir.
(a) Başlangıçta deprem hesabı, binanın tümü için R = Ralt alınarak 2.7 veya 2.8’e göre
yapılacaktır. 2.10.1’de tanımlanan azaltılmış ve etkin göreli kat ötelemeleri, binanın
tümü için bu hesaptan elde edilecektir.
(b) En üst katın iç kuvvetleri, (a)’da hesaplanan iç kuvvetlerin (Ralt / Rüst) oranı ile
çarpımından elde edilecektir.
(c) Alttaki katların iç kuvvetleri ise iki kısmın toplamından oluşacaktır. Birinci kısım,
(a)’da hesaplanan iç kuvvetlerdir. İkinci kısım ise, (b)’de en üst kat kolonlarının mesnet
reaksiyonları olarak hesaplanan kuvvetlerin (1 – Rüst / Ralt) ile çarpılarak alttaki katların
taşıyıcı sistemine etki ettirilmesi ile ayrıca hesaplanacaktır.
16
2.6. HESAP YÖNTEMİNİN SEÇİLMESİ
2.6.1. Hesap Yöntemleri
Binaların ve bina türü yapıların deprem hesabında kullanılacak yöntemler; 2.7’de
verilen Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, 2.8’de verilen Mod Birleştirme Yöntemi ve
2.9’da verilen Zaman Tanım Alanında Hesap Yöntemleri’dir. 2.8 ve 2.9’da verilen
yöntemler, tüm binaların ve bina türü yapıların deprem hesabında kullanılabilir.
2.6.2. Eşdeğer Deprem Yükü Yönteminin Uygulama Sınırları
2.7’de verilen Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin uygulanabileceği binalar Tablo
2.6’da özetlenmiştir. Tablo 2.6’nın kapsamına girmeyen binaların deprem hesabında,
2.8 veya 2.9’da verilen yöntemler kullanılacaktır.
TABLO 2.6 – EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ’NİN
UYGULANABİLECEĞİ BİNALAR
Deprem
Bölgesi Bina Türü Toplam Yükseklik
Sınırı
1, 2 Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının
ηbi ≤ 2.0 koşulunu sağladığı binalar HN ≤ 25 m
1, 2
Her bir katta burulma düzensizliği katsayısının
ηbi ≤ 2.0 koşulunu sağladığı ve ayrıca B2 türü
düzensizliğinin olmadığı binalar
HN ≤ 40 m
3, 4 Tüm binalar HN ≤ 40 m
2.7. EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ
2.7.1. Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Belirlenmesi
2.7.1.1 – Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, binanın tümüne etkiyen Toplam
Eşdeğer Deprem Yükü (taban kesme kuvveti), Vt , Denk.(2.4) ile belirlenecektir.
1
t o
a 1
( ) = 0.10
( )
WA T V AIW
R T
≥ (2.4)
Binanın birinci doğal titreşim periyodu T1 , 2.7.4’e göre hesaplanacaktır.
2.7.1.2 – Denk.(2.4)’te yer alan ve binanın deprem yüklerinin hesaplanmasında
kullanılacak toplam ağırlığı, W, Denk.(2.5) ile belirlenecektir.
N
i
i=1
W w = ∑ (2.5)
Denk.(2.5)’deki wi kat ağırlıkları ise Denk.(2.6) ile hesaplanacaktır.
wi = gi + n qi (2.6)
Denk.(2.6)’da yer alan Hareketli Yük Katılım Katsayısı, n , Tablo 2.7’de verilmiştir.
Endüstri binalarında sabit ekipman ağırlıkları için n = 1 alınacak, ancak vinç kaldırma
yükleri kat ağırlıklarının hesabında gözönüne alınmayacaktır. Deprem yüklerinin
belirlenmesinde kullanılacak çatı katı ağırlığının hesabında kar yüklerinin %30’u
gözönüne alınacaktır.
17
TABLO 2.7 – HAREKETLİ YÜK KATILIM KATSAYISI (n)
Binanın Kullanım Amacı n
Depo, antrepo, vb. 0.80
Okul, öğrenci yurdu, spor tesisi, sinema, tiyatro, konser salonu, garaj,
lokanta, mağaza, vb. 0.60
Konut, işyeri, otel, hastane, vb. 0.30
2.7.2. Katlara Etkiyen Eşdeğer Deprem Yüklerinin Belirlenmesi
2.7.2.1 – Denk.(2.4) ile hesaplanan toplam eşdeğer deprem yükü, bina katlarına etkiyen
eşdeğer deprem yüklerinin toplamı olarak Denk.(2.7) ile ifade edilir (Şekil 2.6a):
N
tN i
i=1
VF F = + Δ ∑ (2.7)
2.7.2.2 – Binanın N’inci katına (tepesine) etkiyen ek eşdeğer deprem yükü ΔFN’in
değeri Denk.(2.8) ile belirlenecektir.
N t ΔF NV = 0.0075 (2.8)
2.7.2.3 – Toplam eşdeğer deprem yükünün ΔFN dışında geri kalan kısmı, N’inci kat
dahil olmak üzere, bina katlarına Denk.(2.9) ile dağıtılacaktır.
i i
itN N
j j j=1
= ( ) w H FV F
w H
− Δ

(2.9)
2.7.2.4 – Bodrum katlarında rijitliği üst katlara oranla çok büyük olan betonarme çevre
perdelerinin bulunduğu ve bodrum kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram
olarak çalıştığı binalarda, bodrum katlarına ve üstteki katlara etkiyen eşdeğer deprem
yükleri, aşağıda belirtildiği üzere, ayrı ayrı hesaplanacaktır. Bu yükler, üst ve alt katların
birleşiminden oluşan taşıyıcı sisteme birlikte uygulanacaktır.
(a) Üstteki katlara etkiyen toplam eşdeğer deprem yükünün ve eşdeğer kat deprem
yüklerinin 2.7.1.1, 2.7.2.2 ve 2.7.2.3’e göre belirlenmesinde, bodrumdaki rijit çevre
perdeleri gözönüne alınmaksızın Tablo 2.5’ten seçilen R katsayısı kullanılacak ve
sadece üstteki katların ağırlıkları hesaba katılacaktır. Bu durumda ilgili bütün tanım ve
bağıntılarda temel üst kotu yerine zemin katın kotu gözönüne alınacaktır. 2.7.4.1’e göre
birinci doğal titreşim periyodunun hesabında da, fiktif yüklerin belirlenmesi için sadece
üstteki katların ağırlıkları kullanılacaktır (Şekil 2.6b).
(b) Rijit bodrum katlarına etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin hesabında, sadece bodrum
kat ağırlıkları gözönüne alınacak ve Spektrum Katsayısı olarak S(T) = 1 alınacaktır. Her
bir bodrum katına etkiyen eşdeğer deprem yükünün hesabında, Denk.(2.1)’den bulunan
spektral ivme değeri ile bu katın ağırlığı doğrudan çarpılacak ve elde edilen elastik
yükler, Ra(T) = 1.5 katsayısına bölünerek azaltılacaktır (Şekil 2.6c).
(c) Üstteki katlardan bodrum katlarına geçişte yer alan ve çok rijit bodrum perdeleri ile
çevrelenen zemin kat döşeme sisteminin kendi düzlemi içindeki dayanımı, bu hesapta
elde edilen iç kuvvetlere göre kontrol edilecektir.
18
Şekil 2.6
2.7.3. Gözönüne Alınacak Yerdeğiştirme Bileşenleri ve Deprem Yüklerinin
Etkime Noktaları
2.7.3.1 – Döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, her katta
iki yatay yerdeğiştirme bileşeni ile düşey eksen etrafındaki dönme, bağımsız
yerdeğiştirme bileşenleri olarak gözönüne alınacaktır. Her katta 2.7.2’ye göre belirlenen
eşdeğer deprem yükleri, ek dışmerkezlik etkisi’nin hesaba katılabilmesi amacı ile,
gözönüne alınan deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat boyutunun +%5’i ve −%5’i
kadar kaydırılması ile belirlenen noktalara ve ayrıca kat kütle merkezine uygulanacaktır
(Şekil 2.7).
2.7.3.2 – Tablo 2.1’de tanımlanan A2 türü düzensizliğin bulunduğu ve döşemelerin
yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalışmadığı binalarda, döşemelerin yatay
düzlemdeki şekildeğiştirmelerinin gözönüne alınmasını sağlayacak yeterlikte bağımsız
statik yerdeğiştirme bileşeni hesapta gözönüne alınacaktır. Ek dışmerkezlik etkisinin
hesaba katılabilmesi için, her katta çeşitli noktalarda dağılı bulunan tekil kütlelere
etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin her biri, deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat
boyutunun +%5’i ve −%5’i kadar kaydırılacaktır (Şekil 2.8).
2.7.3.3 – Binanın herhangi bir i’inci katında Tablo 2.1’de tanımlanan A1 türü
düzensizliğin bulunması durumunda, 1.2 < ηbi ≤ 2.0 olmak koşulu ile, 2.7.3.1 ve/veya
2.7.3.2’ye göre bu katta uygulanan ±%5 ek dışmerkezlik, her iki deprem doğrultusu için
Denk.(2.10)’da verilen Di katsayısı ile çarpılarak büyütülecektir.
2
bi
i =
1.2
D ⎛ ⎞ η
⎜ ⎟ ⎝ ⎠ (2.10)
FN + ΔFN wN FN + ΔFN wN
wbk
Fbk = Ao I wbk / 1.5
Fbk
Vt
Vt
w1
w2
HN
Hi
wi
Fi
HN
Hi
w1
w2
wi
Fi
(a) (b) (c)
19
Şekil 2.7
Şekil 2.8
2.7.4. Binanın Birinci Doğal Titreşim Periyodunun Belirlenmesi
2.7.4.1 – Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin uygulanması durumunda, binanın deprem
doğrultusundaki hakim doğal periyodu, Denk.(2.11) ile hesaplanan değerden daha
büyük alınmayacaktır.
1 2 N 2
i fi
i=1
1 N
fi fi
i=1
= 2
/
m d
T
F d
⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ∑
π ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ∑
⎝ ⎠
(2.11)
i’inci kata etkiyen fiktif yükü gösteren Ffi , Denk.(2.9)’da (Vt − ΔFN) yerine herhangi bir
değer (örneğin birim değer) konularak elde edilecektir (Şekil 2.9).
2.7.4.2 – Denk.(2.11) ile hesaplanan değerden bağımsız olarak, bodrum kat(lar) hariç
kat sayısı N > 13 olan binalarda doğal periyod, 0.1N’den daha büyük alınmayacaktır.
ey = 0.05By ex = 0.05Bx
ex ex
ey
ey
y deprem
doğrultusu
x deprem
doğrultusu
By
Bx
ejx = 0.05Bx
ejx ejx
Bx
20
Şekil 2.9
2.7.5. Eleman Asal Eksen Doğrultularındaki İç Kuvvetler
Taşıyıcı sisteme ayrı ayrı etki ettirilen x ve y doğrultularındaki depremlerin ortak etkisi
altında, taşıyıcı sistem elemanlarının a ve b asal eksen doğrultularındaki iç kuvvetler, en
elverişsiz sonucu verecek şekilde Denk.(2.12) ile elde edilecektir (Şekil 2.10).
a ax ay a ax ay
b bx by b bx by
= ± ± 0.30 veya = ± 0.30 ±
= ± ± 0.30 veya = ± 0.30 ±
B B B B BB
B B B B BB (2.12)
Şekil 2.10
2.8. MOD BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ
Bu yöntemde maksimum iç kuvvetler ve yerdeğiştirmeler, binada yeterli sayıda doğal
titreşim modunun her biri için hesaplanan maksimum katkıların istatistiksel olarak
birleştirilmesi ile elde edilir.
2.8.1. İvme Spektrumu
Herhangi bir n’inci titreşim modunda gözönüne alınacak azaltılmış ivme spektrumu
ordinatı Denk.(2.13) ile belirlenecektir.
Hi
dfi
wi
wN
i i
fi N
j j j=1
=
w H F
∑ w H Ffi
b
a b
b
a
a
a
a
b
b
b
a
a
a b
b
y deprem
doğrultusu
x deprem
doğrultusu
x
y
21
ae n aR n
a n
( ) ( ) = ( )
S T S T
R T (2.13)
Elastik tasarım ivme spektrumunun 2.4.4’e göre özel olarak belirlenmesi durumunda,
Denk.(2.13)’te Sae(Tn) yerine, ilgili özel spektrum ordinatı gözönüne alınacaktır.
2.8.2. Gözönüne Alınacak Dinamik Serbestlik Dereceleri
2.8.2.1 – Döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, her bir
katta, birbirine dik doğrultularda iki yatay serbestlik derecesi ile kütle merkezinden
geçen düşey eksen etrafındaki dönme serbestlik derecesi gözönüne alınacaktır. Her katta
modal deprem yükleri bu serbestlik dereceleri için hesaplanacak, ancak ek dışmerkezlik
etkisi’nin hesaba katılabilmesi amacı ile, deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat
boyutunun +%5’i ve −%5’i kadar kaydırılması ile belirlenen noktalara ve ek bir
yükleme olarak kat kütle merkezine uygulanacaktır (Şekil 2.7).
2.8.2.2 – Tablo 2.1’de A2 başlığı altında tanımlanan döşeme süreksizliğinin bulunduğu
ve döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalışmadığı binalarda, döşemelerin
kendi düzlemleri içindeki şekildeğiştirmelerinin gözönüne alınmasını sağlayacak
yeterlikte dinamik serbestlik derecesi gözönüne alınacaktır. Ek dışmerkezlik etkisinin
hesaba katılabilmesi için, her katta çeşitli noktalarda dağılı bulunan tekil kütlelere
etkiyen modal deprem yüklerinin her biri, deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat
boyutunun +%5’i ve −%5’i kadar kaydırılacaktır (Şekil 2.8). Bu tür binalarda, sadece ek
dışmerkezlik etkilerinden oluşan iç kuvvet ve yerdeğiştirme büyüklükleri 2.7’ye göre de
hesaplanabilir. Bu büyüklükler, ek dışmerkezlik etkisi gözönüne alınmaksızın her bir
titreşim modu için hesaplanarak 2.8.4’e göre birleştirilen büyüklüklere doğrudan
eklenecektir.
2.8.3. Hesaba Katılacak Yeterli Titreşim Modu Sayısı
2.8.3.1 – Hesaba katılması gereken yeterli titreşim modu sayısı, Y, gözönüne alınan
birbirine dik x ve y yatay deprem doğrultularının her birinde, her bir mod için
hesaplanan etkin kütle’lerin toplamının hiçbir zaman bina toplam kütlesinin %90’ından
daha az olmaması kuralına göre belirlenecektir:
2 YY N xn xn i
n=1 n=1 i=1 n
2 YY N yn
yn i n=1 n=1 i=1 n
= 0.90
= 0.90
L M m
M
L
M m
M
∑∑ ∑ ≥
∑∑ ∑ ≥
(2.14)
Denk.(2.14)’te yer alan Lxn ve Lyn ile modal kütle Mn’nin ifadeleri, kat döşemelerinin
rijit diyafram olarak çalıştığı binalar için aşağıda verilmiştir:
N N
xn i xin yn i yin i=1 i=1
N 22 2
n i xin i yin i in i=1
= Φ ; = Φ
= ( Φ + Φ + Φ )
Lm Lm
M mmmθ θ
∑ ∑

(2.15)
22
2.8.3.2 – Bodrum katlarında rijitliği üst katlara oranla çok büyük olan betonarme çevre
perdelerinin bulunduğu ve bodrum kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram
olarak çalıştığı binaların hesabında, sadece bodrum katların üstündeki katlarda etkin
olan titreşim modlarının gözönüne alınması ile yetinilebilir. Bu durumda, Eşdeğer
Deprem Yükü Yöntemi için verilen 2.7.2.4’ün (a) paragrafının karşılığı olarak Mod
Birleştirme Yöntemi ile yapılacak hesapta, bodrumdaki rijit çevre perdeleri gözönüne
alınmaksızın Tablo 2.5’ten seçilen R katsayısı kullanılacak ve sadece üstteki katların
kütleleri gözönüne alınacaktır. 2.7.2.4’ün (b) ve (c) paragrafları ise aynen
uygulanacaktır.
2.8.4. Mod Katkılarının Birleştirilmesi
Binaya etkiyen toplam deprem yükü, kat kesme kuvveti, iç kuvvet bileşenleri,
yerdeğiştirme ve göreli kat ötelemesi gibi büyüklüklerin her biri için ayrı ayrı
uygulanmak üzere, her titreşim modu için hesaplanan ve eşzamanlı olmayan maksimum
katkıların istatistiksel olarak birleştirilmesi için uygulanacak kurallar aşağıda
verilmiştir:
2.8.4.1 – Tm < Tn olmak üzere, gözönüne alınan herhangi iki titreşim moduna ait doğal
periyotların daima Tm / Tn < 0.80 koşulunu sağlaması durumunda, maksimum mod
katkılarının birleştirilmesi için Karelerin Toplamının Kare Kökü Kuralı uygulanabilir.
2.8.4.2 – Yukarıda belirtilen koşulun sağlanamaması durumunda, maksimum mod
katkılarının birleştirilmesi için Tam Karesel Birleştirme (CQC) Kuralı uygulanacaktır.
Bu kuralın uygulanmasında kullanılacak çapraz korelasyon katsayıları’nın hesabında,
modal sönüm oranları bütün titreşim modları için %5 olarak alınacaktır.
2.8.5. Hesaplanan Büyüklüklere İlişkin Altsınır Değerleri
Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, 2.8.4’e göre birleştirilerek elde edilen bina
toplam deprem yükü VtB’nin, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nde Denk.2.4’ten
hesaplanan bina toplam deprem yükü Vt’ye oranının aşağıda tanımlanan β değerinden
küçük olması durumunda (VtB < βVt), Mod Birleştirme Yöntemi’ne göre bulunan tüm iç
kuvvet ve yerdeğiştirme büyüklükleri, Denk.(2.16)’ya göre büyütülecektir.
t
D B
tB
=
V B B
V
β (2.16)
Tablo 2.1’de tanımlanan A1, B2 veya B3 türü düzensizliklerden en az birinin binada
bulunması durumunda Denk.(2.16)’da β=0.90, bu düzensizliklerden hiçbirinin
bulunmaması durumunda ise β=0.80 alınacaktır.
2.8.6. Eleman Asal Eksen Doğrultularındaki İç Kuvvetler
Taşıyıcı sisteme ayrı ayrı etki ettirilen x ve y doğrultularındaki depremlerin ortak etkisi
altında, taşıyıcı sistem elemanlarının a ve b asal eksen doğrultularında 2.8.4’e göre
birleştirilerek elde edilen iç kuvvetler için 2.7.5’te verilen birleştirme kuralı ayrıca
uygulanacaktır (Şekil 2.10).
23
2.9. ZAMAN TANIM ALANINDA HESAP YÖNTEMLERİ
Bina ve bina türü yapıların zaman tanım alanında doğrusal elastik ya da doğrusal elastik
olmayan deprem hesabı için, yapay yollarla üretilen, daha önce kaydedilmiş veya
benzeştirilmiş deprem yer hareketleri kullanılabilir.
2.9.1. Yapay Deprem Yer Hareketleri
Yapay yer hareketlerinin kullanılması durumunda, aşağıdaki özellikleri taşıyan en az üç
deprem yer hareketi üretilecektir.
(a) Kuvvetli yer hareketi kısmının süresi, binanın birinci doğal titreşim periyodunun 5
katından ve 15 saniyeden daha kısa olmayacaktır.
(b) Üretilen deprem yer hareketinin sıfır periyoda karşı gelen spektral ivme değerlerinin
ortalaması Aog’den daha küçük olmayacaktır.
(c) Yapay olarak üretilen her bir ivme kaydına göre %5 sönüm oranı için yeniden
bulunacak spektral ivme değerlerinin ortalaması, gözönüne alınan deprem
doğrultusundaki birinci (hakim) periyod T1’e göre 0.2T1 ile 2T1 arasındaki periyodlar
için, 2.4’te tanımlanan Sae(T) elastik spektral ivmelerinin %90’ından daha az
olmayacaktır. Zaman tanım alanında doğrusal elastik analiz yapılması durumunda,
azaltılmış deprem yer hareketinin elde edilmesi için esas alınacak spektral ivme
değerleri Denk.(2.13) ile hesaplanacaktır.
2.9.2. Kaydedilmiş veya Benzeştirilmiş Deprem Yer Hareketleri
Zaman tanım alanında yapılacak deprem hesabı için kaydedilmiş depremler veya
kaynak ve dalga yayılımı özellikleri fiziksel olarak benzeştirilmiş yer hareketleri
kullanılabilir. Bu tür yer hareketleri üretilirken yerel zemin koşulları da uygun biçimde
gözönüne alınmalıdır. Kaydedilmiş veya benzeştirilmiş yer hareketlerinin kullanılması
durumunda en az üç deprem yer hareketi üretilecek ve bunlar 2.9.1’de verilen tüm
koşulları sağlayacaktır.
2.9.3. Zaman Tanım Alanında Hesap
Zaman tanım alanında doğrusal elastik olmayan hesap yapılması durumunda, taşıyıcı
sistem elemanlarının tekrarlı yükler altındaki dinamik davranışını temsil eden iç kuvvetşekildeğiştirme bağıntıları, teorik ve deneysel geçerlilikleri kanıtlanmış olmak kaydı ile,
ilgili literatürden yararlanılarak tanımlanacaktır. Doğrusal veya doğrusal olmayan
hesapta, üç yer hareketi kullanılması durumunda sonuçların maksimumu, en az yedi yer
hareketi kullanılması durumunda ise sonuçların ortalaması tasarım için esas alınacaktır.
2.10. GÖRELİ KAT ÖTELEMELERİNİN SINIRLANDIRILMASI, İKİNCİ
MERTEBE ETKİLERİ VE DEPREM DERZLERİ
2.10.1. Etkin Göreli Kat Ötelemelerinin Hesaplanması ve Sınırlandırılması
2.10.1.1 – Herhangi bir kolon veya perde için, ardışık iki kat arasındaki yerdeğiştirme
farkını ifade eden azaltılmış göreli kat ötelemesi, Δi , Denk.(2.17) ile elde edilecektir.
i i i1 = d d Δ − − (2.17)
24
Denk.(2.17)’de di ve di−1 , her bir deprem doğrultusu için binanın i’inci ve (i–1)’inci
katlarında herhangi bir kolon veya perdenin uçlarında azaltılmış deprem yüklerine göre
hesaplanan yatay yerdeğiştirmeleri göstermektedir. Ancak 2.7.4.2’deki koşul ve ayrıca
Denk.(2.4)’te tanımlanan minimum eşdeğer deprem yükü koşulu di’nin ve Δi’nin
hesabında gözönüne alınmayabilir.
2.10.1.2 – Her bir deprem doğrultusu için, binanın i’inci katındaki kolon veya perdeler
için etkin göreli kat ötelemesi, δi , Denk.(2.18) ile elde edilecektir.
δi i = R Δ (2.18)
2.10.1.3 – Her bir deprem doğrultusu için, binanın herhangi bir i’inci katındaki kolon
veya perdelerde, Denk.(2.18) ile hesaplanan δi etkin göreli kat ötelemelerinin kat
içindeki en büyük değeri (δi)max, Denk.(2.19)’da verilen koşulu sağlayacaktır:
i max
i
( ) 0 02
h
δ
≤ . (2.19)
Deprem yüklerinin tamamının bağlantıları tersinir momentleri aktarabilen çelik
çerçevelerle taşındığı tek katlı binalarda bu sınır en çok %50 arttırılabilir.

2.10.1.4 – Denk.(2.19)’de verilen koşulun binanın herhani bir katında sağlanamaması
durumunda, taşıyıcı sistemin rijitliği arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır. Ancak
verilen koşul sağlansa bile, yapısal olmayan gevrek elemanların (cephe elemanları vb)
etkin göreli kat ötelemeleri altında kullanılabilirliği hesapla doğrulanacaktır.
2.10.2. İkinci Mertebe Etkileri
Taşıyıcı sistem elemanlarının doğrusal elastik olmayan davranışını esas alan daha kesin
bir hesap yapılmadıkça, ikinci mertebe etkileri yaklaşık olarak aşağıdaki şekilde
gözönüne alınabilir:
2.10.2.1 – Gözönüne alınan deprem doğrultusunda her bir katta, İkinci Mertebe
Gösterge Değeri, θi’nin Denk.(2.20) ile verilen koşulu sağlaması durumunda, ikinci
mertebe etkileri yürürlükteki betonarme ve çelik yapı yönetmeliklerine göre
değerlendirilecektir.
N
i ort j j=i
i
i i
( )
= 0.12
w
V h
Δ ∑
θ ≤ (2.20)
Burada (Δi)ort , i’inci kattaki kolon ve perdelerde hesaplanan azaltılmış göreli kat
ötelemelerinin kat içindeki ortalama değeri olarak 2.10.1.1’e göre bulunacaktır.
2.10.2.2 – Denk.(2.20)’deki koşulun herhangi bir katta sağlanamaması durumunda,
taşıyıcı sistemin rijitliği yeterli ölçüde arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır.
2.10.3. Deprem Derzleri
Farklı zemin oturmalarına bağlı temel öteleme ve dönmeleri ile sıcaklık değişmelerinin
etkisi dışında, bina blokları veya mevcut eski binalarla yeni yapılacak binalar arasında,
sadece deprem etkisi için bırakılacak derz boşluklarına ilişkin koşullar aşağıda
belirtilmiştir:
25
2.10.3.1 – 2.10.3.2’ye göre daha elverişsiz bir sonuç elde edilmedikçe derz boşlukları,
her bir kat için komşu blok veya binalarda elde edilen yerdeğiştirmelerin karelerinin
toplamının karekökü ile aşağıda tanımlanan α katsayısının çarpımı sonucunda bulunan
değerden az olmayacaktır. Gözönüne alınacak kat yerdeğiştirmeleri, kolon veya
perdelerin bağlandığı düğüm noktalarında hesaplanan azaltılmış di yerdeğiştirmelerinin
kat içindeki ortalamaları olacaktır. Mevcut eski bina için hesap yapılmasının mümkün
olmaması durumunda eski binanın yerdeğiştirmeleri, yeni bina için aynı katlarda
hesaplanan değerlerden daha küçük alınmayacaktır.
(a) Komşu binaların veya bina bloklarının kat döşemelerinin bütün katlarda aynı
seviyede olmaları durumunda α = R / 4 alınacaktır.
(b) Komşu binaların veya bina bloklarının kat döşemelerinin, bazı katlarda olsa bile,
farklı seviyelerde olmaları durumunda, tüm bina için α = R / 2 alınacaktır.
2.10.3.2 – Bırakılacak minimum derz boşluğu, 6 m yüksekliğe kadar en az 30 mm
olacak ve bu değere 6 m’den sonraki her 3 m’lik yükseklik için en az 10 mm
eklenecektir.
2.10.3.3 – Bina blokları arasındaki derzler, depremde blokların bütün doğrultularda
birbirlerinden bağımsız olarak çalışmasına olanak verecek şekilde düzenlenecektir.
2.11. YAPISAL ÇIKINTILARA, MİMARİ ELEMANLARA, MEKANİK VE
ELEKTRİK DONANIMA ETKİYEN DEPREM YÜKLERİ
2.11.1 – Binalarda balkon, parapet, baca, vb konsol olarak binanın taşıyıcı sistemine
bağlı, ancak bağımsız çalışan yapısal çıkıntılar ile cephe, ara bölme panoları, vb yapısal
olmayan tüm mimari elemanlara uygulanacak; mekanik ve elektrik donanımlar ile
bunların bina taşıyıcı sistem elemanlarına bağlantılarının hesabında kullanılacak eşdeğer
deprem yükleri Denk.(2.21) ile verilmiştir.
i e o e
N
= 0.5 1 + 2 H f AIw H
⎛ ⎞ ⎜ ⎟ ⎝ ⎠
(2.21)
Hesaplanan deprem yükü, yatay doğrultuda en elverişsiz iç kuvvetleri verecek yönde
ilgili elemanın ağırlık merkezine etki ettirilecektir. Düşey konumda olmayan
elemanlara, Denk.(2.21) ile hesaplanan eşdeğer deprem yükünün yarısı düşey
doğrultuda etki ettirilecektir.
2.11.2 – Denk.(2.21)’de we ile gösterilen mekanik veya elektrik donanım ağırlıklarının
binanın herhangi bir i’inci katındaki toplamının 0.2wi’den büyük olması durumunda,
donanımların ağırlıklarının ve binaya bağlantılarının rijitlik özellikleri, bina taşıyıcı
sisteminin deprem hesabında gözönüne alınacaktır.
2.11.3 – Mekanik veya elektrik donanımın bulunduğu kattaki en büyük ivmeyi
tanımlayan kat ivme spektrumu’nun uygun yöntemlerle belirlenmesi durumunda,
Denk.(2.21) uygulanmayabilir.
2.11.4 – Yangın söndürme sistemleri ve acil yedek elektrik sistemleri ile dolgu
duvarlarına bağlanan donanımlar ve bunların bağlantılarında Denk.(2.21) ile hesaplanan
veya 2.11.3’e göre elde edilen deprem yükünün iki katı alınacaktır.
26
2.12. BİNA TÜRÜ OLMAYAN YAPILAR
Bina türü olmadığı halde, deprem hesabının bu bölümde verilen kurallara göre
yapılmasına izin verilen yapılar ve bu yapılara uygulanacak Taşıyıcı Sistem Davranış
Katsayıları (R), Tablo 2.8’de tanımlanmıştır. Deprem yükü azaltma katsayıları ise
Denk.(2.3)’e göre belirlenecektir. Gerekli durumlarda, Tablo 2.3’de verilen Bina Önem
Katsayıları bu yapılar için de kullanılacaktır. Ancak Tablo 2.7’de verilen Hareketli Yük
Katılım Katsayıları geçerli değildir. Kar yükleri ve vinç kaldırma yükleri dışında,
depolanan her türlü katı ve sıvı maddeler ile mekanik gereçlerin ağırlıklarının
azaltılmamış değerleri kullanılacaktır.
TABLO 2.8 – BİNA TÜRÜ OLMAYAN YAPILAR İÇİN
TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞ KATSAYILARI
YAPI TÜRÜ R
Süneklik düzeyi yüksek çerçeveler veya dışmerkez çaprazlı çelik perdeler
tarafından taşınan yükseltilmiş sıvı tankları, basınçlı tanklar, bunkerler,
hazneler
4
Süneklik düzeyi normal çerçeveler veya merkezi çaprazlı çelik perdeler
tarafından taşınan yükseltilmiş sıvı tankları, basınçlı tanklar, bunkerler,
hazneler
2
Kütlesi yüksekliği boyunca yayılı, yerinde dökülmüş betonarme silo,
endüstri bacaları ve benzeri taşıyıcı sistemler (*) 3
Betonarme soğutma kuleleri (*) 3
Kütlesi yüksekliği boyunca yayılı uzay kafes kirişli çelik kuleler, çelik silo
ve endüstri bacaları (*) 4
Gergili yüksek çelik direk ve gergili çelik bacalar 2
Kütlesi tepede yığılı, bağımsız tek bir düşey taşıyıcı eleman tarafından
taşınan ters sarkaç türü yapılar 2
Endüstri tipi çelik depolama ve istif rafları 4
(*) Bu tür yapıların deprem hesabı, taşıyıcı sistemi yeterince tanımlayan ayrık dinamik
serbestlik dereceleri gözönüne alınarak, 2.8 veya 2.9’a göre yapılacaktır.
2.13. DEPREM HESAP RAPORLARINA İLİŞKİN KURALLAR
Binaların deprem hesaplarını içeren hesap raporlarının hazırlanmasında aşağıda
belirtilen kurallara uyulacaktır:
2.13.1 – Tasarımı yapılan bina için, Tablo 2.1’de tanımlanan düzensizlik türleri ayrıntılı
olarak irdelenecek, eğer varsa, binada hangi tür düzensizliklerin bulunduğu açık olarak
belirtilecektir.
2.13.2 – Seçilen süneklik düzeyi yüksek veya normal taşıyıcı sistemin Bölüm 3 veya
Bölüm 4’teki koşullara göre tanımı açık olarak yapılacak ve Tablo 2.5’ten R
katsayısının seçim nedeni belirtilecektir.
27
2.13.3 – Binanın bulunduğu deprem bölgesi, bina yüksekliği ve taşıyıcı sistem
düzensizlikleri gözönüne alınarak, 2.6’ya göre uygulanacak hesap yönteminin seçim
nedeni açık olarak belirtilecektir.
2.13.4 – Bilgisayarla hesap yapılması durumunda, aşağıdaki kurallar uygulanacaktır:
(a) Düğüm noktalarının ve elemanların numaralarını gösteren üç boyutlu taşıyıcı sistem
şeması hesap raporunda yer alacaktır.
(b) Tüm giriş bilgileri ile iç kuvvetleri ve yerdeğiştirmeleri de içeren çıkış bilgileri,
kolayca anlaşılır biçimde mutlaka hesap raporunda yer alacaktır. Proje kontrol
makamının talep etmesi durumunda, tüm bilgisayar dosyaları elektronik ortamda teslim
edilecektir.
(c) Hesapta kullanılan bilgisayar yazılımının adı, müellifi ve versiyonu hesap raporunda
açık olarak belirtilecektir.
(d) Proje kontrol makamının talep etmesi durumunda, bilgisayar yazılımının teorik
açıklama kılavuzu ve kullanma kılavuzu hesap raporuna eklenecektir.
2.14. BİNALARA İVME KAYITÇILARININ YERLEŞTİRİLMESİ
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından uygun görülmesi durumunda, bakanlık veya
üniversite kuruluşlarınca kuvvetli deprem hareketinin ölçülmesi amacı ile kamuya veya
özel ve tüzel kişilere ait binalara ve diğer yapılara ivme kayıtçılarının yerleştirilmesine
izin verilecek, bina veya yapı sahipleri ya da işletmecileri bunların korunmasından
sorumlu olacaktır.
28
BÖLÜM 3 – BETONARME BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI
TASARIM KURALLARI
3.0. SİMGELER
Bu bölümde aşağıdaki simgelerin kullanıldığı boyutlu ifadelerde, kuvvetler Newton [N],
uzunluklar milimetre [mm] ve gerilmeler MegaPascal [MPa] = [N/mm2
] birimindedir.
Ac = Kolonun veya perde uç bölgesinin brüt enkesit alanı
Ach = Boşluksuz perdenin, bağ kirişli perdede her bir perde parçasının, döşemenin
veya boşluklu döşemede her bir döşeme parçasının brüt enkesit alanı
Ack = Sargı donatısının dışından dışına alınan ölçü içinde kalan çekirdek beton alanı
ΣAe = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusunda etkili kesme alanı
ΣAg = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda
perde olarak çalışan taşıyıcı sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı
ΣAk = Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kargir
dolgu duvar alanlarının (kapı ve pencere boşlukları hariç) toplamı
Aos = Spiral donatının enkesit alanı
ΣAp = Binanın tüm katlarının plan alanlarının toplamı
As1 = Kolon-kiriş düğüm noktasının bir tarafında, kirişin negatif momentini
karşılamak için üste konulan çekme donatısının toplam alanı
As2 = Kolon-kiriş düğüm noktasının As1’e göre öbür tarafında, kirişin pozitif
momentini karşılamak için alta konulan çekme donatısının toplam alanı
Asd = Bağ kirişinde çapraz donatı demetinin her birinin toplam alanı
Ash = s enine donatı aralığına karşı gelen yükseklik boyunca, kolonda veya perde
uç bölgesindeki tüm etriye kollarının ve çirozların enkesit alanı değerlerinin
gözönüne alınan bk’ya dik doğrultudaki izdüşümlerinin toplamı
Aw = Kolon enkesiti etkin gövde alanı (depreme dik doğrultudaki kolon
çıkıntılarının alanı hariç)
ΣAw = Herhangi bir katta, kolon enkesiti etkin gövde alanları Aw’ların toplamı
a = Kolonda veya perde uç bölgesinde etriye kollarının ve/veya çirozların
arasındaki yatay uzaklık
bj = Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, birleşim bölgesine saplanan kirişin
kolonla aynı genişlikte olması veya kolonun her iki yanından da taşması
durumunda kolon genişliği, aksi durumda kirişin düşey orta ekseninden
itibaren kolon kenarlarına olan uzaklıklardan küçük olanının iki katı (Kiriş
genişliği ile birleşimin derinliğinin toplamını aşamaz)
bk = Birbirine dik yatay doğrultuların her biri için, kolon veya perde uç bölgesi
çekirdeğinin enkesit boyutu (en dıştaki enine donatı eksenleri arasındaki
uzaklık)
bw = Kirişin gövde genişliği, perdenin gövde kalınlığı
D = Dairesel kolonun göbek çapı (spiral donatı eksenleri arasındaki uzaklık)
d = Kirişin faydalı yüksekliği
fcd = Betonun tasarım basınç dayanımı
fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı
fctd = Betonun tasarım çekme dayanımı
fyd = Boyuna donatının tasarım akma dayanımı
fyk = Boyuna donatının karakteristik akma dayanımı
fywd = Enine donatının tasarım akma dayanımı
fywk = Enine donatının karakteristik akma dayanımı
Hcr = Kritik perde yüksekliği
Hw = Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde
yüksekliği
h = Kolonun gözönüne alınan deprem doğrultusundaki enkesit boyutu
hk = Kiriş yüksekliği
ℓb = TS-500’de çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu
29
ℓn = Kolonun kirişler arasında arasında kalan serbest yüksekliği, kirişin kolon veya
perde yüzleri arasında kalan serbest açıklığı
ℓw = Perdenin veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu
Ma = Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda, kolon kesme kuvvetinin
hesabında esas alınan moment
(Md)t = Perdenin taban kesitinde yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem
yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan moment
Mpa = Kolonun serbest yüksekliğinin alt ucunda fck , fyk ve çeliğin pekleşmesi
gözönüne alınarak hesaplanan moment kapasitesi
Mpi = Kirişin sol ucu i’deki kolon yüzünde fck , fyk ve çeliğin pekleşmesi gözönüne
alınarak hesaplanan pozitif veya negatif moment kapasitesi
Mpj = Kirişin sağ ucu j’deki kolon yüzünde fck , fyk ve çeliğin pekleşmesi gözönüne
alınarak hesaplanan negatif veya pozitif moment kapasitesi
ΣMp = Düğüm noktasına birleşen kirişlerin moment kapasitelerinin toplamı
Mpü = Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda fck , fyk ve çeliğin pekleşmesi
gözönüne alınarak hesaplanan moment kapasitesi
(Mp)t = Perdenin taban kesitinde fck , fyk ve çeliğin pekleşmesi gözönüne alınarak
hesaplanan moment kapasitesi
Mra = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin alt ucunda fcd ve fyd’ye göre
hesaplanan taşıma gücü momenti
Mri = Kirişin sol ucu i’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd’ye göre hesaplanan
pozitif veya negatif taşıma gücü momenti
Mrj = Kirişin sağ ucu j’deki kolon veya perde yüzünde fcd ve fyd’ye göre hesaplanan
negatif veya pozitif taşıma gücü momenti
(Mr)t = Perdenin taban kesitinde fcd ve fyd’ye göre hesaplanan taşıma gücü momenti
Mrü = Kolonun veya perdenin serbest yüksekliğinin üst ucunda fcd ve fyd’ye göre
hesaplanan taşıma gücü momenti
Mü = Kolonun serbest yüksekliğinin üst ucunda, kolon kesme kuvvetinin
hesabında esas alınan moment
Nd = Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi
altında hesaplanan eksenel kuvvet
Ndm = Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eksenel
basınç kuvvetlerinin en büyüğü
s = Enine donatı aralığı, spiral donatı adımı
Vc = Betonun kesme dayanımına katkısı
Vd = Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi
altında hesaplanan kesme kuvveti
Vdy = Kirişin herhangi bir kesitinde düşey yüklerden meydana gelen
basit kiriş kesme kuvveti
Ve = Kolon, kiriş ve perdede enine donatı hesabında esas alınan kesme kuvveti
Vik = Binanın i’inci katındaki tüm kolonlarda gözönüne alınan deprem
doğrultusunda Bölüm 2’ye göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vis = Binanın i’inci katında, Denk.3.3’ün hem alttaki hem de üstteki düğüm
noktalarında sağlandığı kolonlarda, gözönüne alınan deprem doğrultusunda
Bölüm 2’ye göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vkol = Düğüm noktasının üstünde ve altında Bölüm 2’ye göre hesaplanan kolon
kesme kuvvetlerinin küçük olanı
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme dayanımı
Vt = Bölüm 2’ye göre binaya etkiyen toplam deprem yükü (taban kesme kuvveti)
αi = Herhangi bir i’inci katta hesaplanan Vis / Vik oranı
βv = Perdede kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı
Ø = Donatı çapı
γ = Bağ kirişinde kullanılan çapraz donatı demetinin yatayla yaptığı açı
ρ = Kiriş mesnedinde üstteki veya alttaki çekme donatısı oranı
ρs = Kolonda spiral donatının hacımsal oranı [ρs os = 4 ( ) A D s ]
ρsh = Perdede yatay gövde donatılarının hacımsal oranı [(ρsh)min = 0.0025]
30
3.1. KAPSAM
3.1.1 – Deprem bölgelerinde yapılacak tüm betonarme binaların taşıyıcı sistem
elemanlarının boyutlandırılması ve donatılması, bu konuda yürürlükte olan ilgili
standart ve yönetmeliklerle birlikte, öncelikle bu bölümde belirtilen kurallara göre
yapılacaktır. Betonarme bina temelleri ile ilgili kurallar Bölüm 6’da verilmiştir.
3.1.2 – Bu bölümde belirtilen kural ve koşullar, yerinde dökme monolitik betonarme
binalar ile, aksi belirtilmedikçe, taşıyıcı sistemi betonarme ve/veya öngerilmeli beton
elemanlardan oluşan prefabrike binalar için geçerlidir.
3.1.3 – Bu bölümün kapsamı içindeki betonarme binaların yatay yük taşıyıcı sistemleri;
sadece çerçevelerden, sadece perdelerden veya çerçeve ve perdelerin birleşiminden
oluşabilir.
3.1.4 – Beton dayanımının C50’den daha yüksek olduğu betonarme binalar ile taşıyıcı
sistem elemanlarında donatı olarak çelik profillerin kullanıldığı binalar bu bölümün
kapsamı dışındadır.
3.2. GENEL KURALLAR
3.2.1. Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması
Depreme karşı davranışları bakımından, betonarme binaların yatay yük taşıyıcı
sistemleri, aşağıda tanımlanan iki sınıfa ayrılmıştır. Bu iki sınıfa giren sistemlerin karma
olarak kullanılmasına ilişkin özel durum ve koşullar, Bölüm 2’deki 2.5.4’te verilmiştir.
3.2.1.1 – Aşağıda belirtilen betonarme taşıyıcı sistemler, Süneklik Düzeyi Yüksek
Sistemler olarak tanımlanmıştır:
(a) 3.3, 3.4 ve 3.5’te belirtilen kurallara göre boyutlandırılarak donatılan kolon ve
kirişlerin oluşturduğu çerçeve türü taşıyıcı sistemler,
(b) 3.6’ya göre boyutlandırılarak donatılmış boşluksuz veya boşluklu (bağ kirişli)
perdelerden oluşan taşıyıcı sistemler,
(c) Yukarıdaki iki tür sistemin birleşiminden oluşturulan perdeli-çerçeveli taşıyıcı
sistemler.
3.2.1.2 – Aşağıda belirtilen betonarme taşıyıcı sistemler, Süneklik Düzeyi Normal
Sistemler olarak tanımlanmıştır:
(a) 3.7, 3.8 ve 3.9’da belirtilen kurallara göre boyutlandırılarak donatılan kolon ve
kirişlerin oluşturduğu çerçeve türü taşıyıcı sistemler,
(b) 3.10’a göre boyutlandırılarak donatılmış boşluksuz veya boşluklu (bağ kirişli)
perdelerden oluşan taşıyıcı sistemler,
(c) Yukarıdaki iki tür sistemin birleşiminden oluşturulan perdeli-çerçeveli taşıyıcı
sistemler.
3.2.2. İlgili Standartlar
Yerinde dökme ve prefabrike betonarme taşıyıcı sistemler, bu bölümde belirtilen
kurallar ile birlikte, Bölüm 2’de verilen deprem yükleri ve hesap kuralları, TS-498 ve
31
TS-9967’de öngörülen diğer yükler, TS-500, TS-708, TS-3233 ve TS-9967’deki
kurallar ile malzeme ve yük katsayıları kullanılarak projelendirileceklerdir. İlgili
standartlarda verilen kuralların farklı olduğu özel durumlarda, bu bölümdeki kurallar
esas alınacaktır.
3.2.3. Taşıyıcı Sistem Hesabında Kullanılacak Kesit Rijitlikleri
Bölüm 2’de verilen yöntemlerle yapılacak taşıyıcı sistem hesabında çatlamamış kesite
ait kesit rijitlikleri kullanılacaktır. Ancak, kendi düzlemleri içindeki perdelere saplanan
kirişlerde ve bağ kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişlerinde çatlamış kesite ait değerler
kullanılabilir.
3.2.4. Kesit Hesaplarında Kullanılacak Yöntem
Bütün deprem bölgelerinde, betonarme elemanların depreme dayanıklı olarak
boyutlandırılmasında ve donatı hesaplarında TS-500’de verilen Taşıma Gücü
Yöntemi’nin kullanılması zorunludur.
3.2.5. Malzeme
3.2.5.1 – Deprem bölgelerinde yapılacak tüm betonarme binalarda C20’den daha düşük
dayanımlı beton kullanılamaz.
3.2.5.2 – Tüm deprem bölgelerinde, TS-500’deki tanıma göre kalite denetimli, bakımı
yapılmış ve vibratörle yerleştirilmiş beton kullanılması zorunludur. Ancak, kendinden
yerleşen beton kullanıldığı durumlarda, vibratörle beton yerleştirilmesine gerek yoktur.
3.2.5.3 – Etriye ve çiroz donatısı ile döşeme donatısı dışında, nervürsüz donatı çeliği
kullanılamaz. Ayrıca, 3.2.5.4’te belirtilen elemanlar hariç olmak üzere, betonarme
taşıyıcı sistem elemanlarında S420’den daha yüksek dayanımlı donatı çeliği
kullanılmayacaktır. Kullanılan donatının kopma birim uzaması %10’dan az
olmayacaktır. Donatı çeliğinin deneysel olarak bulunan ortalama akma dayanımı, ilgili
çelik standardında öngörülen karakteristik akma dayanımının 1.3 katından daha fazla
olmayacaktır. Ayrıca, deneysel olarak bulunan ortalama kopma dayanımı, yine deneysel
olarak bulunan ortalama akma dayanımının 1.15 katından daha az olmayacaktır.
3.2.5.4 – Kirişli sistemlerin döşemelerinde, kirişsiz döşemelerde, dişli döşeme
tablalarında, etriyelerde, bodrum katların çevresindeki dış perde duvarlarının
gövdelerinde, deprem yüklerinin tümünün bina yüksekliği boyunca perdeler tarafından
taşındığı ve 3.6.1.2’de Denk.(3.14) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlandığı
binaların perde gövdelerinde S420’den daha yüksek dayanımlı donatı çeliği
kullanılabilir.
3.2.6. Çekme Donatılarının Kenetlenme Boyu
Bu bölümde aksi belirtilmedikçe, kancalı ve kancasız çekme donatısı çubukları için
gerekli kenetlenme boyları TS-500’de verilen kurallara göre saptanacaktır.
32
3.2.7. Kaynaklı ve Manşonlu Ek ve Bağlantılar
3.2.7.1 – Boyuna donatıların bindirmeli kaynaklı eklerinin sertifikalı kaynakçılar
tarafından yapılması zorunludur. Küt kaynak ekleri yapılmayacaktır. Kaynak yapılacak
donatı çeliğinin karbon eşdeğeri TS-500’de verilen sınır değeri aşmayacaktır.
3.2.7.2 – Kaynaklı ve manşonlu boyuna donatı eklerinin en az %2’si için, 5 adetten az
olmamak üzere, çekme deneyi yapılacaktır. Ekin deneyle bulunan kopma dayanımı,
eklenen donatı çubuklarının TS-500’de verilen kopma dayanımından daha az
olmayacaktır.
3.2.7.3 – Enine donatıların boyuna donatılara kaynakla bağlanmasına izin verilmez.
3.2.7.4 – Çelik pencere ve kapı kasalarının, dübellerin, bağlantı plakalarının, tesisat
elemanlarının, makina ve teçhizatın boyuna ve enine donatılara kaynakla bağlanmasına
izin verilmez.
3.2.8. Özel Deprem Etriyeleri ve Çirozları
Bütün deprem bölgelerinde, süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi normal olan
tüm betonarme sistemlerin kolonlarında, kolon-kiriş birleşim bölgelerinde, perde uç
bölgelerinde ve kiriş sarılma bölgelerinde kullanılan etriyeler özel deprem etriyesi,
çirozlar ise özel deprem çirozu olarak düzenlenecektir. Özel deprem etriye ve
çirozlarının sağlaması gerekli koşullar aşağıda verilmiştir (Şekil 3.1):
Şekil 3.1
3.2.8.1 – Özel deprem etriyelerinin her iki ucunda mutlaka 135 derece kıvrımlı kancalar
bulunacaktır. Özel deprem çirozlarında ise bir uçta 90 derece kıvrımlı kanca yapılabilir.
Bu durumda kolonun veya perdenin bir yüzünde, kanca kıvrımları 135 derece ve 90
derece olan çirozlar hem yatay hem de düşey doğrultuda şaşırtmalı olarak
düzenlenecektir. 135 derece kıvrımlı kancalar, ∅ enine donatı çapını göstermek üzere,
≥ 6φ(10φ)
≥ 80 mm (100 mm)
135°
Çap ≥ 5φetr
33
en az 5∅ çaplı daire etrafında bükülecektir. Kancaların boyu kıvrımdaki en son teğet
noktasından itibaren, düz yüzeyli çubuklarda 10∅ ve 100 mm’den, nervürlü çubuklarda
ise 6∅ ve 80 mm’den az olmayacaktır.
3.2.8.2 – Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı
boyuna donatı etrafında kapanacaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı,
etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna
donatıları saracaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayacak biçimde
sıkıca bağlanacaktır.
3.3. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KOLONLAR
3.3.1. Enkesit Koşulları
3.3.1.1 – Dikdörtgen kesitli kolonların en küçük boyutu 250 mm’den ve enkesit alanı
75000 mm2 den daha az olmayacaktır. Dairesel kolonların çapı en az 300 mm olacaktır.
3.3.1.2 – Kolonun brüt enkesit alanı, Ndm düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak
etkisi altında hesaplanan eksenel basınç kuvvetlerinin en büyüğü olmak üzere,
Ac ≥ Ndm / (0.50 fck) koşulunu sağlayacaktır.
3.3.2. Boyuna Donatı Koşulları
3.3.2.1 – Kolonlarda boyuna donatı brüt alanı kesitin %1’inden az, %4’ünden fazla
olmayacaktır. En az donatı, dikdörtgen kesitli kolonlarda 4∅16 veya 6∅14, dairesel
kolonlarda ise 6∅14 olacaktır.
3.3.2.2 – Bindirmeli ek yapılan kesitlerde boyuna donatı oranı %6’yı geçmeyecektir.
3.3.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi
3.3.3.1 – Kolon boyuna donatılarının bindirmeli ekleri, mümkün olabildiğince
3.3.4.2’de tanımlanan kolon orta bölgesinde yapılmalıdır. Bu durumda bindirmeli
ek boyu, TS-500’de çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu ℓb’ye eşit olacaktır.
3.3.3.2 – Boyuna donatıların bindirmeli eklerinin kolon alt ucunda yapılması
durumunda ise, aşağıdaki koşullara uyulacaktır:
(a) Boyuna donatıların %50’sinin veya daha azının kolon alt ucunda eklenmesi
durumunda bindirmeli ek boyu, ℓb’nin en az 1.25 katı olacaktır.
(b) Boyuna donatıların %50’den fazlasının kolon alt ucunda eklenmesi durumunda
bindirmeli ek boyu, ℓb’nin en az 1.5 katı olacaktır. Temelden çıkan kolon filizlerinde de
bu koşula uyulacaktır.
(c) Yukarıdaki her iki durumda da, bindirmeli ek boyunca 3.3.4.1’de tanımlanan
minimum enine donatı kullanılacaktır.
3.3.3.3 – Katlar arasında kolon kesitinin değişmesi durumunda, boyuna donatının
kolon-kiriş birleşim bölgesi içinde düşeye göre eğimi 1/6’dan daha fazla olmayacaktır.
Kesit değişiminin daha fazla olması durumunda veya en üst kat kolonlarında; alttaki
kolonun boyuna donatısının karşı taraftaki kirişin içindeki kenetlenme boyu, TS-500’de
çekme donatısı için verilen kenetlenme boyu ℓb’nin 1.5 katından ve 40∅’den daha az
34
olmayacaktır. Karşı tarafta kiriş bulunmadığı durumlarda kenetlenme, gerekirse kolonun
karşı yüzünde aşağıya doğru kıvrım yapılarak sağlanacaktır. 90 derecelik yatay
kancanın veya aşağıya kıvrılan düşey kancanın boyu en az 12∅ olacaktır (Şekil 3.2).
3.3.3.4 – Yanyana boyuna donatılarda yapılan manşonlu veya kaynaklı eklerin
arasındaki boyuna uzaklık 600 mm’den az olmayacaktır.
Şekil 3.2
3.3.4. Enine Donatı Koşulları
3.3.7.6’ya göre daha elverişsiz bir durum elde edilmedikçe, kolonlarda kullanılacak
minimum enine donatıya ilişkin koşullar, kolon sarılma bölgeleri için 3.3.4.1’de ve
kolon orta bölgesi için 3.3.4.2’de verilmiştir (Şekil 3.3). Tüm kolon boyunca, 3.2.8’de
tanımlanan özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları kullanılacaktır.
3.3.4.1 – Her bir kolonun alt ve üst uçlarında özel sarılma bölgeleri oluşturulacaktır.
Sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu, döşeme üst kotundan yukarıya doğru veya
kolona bağlanan en derin kirişin alt yüzünden başlayarak aşağıya doğru ölçülmek üzere,
kolon kesitinin büyük boyutundan (dairesel kesitlerde kolon çapından), kolon serbest
yüksekliğinin 1/6’sından ve 500 mm’den az olmayacaktır. Konsol kolonlarda sarılma
bölgesi kolon alt ucunda oluşturulacak ve uzunluğu kolon büyük boyutunun 2 katından
az olmayacaktır. Sarılma bölgelerinde kullanılacak enine donatıya ilişkin koşullar
aşağıda verilmiştir. Bu donatılar temelin içinde de, 300 mm’ den ve en büyük
boyuna donatı çapının 25 katından az olmayan bir yükseklik boyunca devam
ettirilecektir. Ancak, çanak temellere mesnetlenen kolonlarda, sarılma bölgesindeki
enine donatı çanak yüksekliği boyunca devam ettirilecektir.
(a) Sarılma bölgelerinde ∅8’den küçük çaplı enine donatı kullanılmayacaktır. Bu
bölgede, boyuna doğrultudaki etriye ve çiroz aralığı en küçük enkesit boyutunun
1/3’ünden ve 100 mm’den daha fazla, 50 mm’den daha az olmayacaktır. Etriye
kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, a, etriye çapının 25 katından
e
a
c b
e
a
b
1
≥ 6
(a+b+c) ≥ 1.5 ℓb
(a+b+c) ≥ 40 φ
c ≥ 12 φ
(a+b) ≥ 1.5 ℓb
(a+b) ≥ 40 φ
b ≥ 12 φ
e ≥ 1.5 ℓb
e ≥ 40 φ
35
fazla olmayacaktır. Sürekli dairesel spirallerin adımı, göbek çapının 1/5’inden ve 80
mm’den fazla olmayacaktır.
(b) Etriyeli kolonlarda Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda sarılma bölgelerindeki
minimum toplam enine donatı alanı, Denk.(3.1)’de verilen koşulların elverişsiz olanını
sağlayacak şekilde hesaplanacaktır. Bu hesapta kolonun çekirdek boyutu bk , her iki
doğrultu için ayrı ayrı gözönüne alınacaktır (Şekil 3.3).
sh k c ck ck ywk
sh k ck ywk
0.30 [( / ) 1]( / )
0.075 ( / )
A sb A A f f
A sb f f
≥ −
≥ (3.1)
(c) Spiral donatılı kolonlarda Nd > 0.20 Ac fck olması durumunda sarılma bölgelerindeki
enine donatının minimum hacımsal oranı, Denk.(3.2)’deki koşulların elverişsiz olanını
sağlayacak şekilde hesaplanacaktır.
s c ck ck ywk
s ck ywk
0.45 [( / ) 1]( / )
0.12( / )
AA f f
f f
ρ≥ −
ρ ≥ (3.2)
(d) Nd ≤ 0.20 Ac fck olması durumunda, kolon sarılma bölgelerinde Denk.(3.1) ve
Denk.(3.2) ile verilen enine donatıların en az 2/3’ü, minimum enine donatı olarak
kullanılacaktır.
3.3.4.2 – Kolon orta bölgesi, kolonun alt ve üst uçlarında tanımlanan sarılma bölgeleri
arasında kalan bölgedir (Şekil 3.3). Kolon orta bölgesinde ∅8’den küçük çaplı enine
donatı kullanılmayacaktır. Kolon boyunca etriye, çiroz veya spiral aralığı, en küçük
enkesit boyutunun yarısından ve 200 mm’den daha fazla olmayacaktır. Etriye
kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, a, etriye çapının 25 katından daha
fazla olmayacaktır.
3.3.5. Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu
3.3.5.1 – Sadece çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı
sistemlerde, her bir kolon – kiriş düğüm noktasına birleşen kolonların taşıma gücü
momentlerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen kirişlerin kolon yüzündeki
kesitlerindeki taşıma gücü momentleri toplamından en az %20 daha büyük olacaktır
(Şekil 3.4):
ra rü ri rj ( + ) 1 2( + ) M M MM ≥ . (3.3)
3.3.5.2 – Denk.(3.3)’ün uygulanabilmesi için, düğüm noktasına birleşen kirişlerin
3.4.1.1’de verilen boyut koşullarını sağlaması zorunludur.
3.3.5.3 – Denk.(3.3), her bir deprem doğrultusunda ve depremin her iki yönü için
elverişsiz sonuç verecek şekilde ayrı ayrı uygulanacaktır (Şekil 3.4). Kolon taşıma gücü
momentlerinin hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en küçük
yapan Nd eksenel kuvvetleri gözönüne alınacaktır.
36
Şekil 3.3
37
3.3.5.4 – Denk.(3.3)’ün uygulanmasına ilişkin özel durumlar aşağıda belirtilmiştir:
(a) Düğüm noktasına birleşen kolonların her ikisinde de Nd ≤ 0.10 Ac fck olması
durumunda, Denk.(3.3)’ün sağlanması zorunlu değildir.
(b) Tek katlı binalarda ve çok katlı binaların kolonları üst kata devam etmeyen düğüm
noktalarında Denk.(3.3)’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmayacaktır.
(c) Kirişlerin saplandığı perdenin zayıf doğrultuda kolon gibi çalışması durumunda,
Denk.(3.3)’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmayacaktır.
Şekil 3.4
3.3.6. Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulunun Bazı Kolonlarda
Sağlanamaması Durumu
3.3.6.1 – Sadece çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı
sistemlerde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda binanın herhangi bir i’inci katında,
Denk.(3.4)’ün sağlanması koşulu ile, ilgili katın alt ve/veya üstündeki bazı düğüm
noktalarında Denk.(3.3)’ün sağlanamamış olmasına izin verilebilir.
i is ik α = ≥ V /V 0.70 (3.4)
Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlayan kolonlar, Denk. (3.3)’ü sağlamasalar bile, Vis’nin
hesabında gözönüne alınabilir.
3.3.6.2 – Denk.(3.4)’ün sağlanması durumunda, 0.70 ≤ αi ≤ 1.00 aralığında, Denk.
(3.3)’ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara etkiyen
eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri (1/αi) oranı ile çarpılarak arttırılacaktır.
Denk. (3.3)’ü sağlamayan kolonlar, kesitlerinde oluşan düşey yük ve deprem etkileri
altında donatılacaktır.
3.3.6.3 – Herhangi bir katta Denk.(3.4)’ün sağlanamaması durumunda, sadece
çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı sistemlerdeki
tüm çerçeveler süneklik düzeyi normal çerçeve olarak gözönüne alınacak ve Tablo 2.5’e
göre taşıyıcı sistem davranış katsayısı değiştirilerek hesap tekrarlanacaktır. Bölüm 2’
deki 2.5.4.1’de belirtildiği üzere süneklik düzeyi normal çerçevelerin, süneklik düzeyi
yüksek perdelerle birarada kullanılması da mümkündür.
Mrj
Mrü
Mri
Mra
Mri
Mra
Mrj
Mrü
Deprem
yönü
Deprem
yönü
38
3.3.7. Kolonların Kesme Güvenliği
3.3.7.1 – Kolonlarda enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti, Ve , Denk.
(3.5) ile hesaplanacaktır.
V M e a ü n =( +M )/ l (3.5)
Denk.(3.5)’teki Ma ve Mü’nün hesaplanması için, kolonun alt ve/veya üst uçlarında
Denk.(3.3)’ün sağlanması durumunda 3.3.7.2, sağlanamaması durumunda ise 3.3.7.3
uygulanacaktır (Şekil 3.5).
3.3.7.2 – Denk.(3.3)’ün sağlandığı düğüm noktasına birleşen kirişlerin uçlarındaki
moment kapasitelerinin toplamı olan ∑Mp momenti hesaplanacaktır:
∑ Mp pi pj = (3.6) M M+
Daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda, Mpi ≅ 1.4 Mri ve Mpj ≅ 1.4 Mrj olarak
alınabilir. ∑Mp momenti, kolonların düğüm noktasına birleşen uçlarında Bölüm 2’ye
göre elde edilmiş bulunan momentler oranında kolonlara dağıtılacak ve dağıtım
sonucunda ilgili kolonun alt veya üst ucunda elde edilen moment, Denk.(3.5)’te Ma
veya Mü olarak gözönüne alınacaktır.Depremin her iki yönü için Denk.(3.6) ayrı ayrı
uygulanacak ve elde edilen en büyük ∑Mp değeri dağıtımda esas alınacaktır.
Denk.(3.3)’ün sağlanmış olmasına karşın Denk.(3.5)’teki Ma veya Mü’nün hesabı,
güvenli tarafta kalmak üzere, 3.3.7.3’e göre de yapılabilir.
3.3.7.3 – Denk.(3.3)’ün sağlanamadığı düğüm noktasına birleşen kolonların uçlarındaki
momentler, kolonların moment kapasiteleri olarak hesaplanacak ve Denk. (3.5)’te Ma
ve/veya Mü olarak kullanılacaktır. Moment kapasiteleri, daha kesin hesap yapılmadığı
durumlarda, Mpa ≅ 1.4 Mra ve Mpü ≅ 1.4 Mrü olarak alınabilir. Mpa ve Mpü momentlerinin
hesabında, depremin yönü ile uyumlu olarak bu momentleri en büyük yapan Nd eksenel
kuvvetleri gözönüne alınacaktır.
3.3.7.4 – Temele bağlanan kolonların alt ucundaki Ma momenti de, 3.3.7.3’e göre
moment kapasiteleri olarak hesaplanacaktır.
3.3.7.5 – Denk.(3.5) ile hesaplanan kesme kuvveti, Ve, yük katsayıları ile çarpılmış
düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme kuvveti Vd’den
daha küçük olmayacak ve ayrıca Denk.(3.7) ile verilen koşulları sağlayacaktır.
Denk.(3.7)’deki ikinci koşulun sağlanamaması durumunda, kesit boyutları gereği kadar
büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.
e r
e w cd 0.22
V V
V Af

≤ (3.7)
3.3.7.6 – Kolon enine donatısının Ve kesme kuvvetine göre hesabında, betonun kesme
dayanımına katkısı, Vc , TS-500’e göre belirlenecektir. Ancak, 3.3.4.1’de tanımlanan
kolon sarılma bölgelerindeki enine donatının hesabında, sadece deprem yüklerinden
oluşan kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam kesme kuvvetinin yarısından daha
büyük olması ve aynı zamanda Nd ≤ 0.05Ac fck koşulunun sağlanması halinde, betonun
kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınacaktır.
39
Şekil 3.5
3.3.8. Kısa Kolonlara İlişkin Koşullar
Kısa kolonlar, taşıyıcı sistem nedeni ile veya dolgu duvarlarında kolonlar arasında
bırakılan boşluklar nedeni ile oluşabilirler (Şekil 3.6). Kısa kolon oluşumunun
engellenemediği durumlarda, enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti
Denk.(3.5) ile hesaplanacaktır. Denk.(3.5)’teki momentler, kısa kolonun alt ve üst
uçlarında Ma ≅1.4 Mra ve Mü ≅1.4 Mrü olarak hesaplanacak, ℓn ise kısa kolonun boyu
olarak alınacaktır. Ancak hesaplanan kesme kuvveti Denk.(3.7)’de verilen koşulları
sağlayacaktır. Kısa kolon boyunca, 3.3.4.1’de kolonların sarılma bölgeleri için
tanımlanan minimum enine donatı ve yerleştirme koşulları uygulanacaktır. Dolgu
duvarları arasında kalarak kısa kolon durumuna dönüşen kolonlarda, enine donatılar
tüm kat yüksekliğince devam ettirilecektir (Şekil 3.6).
40
Şekil 3.6
3.4. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK KİRİŞLER
3.4.1. Enkesit Koşulları
3.4.1.1 – Kolonlarla birlikte çerçeve oluşturan veya perdelere kendi düzlemleri içinde
bağlanan kirişlerin enkesit boyutlarına ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir:
(a) Kiriş gövde genişliği en az 250 mm olacaktır. Gövde genişliği, kiriş yüksekliği ile
kirişin birleştiği kolonun kirişe dik genişliğinin toplamını geçmeyecektir.
(b) Kiriş yüksekliği, döşeme kalınlığının 3 katından ve 300 mm’den daha az, kiriş
gövde genişliğinin 3.5 katından daha fazla olmayacaktır.
(c) Kiriş yüksekliği, serbest açıklığın 1/4’ünden daha fazla olmamalıdır. Aksi durumda
3.4.2.5 uygulanacaktır.
(d) Kiriş genişliği ve yüksekliği ile ilgili olarak yukarıda belirtilen sınırlamalar,
kolonlara mafsallı olarak bağlanan betonarme ya da öngerilmeli prefabrike kirişler, bağ
kirişli (boşluklu) perdelerin bağ kirişleri ve çerçeve kirişlerine kolon-kiriş düğüm
noktaları dışında saplanan ikincil kirişler için geçerli değildir.
3.4.1.2 – Kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım
eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.1Ac fck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda,
bu elemanlar 3.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır.
3.4.2. Boyuna Donatı Koşulları
3.4.2.1 – Kiriş mesnetlerinde çekme donatılarının minimum oranı için Denk.(3.8) ile
verilen koşula uyulacaktır.
ctd yd ρ ≥ 0 8. / (3.8) f f
Ve
Ve
1.4 Mra
1.4 Mrü
ℓn
Yüksek kiriş
veya
dolgu duvar
41
3.4.2.2 – Boyuna donatıların çapı 12 mm’den az olmayacaktır. Kirişin alt ve üstünde en
az iki donatı çubuğu, kiriş açıklığı boyunca sürekli olarak bulunacaktır.
3.4.2.3 – Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerindeki taşıyıcı sistemlerde, kiriş
mesnedindeki alt donatı, aynı mesnetteki üst donatının %50’sinden daha az olamaz.
Ancak, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde bu oran %30’a indirilebilir.
3.4.2.4 – Açıklık ve mesnetlerdeki çekme donatısı oranı TS-500’de verilen maksimum
değerden ve %2’den fazla olmayacaktır.
3.4.2.5 – 3.4.1.1’in (c) paragrafında tanımlanan koşulun sağlanamadığı özel
durumlarda, kiriş gövdesinin her iki yüzüne, kiriş yüksekliği boyunca gövde donatısı
konulacaktır. Toplam gövde donatısı alanı, sağ veya sol mesnet kesitlerinde üst ve alt
boyuna donatı alanları toplamının en büyüğünün %30’undan daha az olmayacaktır.
Gövde donatısı çapı 12 mm’den az, aralığı ise 300 mm’den fazla olmayacaktır. Boyuna
donatıların kenetlenmesine benzer biçimde, gövde donatılarının kenetlenmesi için de
3.4.3.1’in (b) ve (c) paragrafları uygulanacaktır.
3.4.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi
3.4.3.1 – Boyuna donatıların yerleştirilmesi ve kenetlenmesine ilişkin koşullar aşağıda
verilmiştir (Şekil 3.7):
(a) Kirişin iki ucundaki mesnet üst donatılarının büyük olanının en az 1/4’ü tüm kiriş
boyunca sürekli olarak devam ettirilecektir. Mesnet üst donatısının geri kalan kısmı,
TS-500’e göre düzenlenecektir.
(b) Kolona birleşen kirişlerin kolonun öbür yüzünde devam etmediği durumlarda
kirişlerdeki alt ve üst donatı, kolonun etriyelerle sarılmış çekirdeğinin karşı taraftaki
yüzeyine kadar uzatılıp etriyelerin iç tarafından 90 derece bükülecektir. Bu durumda
boyuna donatının kolon içinde kalan yatay kısmı ile 90 derece kıvrılan düşey kısmının
toplam uzunluğu, TS-500’de öngörülen düz kenetlenme boyu ℓb’den az olmayacaktır.
90 derecelik kancanın yatay kısmı 0.4ℓb’den, düşey kısmı ise 12∅’den az olmayacaktır.
Perdelerde ve a ölçüsünün düz kenetlenme boyu ℓb’den ve 50∅’den daha fazla olduğu
kolonlarda, boyuna donatının kenetlenmesi, 90 derecelik kanca yapılmaksızın düz
olarak sağlanabilir.
(c) Her iki taraftan kirişlerin kolonlara birleşmesi durumunda kiriş alt donatıları,
açıklığa komşu olan kolon yüzünden itibaren, 50∅’ den az olmamak üzere, en az
TS-500’de verilen kenetlenme boyu ℓb kadar uzatılacaktır. Kirişlerdeki derinlik farkı
gibi nedenlerle bu olanağın bulunmadığı durumlarda kenetlenme, yukarıdaki (b)
paragrafına göre kirişin kolonun öbür yüzünde devam etmediği durumlar için
tanımlanan biçimde yapılacaktır.
42
Şekil 3.7
3.4.3.2 – Boyuna donatıların eklenmesine ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir:
(a) 3.4.4.’te tanımlanan kiriş sarılma bölgeleri, kolon-kiriş birleşim bölgeleri ve açıklık
ortasında alt donatı bölgeleri gibi, donatının akma durumuna ulaşma olasılığı bulunan
kritik bölgelerde bindirmeli ek yapılmayacaktır. Bu bölgeler dışında bindirmeli eklerin
yapılabileceği yerlerde, ek boyunca 3.2.8’de tanımlanan özel deprem etriyeleri
kullanılacaktır. Bu etriyelerin aralıkları kiriş derinliğinin 1/4’ünü ve 100 mm’yi
aşmayacaktır. Üst montaj donatısının açıklık ortasındaki eklerinde özel deprem
etriyeleri kullanılmasına gerek yoktur.
(b) Manşonlu ekler veya bindirmeli kaynak ekleri, bir kesitte ancak birer donatı
atlayarak uygulanacak ve birbirine komşu iki ekin merkezleri arasındaki boyuna uzaklık
600 mm’den daha az olmayacaktır.
3.4.4. Enine Donatı Koşulları
Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki
bölge, Sarılma Bölgesi olarak tanımlanacak ve bu bölge boyunca 3.2.8’de tanımlanan
özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Sarılma bölgesinde, ilk etriyenin kolon yüzüne
uzaklığı en çok 50 mm olacaktır. 3.4.5.3’e göre daha elverişsiz bir değer elde
edilmedikçe, etriye aralıkları kiriş yüksekliğinin 1/4’ünü, en küçük boyuna donatı
çapının 8 katını ve 150 mm’yi aşmayacaktır (Şekil 3.8). Sarılma bölgesi dışında,
TS-500’de verilen minimum enine donatı koşullarına uyulacaktır.
43
Şekil 3.8
3.4.5. Kirişlerin Kesme Güvenliği
3.4.5.1 – Kirişlerde enine donatı hesabına esas alınacak kesme kuvveti, Ve , depremin
soldan sağa veya sağdan sola etkimesi durumları için ayrı ayrı ve elverişsiz sonuç
verecek şekilde, Denk.(3.9) ile bulunacaktır (Şekil 3.9).
VV M M e dy pi pj n = ± ( + ) / l (3.9)
Kiriş uçlarındaki moment kapasiteleri, daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda,
Mpi ≅ 1.4 Mri ve Mpj ≅ 1.4 Mrj olarak alınabilir.
3.4.5.2 – Denk.(3.9) ile hesaplanan kesme kuvveti, Ve, Denk.(3.10) ile verilen koşulları
sağlayacaktır. Denk.(3.10)’daki ikinci koşulun sağlanamaması durumunda, kesit
boyutları gereği kadar büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.
e r
e w cd 0.22
V V
V b df

≤ (3.10)
Şekil 3.9
≤ 50 mm sk
sk ≤ hk / 4
sk ≤ 8φ (φ = en küçük boyuna donatı çapı)
sk ≤ 150 mm
Kiriş orta bölgesi
(minimum enine donatı
TS-500’ e göre)
Kiriş
sarılma
bölgesi
= 2 hk
Kiriş
sarılma
bölgesi
= 2 hk
hk
Vdyi Vdyj
i j
Mpi ≈1.4 Mri Mpj ≈1.4 Mrj
(Mpi + Mpj) / ℓn
ℓn
44
3.4.5.3 – Kiriş enine donatısının Ve kesme kuvvetine göre hesabında, betonun kesme
dayanımına katkısı, Vc, TS-500’e göre belirlenecektir. Ancak, 3.4.4’te tanımlanan kiriş
sarılma bölgelerindeki enine donatının hesabında, sadece deprem yüklerinden oluşan
kesme kuvvetinin depremli durumdaki toplam kesme kuvvetinin yarısından daha büyük
olması halinde, betonun kesme dayanımına katkısı Vc = 0 alınacaktır. Hiçbir durumda
pliyelerin kesme dayanımına katkıları gözönüne alınmayacaktır.
3.5. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK ÇERÇEVE SİSTEMLERİNDE
KOLON – KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİ
3.5.1. Kuşatılmış ve Kuşatılmamış Birleşimler
Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinde kolonkiriş birleşimleri, aşağıda tanımlandığı üzere, iki sınıfa ayrılacaktır.
(a) Kirişlerin kolona dört taraftan birleşmesi ve her bir kirişin genişliğinin birleştiği
kolon genişliğinin 3/4’ünden daha az olmaması durumunda, kolon-kiriş birleşimi
kuşatılmış birleşim olarak tanımlanacaktır.
(b) Yukarıdaki koşulları sağlamayan tüm birleşimler, kuşatılmamış birleşim olarak
tanımlanacaktır.
3.5.2. Kolon-Kiriş Birleşim Bölgelerinin Kesme Güvenliği
3.5.2.1 – Gözönüne alınan deprem doğrultusunda kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki
kesme kuvveti, Denk.(3.11) ile hesaplanacaktır (Şekil 3.10).
V fA A V e yk s1 s2 kol = 1.25 ( ) + − (3.11)
Kirişin kolona sadece bir taraftan saplandığı ve öbür tarafta devam etmediği durumlar
için As2 = 0 alınacaktır.
3.5.2.2 – Herhangi bir birleşim bölgesinde Denk.(3.11) ile hesaplanan kesme kuvveti,
gözönüne alınan deprem doğrultusunda hiçbir zaman aşağıda verilen sınırları
aşmayacaktır (Şekil 3.10). Bu sınırların aşılması durumunda, kolon ve/veya kiriş kesit
boyutları büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.
(a) Kuşatılmış birleşimlerde: Ve ≤ 0.60 bj h fcd (3.12)
(b) Kuşatılmamış birleşimlerde: Ve ≤ 0.45 bj h fcd (3.13)
3.5.2.3 – Kolon-kiriş birleşim bölgesindeki minimum enine donatı koşulları aşağıda
verilmiştir (Şekil 3.3):
(a) Kuşatılmış birleşimlerde, alttaki kolonun sarılma bölgesi için bulunan enine donatı
miktarının en az %40’ı, birleşim bölgesi boyunca kullanılacaktır. Ancak, enine
donatının çapı 8 mm’den az olmayacak ve aralığı 150 mm’yi aşmayacaktır.
(b) Kuşatılmamış birleşimlerde, alttaki kolonun sarılma bölgesi için bulunan enine
donatı miktarının en az %60’ı, birleşim bölgesi boyunca kullanılacaktır. Ancak bu
durumda, enine donatının çapı 8 mm’den az olmayacak ve aralığı 100 mm’yi
aşmayacaktır.
45
Şekil 3.10
3.6. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK PERDELER
3.6.1. Enkesit Koşulları
3.6.1.1 – Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı
sistem elemanlarıdır. 3.6.1.2 ve 3.6.1.3’te belirtilen özel durumlar dışında, gövde
bölgesindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/20’sinden ve 200 mm’den az
olmayacaktır. Bu perdelerde, uç bölgesindeki perde kalınlığı sınırları 3.6.2.1’de
verilmiştir.
3.6.1.2 – Taşıyıcı sistemi sadece perdelerden oluşan binalarda, Denk.(3.14) ile verilen
koşulların her ikisinin de sağlanması durumunda perde kalınlığı, binadaki en yüksek
katın yüksekliğinin 1/20’sinden ve 150 mm’den az olmayacaktır.
g p
t g ctd
/ 0.002
/ 0.5
A A
VA f
Σ Σ ≥
Σ ≤ (3.14)
Denk.(3.14), bodrum katlarının çevresinde çok rijit betonarme perdelerin bulunduğu
binalarda zemin kat düzeyinde, diğer binalarda ise temel üst kotu düzeyinde
uygulanacaktır.
3.6.1.3 – Kat yüksekliği 6 m’den daha büyük olan ve kat yüksekliğinin en az 1/5’ine
eşit uzunluktaki elemanlarla yanal doğrultuda tutulan perdelerde, gövde bölgesindeki
As1
As2
Va
Vkol = min (Va , Vü)
(Bkz. 3.5.2.1)

1.25As2fyk
1.25As1fyk
C1
C2
bw1 ve bw2 ≥ b olması durumunda bj = b
bw1 ve bw2 < b olması durumunda
bj = 2 min (b1, b2)
bj ≤ (bw1 + h) (bw1 < bw2 için)
bw1
b
bw2
bw3
bw4
h
b2
b1
Deprem
doğrultusu
Kuşatılmış birleşim koşulları
bw1 ve bw2 ≥ 3/4 b
bw3 ve bw4 ≥ 3/4 h
(Bkz. 3.5.1)
46
perde kalınlığı, yanal doğrultuda tutulduğu noktalar arasındaki yatay uzunluğun en az
1/20’sine eşit olabilir. Ancak bu kalınlık 300 mm’den az olamaz.
3.6.2. Perde Uç Bölgeleri ve Kritik Perde Yüksekliği
3.6.2.1 – Hw / ℓw > 2.0 olan perdelerin planda her iki ucunda perde uç bölgeleri
oluşturulacaktır (Şekil 3.11). 3.6.1.2’de tanımlanan binalar dışında, perde uç
bölgelerindeki perde kalınlığı kat yüksekliğinin 1/15’inden ve 200 mm’den az
olmayacaktır. Perde uç bölgelerinin, kat yüksekliğinin en az 1/5’ine eşit uzunluktaki
elemanlarla yanal doğrultuda tutulduğu durumlarda, uç bölgesindeki perde kalınlığı,
yanal doğrultuda tutulan noktalar arasındaki yatay uzunluğun en az 1/20’sine eşit
olabilir. Ancak, bu kalınlık kat yüksekliğinin 1/20’sinden veya 300 mm’den az olamaz.
Perde uç bölgeleri, perde uç bölgesinin kendi kalınlığı içinde oluşturulabileceği gibi,
perdeye birleşen diğer bir perdenin içinde de düzenlenebilir.
3.6.2.2 – Temel üstünden veya perdenin plandaki uzunluğunun %20 den daha fazla
küçüldüğü seviyeden itibaren kritik perde yüksekliği, 2ℓw değerini aşmamak üzere,
Denk.(3.15)’de verilen koşulların elverişsiz olanını sağlayacak biçimde belirlenecektir.
cr w
cr w / 6
H
H H


l
(3.15)
Burada Hw , temel üstünden veya perdenin plandaki uzunluğunun %20’den daha fazla
küçüldüğü seviyeden itibaren ölçülen perde yüksekliğidir. Bodrum katlarında rijitliği
üst katlara oranla çok büyük olan betonarme çevre perdelerinin bulunduğu ve bodrum
kat döşemelerinin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, Hw ve Hcr
büyüklükleri zemin kat döşemesinden itibaren yukarıya doğru gözönüne alınacaktır. Bu
tür binalarda kritik perde yüksekliği, en az zemin katın altındaki ilk bodrum katının
yüksekliği boyunca aşağıya doğru ayrıca uzatılacaktır.
3.6.2.3 – Dikdörtgen kesitli perdelerde, yukarıda tanımlanan kritik perde yüksekliği
boyunca uç bölgelerinin her birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam
uzunluğunun %20’sinden ve perde kalınlığının iki katından daha az olmayacaktır. Kritik
perde yüksekliğinin üstünde kalan perde kesimi boyunca ise, perde uç bölgelerinin her
birinin plandaki uzunluğu, perdenin plandaki toplam uzunluğunun %10’undan ve perde
kalınlığından az olmayacaktır (Şekil 3.11).
3.6.2.4 – Perde uç bölgelerinin, perdeye birleşen diğer bir perdenin veya perdenin
ucunda genişletilmiş bir kesitin içinde düzenlenmesi durumunda; her bir perde uç
bölgesinin enkesit alanı, en az dikdörtgen kesitli perdeler için 3.6.2.3’te tanımlanan
alana eşit olacaktır.
3.6.3. Gövde Donatısı Koşulları
3.6.3.1 – Perdenin her iki yüzündeki gövde donatılarının toplam enkesit alanı, düşey ve
yatay donatıların her biri için, perde uç bölgelerinin arasında kalan perde gövdesi brüt
enkesit alanının 0.0025’inden az olmayacaktır. Hw / ℓw ≤ 2.0 olması durumunda perde
gövdesi, perdenin tüm kesiti olarak gözönüne alınacaktır. Perde gövdesinde boyuna ve
enine donatı aralığı 250 mm’den fazla olmayacaktır (Şekil 3.11).
47
3.6.3.2 – 3.6.1.2’de Denk.(3.14) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlandığı
binalarda, düşey ve yatay toplam gövde donatısı oranlarının herbiri 0.0015’e
indirilebilir. Ancak bu durumda donatı aralığı 300 mm’yi geçmeyecektir.
3.6.3.3 – Uç bölgeleri dışında, perde gövdelerinin her iki yüzündeki donatı ağları, beher
metrekare perde yüzünde en az 4 adet özel deprem çirozu ile karşılıklı olarak
bağlanacaktır. Ancak 3.6.2.2’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca, uç
bölgeleri dışındaki beher metrekare perde yüzünde en az 10 adet özel deprem çirozu
kullanılacaktır. Çirozların çapı, en az yatay donatının çapı kadar olacaktır.
3.6.4. Gövde Donatılarının Düzenlenmesi
Perdelerin yatay gövde donatıları, 3.6.4.1’de veya 3.6.4.2’de belirtildiği şekilde
düzenlenebilir (Şekil 3.11). Bu şekilde düzenlenen yatay gövde donatıları, kritik perde
yüksekliği boyunca 3.6.5.2’ye göre perde uç bölgelerine konulacak sargı donatısının
belirlenmesinde hesaba katılabilir.
3.6.4.1 – Yatay gövde donatıları etriyelerle sarılı perde uç bölgesinin sonunda 90 derece
kıvrılarak karşı yüzde köşedeki düşey donatıya 135 derecelik kanca ile bağlanacaktır.
3.6.4.2 – Yatay gövde donatılarının perde ucunda 90 derece kıvrım yapılmaksızın
bitirilmesi durumunda, perdenin her iki ucuna gövde donatısı ile aynı çapta olan ⊃
biçiminde yatay donatılar yerleştirilecektir. Bu donatılar, perde uç bölgesinin iç
sınırından itibaren perde gövdesine doğru en az kenetlenme boyu kadar uzatılacaklardır.
Ancak, gövde donatısının kenetlenme boyunun perde uç bölgesi uzunluğundan daha
küçük veya eşit olması durumunda ⊃ biçimindeki donatılar konmayabilir. Bu durumda
perde uç bölgelerindeki enine donatının birim boydaki toplam alanı, perde gövdesindeki
yatay donatının birim boydaki toplam alanından az olmayacaktır.
3.6.5. Perde Uç Bölgelerinde Donatı Koşulları
3.6.5.1 – Perde uç bölgelerinin her birinde, düşey donatı toplam alanının perde brüt
enkesit alanına oranı 0.001’den az olmayacaktır. Ancak, 3.6.2.2’de tanımlanan kritik
perde yüksekliği boyunca bu oran 0.002’ye çıkarılacaktır. Perde uç bölgelerinin her
birinde düşey donatı miktarı 4∅14’ten az olmayacaktır (Şekil 3.11).
3.6.5.2 – Perde uç bölgelerindeki düşey donatılar, aşağıdaki kurallara uyularak,
kolonlarda olduğu gibi etriyeler ve/veya çirozlardan oluşan enine donatılarla
sarılacaktır.
(a) Uç bölgelerinde kullanılacak enine donatının çapı 8 mm’den az olmayacaktır. Etriye
kollarının ve/veya çirozların arasındaki yatay uzaklık, a, etriye ve çiroz çapının 25
katından fazla olmayacaktır.
(b) 3.6.2.2’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca perde uç bölgelerine,
kolonların sarılma bölgeleri için 3.3.4.1’de Denk.(3.1)’in ikinci koşulu ile belirlenen
enine donatının en az 2/3’ü konulacaktır. Düşey doğrultuda etriye ve/veya çiroz aralığı
perde kalınlığının yarısından ve 100 mm’den daha fazla, 50 mm’den daha az
olmayacaktır (Şekil 3.11). Bu donatılar, temelin içinde de en az perde kalınlığının iki
katı kadar bir yükseklik boyunca devam ettirilecektir.
48
Şekil 3.11
(c) Kritik perde yüksekliğinin dışında kalan perde uç bölgelerinde düşey doğrultudaki
etriye ve/veya çiroz aralığı, perde duvar kalınlığından ve 200 mm’den daha fazla
olmayacaktır (Şekil 3.11).
3.6.6. Tasarım Eğilme Momentleri ve Kesme Kuvvetleri
3.6.6.1 – Hw / ℓw > 2.0 koşulunu sağlayan perdelerde tasarıma esas eğilme momentleri,
3.6.2.2’ye göre belirlenen kritik perde yüksekliği boyunca sabit bir değer olarak, perde
49
tabanında Bölüm 2’ye göre hesaplanan eğilme momentine eşit alınacaktır. Kritik perde
yüksekliğinin sona erdiği kesidin üstünde ise, Bölüm 2’ye göre perdenin tabanında ve
tepesinde hesaplanan momentleri birleştiren doğruya paralel olan doğrusal moment
diyagramı uygulanacaktır (Şekil 3.12). Çevresinde rijit perdeler bulunan bodrumlu
binalarda sabit perde momenti, 3.6.2.2’de tanımlanan kritik perde yüksekliği boyunca
gözönüne alınacaktır. Hw / ℓw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün kesitlerinde tasarım eğilme
momentleri, Bölüm 2’ye göre hesaplanan eğilme momentlerine eşit alınacaktır.
Şekil 3.12
3.6.6.2 – Hw / ℓw > 2.0 olması durumunda, her bir katta perde kesitlerinin taşıma gücü
momentlerinin, perdenin güçlü doğrultusunda kolonlar için Denk.(3.3) ile verilen
koşulu sağlaması zorunludur. Aksi durumda perde boyutları ve/veya donatıları
arttırılarak deprem hesabı tekrarlanacaktır.
3.6.6.3 – Hw / ℓw > 2.0 koşulunu sağlayan perdelerde, gözönüne alınan herhangi bir
kesitte enine donatı hesabında esas alınacak tasarım kesme kuvveti, Ve , Denk.(3.16) ile
hesaplanacaktır.
p t
e v d
d t
( )
=
( )
M
V V
M β (3.16)
Bu bağıntıda yer alan kesme kuvveti dinamik büyütme katsayısı βv = 1.5 alınacaktır.
Daha kesin hesap yapılmadığı durumlarda, perde tabanındaki pekleşmeli moment
kapasitesi olarak (Mp)t ≅ 1.4 (Mr)t alınabilir. Hw / ℓw ≤ 2.0 olan perdelerin bütün
kesitlerinde tasarım kesme kuvvetleri, Bölüm 2’ye göre hesaplanan kesme kuvvetlerine
eşit alınacaktır.
3.6.7. Perdelerin Kesme Güvenliği
3.6.7.1 – Perde kesitlerinin kesme dayanımı, Vr , Denk.(3.17) ile hesaplanacaktır.
VA f f r ch ctd sh ywd = (0.65 + ) ρ (3.17)
3.6.6.3’te tanımlanan Ve tasarım kesme kuvveti aşağıdaki koşulları sağlayacaktır:
Hesap
eğilme
momenti
Tasarım
eğilme
momenti
Perdeli sistem Perdeli – çerçeveli sistem
Hw Hw
Hcr Hcr
Hesap
eğilme
momenti
Tasarım
eğilme
momenti
50
e r
e ch cd 0.22
V V
V Af

≤ (3.18)
Aksi durumda, perde enine donatısı ve/veya perde kesit boyutları bu koşullar sağlanmak
üzere arttırılacaktır.
3.6.7.2 – Temele bağlantı düzeyinde ve üst katlarda yapılacak yatay inşaat derzlerindeki
düşey donatı, o kesitte aktarılan kesme kuvveti gözönüne alınarak, TS-500’de
tanımlanan kesme sürtünmesi yöntemi ile kontrol edilecektir.
3.6.8. Bağ Kirişli (Boşluklu) Perdelere İlişkin Kural ve Koşullar
3.6.8.1 – Perdeler için yukarıda verilen tüm kural ve koşullar, bağ kirişli perdeleri
oluşturan perde parçalarının her biri için de geçerlidir.
3.6.8.2 – Gözönüne alınan deprem doğrultusunda, herhangi bir bağ kirişli perde
sistemini oluşturan perde parçalarında deprem yüklerinden oluşan taban momentlerinin
toplamı, bağ kirişli perde sisteminde deprem yüklerinden oluşan toplam devrilme
momentinin 2/3’ünden fazla olmayacaktır (Şekil 3.13). Bu koşulun sağlanamaması
durumunda, bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarının her biri boşluksuz perde
olarak sayılacak ve Bölüm 2, Tablo 2.5’ten alınan R katsayısı değiştirilecektir.
Şekil 3.13
T
Hi
T
Msol Msağ
Fwi
Fwi : i’ inci katta bağ kirişli
perde sistemine etkiyen
deprem yükü
(Msol + Msağ) ≤ 2/3 ∑ (Fwi Hi)
51
3.6.8.3 – Bağ kirişli perdeyi oluşturan perde parçalarının düşey donatı hesabında, düşey
yükler ve depremin ortak etkisinde çekmeye çalışan perde parçasındaki eğilme
momentinin en fazla %30’unun, basınca çalışan perde parçasına aktarılmasına (yeniden
dağılım) izin verilebilir.
3.6.8.4 – Bağ kirişlerinin kesme donatısına ilişkin kurallar aşağıda verilmiştir:
(a) Aşağıdaki koşulların herhangi birinin sağlanması durumunda, bağ kirişlerinin kesme
donatısı hesabı 3.4.5’e göre yapılacaktır.
n k
d w ctd
3
1.5
h
V b df
>

l
(3.19)
(b) Denk.(3.19) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanamaması durumunda, bağ
kirişine konulacak özel kesme donatısı, geçerliliği deneylerle kanıtlanmış yöntemlerle
belirlenecek veya bağ kirişindeki kesme kuvvetini ve onun oluşturduğu eğilme
momentini karşılamak üzere çapraz donatılar kullanılacaktır (Şekil 3.14). Her bir çapraz
donatı demetindeki toplam donatı alanı Denk.(3.20) ile belirlenecektir.
AV f sd d yd = / (2 sin ) γ (3.20)
Çapraz donatı demetlerinde en az dört adet donatı bulunacak ve bu donatılar perde
parçalarının içine doğru en az 1.5ℓb kadar uzatılacaktır. Donatı demetleri özel deprem
etriyeleri ile sarılacak ve kullanılacak etriyelerin çapı 8 mm’den, aralığı ise çapraz
donatı çapının 8 katından ve 100 mm’den daha fazla olmayacaktır. Çapraz donatılara
ek olarak, bağ kirişine TS-500’de öngörülen minimum miktarda etriye ve yatay donatı
konulacaktır (Şekil 3.14).
Şekil 3.14
3.7. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL KOLONLAR
3.7.1. Enkesit Koşulları
Enkesit boyutlarına ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için 3.3.1’de
belirtilen koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir.
52
3.7.2. Boyuna Donatı Koşulları
Boyuna donatıya ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için 3.3.2’de belirtilen
koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir.
3.7.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi
Boyuna donatının düzenlenmesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için
3.3.3’te belirtilen koşullar süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir.
Boyuna donatı bindirmeli eklerinin kolon alt ucunda yapılması durumunda, ek boyunca
3.7.4.1’de tanımlanan minimum enine donatı kullanılacaktır.
3.7.4. Enine Donatı Koşulları
Kolonlarda kullanılacak minimum enine donatıya ilişkin koşullar, kolon sarılma
bölgeleri için 3.7.4.1’de ve kolon orta bölgesi için 3.7.4.2’de verilmiştir. Tüm kolon
bölgelerinde, 3.2.8’de tanımlanan özel deprem etriyeleri ve özel deprem çirozları
kullanılacaktır.
3.7.4.1 – Kolon sarılma bölgelerinin her birinin uzunluğu için 3.3.4.1’de verilen tanım,
süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Süneklik düzeyi normal olan
kolonlarda sarılma bölgesindeki enine donatı aralığı, en küçük enkesit boyutunun 1/3’
ünden, en küçük boyuna donatı çapının 8 katından ve 150 mm’den daha fazla
olmayacaktır.
3.7.4.2 – Kolon orta bölgesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için
3.3.4.2’de verilen tanım ve minimum enine donatı koşulları ile 3.3.4.3’te verilen
koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir. Kolon orta
bölgesindeki enine donatı, 3.7.5.3’e göre belirlenecektir.
3.7.5. Kolonların Kesme Güvenliği
3.7.5.1 – Süneklik düzeyi normal kolonlarda, düşey yükler ve Bölüm 2’de belirlenen
deprem yüklerinin ortak etkisi altında elde edilen kesme kuvveti, Vd, enine donatı
hesabında esas alınacaktır.
3.7.5.2 – Kesme kuvvetinin üst sınırına ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek
kolonlar için Denk.(3.7)’de verilen koşul, Ve yerine Vd alınmak üzere, süneklik düzeyi
normal olan kolonlar için de geçerlidir.
3.7.5.3 – Kolon enine donatısının 3.7.5.1’de tanımlanan kesme kuvvetine göre
hesabında betonun kesme dayanımına katkısı, Vc , düşey yükler ile birlikte deprem
yüklerine göre hesaplanan en küçük Nd eksenel kuvveti gözönüne alınarak TS-500’e
göre belirlenecektir.
3.7.6. Kısa Kolonlara İlişkin Koşullar
Kısa kolonlara ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kolonlar için 3.3.8’de belirtilen
koşullar, süneklik düzeyi normal olan kolonlar için de geçerlidir.
53
3.8. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL KİRİŞLER
3.8.1. Enkesit Koşulları
Enkesit boyutlarına ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kirişler için 3.4.1.1’de
belirtilen koşullar, süneklik düzeyi normal olan kirişler için de geçerlidir.
3.8.2. Boyuna Donatı Koşulları
Boyuna donatıya ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kirişler için 3.4.2’de belirtilen
koşullar, süneklik düzeyi normal olan kirişler için de geçerlidir.
3.8.3. Boyuna Donatının Düzenlenmesi
Boyuna donatının düzenlenmesine ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kirişler için
3.4.3’te belirtilen koşullar, süneklik düzeyi normal olan kirişler için de geçerlidir.
3.8.4. Enine Donatı Koşulları
Kiriş mesnetlerinde kolon yüzünden itibaren kiriş derinliğinin iki katı kadar uzunluktaki
bölge, sarılma bölgesi olarak tanımlanacak ve bu bölge boyunca 3.2.8’de tanımlanan
özel deprem etriyeleri kullanılacaktır. Sarılma bölgesinde, ilk etriyenin kolon yüzüne
uzaklığı en çok 50 mm olacaktır. 3.8.5’e göre daha elverişsiz bir değer elde
edilmedikçe, etriye aralıkları kiriş yüksekliğinin 1/3’ünü, en küçük boyuna donatı
çapının 10 katını ve 200 mm’yi aşmayacaktır. Sarılma bölgesi dışında, TS-500’de
verilen enine donatı koşullarına uyulacaktır.
3.8.5. Kirişlerin Kesme Güvenliği
3.8.5.1 – Süneklik düzeyi normal kirişlerde, düşey yükler ve Bölüm 2’de belirlenen
deprem yüklerinin ortak etkisi altında elde edilen kesme kuvveti, Vd, enine donatı
hesabında esas alınacaktır.
3.8.5.2 – Kesme kuvvetinin üst sınırına ilişkin olarak süneklik düzeyi yüksek kirişler
için Denk.(3.10)’da verilen koşul, Ve yerine Vd alınmak üzere, süneklik düzeyi normal
olan kirişler için de geçerlidir.
3.8.5.3 – Kiriş enine donatısının 3.8.5.1’de tanımlanan kesme kuvvetine göre hesabında
betonun kesme dayanımına katkısı, Vc , TS-500’e göre belirlenecektir. Hiçbir durumda
pliyelerin kesme dayanımına katkıları gözönüne alınmayacaktır.
3.9. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL ÇERÇEVE SİSTEMLERINDE
KOLON – KİRİŞ BİRLEŞİM BÖLGELERİ
Süneklik düzeyi yüksek kolon ve kirişlerin oluşturduğu çerçeve sistemlerinin kolonkiriş birleşimleri ilgili olarak 3.5’de verilen kural ve koşullar, 3.5.2.1 ve 3.5.2.2 hariç
olmak üzere, süneklik düzeyi normal olan sistemlerin kolon-kiriş birleşimleri için de
geçerlidir.
54
3.10. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL PERDELER
Süneklik düzeyi normal perdeler, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden oluşan iç
kuvvetlere göre boyutlandırılarak donatılacaktır. Süneklik düzeyi yüksek perdeler için
3.6.6, 3.6.8.2 ve 3.6.8.3’de verilen kural ve koşullar hariç olmak üzere, 3.6’da verilen
diğer tüm kural ve koşullar, süneklik düzeyi normal olan perdeler için de geçerlidir.
Ancak 3.6.7.1’de Ve yerine 1.5Vd alınacaktır.
3.11. DÖŞEMELER
3.11.1 – Döşemeler, katlardaki kütlelere etkiyen deprem yüklerinin düşey taşıyıcı sistem
elemanlarına güvenle dağıtılmasını sağlayacak rijitlik ve dayanıma sahip olacaklardır.
3.11.2 – Bütün deprem bölgelerinde, dolgulu ya da dolgusuz yerinde dökme veya
prefabrike dişli döşemeli sistemlerde plak kalınlığı 50 mm’den az olmayacaktır. Ancak,
düşey yüklerden oluşan kesme kuvvetleri ile birlikte plak düzlemindeki deprem
kuvvetlerinin güvenle aktarılmasını sağlamak üzere, dişlerle plak arasında kesme kuvveti
bağlantılarının yapılması ve bu bağlantıların yeterli olduğunun hesapla gösterilmesi
zorunludur. Diğer döşeme plaklarının kalınlıkları için TS-500’de verilen koşullar
geçerlidir.
3.11.3 – Bütün döşeme sistemlerinin kesme dayanımlarına ilişkin olarak, 3.6.7’de
süneklik düzeyi yüksek perdelerin kesme dayanımları için verilen koşullara, 3.6.7.1
hariç olmak üzere, aynen uyulacaktır.
3.12. PREFABRİKE BİNALARA İLİŞKİN ÖZEL KOŞULLAR
Fabrika koşullarında üretilen taşıyıcı sistem elemanlarının şantiyede birleştirilmesi ile
oluşturulan prefabrike binalarda, bu Yönetmelikte verilen diğer koşullar ile birlikte
aşağıdaki özel koşullara da uyulacaktır.
3.12.1. Mafsallı Bağlantılar
Kaynaklı olarak yapılan mafsallı bağlantılar, Bölüm 2’ye göre depremden oluşacak
bağlantı kuvvetlerinin en az 2 katını, diğer mafsallı bağlantılar ise en az 1.5 katını
taşıyacak yeterli dayanıma sahip olacaklardır. Birleşim hesaplarında, emniyet
gerilmeleri en fazla %15 arttırılacaktır.
3.12.2. Moment Aktarabilen Çerçeveler
3.12.2.1 – Prefabrike bina çerçevelerinde moment aktarabilen tüm bağlantıların deprem
etkisi ile oluşan tersinir ve yinelenir yükler altında monolitik davranışa benzer dayanım
ve sünekliğe sahip oldukları, literatürden kaynak verilerek analitik yöntemlerle veya
deneylerle kanıtlanmış olacaktır.
3.12.2.2 – Bağlantılar, bağlanan elemanlardan aktarılan iç kuvvetleri, dayanım ve
süneklikte herhangi bir azalma olmaksızın aktarabilecek dayanıma sahip olacaktır.
Kaynaklı bağlantılarda Bölüm 2’ye göre depremden ötürü bağlantıya etkiyen iç
kuvvetlerin en az 2 katı, diğer tür bağlantılarda ise en az 1.5 katı gözönüne
alınacaktır. Birleşim hesaplarında, emniyet gerilmeleri en çok %15 arttırılacaktır.
55
3.12.2.3 – Bağlantılar, bağlanan elemanlarda plastik mafsal oluşma olasılığı yüksek
olan yerlerden olabildiğince uzakta düzenlenmelidir.
3.12.3. Öngerilmeli Elemanlar İle İlgili Koşullar
Döşeme elemanları ve kolonlara mafsallı olarak bağlanan kiriş türü elemanlar dışında,
deprem bölgelerinde kullanılacak prefabrike yapı elemanlarında tam öngerilme
uygulanmasına izin verilmez. Sınırlı öngerilme uygulaması, öngerme çeliğine ek olarak,
elemanlarda yeterli sünekliği sağlayabilecek düzeyde öngerilmesiz donatı kullanılması
veya öngerme çeliğinin düşük bir çekme kuvvetiyle gerilmesi suretiyle sağlanabilir.
Deprem etkileri altında öngerme çeliğinin gerilmesi, elastik sınırın malzeme güvenlik
katsayısına bölünmesi ile hesaplanan değeri aşmayacaktır.
3.13. BETONARME UYGULAMA PROJESİ ÇİZİMLERİNE İLİŞKİN
KURALLAR
3.13.1. Genel Kurallar
3.13.1.1 – Binada uygulanacak beton kalitesi ile donatı çeliği kalitesi, bütün çizim
paftalarında belirtilecektir.
3.13.1.2 – Tasarımda gözönüne alınan Etkin Yer İvmesi Katsayısı, Bina Önem Katsayısı,
Tablo 6.2’ye göre seçilen Yerel Zemin Sınıfı ve Tablo 2.5’e göre belirlenen Taşıyıcı
Sistem Davranış Katsayısı, bütün kalıp planı paftalarında belirtilecektir.
3.13.1.3 – 3.2.8’de tanımlanan özel deprem etriyelerine ve özel deprem çirozlarına ait
kanca kıvrım detayları (Şekil 3.1) kolon, perde ve kiriş detay paftalarının her birinde
gösterilecektir.
3.13.2. Kolon ve Perde Detayları
3.13.2.1 – Kolon yerleşim planlarında, düşey donatıların enkesit içindeki konum, çap ve
sayıları ayrıntılı olarak gösterilecektir. Ayrıca her bir kolon-kiriş düğüm noktasında,
alttaki kolondan yukarıya uzatılan donatıları ve kolona bağlanan tüm kirişlerin boyuna
donatılarını planda gösteren yatay kesitler alınacak, böylece kolon ve kiriş donatılarının
birleşim bölgesinde betonun uygun olarak yerleştirmesine engel olmayacak biçimde
düzenlendiği gösterilecektir. Temelden çıkan kolon ve perde filiz donatıları, bunlarla
ilişkili enine donatının sayı, çap ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde
gösterilecektir.
3.13.2.2 – Boyuna ve enine donatıları tümü ile aynı olan her bir kolon tipi için boyuna
kesitler alınarak donatıların düşey açılımları yapılacaktır. Kolonlarda boyuna kesit;
donatı ek bölgelerini, bindirme boylarını, kolonun üst ucundaki kolon-kiriş birleşim
bölgesini de içerecektir. Bu bağlamda, binadaki tüm kolon-kiriş birleşim bölgeleri için
geçerli standart detaylarla yetinilmesi kabul edilmeyecektir.
3.13.2.3 – Her bir kolon tipi için ayrı ayrı olmak üzere, sarılma bölgelerinin uzunlukları,
bu bölgelere, kolon orta bölgesine ve üstteki kolon-kiriş birleşim bölgesine konulan
enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile en kesitteki açılımları çizim üzerinde
gösterilecektir.
56
3.13.2.4 – Perde yerleşim planlarında düşey donatıların perde gövdesindeki ve perde uç
bölgelerindeki konum, çap ve sayılarının gösterilmesine ek olarak, her bir perde tipi için
boyuna kesitler alınarak donatıların düşey açılımları yapılacaktır. Perde boyuna
kesidinde kritik perde yüksekliği açık olarak belirtilecektir. Bu yükseklik boyunca ve
diğer perde kesimlerinde kullanılan enine donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları
çizim üzerinde gösterilecektir.
3.13.3. Kiriş Detayları
Kiriş detay çizimlerinde, her bir kiriş için ayrı ayrı olmak üzere, kiriş mesnetlerindeki
sarılma bölgelerinin uzunlukları, bu bölgelere ve kiriş orta bölgesine konulan enine
donatıların çap, sayı ve aralıkları ile açılımları çizim üzerinde gösterilecektir.
57
BÖLÜM 4 – ÇELİK BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM
KURALLARI
4.0. SİMGELER
Bu bölümde aşağıdaki simgelerin kullanıldığı boyutlu ifadelerde, kuvvetler Newton [N],
uzunluklar milimetre [mm], açılar radyan [rad] ve gerilmeler MegaPascal [MPa] =
[N/mm2
] birimindedir.
A = Enkesit alanı
Ak = Kesme alanı
An = Faydalı enkesit alanı
b = Genişlik
bcf = Kolon kesitinin başlık genişliği
bbf = Kiriş kesitinin başlık genişliği
D = Dairesel halka kesitlerde dış çap
Da = Akma gerilmesi arttırma katsayısı
db = Kiriş enkesit yüksekliği
dc = Kolon enkesit yüksekliği
E = Deprem yükü simgesi
Es = Yapı çeliği elastisite modülü
e = Bağ kirişi boyu
G = Sabit yük simgesi
Hort = Düğüm noktasının üstündeki ve altındaki kat yüksekliklerinin ortalaması
h = Gövde levhası yüksekliği
hi = Binanın i’inci katının kat yüksekliği
ℓb = Kirişin yanal doğrultuda mesnetlendiği noktalar arasındaki uzaklık
ℓn = Kiriş uçlarındaki olası plastik mafsal noktaları arasındaki uzaklık
Md = Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eğilme
momenti
Mp = Eğilme momenti kapasitesi
Mpa = Kolonun alt ucunda hesaplanan moment kapasitesi
Mpi = Kirişin sol ucu i’de hesaplanan pozitif veya negatif moment kapasitesi
Mpj = Kirişin sağ ucu j’de hesaplanan negatif veya pozitif moment kapasitesi
Mpn = İndirgenmiş moment kapasitesi
Mpü = Kolonun üst ucunda hesaplanan moment kapasitesi
Mvi = Kirişin sol ucu i’ deki olası plastik mafsaldaki kesme kuvvetinden dolayı
kolon yüzünde meydana gelen ek eğilme momenti
Mvj = Kirişin sağ ucu j’ deki olası plastik mafsaldaki kesme kuvvetinden dolayı
kolon yüzünde meydana gelen ek eğilme momenti
Nbp = Eksenel basınç kapasitesi
Nçp = Eksenel çekme kapasitesi
Nd = Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eksenel
kuvvet
Q = Hareketli yük simgesi
R = Taşıyıcı sistem davranış katsayısı
ry = Kiriş başlığının ve gövdenin basınç gerilmeleri etkisindeki bölümünün
1/3’ünün yanal doğrultudaki atalet yarıçapı
t = Kalınlık
tbf = Kiriş kesitinin başlık kalınlığı
tcf = Kolon kesitinin başlık kalınlığı
58
tmin = Kayma bölgesindeki en küçük levha kalınlığı
tp = Takviye levhaları dahil olmak üzere, kayma bölgesindeki toplam levha
kalınlığı
tt = Takviye levhası kalınlığı
tw = Gövde kalınlığı
u = Kayma bölgesi çevresinin uzunluğu
Vd = Düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan kesme
kuvveti
Vdy = Kirişin kolona birleşen yüzünde düşey yüklerden meydana gelen basit kiriş
kesme kuvveti
Ve = Kolon-kiriş birleşim bölgesinin gerekli kesme dayanımı
Vke = Kayma bölgesinin gerekli kesme dayanımı
Vik = Çerçeveli veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, binanın i’inci
katındaki tüm kolonlarda, gözönüne alınan deprem doğrultusunda Bölüm 2’ye
göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vis = Çerçeveli veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde, binanın i’inci
katında Denk.4.3’ün hem alttaki hem de üstteki düğüm noktalarında
sağlandığı kolonlarda, gözönüne alınan deprem doğrultusunda Bölüm 2’ye
göre hesaplanan kesme kuvvetlerinin toplamı
Vp = Kesme kuvveti kapasitesi
Vpn = İndirgenmiş kesme kuvveti kapasitesi
Wp = Plastik mukavemet momenti
αi = Herhangi bir i’inci katta hesaplanan Vis / Vik oranı
Δi = Binanın i’inci katındaki göreli kat ötelemesi
γp = Bağ kirişi dönme açısı
Ωo = Büyütme katsayısı
σa = Yapı çeliğinin akma gerilmesi
σbem = Elemanın narinliğine bağlı olarak, TS-648’e göre hesaplanan basınç emniyet
gerilmesi
σem = Emniyet gerilmesi
p θ = Göreli kat ötelemesi açısı
59
4.1. KAPSAM
4.1.1 – Deprem bölgelerinde yapılacak tüm çelik binaların taşıyıcı sistem elemanlarının
boyutlandırılması ve birleşimlerinin düzenlenmesi, bu konuda yürürlükte olan ilgili
standart ve yönetmeliklerle birlikte, öncelikle bu bölümde belirtilen özel kurallara
uyularak yapılacaktır.
4.1.2 – Bu bölümün kapsamı içindeki çelik binaların yatay yük taşıyıcı sistemleri;
sadece çelik çerçevelerden, sadece merkezi veya dışmerkez çelik çaprazlı perdelerden
veya çerçevelerin, çelik çaprazlı perdeler ya da betonarme perdelerle birleşiminden
oluşabilir. Betonarme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olarak çalıştığı çelik
taşıyıcı sistemler de bu bölümün kapsamı içindedir.
4.1.3 – Çelik bina temelleri ile ilgili kurallar Bölüm 6’da verilmiştir.
4.2. GENEL KURALLAR
4.2.1. Çelik Taşıyıcı Sistemlerin Sınıflandırılması
Depreme karşı davranışları bakımından, çelik binaların yatay yük taşıyıcı sistemleri,
4.2.1.1 ve 4.2.1.2’de tanımlanan iki sınıfa ayrılmıştır. Bu iki sınıfa giren sistemlerin
karma olarak kullanılmasına ilişkin özel durum ve koşullar, 2.5.4’te ve aşağıda
4.2.1.3 ile 4.2.1.4’te verilmiştir. Taşıyıcı sistemde betonarme perdelerin kullanılması
durumunda 3.6 veya 3.10’da verilen kurallar uygulanacaktır.
4.2.1.1 – Aşağıda belirtilen çelik taşıyıcı sistemler, Süneklik Düzeyi Yüksek Sistemler
olarak tanımlanmıştır:
(a) 4.3’te belirtilen koşulları sağlayan çerçeve türü taşıyıcı sistemler.
(b) 4.6’da belirtilen koşulları sağlayan merkezi çaprazlı çelik perdelerden veya 4.8’de
belirtilen koşulları sağlayan dışmerkez çaprazlı çelik perdelerden meydana gelen yatay
yük taşıyıcı sistemler.
(c) (a) ve (b) paragraflarında belirtilen iki tür sistemin birleşiminden oluşan çaprazlı
çelik perdeli-çerçeveli sistemler.
4.2.1.2 – Aşağıda belirtilen çelik taşıyıcı sistemler, Süneklik Düzeyi Normal Sistemler
olarak tanımlanmıştır:
(a) 4.4’de belirtilen koşulları sağlayan çerçeve türü taşıyıcı sistemler.
(b) 4.7’de belirtilen koşulları sağlayan merkezi çaprazlı çelik perdelerden meydana
gelen yatay yük taşıyıcı sistemler.
(c) (a) ve (b) paragraflarında belirtilen iki tür sistemin birleşiminden oluşan çaprazlı
çelik perdeli-çerçeveli sistemler.
4.2.1.3 – Yukarıda belirtilen yatay yük taşıyıcı sistemlerin her iki yatay deprem
doğrultusunda birbirinden farklı olması durumunda uygulanacak R katsayılarına ilişkin
koşullar 2.5.1.2 ve 2.5.1.3’de, herhangi bir doğrultuda karma olarak kullanılması
durumunda uygulanacak R katsayılarına ilişkin koşullar ise 2.5.4’te verilmiştir.
60
4.2.1.4 – Düşey doğrultuda en çok iki farklı yatay yük taşıyıcı sistem içeren çelik veya
betonarme-çelik karma binalara ve bunlara uygulanacak R katsayılarına ilişkin koşullar
2.5.5.2’de verilmiştir.
4.2.2. İlgili Standartlar
4.2.2.1 – Bu bölümün kapsamı içinde bulunan çelik taşıyıcı sistemlerin tasarımı; bu
Yönetmelikte Bölüm 2’de verilen deprem yükleri ve hesap kuralları, TS-498’de
öngörülen diğer yükler, emniyet gerilmeleri yöntemine ilişkin olarak TS-648’de verilen
kurallara göre yapılacaktır. İlgili standartlarda verilen kuralların farklı olduğu özel
durumlarda, bu bölümdeki kurallar esas alınacaktır.
4.2.2.2 – Bu bölümde verilen kuralların dışında kalan diğer hususlar için TS-648 ve TS3357’deki kurallara uyulacaktır. Bu standartlarda ve Yönetmeliğin bu bölümünde yer
almayan hususlar için, uluslararası düzeyde kabul görmüş standart ve yönetmeliklerden
yararlanılabilir.
4.2.3. Malzeme Koşulları ve Emniyet Gerilmeleri
4.2.3.1 – Bu Yönetmelik kapsamında, TS-648’de veya uluslararası düzeyde kabul
görmüş diğer standartlarda tanımlanan ve kaynaklanabilme özelliğine sahip olan tüm
yapı çelikleri kullanılabilir. Başlıklarının et kalınlığı en az 40 mm olan hadde
profillerinde, kalınlığı en az 50 mm olan levhalar ve bu levhalar ile imal edilen yapma
profillerde, ASTM A673 veya eşdeğeri standartlar uyarınca yapılan testlerde minimum
Charpy-V-Notch (CVN) dayanımı (Çentik Dayanımı) değeri 218C’de 27 Nm (27 J)
olacaktır.
4.2.3.2 – Deprem yükleri etkisindeki elemanların birleşim ve eklerinde kullanılacak
bulonlar ISO 8.8, 10.9 veya daha yüksek kalitede olacaktır. Bu bulonlar, moment
aktaran birleşimlerde kendilerine uygulanabilecek öngerme kuvvetinin tümü ile, diğer
birleşimlerde ise en az yarısı ile öngerilecektir. Deprem yükleri etkisinde olmayan
elemanların birleşim ve ekleri ile temel bağlantı detaylarında ISO 4.6 ve 5.6 kalitesinde
bulonlar kullanılabilir.
4.2.3.3 – Kaynaklı birleşimlerde çelik malzemesine ve kaynaklama yöntemine uygun
elektrod kullanılacak ve elektrodun akma dayanımı birleştirilen malzemelerin akma
dayanımından daha az olmayacaktır. Moment aktaran çerçevelerin kaynaklı kolon-kiriş
birleşimlerinde tam penetrasyonlu küt kaynak veya köşe kaynağı dikişleri
kullanılacaktır. Bu kaynaklarda kullanılan elektrodun minimum Charpy-V-Notch
(CVN) dayanımı (Çentik Dayanımı) -298C’de 27 Nm (27 J) olacaktır.
4.2.3.4 – Deprem yükleri etkisindeki elemanlarda, aynı birleşim noktasında, kaynaklı ve
bulonlu birleşimler birarada kullanılamaz.
4.2.3.5 – Düşey yükler ve depremin ortak etkisi altında Emniyet Gerilmeleri Yöntemi’ne
göre yapılan kesit hesaplarında, emniyet gerilmeleri en fazla %33 arttırılacaktır.
Birleşim ve eklerin emniyet gerilmeleri esasına göre tasarımında ise, bu arttırım %15’i
aşmayacaktır. Birleşim ve ekler ayrıca, bu bölümün ilgili maddelerinde belirtildiği
şekilde, eleman kapasitelerine veya arttırılmış deprem etkilerine göre kontrol
edilecektir.
61
4.2.3.6 – Bu bölümün 4.3.2.1, 4.3.4.1, 4.8.6 ve 4.9.1 maddelerinde öngörüldüğü şekilde,
çelik yapı elemanlarının ve birleşim detaylarının gerekli kapasitelerinin hesabında, σa
akma gerilmesi yerine Daσa arttırılmış akma gerilmesi değerleri kullanılacaktır.
Arttırılmış akma gerilmesinin hesabında uygulanacak Da katsayıları, yapı çeliğinin
sınıfına ve eleman türüne bağlı olarak, Tablo 4.1’ de verilmiştir.
TABLO 4.1 – Da ARTTIRMA KATSAYILARI
Yapı Çeliği Sınıfı ve Eleman Türü Da
Fe 37 çeliğinden imal edilen hadde profilleri 1.2
Diğer yapı çeliklerinden imal edilen hadde profilleri 1.1
Tüm yapı çeliklerinden imal edilen levhalar 1.1
4.2.4. Arttırılmış Deprem Etkileri
Bu bölümün 4.3.1.2, 4.3.5.3, 4.4.2.1, 4.4.2.3, 4.6.3.1, 4.6.5.2, 4.7.2.1, 4.8.6.4 ve 4.9.1
maddelerinde gerekli görülen yerlerde, çelik yapı elemanlarının ve birleşim detaylarının
tasarımında, aşağıda verilen arttırılmış deprem etkileri gözönüne alınacaktır. Arttırılmış
deprem etkilerini veren yüklemeler
1.0 G + 1.0 Q ± Ωo E (4.1a)
veya daha elverişsiz sonuç vermesi halinde
0 0 9. G E ±Ω (4.1b)
şeklinde tanımlanmıştır. Bölüm 2’ye göre hesaplanan deprem yüklerinden oluşan iç
kuvvetlere uygulanacak Ωo Büyütme Katsayısı’nın değerleri, çelik taşıyıcı sistemlerin
türlerine bağlı olarak, Tablo 4.2’de verilmiştir.
TABLO 4.2 – BÜYÜTME KATSAYILARI
Taşıyıcı Sistem Türü Ωo
Süneklik düzeyi yüksek çerçeveler 2.5
Süneklik düzeyi normal çerçeveler 2.0
Merkezi çelik çaprazlı perdeler (süneklik düzeyi yüksek veya normal) 2.0
Dışmerkez çelik çaprazlı perdeler 2.5
4.2.5. İç Kuvvet Kapasiteleri ve Gerilme Sınır Değerleri
Gerekli durumlarda kullanılmak üzere, yapı elemanlarının iç kuvvet kapasiteleri ve
birleşim elemanlarının gerilme sınır değerleri aşağıda tanımlanmıştır.
Yapı elemanlarının iç kuvvet kapasiteleri:
Eğilme momenti kapasitesi : M W p pa = σ (4.2a)
Kesme kuvveti kapasitesi : p ak V A = 0 60 . (4.2b) σ
Eksenel basınç kapasitesi : bp bem N A = 1 7. σ (4.2c)
Eksenel çekme kapasitesi : N A çp a n = σ (4.2d)
62
Birleşim elemanlarının gerilme sınır değerleri:
Tam penetrasyonlu kaynak : σa
Kısmi penetrasyonlu küt kaynak
veya köşe kaynağı : 1.7 σem
Bulonlu birleşimler : 1.7 σem
Burada, σem ilgili birleşim elemanına ait emniyet gerilmelerini (normal gerilme, kayma
ve ezilme gerilmeleri) göstermektedir.
4.3. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK ÇERÇEVELER
Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin boyutlandırılmasında uyulacak kurallar aşağıda
verilmiştir.
4.3.1. Enkesit Koşulları
4.3.1.1 – Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin kiriş ve kolonlarında, başlık
genişliği/kalınlığı ve gövde yüksekliği/kalınlığı oranlarına ilişkin koşullar Tablo 4.3’te
verilmiştir.
4.3.1.2 – Kolonlar, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden oluşan eksenel kuvvet ve
eğilme momentleri altında gerekli gerilme kontrollarını sağlamaları yanında, birinci ve
ikinci derece deprem bölgelerinde, Denk.(4.1a) ve Denk.(4.1b)’ye göre arttırılmış
yükleme durumlarından oluşan eksenel basınç ve çekme kuvvetleri altında da (eğilme
momentleri gözönüne alınmaksızın) yeterli dayanım kapasitesine sahip olacaktır. Kolon
enkesitlerinin eksenel basınç ve çekme kapasiteleri Denk.(4.2c) ve Denk.(4.2d) ile
hesaplanacaktır.
4.3.2. Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulu
4.3.2.1 – Çerçeve türü sistemlerde veya perdeli-çerçeveli sistemlerin çerçevelerinde,
gözönüne alınan deprem doğrultusunda her bir kolon – kiriş düğüm noktasına birleşen
kolonların eğilme momenti kapasitelerinin toplamı, o düğüm noktasına birleşen
kirişlerin kolon yüzündeki eğilme momenti kapasiteleri toplamının 1.1Da katından daha
büyük olacaktır (Şekil 4.1):
Şekil 4.1
Mpa
Mpi
Mpi
Mpj
Mpj
Mpü
Deprem
yönü
Deprem
yönü
Mpa
Mpü
63
TABLO 4.3 – ENKESİT KOŞULLARI
Sınır Değerler
Eleman Tanımı
Narinlik
Oranları Süneklik Düzeyi
Yüksek Sistem
Süneklik Düzeyi
Normal Sistem
Eğilme ve Eksenel
basınç etkisindeki
I Kesitlerinde
U Kesitlerinde
b/2t
b/t
s a 0.3 E σ 0.5 Es a σ
Eğilme etkisindeki
I Kesitleri
U Kesitleri
h/tw s a 3.2 E σ 5.0 Es a σ
Basınç etkisindeki
T Kesitleri
L Kesitleri
h/tw s a 0.3 E σ 0.5 Es a σ
N A d a σ ≤ 0.10 için
d
s a
a
3.2 1 1.7 N E
A
σ
σ
⎛ ⎞ ⎜ ⎟ −
⎝ ⎠
N A d a σ ≤ 0.10 için
5.0 d
s a
a
1 1.7 N E
A
σ
σ
⎛ ⎞ ⎜ ⎟ −
⎝ ⎠ Eğilme ve eksenel
basınç etkisindeki
I Kesitleri
U Kesitleri
h/tw
N A d a σ > 0.10 için
d
s a
a
1.33 2.1 N E
A
σ
σ
⎛ ⎞ ⎜ ⎟ −
⎝ ⎠
N A d a σ > 0.10 için
2.08 d
s a
a
2.1 N E
A
σ
σ
⎛ ⎞ ⎜ ⎟ −
⎝ ⎠
Eğilme veya eksenel
basınç etkisindeki
dairesel halka
kesitler (borular)
D/t s
a
0.05 E
σ
0.08 s
a
E
σ
Eğilme veya eksenel
basınç etkisindeki
dikdörtgen kutu
kesitler
b/t
veya
h/tw
s a 0.7 E σ 1.2 Es a σ
Tanımlar
b : I , U kesitleri ve dikdörtgen kutu kesitlerde başlık genişliği
h : I , U , T kesitleri ve dikdörtgen kutu kesitlerde gövde yüksekliği
L kesitlerinde büyük kenar uzunluğu
D : dairesel halka kesitlerde (borularda) dış çap
t : I , U , T kesitleri ve dikdörtgen kutu kesitlerde başlık kalınlığı
halka kesitlerde (borularda) kalınlık
tw : I , U , T, L kesitleri ve dikdörtgen kutu kesitlerde gövde kalınlığı

64
pa pü a pi vi pj vj ( ) 11 ( ) M M DM M M M + ≥ +++ . (4.3)
Bu denklemdeki Mvi ve Mvj terimleri, zayıflatılmış kiriş enkesitleri kullanılması veya
kiriş uçlarında guseler oluşturulması halinde, kiriş uçlarındaki olası plastik
mafsallardaki kesme kuvvetlerinden dolayı, kolon yüzünde meydana gelen ek eğilme
momentlerini göstermektedir. Plastik momentlerin kirişlerin kolon yüzündeki
kesitlerinde oluşması halinde, bu terimler sıfır değerini almaktadır.
4.3.2.2 – Denk.(4.3), depremin her iki yönü için elverişsiz sonuç verecek şekilde ayrı
ayrı uygulanacaktır. Kolon eğilme momenti kapasitelerinin hesabında, depremin yönü
ile uyumlu olarak bu moment kapasitelerini en küçük yapan tasarım eksenel kuvvetleri
gözönüne alınacaktır.
4.3.2.3 – Tek katlı binalarda ve çok katlı binaların kolonları üst kata devam etmeyen
düğüm noktalarında Denk.(4.3)’ün sağlanıp sağlanmadığına bakılmayacaktır.
4.3.3. Kolonların Kirişlerden Daha Güçlü Olması Koşulunun Bazı Kolonlarda
Sağlanamaması Durumu
4.3.3.1 – Sadece çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı
sistemlerde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda binanın herhangi bir i’inci katında,
Denk.(4.4)’ün sağlanması koşulu ile, ilgili katın alt ve/veya üstündeki bazı düğüm
noktalarında Denk.(4.3)’ün sağlanamamış olmasına izin verilebilir.
i is ik α = ≥ V V/ . 0 70 (4.4)
4.3.3.2 – Denk.(4.4)’ün sağlanması durumunda, 0.70 < αi < 1.00 aralığında,
Denk.(4.3)’ün hem alttaki, hem de üstteki düğüm noktalarında sağlandığı kolonlara
etkiyen eğilme momentleri ve kesme kuvvetleri (1/αi) oranı ile çarpılarak arttırılacaktır.
Denk.(4.3)’ü sağlamayan kolonlar, kesitlerinde oluşan düşey yük ve deprem etkileri
altında hesaplanacaktır.
4.3.3.3 – Herhangi bir katta Denk.(4.4)’ün sağlanamaması durumunda, sadece
çerçevelerden veya perde ve çerçevelerin birleşiminden oluşan taşıyıcı sistemlerdeki
tüm çerçeveler Süneklik Düzeyi Normal Çerçeve olarak gözönüne alınacak ve
Tablo 2.5’e göre taşıyıcı sistem davranış katsayısı değiştirilerek hesap tekrarlanacaktır.
Ancak 2.5.4.1’de belirtildiği üzere, süneklik düzeyi normal çerçevelerin, süneklik
düzeyi yüksek perdelerle birarada kullanılması da mümkündür.
4.3.4. Kiriş – Kolon Birleşim Bölgeleri
4.3.4.1 – Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon
birleşimlerinde aşağıdaki üç koşul birarada sağlanacaktır:
(a) Birleşim en az 0.04 radyan Göreli Kat Ötelemesi Açısı’nı (göreli kat ötelemesi/kat
yüksekliği) sağlayabilecek kapasitede olacaktır. Bunun için, deneysel ve/veya analitik
yöntemlerle geçerliliği kanıtlanmış olan detaylar kullanılacaktır. Geçerliliği kanıtlanmış
olan çeşitli bulonlu ve kaynaklı birleşim detayı örnekleri ve bunların uygulama sınırları
Bilgilendirme Eki 4A’da verilmiştir.
65
(b) Birleşimin kolon yüzündeki gerekli eğilme dayanımı, birleşen kirişin kolon
yüzündeki eğilme momenti kapasitesinin 0.80×1.1Da katından daha az olmayacaktır.
Ancak bu dayanımın üst limiti, düğüm noktasına birleşen kolonlar tarafından birleşime
aktarılan en büyük eğilme momenti ile uyumlu olacaktır. Ayrıca düşey yükler ve
deprem yükü azaltma katsayısının R = 1.5 değeri için hesaplanan deprem yüklerinin
ortak etkisi altında meydana gelen eğilme momentini aşmayacaktır. Zayıflatılmış kiriş
enkesitleri kullanılması veya kiriş uçlarında guseler oluşturulması halinde, kolon
yüzündeki eğilme momenti kapasitesi, kiriş plastik momenti ile kiriş ucundaki olası
plastik mafsaldaki kesme kuvvetinden dolayı kolon yüzünde meydana gelen ek eğilme
momenti toplanarak hesaplanacaktır.
(c) Birleşimin boyutlandırılmasında esas alınacak Ve kesme kuvveti Denk.(4.5) ile
hesaplanacaktır.
pi pj
e dy a
n
( ) 1 1
M M
VV D
+
= ± . l (4.5)
4.3.4.2 – Birleşimin taşıma kapasitesinin hesabında, 4.2.5’te verilen gerilme sınır
değerleri kullanılacaktır.
4.3.4.3 – Kiriş – kolon birleşim detayında, kolon ve kiriş başlıklarının sınırladığı kayma
bölgesi (Şekil 4.2) aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde boyutlandırılacaktır:
(a) Kayma bölgesinin gerekli Vke kesme kuvveti dayanımı, düğüm noktasına birleşen
kirişlerin kolon yüzündeki eğilme momenti kapasiteleri toplamının 0.80 katından
meydana gelen kesme kuvvetine eşit olarak alınacaktır.
ke p
b ort
1 1 V M 08 ( ) d H = − . (4.6) ∑
bf
c
ke
ke
cf
b
süreklilik levhaları
kayma bölgesi V
V
t
d
t
d
Şekil 4.2
66
(b) Kayma bölgesinin Vp kesme kuvveti kapasitesi
2
cf cf
p a cp
b c p
3 06 1 b t V dt
ddt
⎡ ⎤
=σ + ⎢ ⎥ ⎢⎣ ⎥⎦
. (4.7)
denklemi ile hesaplanacaktır. Kayma bölgesinin yeterli kesme dayanımına sahip olması
için
V V p ke ≥ (4.8)
koşulunun sağlanması gerekmektedir. Bu koşulun sağlanmaması halinde, gerekli
miktarda takviye levhası kullanılacak veya kayma bölgesine köşegen doğrultusunda
berkitme levhaları eklenecektir.
(c) Kolon gövde levhasının ve eğer kullanılmış ise takviye levhalarının her birinin en
küçük kalınlığı, tmin , (Şekil 4.3) aşağıdaki koşulu sağlayacaktır.
min t u ≥ / (4.9) 180
Bu koşulun sağlanmadığı durumlarda takviye levhaları ve kolon gövde levhası
birbirlerine kaynakla bağlanarak birlikte çalışmaları sağlanacak ve levha kalınlıkları
toplamının Denk.(4.9)’u sağladığı kontrol edilecektir.
(d) Kayma bölgesinde takviye levhaları kullanılması halinde, bu levhaların kolon başlık
levhalarına bağlanması için tam penetrasyonlu küt kaynak veya köşe kaynağı
kullanılacaktır, Şekil 4.3. Bu kaynaklar, takviye levhası tarafından karşılanan kesme
kuvvetini güvenle aktaracak şekilde kontrol edilecektir. Bu hesapta, (4.2.5)’te verilen
kaynak gerilme kapasiteleri kullanılacaktır.
min t
takviye levhaları
t
t t
t t
t
t
t
t
t
t = min ( t , t )
(a) (b)
Şekil 4.3
4.3.4.4 – Moment aktaran kiriş-kolon birleşim detaylarında, kolon gövdesinin her iki
tarafına, kiriş başlıkları seviyesinde süreklilik levhaları konularak kiriş başlıklarındaki
çekme ve basınç kuvvetlerinin kolona (ve iki taraflı kiriş-kolon birleşimlerinde komşu
kirişe) güvenle aktarılması sağlanacaktır.
(a) Süreklilik levhalarının kalınlıkları, tek taraflı kiriş birleşimlerinde birleşen kirişin
başlık kalınlığından, kolona iki taraftan kiriş birleşmesi durumunda ise birleşen
kirişlerin başlık kalınlıklarının büyüğünden daha az olmayacaktır.
(b) Süreklilik levhalarının kolon gövde ve başlıklarına bağlantısı için tam penetrasyonlu
küt kaynak kullanılacaktır. Süreklilik levhasının kolon gövdesine bağlantısı için köşe
67
kaynağı da kullanılabilir, (Şekil 4.2). Ancak bu kaynağın, süreklilik levhasının kendi
düzlemindeki kesme kapasitesine eşit bir kuvveti kolon gövdesine aktaracak boy ve
kalınlıkta olması gereklidir.
(c) Kolon başlık kalınlığının
cf bf bf t bt ≥ 0 54 . (4.10a)
ve
bf
cf 6
b
t ≥ (4.10b)
koşullarının her ikisini de sağlaması durumunda süreklilik levhasına gerek olmayabilir.
4.3.5. Kolon ve Kiriş Ekleri
4.3.5.1 – Tam penetrasyonlu küt kaynaklı veya bulonlu olarak yapılan kolon ekleri,
kolon-kiriş birleşim yerinden en az net kat yüksekliğinin 1/3’ü kadar uzakta olacaktır.
Köşe kaynağı ile veya tam penetrasyonlu olmayan küt kaynakla yapılan eklerde bu
uzaklık, ayrıca 1.20 m’ den az olmayacaktır.
4.3.5.2 – Kiriş ekleri, kolon-kiriş birleşim kesitinden en az kiriş yüksekliğinin iki katı
kadar uzakta yapılacaktır.
4.3.5.3 – Kolon ve kiriş eklerinin eğilme kapasitesi, eklenen elemanın eğilme
kapasitesinden, kesme kuvveti kapasitesi ise Denk.(4.5)’te verilen değerden az
olmayacaktır. Ayrıca, birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kolon eklerinin
eksenel kuvvet kapasiteleri Denk.(4.1a) ve Denk.(4.1b) ile hesaplanan eksenel basınç
ve çekme kuvvetleri altında da (eğilme momentleri gözönüne alınmaksızın) yeterli
olacaktır. Ek elemanlarının taşıma güçlerinin hesabında, (4.2.5)’te verilen kaynak ve
bulon gerilme sınır değerleri kullanılacaktır.
4.3.6. Kiriş Başlıklarının Yanal Doğrultuda Mesnetlenmesi
4.3.6.1 – Kirişlerin üst ve alt başlıkları yanal doğrultuda mesnetlenecektir. Kirişlerin
yanal doğrultuda mesnetlendiği noktalar arasındaki ℓb uzaklığı
ℓb
y s
a
0 086
r E

σ
. (4.11)
koşulunu sağlayacaktır. Ayrıca, tekil yüklerin etkidiği noktalar, kiriş enkesitinin ani
olarak değiştiği noktalar ve sistemin doğrusal olmayan şekildeğiştirmesi sırasında
plastik mafsal oluşabilecek noktalar da yanal doğrultuda mesnetlenecektir.
4.3.6.2 – Yanal doğrultudaki mesnetlerin gerekli basınç ve çekme dayanımı, kiriş
başlığının eksenel çekme kapasitesinin 0.02’sinden daha az olmayacaktır.
4.3.6.3 – Betonarme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olarak çalıştığı çelik taşıyıcı
sistemlerde, kirişlerin betonarme döşemeye bağlanan başlıklarında, yukarıdaki koşullara
uyulması zorunlu değildir.
68
4.4. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL ÇERÇEVELER
Süneklik düzeyi normal çerçevelerin boyutlandırılmasında uyulacak kurallar aşağıda
verilmiştir.
4.4.1. Enkesit Koşulları
4.4.1.1 – Süneklik düzeyi normal çerçevelerin kiriş ve kolonlarında, başlık
genişliği/kalınlığı ve gövde yüksekliği/kalınlığı oranlarına ilişkin koşullar Tablo 4.3’te
verilmiştir. Ancak en çok iki katlı binalarda, gerekli yerel burkulma kontrollarının
yapılması koşulu ile, bu sınırların aşılmasına izin verilebilir.
4.4.1.2 – Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin kolonları için 4.3.1.2’de verilen koşullar
süneklik düzeyi normal çerçevelerin kolonları için de geçerlidir.
4.4.1.3 – Süneklik düzeyi normal çerçevelerde, süneklik düzeyi yüksek çerçeveler için
4.3.2 ve 4.3.3’te verilen koşullara uyulması zorunlu değildir.
4.4.2. Kiriş – Kolon Birleşim Bölgeleri
4.4.2.1 – Süneklik düzeyi normal çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon
birleşimlerinde, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden oluşan iç kuvvetler altında
gerekli gerilme kontrolları yapılacaktır. Ayrıca, birleşimin taşıma kapasitesi aşağıda
tanımlanan iç kuvvetlerden küçük olanlarını da sağlayacaktır:
(a) Kolona birleşen kirişin 4.3.4.1(b)’de tanımlandığı şekilde hesaplanan eğilme
momenti kapasitesi ve Denk.(4.5) ile hesaplanan gerekli kesme kuvveti dayanımı.
(b) Denk.(4.1a) ve Denk.(4.1b)’de verilen arttırılmış yükleme durumlarından dolayı
kolon yüzünde meydana gelen eğilme momenti ve kesme kuvveti.
4.4.2.2 – Birleşimin taşıma kapasitesinin hesabında, 4.2.5’te verilen gerilme sınır
değerleri kullanılacaktır.
4.4.2.3 – Kiriş-kolon birleşim detayında, kolon ve kiriş başlıklarının sınırladığı kayma
bölgesi (Şekil 4.2) aşağıdaki koşulları sağlayacak şekilde boyutlandırılacaktır:
(a) Kayma bölgesinin Vke gerekli kesme kuvveti dayanımının hesabında, Denk.(4.1a)
ve Denk.(4.1b)’de verilen arttırılmış deprem yüklemesinden meydana gelen kesme
kuvveti ve Denk.(4.6) ile hesaplanan kesme kuvvetinden küçük olanı kullanılacaktır.
(b) Kayma bölgesinin Vp kesme kuvveti dayanımı Denk.(4.7) ile hesaplanacaktır.
Kayma bölgesinin yeterli kesme dayanımına sahip olması için Denk.(4.8)’in sağlanması
gerekmektedir.
(c) Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin kayma bölgesi hesabı için 4.3.4.3(c) ve
4.3.4.3(d)’de verilen kurallar süneklik düzeyi normal çerçeveler için de aynen
geçerlidir.
4.4.2.4 – Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerde süreklilik levhalarının hesabı için
4.3.4.4’ te verilen kurallar süneklik düzeyi normal çerçeveler için de aynen geçerlidir.
69
4.4.3. Kiriş ve Kolon Ekleri
Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerde kolon ve kiriş ekleri için 4.3.5’te verilen kurallar
süneklik düzeyi normal çerçeveler için de aynen geçerlidir.
4.5. MERKEZİ VE DIŞMERKEZ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELER
Çelik çaprazlı perdeler, mafsallı birleşimli veya moment aktaran çerçeveler ile bunlara
merkezi ve dışmerkez olarak bağlanan çaprazlardan oluşan yatay yük taşıyıcı
sistemlerdir. Bu tür sistemlerin yatay yük taşıma kapasiteleri, eğilme dayanımlarının
yanında, daha çok veya tümüyle elemanların eksenel kuvvet dayanımları ile
sağlanmaktadır. Çelik çaprazlı perdeler, çaprazların düzenine bağlı olarak ikiye
ayrılırlar:
(a) Merkezi Çelik Çaprazlı Perdeler (Şekil 4.4)
(b) Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler (Şekil 4.5)
Çaprazların çerçeve düğüm noktalarına merkezi olarak bağlandığı Merkezi Çelik
Çaprazlı Perdeler süneklik düzeyi yüksek veya süneklik düzeyi normal sistem olarak
boyutlandırılabilirler. Buna karşılık, çaprazların çerçeve düğüm noktalarına dışmerkez
olarak bağlandığı Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdeler süneklik düzeyi yüksek sistem
olarak boyutlandırılacaklardır.
Diyagonal çapraz X çapraz çapraz Ters çapraz çapraz V V K
Şekil 4.4
kiriş bağ kirişi
kolon
çapraz
e e
e e
Şekil 4.5
70
4.6. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI PERDELER
Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı perdeler, basınç elemanlarının
bazılarının burkulması halinde dahi, sistemde önemli ölçüde dayanım kaybı meydana
gelmeyecek şekilde boyutlandırılırlar. Bu sistemlerin boyutlandırılmasında uygulanacak
kurallar aşağıda verilmiştir.
4.6.1. Enkesit Koşulları
4.6.1.1 – Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı perdelerin kiriş, kolon ve
çaprazlarında, başlık genişliği/kalınlığı, gövde yüksekliği/kalınlığı ve çap/kalınlık
oranlarına ilişkin koşullar Tablo 4.3’te verilmiştir.
4.6.1.2 – Çatı ve düşey düzlem çapraz sistemlerinin tüm basınç elemanlarında narinlik
oranı (çubuk burkulma boyu/atalet yarıçapı) 4.0 s a E /σ sınır değerini aşmayacaktır.
4.6.1.3 – Çok parçalı çaprazlarda bağ levhalarının aralıkları, ardışık iki bağ levhası
arasındaki tek elemanın narinlik oranı tüm çubuğun narinlik oranının 0.40 katını
aşmayacak şekilde belirlenecektir. Çok parçalı çaprazın burkulmasının bağ levhasında
kesme etkisi oluşturmadığının gösterilmesi halinde, bağ levhalarının aralıkları, iki bağ
levhası arasındaki tek çubuğun narinlik oranı çok parçalı çubuğun etkin narinlik
oranının 0.75 katını aşmayacak şekilde belirlenebilir. Bağ levhalarının toplam kesme
kuvveti kapasitesi, her bir çubuk elemanının eksenel çekme kapasitesinden daha az
olmayacaktır. Her çubukta en az iki bağ levhası kullanılacak ve bağ levhaları eşit
aralıklı olarak yerleştirilecektir. Bulonlu bağ levhalarının, çubuğun temiz açıklığının
orta dörtte birine yerleştirilmesine izin verilmez.
4.6.2. Yatay Yüklerin Dağılımı
Binanın bir aksı üzerindeki düşey merkezi çapraz elemanlar, o aks doğrultusundaki
depremde ve her bir deprem yönünde etkiyen yatay kuvvetlerin en az %30’u ve en çok
%70’i basınca çalışan çaprazlar tarafından karşılanacak şekilde düzenlenecektir.
4.6.3. Çaprazların Birleşimleri
4.6.3.1 – Çaprazların birleşim detaylarında, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden
oluşan iç kuvvetler altında gerekli gerilme kontrolları yapılacaktır. Ayrıca, birleşimin
taşıma kapasitesi aşağıda tanımlanan iç kuvvetlerden küçük olanını da sağlayacaktır:
(a) Çaprazın eksenel kuvvet (çekme veya basınç) kapasitesi.
(b) Düğüm noktasına birleşen diğer elemanların kapasitelerine bağlı olarak, söz konusu
çapraza aktarılabilecek en büyük eksenel kuvvet.
(c) Denk.(4.1a) ve Denk.(4.1b)’de verilen arttırılmış yükleme durumlarından meydana
gelen çapraz eksenel kuvveti.
4.6.3.2 – Birleşimin taşıma kapasitesinin hesabında, 4.2.5’te verilen gerilme sınır
değerleri kullanılacaktır.
4.6.3.3 – Çaprazları kolonlara ve/veya kirişlere bağlayan düğüm noktası levhaları
aşağıdaki iki koşulu da sağlayacaklardır:
71
(a) Düğüm noktası levhasının düzlemi içindeki eğilme kapasitesi, düğüm noktasına
birleşen çaprazın eğilme kapasitesinden daha az olmayacaktır.
(b) Düğüm noktası levhasının düzlem dışına burkulmasının önlenmesi amacıyla,
çaprazın ucunun kiriş veya kolon yüzüne uzaklığı düğüm levhası kalınlığının iki
katından daha fazla olmayacaktır. Buna uyulamadığı durumlarda, ilave berkitme
levhaları kullanarak, düğüm levhasının düzlem dışına burkulması önlenecektir.
4.6.4. Özel Çapraz Düzenleri İçin Ek Koşullar
4.6.4.1 – V veya ters V şeklindeki çapraz sistemlerinin sağlaması gereken ek koşullar
aşağıda verilmiştir:
(a) Çaprazların bağlandığı kirişler sürekli olacaktır.
(b) Çaprazlar düşey yüklerin ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında
boyutlandırılacaktır. Ancak çaprazların bağlandığı kirişler ve uç bağlantıları, çaprazların
yok sayılması durumunda, kendi üzerindeki düşey yükleri güvenle taşıyacak şekilde
boyutlandırılacaktır.
(c) Süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin kirişleri için 4.3.6’da verilen koşullar
çaprazların bağlandığı kirişler için de aynen geçerlidir.
4.6.4.2 – Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı perdelerde K şeklindeki
(çaprazların kolon orta noktasına bağlandığı) çapraz düzenine izin verilemez.
4.6.5. Kolon Ekleri
4.6.5.1 – Kolon ekleri kolon serbest yüksekliğinin ortadaki 1/3’lük bölgesinde
yapılacaktır.
4.6.5.2 – Kolon eklerinin eğilme dayanımı eklenen elemanlardan küçüğünün eğilme
kapasitesinin %50’sinden, kesme kuvveti dayanımı ise eklenen elemanlardan
küçüğünün kesme kapasitesinden daha az olmayacaktır. Ayrıca, birinci ve ikinci derece
deprem bölgelerinde, kolon eklerinin eksenel kuvvet taşıma güçleri Denk.(4.1a) ve
Denk.(4.1b)’de verilen arttırılmış deprem yüklemelerinden oluşan basınç ve çekme
kuvvetleri altında da (eğilme momentleri gözönüne alınmaksızın) yeterli olacaktır. Ek
elemanlarının hesabında, 4.2.5’te verilen kaynak ve bulon gerilme kapasiteleri
kullanılacaktır.
4.7. SÜNEKLİK DÜZEYİ NORMAL MERKEZİ ÇELİK ÇAPRAZLI
PERDELER
Süneklik düzeyi normal çelik çaprazlı perdelerin boyutlandırılmasında uygulanacak
kurallar aşağıda belirtilmiştir.
4.7.1. Enkesit Koşulları
4.7.1.1 – Süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdelerin kiriş, kolon ve
çaprazlarında, başlık genişliği/kalınlığı, gövde yüksekliği/kalınlığı ve çap/kalınlık
oranlarına ilişkin koşullar Tablo 4.3’te verilmiştir. Ancak en çok iki katlı binalarda,
gerekli yerel burkulma kontrollarının yapılması koşulu ile, bu sınırların aşılmasına izin
verilebilir.
72
4.7.1.2 – Çatı ve düşey düzlem çapraz sistemlerinin tüm basınç elemanlarında narinlik
oranı (çubuk burkulma boyu/atalet yarıçapı) 4.0 s a E /σ sınır değerini aşmayacaktır.
4.7.1.3 – Çok parçalı çaprazlarda, TS648’in bağ levhalarına ilişkin kuralları geçerlidir.
Her çubukta en az iki bağ levhası kullanılacaktır.
4.7.1.4 – Sadece çekme kuvveti taşıyacak şekilde hesaplanan çaprazlarda narinlik oranı
250’yi aşmayacaktır. Ancak en çok iki katlı binalardaki çapraz elemanların, Bölüm
2’ye göre hesaplanan çekme kuvvetinin Tablo 4.2’deki Ωo katsayısı ile çarpımını
taşıyacak şekilde boyutlandırılmaları halinde bu kural uygulanmayabilir.
4.7.2. Çaprazların Birleşimleri
4.7.2.1 – Çaprazların birleşim detaylarında, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden
oluşan iç kuvvetler altında gerekli gerilme kontrolları yapılacaktır. Ayrıca, birleşimin
taşıma kapasitesi aşağıda tanımlanan iç kuvvetlerden küçük olanını da sağlayacaktır:
(a) Çaprazın eksenel kuvvet (çekme veya basınç) kapasitesi.
(b) Denk.(4.1a) ve Denk.(4.1b)’de verilen arttırılmış yüklemelerden meydana gelen
çapraz eksenel kuvveti.
(c) Düğüm noktasına birleşen diğer elemanlar tarafından söz konusu çapraza
aktarılabilecek en büyük kuvvet.
4.7.2.2 – Birleşimin taşıma kapasitesinin hesabında, 4.2.5’te verilen gerilme sınır
değerleri kullanılacaktır.
4.7.2.3 – Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı perdeler için 4.6.3.3’ te verilen
koşullar süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdeler için de geçerlidir.
4.7.3. Özel Çapraz Düzenleri İçin Ek Koşullar
4.7.3.1 – Süneklik düzeyi yüksek merkezi çelik çaprazlı perdeler için 4.6.4.1(a) ve
4.6.4.1(b)’ de verilen koşullar süneklik düzeyi normal merkezi çelik çaprazlı perdeler
için de geçerlidir.
4.7.3.2 – Süneklik düzeyi normal çerçevelerin kirişleri için 4.4.4’de verilen koşullar
çaprazların bağlandığı kirişler için de aynen geçerlidir.
4.8. SÜNEKLİK DÜZEYİ YÜKSEK DIŞMERKEZ ÇELİK ÇAPRAZLI
PERDELER
Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdeler, deprem etkileri altında bağ
kirişlerinin önemli ölçüde doğrusal olmayan şekildeğiştirme yapabilme özelliğine sahip
olduğu yatay yük taşıyıcı sistemleridir. Bu sistemler, bağ kirişlerinin plastik
şekildeğiştirmesi sırasında, kolonların, çaprazların ve bağ kirişi dışındaki diğer kirişlerin
elastik bölgede kalması sağlanacak şekilde boyutlandırılırlar. Süneklik düzeyi yüksek
dışmerkez çelik çaprazlı perdelerin boyutlandırılmasında uygulanacak kurallar aşağıda
verilmiştir.
73
4.8.1. Enkesit Koşulları
4.8.1.1 – Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerin bağ kirişleri, diğer
kirişleri, kolon ve çaprazlarında başlık genişliği/kalınlığı, gövde yüksekliği/kalınlığı ve
çap/kalınlık oranlarında Tablo 4.3’teki koşullara uyulacaktır. Bağ kirişlerine ilişkin ek
koşullar, 4.8.2’de verilmiştir.
4.8.1.2– Çaprazların narinlik oranı (çubuk burkulma boyu/atalet yarıçapı) 4.0 s a E /σ
sınır değerini aşmayacaktır.
4.8.1.3 – Çok parçalı çaprazlar için 4.6.1.3’te verilen koşullar dışmerkez çelik çaprazlı
perdeler için de aynen geçerlidir.
4.8.2. Bağ Kirişleri
4.8.2.1 – Süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çelik çaprazlı perdelerde, her çapraz
elemanın en az bir ucunda bağ kirişi bulunacaktır.
4.8.2.2 – Bağ kirişinin boyu, 4.8.8.1’deki özel durumun dışında, aşağıdaki şekilde
belirlenebilir.
pp pp 10 50 ./ ./ M V e MV ≤ ≤ (4.13)
Bu bağıntıdaki Mp eğilme momenti ve Vp kesme kuvveti kapasiteleri Denk.(4.2a) ve
Denk.(4.2b) ile hesaplanacaktır.
4.8.2.3 – Bağ kirişleri, düşey yükler ve Bölüm 2’ye göre hesaplanan deprem
etkilerinden oluşan tasarım iç kuvvetleri (kesme kuvveti, eğilme momenti ve eksenel
kuvvet) altında boyutlandırılacaktır.
4.8.2.4 – Bağ kirişinin Vd tasarım kesme kuvveti, aşağıdaki koşulların her ikisini de
sağlayacaktır.
V V d p ≤ (4.14)
d p V Me ≤ 2 / (4.15)
4.8.2.5 – Bağ kirişi tasarım eksenel kuvvetinin
d a N A / . σ > 0 15 (4.16)
olması halinde, Denk.(4.14) ve Denk.(4.15)’te Mp ve Vp yerine
d
pn p
a
1 18 1 N M M
A
⎡ ⎤ = − ⎢ ⎥ ⎣ σ ⎦
. (4.17)
2
pn p d a VV N A = −1( / ) σ (4.18)
değerleri kullanılacaktır.
4.8.2.6 – Bağ kirişinin gövde levhası tek parçalı olacak, gövde düzlemi içinde takviye
levhaları bulunmayacaktır. Gövde levhasında boşluk açılmayacaktır.
74
4.8.3. Bağ Kirişinin Yanal Doğrultuda Mesnetlenmesi
4.8.3.1 – Bağ kirişinin üst ve alt başlıkları kirişin iki ucunda, kolon kenarında
düzenlenen bağ kirişlerinde ise kirişin bir ucunda, yanal doğrultuda mesnetlenecektir.
Yanal doğrultudaki mesnetlerin gerekli dayanımı, kiriş başlığının eksenel çekme
kapasitesinin 0.06’sından daha az olmayacaktır.
4.8.3.2 – Ayrıca, bağ kirişi dışında kalan kiriş bölümü de, bf sa 0.45 / b E σ aralıklarla
yanal doğrultuda mesnetlenecektir. Bu mesnetlerin gerekli dayanımı, kiriş başlığının
eksenel çekme kapasitesinin 0.01’inden daha az olmayacaktır.
4.8.3.3 – Betonarme döşemelerin çelik kirişler ile kompozit olarak çalıştığı çelik taşıyıcı
sistemlerde yukarıdaki koşullara uyulması zorunlu değildir.
4.8.4. Bağ Kirişinin Dönme Açısı
Bağ kirişinin bulunduğu i’ inci katın Bölüm 2’ de tanımlanan Δi göreli kat ötelemesine
bağlı olarak
i
p
i
θ R
h
Δ = (4.19)
denklemi ile bulunan göreli kat ötelemesi açısından dolayı, bağ kirişi ile bu kirişin
uzantısındaki kat kirişi arasında meydana gelen p γ bağ kirişi dönme açısı aşağıda
verilen sınır değerleri aşmayacaktır (Şekil 4.6):
Δi
p p
γ p = θp p = θp γ
i
θp
Δi
γp
Δi
i
θp pγ
γ p = θp
θ γ
e
hi
R
h
L
e
L L
L
e
R e
e e
R
h
L
L
2e
Şekil 4.6
75
(a) Bağ kirişi uzunluğunun p p 1.6 / M V ’ ye eşit veya daha küçük olması halinde 0.10
radyan.
(b) Bağ kirişi uzunluğunun p p 2.6 / M V ’ ye eşit veya daha büyük olması halinde 0.03
radyan.
Bağ kirişi uzunluğunun bu iki sınır değer arasında olması halinde doğrusal
interpolasyon yapılacaktır.
4.8.5. Rijitlik (Berkitme) Levhaları
4.8.5.1 – Çapraz elemanların bağ kirişine ve uzantılarına doğrudan yük aktardığı
uçlarında rijitlik levhaları düzenlenecektir. Rijitlik levhaları, aksi belirtilmedikçe, bağ
kirişi gövde levhasının her iki tarafına konulacak, gövde levhası yüksekliğinde ve
bf w ( )/2 b t − genişliğinde olacaktır (Şekil 4.7). Rijitlik levhalarının kalınlığı, gövde
levhası kalınlığının 0.75’inden ve 10 mm’den az olmayacaktır. Rijitlik levhalarını bağ
kirişinin gövdesine bağlayan sürekli köşe kaynakları, rijitlik levhasının enkesit alanı ile
malzeme akma gerilmesinin çarpımından oluşan kuvvetleri aktaracak kapasitede
olacaktır.
(4.8.5.1)
(4.8.5.2)
çapraz ve bağ kirişi
eksenleri bağ kirişi
içinde kesişecektir.
rijitlik levhaları
sürekli
köşe
kaynağı ara rijitlik
levhaları
rijitlik
levhaları
e
a
a
a-a kesiti
Şekil 4.7
4.8.5.2 – Bağlantı kirişi uçlarındaki rijitlik levhalarına ek olarak, aşağıda tanımlanan
ara rijitlik levhaları konulacaktır:
(a) Boyu p p 1.6 / M V ’den daha kısa olan bağ kirişlerinde ara rijitlik levhalarının ara
uzaklıkları, bağ kirişi dönme açısının 0.10 radyan olması halinde (30 tw – db/5)’den,
bağ kirişi dönme açısının 0.03 radyandan daha küçük olması halinde ise
(52 tw – db/5)’den daha fazla olmayacaktır. Dönme açısının ara değerleri için doğrusal
interpolasyon yapılacaktır.
(b) Boyu p p 2.6 / M V ’den büyük ve p p 5 / M V ’den küçük olan bağ kirişlerinde, bağ kirişi
uçlarından bf 1.5b uzaklıkta birer rijitlik levhaları konulacaktır.
(c) Boyu p p 1.6 / M V ve p p 2.6 / M V arasında olan bağ kirişlerinde, (a) ve (b)’ de
belirtilen ara rijitlik levhaları birlikte kullanılacaktır.
76
4.8.6. Çaprazlar, Kat Kirişleri ve Kolonlar
4.8.6.1 – Bağ kirişinin plastikleşmesine neden olan yükleme, Bölüm 2’ye göre
hesaplanan deprem etkilerinden oluşan iç kuvvetlerin, bağ kirişinde kesit seçimi
sonucunda hesaplanan Mp/Md ve Vp/Vd Tasarım Büyütme Katsayıları’nın küçüğü ile
uyumlu olacak şekilde arttırılması suretiyle belirlenecektir.
4.8.6.2 – Çaprazlar, bağ kirişinin plastikleşmesine neden olan yüklemenin 1.25Da
katından oluşan iç kuvvetlere göre boyutlandırılacaktır.
4.8.6.3 – Kat kirişinin bağ kirişi dışında kalan bölümü, bağ kirişinin plastikleşmesine
neden olan yüklemenin 1.1Da katından oluşan iç kuvvetlere göre boyutlandırılacaktır.
4.8.6.4 – Kolonlarda, düşey yükler ve depremin ortak etkisinden oluşan iç kuvvetler
altında gerekli gerilme kontrolları yapılacaktır. Ayrıca, kolonun taşıma kapasitesi
aşağıda tanımlanan iç kuvvetlerden küçük olanlarını da sağlayacaktır:
(a) Bağ kirişinin plastikleşmesine neden olan yüklemenin 1.1Da katından oluşan iç
kuvvetler.
(b) Denk.(4.1a) ve Denk.(4.1b)’de verilen arttırılmış yüklemelerden meydana gelen iç
kuvvetler.
4.8.6.5 – Çapraz, kat kirişi ve kolon enkesitlerinin iç kuvvet kapasiteleri Denk.(4.2)’de
verilen bağıntılar ile hesaplanacaktır.
4.8.7. Çapraz – Bağ Kirişi Birleşimi
Çaprazların bağ kirişi ile birleşim detayı 4.8.6.2’de belirtilen şekilde hesaplanan
arttırılmış iç kuvvetlere göre boyutlandırılacaktır.
4.8.8. Bağ Kirişi – Kolon Birleşimi
4.8.8.1 – Kolona birleşen bağ kirişinin boyu
p p e MV ≤ 1.6 / (4.20)
koşulunu sağlayacaktır.
4.8.8.2 – Birleşimin kolon yüzündeki gerekli eğilme ve kesme dayanımları, sırasıyla
bağ kirişinin Mp eğilme momenti kapasitesinden ve Vp kesme kuvveti kapasitesinden
daha az olmayacaktır. Bağ kirişi başlıklarının kolona bağlantısı için tam penetrasyonlu
küt kaynak uygulanacaktır (Şekil 4.8).
77
tam penetrasyonlu
küt kaynak
rijitlik
levhaları
(4.8.5.2)
(4.8.5.1)
çapraz ve bağ kirişi
eksenleri bağ kirişi
içinde kesişecektir.
ara rijitlik
levhaları
rijitlik levhaları
sürekli
köşe
kaynağı
e
a
a-a kesiti
a
Şekil 4.8
4.8.9 Kiriş – Kolon Birleşimi
Kat kirişinin bağ kirişi dışında kalan bölümünün kolon ile birleşim detayı kiriş gövde
düzlemi içinde mafsallı olarak yapılabilir. Ancak bu bağlantı, kiriş başlıklarının eksenel
çekme kapasitesinin 0.01’ine eşit, enine doğrultuda ve ters yönlü kuvvetlerin
oluşturduğu burulma momentine göre boyutlandırılacaktır.
4.9. TEMEL BAĞLANTI DETAYLARI
4.9.1 – Çelik taşıyıcı sistem elemanlarının temel bağlantı detaylarında, düşey yükler ve
depremin ortak etkisinden oluşan mesnet tepkileri esas alınarak gerekli gerilmeleri
kontrolları yapılacaktır. Ayrıca, temel bağlantı detayının taşıma kapasitesi aşağıda
tanımlanan iç kuvvetlerden küçük olanlarını da sağlayacaktır:
(a) Temele birleşen kolonun eğilme momenti kapasitesinin 1.1Da katından oluşan
eğilme momenti ile temele birleşen kolon ve çaprazların eksenel yük kapasitelerinin
1.1Da katından oluşan toplam düşey ve yatay kuvvetler.
(b) Denk.(4.1a) ve Denk.(4.1b)’de verilen arttırılmış yüklemelerden meydana gelen iç
kuvvetler.
4.9.2 – Bağlantı detayının taşıma kapasitesinin hesabında, 4.2.5’te verilen gerilme sınır
değerleri kullanılacaktır.
78
4.10. PROJE HESAP RAPORU VE UYGULAMA PROJELERİNE İLİŞKİN
KURALLAR
4.10.1. Proje Hesap Raporu
4.10.1.1 – Proje hesap raporunda, deprem hesap raporuna ilişkin olarak, Bölüm 2’deki
2.13’te belirtilen bilgiler yer alacaktır.
4.10.1.2 – Proje hesap raporunda ayrıca, aşağıda sıralanan bilgiler bulunacaktır:
(a) Yapı taşıyıcı sistemini oluşturan profil ve sac levhalar ile ek ve birleşimlerde
kullanılan bulonların malzeme kaliteleri ve karakteristik dayanım değerleri, elektrot
cinsi.
(b) Tasarımda esas alınan yükleme kombinasyonları ve arttırılmış deprem etkilerini
veren yüklemeler.
4.10.1.3– Yapı elemanlarının boyutlandırma hesapları ve stabilite (kararlılık)
tahkiklerinin yanında, birleşim ve ek detaylarının hesapları ile bu detaylara ait kapasite
kontrol tahkikleri proje hesap raporu kapsamında ayrıntılı olarak verilecektir.
4.10.2. Çelik Uygulama Projesi Çizimlerine İlişkin Kurallar
4.10.2.1 – Çelik uygulama projesinde şu paftalar bulunacaktır:
(a) çatı döşemesi ve kat döşemelerine ait genel konstruksiyon planları
(b) kolon aplikasyon (yerleşim) planı
(c) ankraj planı ve detayları
(d) yeterli sayıda cephe görünüşleri ve kesitler
(e) yapı sistemini oluşturan kolonlar ve kirişler ile çatı, yatay düzlem ve düşey düzlem
çaprazlarının detay çizimleri
(f) tüm birleşim ve ek detayları
4.10.2.2 – Binada kullanılan profil ve çelik levhalar ile birleşimlerde kullanılan
bulonların cinsi ve malzeme kaliteleri ile kullanılacak elektrot cinsi bütün paftalarda
belirtilecektir.
4.10.2.3 – Tasarımda gözönüne alınan Etkin Yer İvmesi Katsayısı, Bina Önem Katsayısı,
Yerel Zemin Sınıfı ve Tablo 2.5’ e göre belirlenen Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı
bütün genel konstruksiyon paftalarında belirtilecektir.
4.10.2.4 – Bulonlu birleşim ve ek detaylarında, kullanılan bulon cinsi, bulon ve delik
çapları, rondela ve somun özellikleri ile bulonlara uygulanacak öngerme kuvveti
belirtilecektir.
4.10.2.5 – Kaynaklı birleşim ve ek detaylarında, uygulanacak kaynak türü, kaynak
kalınlığı ve uzunluğu ile, kaynak ağzı açılması gereken küt kaynaklarda, kaynak ağzının
geometrik boyutları verilecektir.
79
BİLGİLENDİRME EKİ 4A.
MOMENT AKTARAN ÇERÇEVELERDE KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM
DETAYLARI
4A.0. SİMGELER
bbf = Kiriş kesitinin başlık genişliği
db = Kiriş enkesit yüksekliği
4A.1. KAPSAM VE GENEL HUSUSLAR
4A.1.1 – Bu bölümde, 4.3.4.1 (a)’da öngörüldüğü şekilde, en az 0.04 radyan Göreli Kat
Ötelemesi Açısı’nı (göreli kat ötelemesi/kat yüksekliği) sağlayabilecek kapasitede
olduğu deneysel ve/veya analitik yöntemlerle kanıtlanmış olan çeşitli bulonlu ve
kaynaklı birleşim detayı örnekleri verilmiştir1
.
4A.1.2 – Bu detaylar, süneklik düzeyi yüksek çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon
birleşimlerinde, kendilerine ait uygulama sınırları çerçevesinde kullanılabileceklerdir.
4A.1.3 – Süneklik düzeyi normal çerçevelerin moment aktaran kiriş-kolon
birleşimlerinde ise, söz konusu detaylar koşulsuz olarak kullanılabilirler.
4A.1.4 – Birleşim detaylarının dayanım hesapları ve kapasite kontrol tahkikleri,
süneklik düzeyi yüksek ve normal çerçeveler için, sırasıyla 4.3.4 ve 4.4.2’deki esaslara
uygun olarak yapılacaktır.
4A.2. KİRİŞ – KOLON BİRLEŞİM DETAYLARI
Aşağıda, bulonlu ve kaynaklı moment aktaran kiriş-kolon birleşim detayları ile bu
detayların süneklik düzeyi yüksek çerçevelerde kullanılma koşullarını içeren uygulama
sınırları verilmiştir.
4A.2.1. Alın Levhalı Bulonlu Birleşim Detayı
Alın levhalı, bulonlu kiriş-kolon birleşim detayı Şekil 4A.1’de verilmiştir. Detayda,
Fe 37 çeliğinden yapılan alın levhası kirişin başlık levhalarına tam penetrasyonlu küt
kaynak ile, gövde levhasına ise çift taraflı köşe kaynağı ile birleştirilmektedir. Alın
levhasının kolona bağlantısı için, en az ISO 8.8 kalitesinde tam öngermeli bulonlar
kullanılacaktır.
Bu detayın süneklik düzeyi yüksek çerçevelere uygulanabilmesi için, birleşim detayı
parametrelerinin Tablo 4A.1’de verilen uygulama sınırlarını sağlaması gerekmektedir.

1
FEMA – Federal Emergency Management Agency (2000), Recommended Seismic Design Criteria for
New Steel Moment-Frame Buildings, FEMA 350, FEMA, Washington, D.C.
80
takviye levhaları
(gerektiğinde)
tam penetrasyonlu küt kaynak
en az ISO 8.8 kalitesinde
tam öngermeli bulon
şim (gerektiğinde)
süreklilik levhaları
(gerektiğinde)
Fe 37 alın levhası
Şekil 4A.1
TABLO 4A.1 – ALIN LEVHALI BULONLU KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM
DETAYININ UYGULAMA SINIRLARI
Birleşim Detayı Parametreleri Uygulama Sınırları
Kiriş enkesit yüksekliği ≤ 750 mm
Kiriş açıklığı / enkesit yüksekliği oranı ≥ 7
Kiriş başlık kalınlığı ≤ 20 mm
Kolon enkesit yüksekliği ≤ 600 mm
Bulon sınıfı 8.8 veya 10.9
Bulon öngerme koşulları Tam öngerme
Alın levhası malzeme sınıfı Fe 37
Başlık levhası kaynağı Tam penetrasyonlu küt kaynak
4A.2.2. Takviyeli Alın Levhalı Bulonlu Birleşim Detayı
Rijitlik levhaları ile takviye edilmiş alın levhalı, bulonlu kiriş-kolon birleşim detayı
Şekil 4A.2’de verilmiştir. Detayda, Fe 37 çeliğinden yapılan alın levhası kirişin başlık
levhalarına küt kaynak ile, gövde levhasına ve rijitlik levhalarına ise çift taraflı köşe
kaynağı ile birleştirilmektedir. Alın levhasının kolona bağlantısı için, en az ISO 8.8
kalitesinde tam öngermeli bulonlar kullanılacaktır.
Bu detayın süneklik düzeyi yüksek çerçevelere uygulanabilmesi için, birleşim detayı
parametrelerinin Tablo 4A.2’de verilen uygulama sınırlarını sağlaması gerekmektedir.
81
takviye levhaları
(gerektiğinde)
süreklilik levhaları
(gerektiğinde)
şim (gerektiğinde)
en az ISO 8.8 kalitesinde
tam öngermeli bulon
tam penetrasyonlu küt kaynak
Fe 37 alın levhası
rijitlik levhası
25
25
30°
Şekil 4A.2
TABLO 4A.2 – TAKVİYELİ ALIN LEVHALI BULONLU KİRİŞ-KOLON
BİRLEŞİM DETAYININ UYGULAMA SINIRLARI
Birleşim Detayı Parametreleri Uygulama Sınırları
Kiriş enkesit yüksekliği ≤ 1000 mm
Kiriş açıklığı / enkesit yüksekliği oranı ≥ 7
Kiriş başlık kalınlığı ≤ 25 mm
Kolon enkesit yüksekliği ≤ 600 mm
Bulon sınıfı 8.8 veya 10.9
Bulon öngerme koşulları Tam öngerme
Alın levhası malzeme sınıfı Fe 37
Başlık levhası kaynağı Tam penetrasyonlu küt kaynak
4A.2.3. Alın Levhasız Bulonlu Birleşim Detayı
Alın levhasız, bulonlu kiriş-kolon birleşim detayı Şekil 4A.3’te verilmiştir. Detayda,
kirişin kolona bağlantısı ek başlık levhaları ve gövdedeki kayma levhası ile
sağlanmaktadır. Ek başlık levhaları kolona tam penetrasyonlu küt kaynak ile, kayma
levhası ise küt kaynak veya köşe kaynağı ile birleştirilmiştir. Kiriş başlık ve gövde
levhalarının ek başlık levhasına ve kayma levhasına bağlantısı için en az ISO 8.8
82
kalitesinde bulonlar kullanılacaktır. Ek başlık levhasının hadde doğrultusu, kiriş boyuna
ekseninin doğrultusunda olacaktır.
Bu detayın süneklik düzeyi yüksek çerçevelere uygulanabilmesi için, birleşim detayı
parametrelerinin Tablo 4A.3’te verilen uygulama sınırlarını sağlaması gerekmektedir.
tam penetrasyonlu
küt kaynak
en az ISO 8.8 kalitesinde
tam öngermeli bulon
şim
(gerektiğinde)
ek başlık levhası
süreklilik levhaları
(gerektiğinde)
takviye levhaları
(gerektiğinde)
en az ISO 8.8
kalitesinde bulon
kayma levhası
veya
veya
Şekil 4A.3
TABLO 4A.3 – ALIN LEVHASIZ BULONLU KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM
DETAYININ UYGULAMA SINIRLARI
Birleşim Detayı Parametreleri Uygulama Sınırları
Kiriş enkesit yüksekliği ≤ 800 mm
Kiriş açıklığı / enkesit yüksekliği oranı ≥ 8
Kiriş başlık kalınlığı ≤ 20 mm
Kolon enkesit yüksekliği ≤ 600 mm
Bulon sınıfı 8.8 veya 10.9
En büyük bulon boyutu M 30
Başlık levhası bulonlarının öngerme koşulları Tam öngerme
Ek başlık levhası malzeme sınıfı Fe 37, Fe 52
Ek başlık levhası kaynağı Tam penetrasyonlu küt kaynak
83
4A.2.4. Kaynaklı Birleşim Detayı
Kaynaklı birleşim detayı Şekil 4A.4’te verilmiştir. Detayda, kiriş başlık levhalarının
kolona birleşimi tam penetrasyonlu küt kaynak ile sağlanmaktadır. Kiriş gövde levhası
ise, kayma levhası kullanarak, küt kaynak veya köşe kaynağı ile kolona bağlanmaktadır.
Detayda gösterildiği gibi, kiriş başlıklarındaki küt kaynaklar için kaynak ulaşım
deliklerine gerek olmaktadır.
Bu detayın süneklik düzeyi yüksek çerçevelere uygulanabilmesi için, birleşim detayı
parametrelerinin Tablo 4A.4’te verilen uygulama sınırlarını sağlaması gerekmektedir.
kaynak ulaşım
deliği
süreklilik levhaları
(gerektiğinde)
takviye levhaları
(gerektiğinde)
25
50
montaj bulonu
kayma levhası
veya
tam penetrasyonlu küt kaynak

Şekil 4A.4
TABLO 4A.4 – KAYNAKLI KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM DETAYININ
UYGULAMA SINIRLARI
Birleşim Detayı Parametreleri Uygulama Sınırları
Kiriş enkesit yüksekliği ≤ 1000 mm
Kiriş açıklığı / enkesit yüksekliği oranı ≥ 7
Kiriş başlık kalınlığı ≤ 25 mm
Kolon enkesit yüksekliği ≤ 600 mm
Kaynak ulaşım deliği gerekli
Başlık levhası kaynağı Tam penetrasyonlu küt kaynak
84
4A.2.5. Ek Başlık Levhalı Kaynaklı Birleşim Detayı
Ek başlık levhalı kaynaklı birleşim detayı Şekil A4.5’te verilmiştir. Detayda, ek başlık
levhasının kolona birleşimi tam penetrasyonlu küt kaynak ile, kiriş başlığına birleşimi
çevresel köşe kaynağı ile sağlanmaktadır. Ek başlık levhasının hadde doğrultusu, kiriş
boyuna ekseninin doğrultusunda olacaktır. Kiriş gövde levhası ise, kayma levhası
kullanarak, küt kaynak veya köşe kaynağı ile kolona bağlanmaktadır. Bu detayda
kaynak ulaşım deliğine gerek olmamaktadır.
Bu detayın süneklik düzeyi yüksek çerçevelere uygulanabilmesi için, birleşim detayı
parametrelerinin Tablo 4A.5’te verilen uygulama sınırlarını sağlaması gerekmektedir.
takviye levhaları
(gerektiğinde)
süreklilik levhaları
(gerektiğinde)
montaj bulonu
veya
kayma levhası
ek başlık levhası
tam penetrasyonlu
küt kaynak veya
ek başlık levhası
Şekil 4A.5
TABLO 4A.5 – EK BAŞLIK LEVHALI KAYNAKLI KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM
DETAYININ UYGULAMA SINIRLARI
Birleşim Detayı Parametreleri Uygulama Sınırları
Kiriş enkesit yüksekliği ≤ 1000 mm
Kiriş açıklığı / enkesit yüksekliği oranı ≥ 7
Kiriş başlık kalınlığı ≤ 25 mm
Kolon enkesit yüksekliği ≤ 600 mm
Ek başlık levhası malzeme sınıfı Fe 52
Ek başlık levhası kaynağı Tam penetrasyonlu küt kaynak
85
4A.2.6. Zayıflatılmış Kiriş Enkesiti Kaynaklı Birleşim Detayı
Zayıflatılmış kiriş enkesiti, kaynaklı birleşim detayı Şekil 4A.6’da verilmiştir. Kaynaklı
birleşim detayı ile aynı özelliklere sahip olan bu detayda, ayrıca zayıflatılmış kiriş
enkesiti kullanılmaktadır. Zayıflatılmış kiriş enkesiti için öngörülen geometrik boyutlar
şekil üzerinde gösterilmiştir.
Bu detayın süneklik düzeyi yüksek çerçevelere uygulanabilmesi için, birleşim detayı
parametrelerinin Tablo 4A.6’da verilen uygulama sınırlarını sağlaması gerekmektedir.
montaj bulonu
kaynak ulaşım deliği
d b
kiriş enkesiti
bbf
0.20-0.25 bbf
0.5-0.75 bbf d b 0.65-0.85
yarıçap~= d b
veya
kayma levhası
takviye levhaları
(gerektiğinde)
süreklilik levhaları
(gerektiğinde)
zayıflatılmış
0.80
tam penetrasyonlu küt kaynak
(Şekil 4A.4 ‘e bakınız.)
Şekil 4A.6
TABLO 4A.6 – ZAYIFLATILMIŞ KİRİŞ ENKESİTİ KAYNAKLI
KİRİŞ-KOLON BİRLEŞİM DETAYININ UYGULAMA SINIRLARI
Birleşim Detayı Parametreleri Uygulama Sınırları
Kiriş enkesit yüksekliği ≤ 1000 mm
Kiriş birim boy ağırlığı ≤ 450 kg/m
Kiriş açıklığı / enkesit yüksekliği oranı ≥ 7
Kiriş başlık kalınlığı ≤ 45 mm
Kolon enkesit yüksekliği ≤ 600 mm
Kaynak ulaşım deliği gerekli
Ek başlık levhası kaynağı Tam penetrasyonlu küt kaynak
86
BÖLÜM 5 – YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM
KURALLARI
5.1. KAPSAM
Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı
sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar ile oluşturulan yığma binaların ve
bina türü yapıların boyutlandırılması ve donatılması bu konuda yürürlükte olan ilgili
standart ve yönetmeliklerle birlikte öncelikle bu bölümde belirtilen kurallara göre
yapılacaktır. Yığma binaların temellerine ilişkin kurallar Bölüm 6’da verilmiştir.
5.2. GENEL KURALLAR
5.2.1 – Bölüm 2’ye göre S(T1) = 2.5 ve Ra(T1) = 2.0 alınarak belirlenen deprem
yüklerinin bina duvarlarında oluşturduğu kayma gerilmeleri hesaplanacak ve izin
verilen sınır değerleri aşmaması sağlanacaktır. Bu tür hesap kerpiç binalarda
yapılmayacaktır.
5.2.2 – 5.6.2’de belirtilen durum dışında yığma binalar için yapımına izin verilen kat
sayıları deprem bölgelerine göre Tablo 5.1’de verilmiştir.
TABLO 5.1 – İZİN VERİLEN EN ÇOK KAT SAYISI
Deprem Bölgesi En Çok Kat Sayısı
1 2
2 , 3 3
4 4
5.2.3 – Tablo 5.1’de verilen en çok kat sayıları zemin kat ile üstündeki tam katların
toplamıdır. Bu katlara ek olarak yapılacak çatı katının alanı, temeldeki bina brüt
alanının %25’inden büyük olamaz. Kat alanı, bina brüt temel alanının %25’inden büyük
olan çatı katı tam kat sayılır. Ayrıca tek bir bodrum kat yapılabilir. Birden çok bodrum
katı yapılmışsa Tablo 5.1’de verilen en çok kat sayısı bir kat azaltılacaktır. Kerpiç
duvarlı yığma binalar bütün deprem bölgelerinde, bodrum katı sayılmaksızın, en çok bir
katlı yapılabilir.
5.2.4 – Yığma binalarda her bir katın yüksekliği döşeme üstünden döşeme üstüne en
çok 3.0 m olacaktır. Kerpiç duvarlı yığma binalarda tek katın yüksekliği 2.70 m’den,
eğer yapılmış ise bodrum kat yüksekliği 2.40 m’den daha çok olamaz
5.2.5 – Yığma binaların taşıyıcı duvarları planda olabildiğince düzenli ve ana eksenlere
göre simetrik ya da simetriğe yakın biçimde düzenlenecektir. Kısmi bodrum
yapılmasından kaçınılacaktır.
5.2.6 – Tüm taşıyıcı duvarlar planda kesinlikle üst üste gelecektir.
5.3. YIĞMA DUVAR GERİLMELERİNİN HESABI
Bu bölümde verilen yöntemle hesaplanacak düşey yükler ve deprem hesap yüklerinin
etkisi altında oluşacak basınç ve kayma gerilmelerinin, duvarda kullanılan yığma duvar
cinsine göre izin verilen basınç ve kayma gerilmelerini aşmadığı gösterilecektir.
87
Gerilmeler aşılırsa taşıyıcı dolu duvar alanları artırılarak yeniden hesap yapılacaktır.
Kerpiç duvarlı yığma binalarda gerilme hesabı yapılmayacaktır.
5.3.1. Düşey Gerilmelerin Hesabı
5.3.1.1 – Duvarların kesme dayanımı duvarlarda var olan düşey gerilmelere de bağlı
olduğu için yığma bina duvarlarının düşey yükler altında taşıdıkları gerilmelerin
hesaplanması gereklidir.
5.3.1.2 – Duvarlarda oluşan basınç gerilmelerinin yığma duvar cinsine göre izin verilen
gerilmelerle karşılaştırılması yapılacaktır. Bu hesapta duvarlarda ve döşemelerden gelen
yükler göz önüne alınacaktır. Duvardaki kapı ve pencere boşluk en kesitleri kadar
azaltılmış duvar en kesit alanına bölünerek bulunacak gerilme, duvar cinsine göre izin
verilen basınç gerilmesinden büyük olmayacaktır.
5.3.2. Duvarlarda Basınç Emniyet Gerilmesi
Bu gerilme aşağıda verilen çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir:
(a) Duvar yapımında kullanılacak kargir birim ve harcın basınç dayanımına eşit
dayanımda yapılmış duvar parçacıklarının basınç dayanım deneylerinden hesaplanan
duvar dayanımının 0.25’i duvar basınç emniyet gerilmesidir.
(b) Duvarlarda kullanılan harç sınıfına ve duvar malzemesinin TS-2510’da verilen
ortalama serbest basınç dayanımına bağlı olarak, duvar emniyet gerilmesi Tablo
5.2’den alınabilir.
(c) Duvar parçası dayanım deneyi yapılmamışsa duvarda kullanılan bloğun deneysel
olarak elde edilen serbest basınç dayanımının 0.50’si fd duvar basınç dayanımı ve bu
dayanımın 0.25’i fem duvar basınç emniyet gerilmesidir.
(d) Duvarda kullanılan kargir birimin basınç dayanımı belli değilse veya duvar dayanım
deneyi yapılmamış ise duvarda kullanılan kargir birim basınç emniyet gerilmesi Tablo
5.3’den alınır:
5.3.2.1 – Kargir birimlerin ve duvarda kullanılan harcın basınç dayanımları, ilgili
standartlara göre yapılacak deneylerle belirlenecektir.
5.3.2.2 – Duvar basınç emniyet gerilmeleri duvarların narinlik oranlarına göre Tablo
5.4’de verilen miktarlarda azaltılır.
TABLO 5.2 – DUVAR MALZEMESİNİN SERBEST BASINÇ DAYANIMINA VE
HARÇ SINIFINA BAĞLI DUVAR BASINÇ EMNİYET GERİLMELERİ
Duvar Malzemesi Duvarda Kullanılan Harç Sınıfı (MPa)
Ortalama Serbest
Basınç Dayanımı
(MPa)
A
(15)
B
(11)
C
(5)
D
(2)
E
(0.5)
25 1.8 1.4 1.2 1.0 0.8
16 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7
11 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6
7 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
5 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4
88
TABLO 5.3 – SERBEST BASINÇ DAYANIMI BİLİNMEYEN DUVARLARIN
BASINÇ EMNİYET GERİLMELERİ
Duvarda Kullanılan
Kargir Birim Cinsi ve Harç
Duvar Basınç Emniyet Gerilmesi
fem (MPa )
Düşey delikli blok tuğla (delik oranı %35’den
az, çimento takviyeli kireç harcı ile) 1.0
Düşey delikli blok tuğla (delik oranı %35- 45
arasında, çimento takviyeli kireç harcı ile) 0.8
Düşey delikli blok tuğla (delik oranı %45’den
fazla, çimento takviyeli kireç harcı ile) 0.5
Dolu blok tuğla veya harman tuğlası (çimento
takviyeli kireç harcı ile) 0.8
Taş duvar (çimento takviyeli kireç harcı ile) 0.3
Gazbeton (tutkal ile) 0.6
Dolu beton briket (çimento harcı ile) 0.8
TABLO 5.4 – NARİNLİK ORANINA GÖRE EMNİYET GERİLMELERİ İÇİN
AZALTMA KATSAYILARI
Narinlik oranı 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Azaltma
katsayısı
1.0 0.95 0.89 0.84 0.78 0.73 0.67 0.62 0.56 0.51
5.3.3. Kayma Gerilmesinin Hesabı
Deprem hesap yükünün duvarların yatay derzlerine paralel olarak oluşturduğu kayma
gerilmelerinin hesabı bu bölümde anlatıldığı gibi yapılacaktır.
5.3.3.1 – Yığma binanın her duvar eksenindeki kapı veya pencere boşlukları arasında
kalan dolu duvar parçalarının göreli kayma rijitliği kA h ifadesinden hesaplanacaktır.
Burada A dolu duvar parçasının yatay en kesit alanı, h dolu duvar parçasının her iki
yanındaki boşlukların yüksekliğinin en küçük olanıdır. Duvarın en kesiti dikdörtgen ise
k =1.0, duvarın uç elemanı varsa veya duvarın ucunda duvara dik doğrultuda bir diş ya
da payanda duvar varsa k =1.2 alınacaktır.
5.3.3.2 – Bir duvar ekseninin kayma rijitliği, o eksendeki duvar parçalarının kayma
rijitliklerinin toplamıdır. Duvar eksenlerinin kayma rijitliğinden gidilerek binanın
kayma rijitlik merkezi hesaplanacaktır.
5.3.3.3 – Duvarlara gelen kesme kuvveti, kat kesme kuvveti yanında kat burulma
momenti de göz önüne alınarak binanın birbirine dik her iki ekseni doğrultusunda
hesaplanacaktır.
5.3.3.4 – Duvara gelen deprem kuvveti duvar yatay en kesit alanına bölünerek duvarda
oluşan kayma gerilmesi hesaplanacak ve Denk.(5.1)’den bulunacak duvar kayma
emniyet gerilmesi τem ile karşılaştırılacaktır.
τem o = τ μσ + (5.1)
89
Bu denklemde τem = duvar kayma emniyet gerilmesi (MPa), τo = duvar çatlama emniyet
gerilmesi (MPa), μ = sürtünme katsayısı (0.5 olarak alınabilir), σ ise 5.3.1 uyarınca
hesaplanmış duvar düşey gerilmesidir (MPa). Duvarda kullanılan kargir birim cinsine
göre duvar çatlama emniyet gerilmesi τo değeri Tablo 5.5’den alınacaktır.
TABLO 5.5 – DUVARLARIN ÇATLAMA EMNİYET GERİLMESİ (τo)
Duvarda Kullanılan Kargir Birim Cinsi ve Harç Duvar Çatlama
Emniyet Gerilmesi τo (MPa )
Düşey delikli blok tuğla (delik oranı %35’den az,
çimento takviyeli kireç harcı ile) 0.25
Düşey delikli blok tuğla (delik oranı %35’den fazla,
çimento takviyeli kireç harcı ile 0.12
Dolu blok tuğla veya harman tuğlası (çimento
takviyeli kireç harcı ile) 0.15
Taş duvar (çimento takviyeli kireç harcı ile) 0.10
Gazbeton (tutkal ile) 0.15
Dolu beton briket (çimento harcı ile) 0.20
5.3.4. Elastisite Modülü
Duvar yapımında kullanılan kargir birimlerin Elastisite Modülü (Ed) Denk.(5.2) ile
hesaplanacaktır.
d d E f = 200 (5.2)
5.4. TAŞIYICI DUVARLAR
5.4.1. Taşıyıcı Duvar Malzemesi
5.4.1.1 – Taşıyıcı duvarda yığma malzemesi olarak Türk Standartlarına uygun doğal taş,
dolu tuğla, TS-2510 ve TS EN 771-1’de taşıyıcı duvar malzemesi olarak izin verilen en
büyük boşluk oranlarını aşmayan boşluk oranları olan tuğlalar ve blok tuğlalar,
gazbeton yapı malzeme ve elemanları, kireç kumtaşı, dolu beton briket, kerpiç ya da
benzeri kargir birimler kullanılabilir.
5.4.1.2 – Boşluklu beton briket, hafif agregalı beton kargir birimler, TS-2510 ve TS–
705 (TS EN 771-1)’de taşıyıcı duvar malzemesi olarak izin verilen en büyük boşluk
oranlarının üzerinde boşluk oranları olan tuğlalar ve blok tuğlalar, TS–4377 (TS EN
771-1)’e göre dolgu duvarları için üretilmiş diğer tuğlalar ve benzeri biçim verilmiş
bloklar hiçbir zaman taşıyıcı duvar malzemesi olarak kullanılamaz.
5.4.1.3 – Doğal taş taşıyıcı duvarlar, yığma binaların yalnızca bodrum ve zemin
katlarında yapılabilir.
5.4.1.4 – Beton taşıyıcı duvarlar yığma binaların yalnızca bodrum katlarında yapılabilir.
5.4.2. Duvar Malzemesi Dayanımları
5.4.2.1 – Duvar yapımında kullanılan doğal ve yapay kargir birimlerin ve bunları
bağlayan harçların dayanım ve diğer özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır. Bu koşullar
kerpiç için geçerli değildir. Kerpiç sadece kerpiç binalarda kullanılabilir.
90
5.4.2.2 – Taşıyıcı duvarlarda kullanılacak doğal ve yapay kargir birimlerin en düşük
basınç dayanımı, brüt basınç alanına göre, en az 5.0 MPa olacaktır. Bodrum katlarda
kullanılacak doğal taşların basınç dayanımı en az 10.0 MPa olacaktır. Bodrum katlarda
beton duvar yapılması durumunda, kullanılacak en düşük beton kalitesi C16 olacaktır.
5.4.2.3 – Taşıyıcı duvarlarda çimento takviyeli kireç harcı (çimento/kireç/kum hacımsal
oranı = 1/2/9) ya da çimento harcı (çimento/kum hacımsal oranı = 1/4) kullanılacaktır.
5.4.2.4 – Duvarların basınç emniyet gerilmesi (fem) 5.3.2’de verilen yöntemlerden biri
kullanılarak hesaplanacaktır.
5.4.2.5 – Duvarların kayma emniyet gerilmesi Denk.(5.1)’e göre hesaplanacaktır.
5.4.3. İzin Verilen En Küçük Taşıyıcı Duvar Kalınlıkları
Taşıyıcı duvarların, sıva kalınlığı sayılmaksızın, en küçük kalınlıkları yığma binanın
kat sayısına bağlı olarak Tablo 5.6’da verilmektedir. Bodrum kat yapılmamış ise zemin
kat ve üstündeki katlar için Tablo 5.6’da verilen en küçük duvar kalınlıkları geçerlidir.
5.2.3’e göre izin verilen ek çatı katında bir alttaki kat için verilen duvar kalınlığı
geçerlidir.
TABLO 5.6 – TAŞIYICI DUVARLARIN EN KÜÇÜK KALINLIKLARI
Deprem
Bölgesi
İzin Verilen
Katlar
Doğal Taş
(mm)
Beton
(mm)
Tuğla ve
Gazbeton
Diğerleri
(mm)
1, 2, 3 ve 4 Bodrum kat
Zemin kat
500
500
250

1
1
200
200
1, 2, 3 ve 4
Bodrum kat
Zemin kat
Birinci kat
500
500

250


1.5
1
1
300
200
200
2, 3 ve 4
Bodrum kat
Zemin kat
Birinci kat
İkinci kat
500
500


2501.5
1.5
1
1
300
300
200
200

4
Bodrum kat
Zemin kat
Birinci kat
İkinci kat
Üçüncü kat
500
500250
1.5
1.5
1.5
1
1
300
300
300
200
200
5.4.3.1 – Kerpiç duvarlı binalarda taşıyıcı dış duvarlar en az 1.5 , taşıyıcı iç duvarlar en
az 1 kerpiç boyu kalınlığında olacaktır. Taşıyıcı duvarlarda kullanılacak kerpiç
boyutları, mm olarak, 120×300×400 (ana) ve 120×190×400 (kuzu), ya da 120×250×300
(ana) ve 120×180×300 (kuzu) olacaktır.
5.4.4. Taşıyıcı Duvarlarda Toplam Uzunluk Sınırı
Planda birbirine dik doğrultuların her biri boyunca uzanan taşıyıcı duvarların, pencere
ve kapı boşlukları sayılmaksızın toplam uzunluğunun brüt kat alanına ( konsol döşeme
91
alanları dışındaki alan) oranı (0.2 I) m/m2 ’den daha az olmayacaktır. (Şekil 5.1).
Burada I, Bölüm 2’de tanımlanan Bina Önem Katsayısı’dır.
Şekil 5.1
5.4.5. Taşıyıcı Duvarların En Büyük Desteklenmemiş Uzunluğu
5.4.5.1 – Herhangi bir taşıyıcı duvarın planda kendisine dik olarak saplanan taşıyıcı
duvar eksenleri arasında kalan desteklenmemiş uzunluğu birinci derece deprem
bölgesinde en çok 5.5 m, diğer deprem bölgelerinde en çok 7.5 m olacaktır. Kerpiç
duvarlı yığma binalarda desteklenmemiş duvar uzunluğu en fazla 4.5 m olacaktır.
5.4.5.2 – 5.4.5.1’de belirtilen en büyük desteklenmemiş duvar boyu koşulunun
sağlanamaması durumunda bina köşelerinde ve söz konusu duvarda planda eksenden
eksene aralıkları 4.0 m.’yi geçmeyen betonarme düşey hatıllar yapılacaktır. Ancak bu
tür düşey hatıllarla desteklenen duvarların toplam uzunluğu 16.0 m’yi geçemez. (Şekil
5.2)
ℓd / A ≥ 0.2 I m/m2
ℓd : Taralı alan uzunluğu (m)
A : Brüt kat alanı (m2
)
I : Bina önem katsayısı (Bölüm 2)
Deprem
doğrultusu
92
Şekil 5.2
5.4.6. Taşıyıcı Duvar Boşlukları
Taşıyıcı duvarlarda bırakılacak kapı ve pencere boşluklarında aşağıdaki kurallara
uyulacaktır. (Şekil 5.3)
5.4.6.1 – Bina köşesine en yakın pencere ya da kapı ile bina köşesi arasında bırakılacak
dolu duvar parçasının plandaki uzunluğu birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde
1.50 m’den, üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde 1.0 m’den az olamaz.
Kerpiç duvarlı binalarda bütün deprem bölgelerinde bu miktar en az 1.0 m’dir.
5.4.6.2 – Bina köşeleri dışında pencere ve kapı boşlukları arasında kalan dolu duvar
parçalarının plandaki uzunluğu birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde 1.0 m’den ,
üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde 0.80 m’den az olamaz. Kerpiç duvarlı
binalarda bütün deprem bölgelerinde bu miktar en az 1.0 m’dir.
5.4.6.3 – Pencere ve kapı boşluklarının her iki kenarında 5.5.3’e göre betonarme düşey
hatıllar yapılırsa 5.4.6.1 ve 5.4.6.2’de verilen en az dolu duvar parçası uzunluğu
koşulları %20 azaltılabilir. Kerpiç duvarlı binalarda pencere ve kapı boşluklarının her
iki kenarına ikişer adet 0.10m×0.10m kesitinde ahşap dikmeler konulmuş ise iki boşluk
arasındaki dolu duvar parçası 0.80 m olabilir. Bu ahşap dikmeler pencere alt ve üst
ahşap hatıllarına bağlanacaktır.
5.4.6.4 – Bina köşeleri dışında, birbirini dik olarak kesen duvarların arakesitine en
yakın pencere yada kapı boşluğu ile duvarların arakesiti arasında bırakılacak dolu duvar
parçasının plandaki uzunluğu, tüm deprem bölgelerinde 0.50 m’den az olamaz.
Boşlukların her iki kenarında 5.5.3’e göre kat yüksekliğince betonarme düşey hatıl
varsa dolu duvar parçası 0.50 m’den az olabilir.
5.4.6.5 – Her bir kapı ve pencere boşluğunun plandaki uzunluğu 3.0 m’den daha büyük
olamaz. Kerpiç duvarlı binalarda kapı boşlukları yatayda 1.0 m ’den, düşeyde 1.90
m’den; pencere boşlukları yatayda 0.90 m’den, düşeyde 1.20 m’den daha büyük
olamaz.
Mesnetlenmemiş duvar boyu : ℓ1, ℓ2 ve ℓ3
(Bkz. 5.4.5.1)
≤ 5.5 m (1. derece deprem bölgesi)
≤ 7.5 m (2,3 ve 4. derece deprem bölgesi)
≤ 4.0 m
Düşey Hatıl Düşey Hatıl Düşey Hatıl
≤ 16.0 m
≤ 4.0 m
ℓ1 ℓ2 ℓ3
93
5.4.6.6 – Herhangi bir duvarın 5.4.5’de tanımlanmış desteklenmemiş uzunluğu boyunca
kapı ve pencere boşluklarının plandaki uzunluklarının toplamı desteklenmemiş duvar
uzunluğunun %40’ından fazla olmayacaktır.
5.4.6.7 – Pencere ya da kapı boşluklarının her iki kenarında 5.5.3’e göre kat
yüksekliğince betonarme düşey hatıllar yapılırsa 5.4.6.5’te tanımlanan en büyük
boşluk uzunluğu ve 5.4.6.6’da tanımlanan en büyük boşluk oranı %20 artırılabilir. Bu
koşul kerpiç duvarlı binalar için geçerli değildir.
Şekil 5.3
5.5. LENTOLAR VE HATILLAR
5.5.1. Lentolar
5.5.1.1 – Pencere ve kapı lentolarının duvarlara oturan uçlarının her birinin uzunluğu
serbest lento açıklığının %15’inden ve 200 mm’den az olmayacaktır.
5.5.1.2 – Lento en kesit boyutları ile boyuna ve enine donatılar yatay hatıllar için
5.5.2.1’de verilen değerlerden az olmayacaktır.
5.5.1.3 Kerpiç duvarlı binalarda kapı üst ve pencere üst ve altlarına ahşap lento
yapılabilir. Ahşap lentolar ikişer adet 100 mm×100 mm kesitinde ahşap kadronla
yapılacaktır. Ahşap lentoların duvarlara oturan kısımlarının her birinin uzunluğu 200
mm’den az olmayacaktır.
5.5.2. Yatay Hatıllar
5.5.2.1 – Merdiven sahanlıkları da dahil olmak üzere her bir döşemenin taşıyıcı
duvarlara oturduğu yerde betonarme döşeme ile birlikte (monolitik olarak) dökülmüş
aşağıdaki koşulları sağlayan betonarme yatay hatıllar yapılacaktır.
(a) Yatay hatıllar taşıyıcı duvar genişliğine eşit genişlikte ve en az 200 mm yükseklikte
olacaktır.
(b) Hatıllarda beton kalitesi en az C16 olacak, içlerine taş duvarlarda en az üçü altta,üçü
üstte 6Ø10, diğer malzemeden taşıyıcı duvarlarda ise en az 4Ø10 boyuna donatı ile
≥ 1.5 m 1. ve 2. Deprem Bölgesi ≥ 1.0 m
≥ 1.0 m 3. ve 4. Deprem Bölgesi ≥ 0.8 m ≥ 0.5 m

ℓn (Mesnetlenmemiş duvar boyu)
ℓb1 ve ℓb2 ≤ 3.0 m
(ℓb1 + ℓb2) ≤ 0.40 ℓn
ℓb1 ℓb2
94
birlikte en çok 250 mm ara ile Ø8 ‘lik etriye konulacaktır. Boyuna donatılar köşelerde
ve kesişme noktalarında sürekliliği sağlayacak biçimde bindirilecektir (Şekil 5.4).
5.5.2.2 – Moloz taş duvarlarda döşeme ve merdiven sahanlıkları dışında düşeyde
eksenden eksene aralıkları 1.5 m.’yi geçmeyen ve 5.5.2.1’deki kurallara uyan
betonarme hatıl yapılacaktır.
5.5.2.3 – Kerpiç yığma duvarlarda ahşap hatıl yapılabilir. Ahşap hatıl için, 100 mm×
100 mm kesitindeki iki adet kadron, dış yüzleri duvar iç ve dış yüzeyleri ile çakışacak
aralıkta konulacaktır. Bu kadronlar boylamasına doğrultuda 500 mm’de bir 50 mm×
100 mm kesitinde dikine kadronlarla çivili olarak birleştirilecek ve araları taş kırıntıları
ile doldurulacaktır.
Şekil 5.4
≤ 250 mm
≥ 40Ø Ø8
≤ 250 mm
min Ø10
≥ 40Ø
≥ 40Ø
≤ 250 mm
Ø8
≤ 250 mm
min Ø10
95
5.5.3. Düşey Hatıllar
5.5.3.1 – Yığma binaların deprem dayanımlarının artırılması için bina köşelerinde,
taşıyıcı duvarların düşey ara kesitlerinde , kapı ve pencere boşluklarının her iki yanında
kat yüksekliğince uzanan betonarme düşey hatıllar yapılması uygundur.
5.5.3.2 – Düşey hatıllar, her iki yandan gelen taşıyıcı duvarların örülmesinden sonra
duvarlara paralel olarak konulacak kalıpların arasındaki bölümün donatılarak
betonlanması ile yapılacaktır (Şekil 5.5).
5.5.3.3 – Bina köşelerinde ve taşıyıcı duvarların ara kesitlerinde düşey hatılların en kesit
boyutları kesişen duvarların kalınlıklarına eşit olacaktır. Pencere ve kapı boşluklarının
her iki yanına yapılacak düşey hatıllarda ise hatılın duvara dik en kesit boyutu duvar
kalınlığından, diğer en kesit boyutu ise 200 mm ’den az olmayacaktır.
5.5.3.4 – Düşey hatıllarda beton kalitesi en az C16 olacak, içlerine taş duvarlarda her iki
duvar yüzüne paralel olarak en az üç adet olmak üzere 6Ø12, diğer tür malzemelerden
taşıyıcı duvarlarda ise en az 4Ø12 boyuna donatı ile birlikte en çok 200 mm ara ile Ø8
‘lik etriye konulacaktır. Boyuna donatılar için temelde ve katlar arasında filiz
bırakılacaktır (Şekil 5.5).
Şekil 5.5
5.6. DÖŞEMELER
5.6.1 – Yığma binaların kat döşemeleri TS-500’deki kurallara göre tasarlanmış boyut ve
donatıları olan betonarme plak ya da dişli döşemeler olacaktır.
≥ 200 mm
≥ 200 mm
≥ 200 mm
96
5.6.2 – Döşemeleri 5.6.1’e uymayan yığma binalar bütün deprem bölgelerinde, varsa
bodrum katı sayılmaksızın en çok iki katlı yapılacaktır Bu tür binalarda da döşemelerin
oturduğu yatay hatıllar 5.5.2’ye göre yapılacaktır. Kerpiç duvarlı binalar ise bodrum katı
sayılmaksızın en çok bir katlı yapılacaktır.
5.6.3 – Konsol şeklindeki balkonlar, kornişler ve çatı saçakları yalnızca kat
döşemelerinin uzantısı olarak yapılacak ve serbest konsol uzunluğu 1.5 m’den çok
olmayacaktır. Konsol şeklindeki merdivenlerin konsol uzunluğu ise en çok 1.0 m
olacaktır. Bu madde kerpiç duvarlı binalar için geçerli değildir.
5.7. ÇATILAR
5.7.1 – Yığma binaların çatıları, betonarme teras çatı, ahşap ya da çelik oturtma çatı
olarak yapılabilir.
5.7.2 – Ahşap çatı donanımının döşeme ve taşıyıcı duvarların üstündeki yatay hatıllarla
bağlantıları TS-2510 ‘da verilen kurallara göre yapılacaktır.
5.7.3 – En üst kattaki yatay hatıla oturan çatı kalkan duvarının yüksekliği 2.0 m’den
büyük ise düşey ve eğik hatıllar yapılacaktır (Şekil 5.6).
5.7.4 – Kerpiç yığma binaların çatıları, dış duvarları en çok 500 mm aşacak biçimde
saçaklı olarak ve olabildiğince hafif yapılacaktır. Birinci ve ikinci derece deprem
bölgelerinde toprak dam yapılmayacaktır. Üçüncü ve dördüncü derece deprem
bölgelerinde ise toprak damın toprak örtü kalınlığı 150 mm’den daha büyük olamaz.
Kerpiç binaların çatıları ahşap makas, veya betonarme plak olarak yapılabilir.
Şekil 5.6
5.8. TAŞIYICI OLMAYAN DUVARLAR
5.8.1 – Taşıyıcı olmayan bölme duvarlarının kalınlığı en az 100 mm olacaktır. Bu
duvarlar her iki uçta taşıyıcı duvarlara düşey arakesit boyunca bağlanarak örülecektir.
Taşıyıcı olmayan duvarların üstü ile tavan döşemesinin altı arasında en az 10 mm
boşluk bırakılacak, ancak düzlemine dik deprem yüklerinin etkisi ile duvarın düzlemi
Betonarme Hatıl
97
dışına devrilmemesi için gerekli önlemler alınacaktır. Bu madde kerpiç duvarlı binalar
için geçerli değildir.
5.8.2 – Teraslarda yığma duvar malzemesi ile yapılan korkulukların yüksekliği 600
mm’yi geçmeyecektir. Bu tür korkulukların deprem yükleri altında devrilmesinin
önlenmesi için gereken tedbirler alınmalıdır.
5.8.3 – Yığma duvar malzemesi ile yapılan bahçe duvarlarının yüksekliği, kaldırım
düzeyinden başlayarak en çok 1.0 m olacaktır.
98
BÖLÜM 6 – TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME
DAYANIKLI TASARIM KURALLARI
6.0. SİMGELER
Ao = Bölüm 2’de tanımlanan Etkin Yer İvmesi Katsayısı
Ch = Toprak basıncının hesabında kullanılan yatay eşdeğer deprem katsayısı
Cv = Toprak basıncının hesabında kullanılan düşey eşdeğer deprem katsayısı
H = Üniform zeminin toplam yüksekliği veya tabakalı zemin durumunda tabaka
kalınlıklarının toplamı
h1 = Zeminin en üst tabakasının kalınlığı
I = Bölüm 2’de tanımlanan Bina Önem Katsayısı
i = Aktif veya pasif basınç tarafındaki zemin yüzeyinin yatayla yukarıya doğru
yaptığı şev açısı
Kas = Statik aktif basınç katsayısı
Kad = Dinamik aktif basınç katsayısı
Kat = Toplam aktif basınç katsayısı
Kps = Statik pasif basınç katsayısı
Kpd = Dinamik pasif basınç katsayısı
Kpt = Toplam pasif basınç katsayısı
Pad = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basınç kuvvetinin bileşkesi
Ppd = Zemin kütlesinden oluşan dinamik pasif basınç kuvvetinin bileşkesi
pad (z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim
fonksiyonu
ppd (z) = Zemin kütlesinden oluşan dinamik pasif basıncın derinliğe göre değişim
fonksiyonu
pv (z) = Düşey toprak basıncının derinliğe göre değişim fonksiyonu
Qad = Düzgün yayılı dış yükten oluşan dinamik aktif basınç kuvvetinin bileşkesi
Qpd = Düzgün yayılı dış yükten oluşan dinamik pasif basınç kuvvetinin bileşkesi
qad (z) = Düzgün yayılı dış yükten oluşan dinamik aktif basıncın derinliğe göre değişim
fonksiyonu
qpd (z) = Düzgün yayılı dış yükten oluşan dinamik pasif basıncın derinliğe göre değişim
fonksiyonu
qo = Düzgün yayılı dış yükün genliği
Rza = Zemin dayanma (istinat) duvarlarında kesit hesabına esas dinamik iç
kuvvetlerin elde edilmesi için kullanılan azaltma katsayısı
z = Zemin serbest yüzeyinden itibaren aşağıya doğru ölçülen derinlik
zcd = Aktif veya pasif basınç kuvvetinin bileşkesinin zemin üst yüzeyinden itibaren
aşağıya doğru ölçülen derinliği
α = Duvar-zemin arakesitinin düşeyle aktif veya pasif basınç tarafına doğru
yaptığı açı
δ = Zeminle duvar arasındaki sürtünme açısı
ϕ = Zeminin içsel sürtünme açısı
∅ = Donatı çapı
γ = Zeminin kuru birim hacım ağırlığı
γb = Zeminin su altındaki birim hacım ağırlığı
γs = Zeminin suya doygun birim hacım ağırlığı
λ = Toplam aktif ve pasif basınç katsayılarının hesabında eşdeğer deprem
katsayılarına bağlı olarak hesaplanan açı
99
6.1. KAPSAM
Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek
veya güçlendirilecek mevcut binalarda zemin koşullarının belirlenmesi; betonarme,
çelik, ve yığma bina temellerinin ve zemin dayanma (istinat) yapılarının tasarımı, bu
konulardaki yönetmelik ve standartlarla birlikte öncelikle bu bölümde verilen kural ve
koşullara uyularak yapılacaktır.
6.2. ZEMİN KOŞULLARININ BELİRLENMESİ
6.2.1. Zemin Grupları ve Yerel Zemin Sınıfları
6.2.1.1 – Bu Yönetmelikte yerel zemin koşullarının tanımlanması için esas alınan zemin
grupları Tablo 6.1’de, yerel zemin sınıfları ise Tablo 6.2’de verilmiştir. Tablo 6.1’deki
zemin parametrelerine ilişkin değerler, zemin gruplarının belirlenmesinde yol
göstermek üzere verilen standart değerlerdir.
6.2.1.2 – Aşağıda belirtilen binalarda, gerekli saha ve laboratuar deneylerine dayanan
zemin araştırmalarının yapılması, ilgili raporların düzenlenmesi ve proje dökümanlarına
eklenmesi zorunludur. Raporlarda Tablo 6.1 ve Tablo 6.2’ye göre tanımlanan zemin
grupları ve yerel zemin sınıfları açık olarak belirtilecektir.
(a) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde toplam yüksekliği 60 m’den fazla olan
tüm binalar,
(b) Bütün deprem bölgelerinde, bina yüksekliğinden bağımsız olarak, Bölüm 2’de
Tablo 2.3 ile tanımlanan Bina Önem Katsayısı’nın I =1.5 ve I =1.4 olduğu binalar.
6.2.1.3 – Yukarıdaki 6.2.1.2’nin kapsamı dışında kalan diğer binalar için ise, birinci ve
ikinci derece deprem bölgelerinde, zemin gruplarının ve yerel zemin sınıflarının Tablo
6.1 ve Tablo 6.2’deki tanımlara göre belirlenmesini sağlayacak yerel bilgilerin ya da
gözlem sonuçlarının deprem hesap raporlarında belirtilmesi veya bu konuda
yayınlanmış kaynaklara referans verilmesi zorunludur.
6.2.1.4 – Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, Tablo 6.1’de (C) ve (D)
gruplarına giren zeminlerde, deprem yükleri altında kazıkların yatay yataklanma
parametreleri ile yatay ve eksenel yük taşıma güçlerinin belirlenmesi, saha ve laboratuar
deneylerini içeren zemin araştırmalarına göre yapılacaktır.
6.2.2. Sıvılaşma Potansiyelinin İrdelenmesi
Bütün deprem bölgelerinde, yeraltı su seviyesinin zemin yüzeyinden itibaren 10 m
içinde olduğu durumlarda, Tablo 6.1’de (D) grubuna giren zeminlerde Sıvılaşma
Potansiyeli’nin bulunup bulunmadığının, saha ve laboratuar deneylerine dayanan uygun
analiz yöntemleri ile incelenmesi ve sonuçların belgelenmesi zorunludur.
100
TABLO 6.1 – ZEMİN GRUPLARI
Zemin
Grubu
Zemin Grubu
Tanımı
Stand.
Penetr.
(N/30)
Relatif
Sıkılık
(%)
Serbest
Basınç
Direnci
(kPa)
Kayma
Dalgası
Hızı
(m/s)
(A)
1. Masif volkanik kayaçlar
ve ayrışmamış sağlam
metamorfik kayaçlar, sert
çimentolu tortul kayaçlar….
2. Çok sıkı kum, çakıl………
3. Sert kil ve siltli kil……….
──
> 50
> 32
──
85─100
──
> 1000
──
> 400
> 1000
> 700
> 700
(B)
1. Tüf ve aglomera gibi
gevşek volkanik kayaçlar,
süreksizlik düzlemleri
bulunan ayrışmış
çimentolu tortul kayaçlar….
2. Sıkı kum, çakıl……………
3. Çok katı kil ve siltli kil…
──
30─50
16─32
──
65─85
──
500─1000
──
200─400
700─1000
400─700
300─700
(C)
1.Yumuşak süreksizlik
düzlemleri bulunan çok
ayrışmış metamorfik
kayaçlar ve çimentolu
tortul kayaçlar………….…..
2. Orta sıkı kum, çakıl……..
3. Katı kil ve siltli kil……….
──
10─30
8─16
──
35─65
──
< 500
──
100─200
400─700
200─400
200─300
(D)
1.Yeraltı su seviyesinin
yüksek olduğu yumuşak,
kalın alüvyon tabakaları…..
2. Gevşek kum……………….
3. Yumuşak kil, siltli kil…..
──
< 10
< 8
──
< 35
──
──
──
< 100
< 200
< 200
< 200
TABLO 6.2 – YEREL ZEMİN SINIFLARI
Yerel Zemin
Sınıfı
Tablo 6.1’e Göre Zemin Grubu ve
En Üst Zemin Tabakası Kalınlığı (h1)
Z1 (A) grubu zeminler
h1 ≤ 15 m olan (B) grubu zeminler
Z2 h1 > 15 m olan (B) grubu zeminler
h1 ≤ 15 m olan (C) grubu zeminler
Z3 15 m < h1 ≤ 50 m olan (C) grubu zeminler
h1 ≤ 10 m olan (D) grubu zeminler
Z4 h1 > 50 m olan (C) grubu zeminler
h1 > 10 m olan (D) grubu zeminler
101
TABLO 6.2’YE İLİŞKİN NOTLAR :
(a) Temel tabanı altındaki en üst zemin tabakası kalınlığının 3 metreden az olması
durumunda, bir alttaki tabaka, Tablo 6.2’de belirtilen en üst zemin tabakası olarak
gözönüne alınabilir.
(b) Temel sisteminin düşey ya da düşeye göre eğimi 1/6’ya eşit veya daha az eğik
kazıklardan oluşması durumunda, Tablo 6.2’de belirtilen en üst zemin tabakası, en kısa
kazığın alt ucundaki tabaka olarak yorumlanabilir. Ancak bu durumda Bölüm 2’ye
göre yapılacak deprem hesabında kazıkların, bina taşıyıcı sisteminin elemanları olarak
üstyapı ile birlikte gözönüne alınması veya yatay ve düşey kazık rijitliklerinin kazık
başlıklarının altında eşdeğer yaylarla idealleştirilmesi zorunludur. Hesaplarda, grup
etkisi de dikkate alınarak kazıkların zemine yatay ve düşey doğrultulardaki
yataklanmaları (kazık-zemin etkileşimi) ile birlikte, kazık başlıklarının ve bağ
kirişlerinin rijitlik ve eylemsizlik özellikleri mutlaka gözönüne alınacaktır.
(c) Yukarıdaki (b) paragrafında belirtilen koşulların uygulanmaması veya 6.3.3.1’e
göre üçüncü ve dördüncü derece deprem bölgelerinde kazık eğiminin düşeye göre
1/6’dan daha fazla yapılması durumlarında, Tablo 6.2’de belirtilen en üst zemin
tabakası, kazık başlıklarının altındaki ilk tabaka olarak alınacaktır.
6.3. TEMELLERE İLİŞKİN KURAL VE KOŞULLAR
6.3.1. Genel Kurallar
Bina temelleri, deprem sırasında oturma veya farklı oturmalardan ötürü üstyapıda
hasara neden olmayacak biçimde, oturdukları zeminin özellikleri gözönüne alınarak,
zemin mekaniği ve temel inşaatı ilkelerine göre yapılacaktır. Bu bölümde temellerle
ilgili olarak verilen kurallar; betonarme, çelik, ve yığma binaların temelleri için
geçerlidir.
6.3.2. Zemin Emniyet Gerilmeleri ve Kazıkların Emniyetli Taşıma Yükleri
6.3.2.1 – Temel zemini olarak Tablo 6.1’de (A), (B) ve (C) gruplarına giren zeminlerde,
statik yüklere göre tanımlanan zemin emniyet gerilmesi ve kazıklı temellerde kazığın
yatay ve eksenel yükler için emniyetli taşıma yükü, deprem durumunda en fazla %50
arttırılabilir.
6.3.2.2 – Temel zemini olarak Tablo 6.1’de (D) grubuna giren zeminlerde, deprem
durumunda zemin emniyet gerilmesi ve kazıkların emniyetli taşıma yükü arttırılamaz.
6.3.3. Kazıklı Temellere İlişkin Koşullar
6.3.3.1 – Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, düşeye göre eğimleri 1/6’dan
daha fazla olan eğik kazıklar kullanılmayacaktır.
6.3.3.2 – Kazıklı temeller, eksenel yüklere ek olarak depremden oluşan yatay yüklere ve
etkilere göre de hesaplanacaktır.
6.3.3.3 – Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kılıflı ya da kılıfsız yerinde
dökme fore kazıklarda, 3 metreden az olmamak üzere, kazık başlığının altındaki kazık
boyunun üstten 1/3’ünde boyuna donatı oranı 0.008’den az olamaz. Bu bölgeye
102
konulacak spiral donatı çapı 8 mm’den az ve spiral adımı 200 mm’den fazla olmayacak,
ayrıca üstten en az iki kazık çapı kadar yükseklikte spiral donatı adımı 100 mm’ye
indirilecektir.
6.3.3.4 – Betonarme prefabrike çakma kazıklarda boyuna donatı oranı 0.01’den az
olamaz. Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, kazık başlığının altındaki kazık
boyunun üstten 1/3’ünde enine donatının çapı 8 mm’den az olmayacaktır. Bu bölgede,
etriye aralığı veya spiral donatı adımı 200 mm’den fazla olmayacak, ayrıca üstten en az
iki kazık çapı (dikdörtgen kesitli kazıklarda en büyük boyutun iki katı) kadar
yükseklikte etriye aralığı ya da spiral donatı adımı 100 mm’ye indirilecektir. Enine
donatı koşulları, öngerilmeli prefabrike çakma kazıklarda da aynen uygulanacaktır.
6.3.4. Temel Bağ Kirişleri
6.3.4.1 – Betonarme ve çelik binalarda tekil temelleri veya kazık başlıklarını her iki
doğrultuda, sürekli temelleri ise kolon veya perde hizalarında birbirlerine bağlayan bağ
kirişleri düzenlenecektir. Temel zemini Tablo 6.1’deki (A) grubuna giren zeminlerde
bağ kirişleri yapılmayabilir veya sayısı azaltılabilir.
6.3.4.2 – Bağ kirişleri, temel kazısına uygun olarak, temel altından kolon tabanına kadar
olan yükseklikteki herhangi bir seviyede yapılabilir.
6.3.4.3 – Binanın bulunduğu deprem bölgesine ve Tablo 6.1’de tanımlanan zemin
gruplarına bağlı olarak, bağ kirişlerinin sağlaması gereken minimum koşullar Tablo
6.3’te verilmiştir.
TABLO 6.3 – BAĞ KİRİŞLERİNE İLİŞKİN MİNİMUM KOŞULLAR
KOŞULUN TANIMI Deprem
Bölgesi
Zemin
Grubu
(A)
Zemin
Grubu
(B)
Zemin
Grubu
(C)
Zemin
Grubu
(D)
1. Bağ kirişinin minimum
eksenel kuvveti (*)
1, 2
3, 4
%6
%4
%8
%6
%10
%8
%12
%10
2. Minimum enkesit
boyutu (mm) (**)
1, 2
3, 4
250
250
250
250
300
250
300
250
3. Minimum enkesit
alanı (mm2
)
1, 2
3, 4
62500
62500
75000
62500
90000
75000
90000
75000
4. Minimum boyuna
donatı
1, 2
3, 4
4∅14
4∅14
4∅16
4∅14
4∅16
4∅16
4∅18
4∅16
(*) Bağ kirişinin bağlandığı kolon veya perdelerdeki en büyük eksenel kuvvetin
yüzdesi olarak
(**) Minimum enkesit boyutu, bağ kirişinin serbest açıklığının 1/30’undan az olamaz.
6.3.4.4 – Kesit hesabında bağ kirişlerinin hem basınç, hem de çekme kuvvetlerine
çalışacağı gözönünde tutulacaktır. Zemin ya da taban betonu tarafından sarılan bağ
kirişlerinin basınca çalışması durumunda, burkulma etkisi gözönüne alınmayabilir.
Çekme durumunda ise, çekme kuvvetinin sadece donatı tarafından taşındığı
varsayılacaktır. Bağ kirişlerinin etriye çapı 8 mm’den az ve etriye aralığı 200 mm’den
fazla olmayacaktır.
103
6.3.4.5 – Bağ kirişleri yerine betonarme döşemeler de kullanılabilir. Bu durumda,
döşeme kalınlığı 150 mm’den az olmayacaktır. Döşemenin ve içine konulan donatının,
Tablo 6.3’te bağ kirişleri için verilen yatay yüklere eşit yükleri güvenli biçimde
aktarabildiği hesapla gösterilecektir.
6.3.5. Yığma Binalarda Duvar Altı Temelleri
6.3.5.1 – Yığma bina temelleri, taşıyıcı duvarların altında betonarme duvaraltı temel
olarak yapılacaktır. Duvar altı temelinin derinliği; zemin özellikleri, yeraltı su düzeyi ve
yerel don derinliği gözönüne alınarak saptanacaktır. Bodrumsuz binalarda temellerin
üzerine yapılacak taş veya beton duvarların üst kotu, kaldırım kotundan en az 0.50 m
yukarıda olacaktır.
6.3.5.2 – Duvar altı temellerinin beton kalitesi en az C16 olacaktır. Tablo 6.1’de
tanımlanan zemin gruplarına göre, duvar altı temellerinin boyutlarına ve donatılarına
ilişkin koşullar Tablo 6.4’te verilmiştir.
6.3.5.3 – Tablo 6.1’de (A), (B) veya (C) gruplarına giren zeminlerin bulunduğu eğimli
arazide temeller basamaklı olarak yapılabilir. Basamaklı temellere ilişkin koşullar da
Tablo 6.4’te verilmiştir.
6.3.5.4 – Duvar altı temellerine konulacak boyuna donatıların hem üstte ve hem altta
yatay aralıkları 0.30 m’yi geçmeyecek; köşelerde, kesişme noktalarında ve basamaklı
temel durumlarında sürekliliği sağlayacak biçimde bindirme yapılacaktır.
TABLO 6.4 – DUVAR ALTI TEMELLERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR
KOŞULUN TANIMI
Zemin
Grubu
(A),(B)
Zemin
Grubu
(C)
Zemin
Grubu
(D)
Minimum temel genişliği (mm)
Duvar kalınlığına ek (iki yandan) pabuç genişliği(mm)
500
2×150
600
2×200
700
2×250
Minimum temel yüksekliği (mm) 300 400 400
Altta ve üstte minimum temel boyuna donatısı 3∅12 3∅14 4∅14
Temelde minimum etriye ∅8/30 ∅8/30 ∅8/30
Minimum basamak yatay aralığı (mm) 1000 1500 ─
Minimum basamak bindirme uzunluğu (mm) 300 400 ─
Maksimum basamak yüksekliği (mm) 300 300 ─
6.4. DEPREMDE TOPRAK BASINCI VE ZEMİN DAYANMA (İSTİNAT)
YAPILARI
6.4.1. Toplam Aktif ve Pasif Basınç Katsayıları
6.4.1.1 – Statik toprak basıncı ile depremden oluşan ek dinamik toprak basıncının
toplamını hesaplamak için kullanılacak Toplam Aktif Basınç Katsayısı, Kat ve Toplam
Pasif Basınç Katsayısı, Kpt , emniyetli yönde kalmak üzere zeminin kohezyonu ihmal
edilerek, Denk.(6.1) ile verilmiştir.
104
2 2
v at 2
(1 ) cos ( ) sin( ) sin( ) = 1+
cos cos cos( ) cos( ) cos( )
C i K
i

± ϕ−λ−α ⎡ ϕ+δ ϕ−λ− ⎤ ⎢ ⎥ λ α δ+α+λ ⎢⎣ δ+α+λ −α ⎥⎦
(6.1a)
2 2
v pt 2
(1 ) cos ( ) sin( ) sin( ) = 1
cos cos cos( ) cos( ) cos( )
C i K
i

± ϕ−λ+α ⎡ ϕ+δ ϕ−λ+ ⎤ ⎢ − ⎥ λ α δ−α+λ ⎢⎣ δ−α+λ −α ⎥⎦
(6.1b)
6.4.1.2 – Denk.(6.1)’deki λ açısı Denk.(6.2) ile tanımlanmıştır.
(a) Kurudaki zeminlerde,
h
v
= arctan
(1 )
C
C
⎡ ⎤ λ ⎢ ⎥ ± ⎣ ⎦
(6.2a)
(b) Su seviyesinin altındaki zeminlerde,
s h
b v
= arctan
(1 )
C
C
⎡ γ ⎤ λ ⎢ ⎥ γ ± ⎣ ⎦
(6.2b)
6.4.1.3 – Zeminin su altında veya suya doygun olması durumunda Denk.(6.1)’de δ
yerine δ/2 gözönüne alınacaktır.
6.4.1.4 – Denk.6.2’de yer alan yatay eşdeğer deprem katsayısı Ch Denk.(6.3) ile
tanımlanmıştır.
(a) Düşeyde serbest konsol olarak çalışan zemin dayanma (istinat) yapılarında,
C A h o = 0.2 (I + 1) (6.3a)
(b) Yatay doğrultuda bina döşemeleri veya ankrajlarla mesnetlenmiş zemin dayanma
(istinat) yapı ve elemanlarında,
C A h o = 0.3 (I + 1) (6.3b)
6.4.1.5 – Denk.(6.1) ve Denk.(6.2)’de yer alan düşey eşdeğer deprem katsayısı Cv,
Denk.(6.4) ile tanımlanmıştır. Ancak, yatay doğrultuda bina döşemeleri ile
mesnetlenmiş bodrum duvarlarında Cv = 0 alınacaktır.
h v
2
=
3
C C (6.4)
Denk.(6.1)’de, Denk.(6.2) ile uyumlu olarak, yatay toprak basıncı bakımından daha
elverişsiz sonuç verecek şekilde, +Cv veya −Cv durumları gözönüne alınacaktır.
6.4.2. Dinamik Aktif ve Pasif Toprak Basınçları
6.4.2.1 – Depremden oluşan dinamik aktif basınç katsayısı Kad ve dinamik pasif basınç
katsayısı Kpd , Denk.(6.5) ile belirlenir.
Kad = Kat − Kas (6.5a)
Kpd = Kpt − Kps (6.5b)
105
Denk.(6.5)’te yer alan statik aktif basınç katsayısı Kas ve statik pasif basınç katsayısı
Kps, Denk.(6.1)’de λ = 0 ve Cv = 0 konularak elde edilebilir.
6.4.2.2 – Statik toprak basıncına ek olarak deprem durumunda zemin kütlesinden ötürü
oluşan ek dinamik aktif ve pasif toprak basıncının zemin yüksekliği boyunca değişimi
Denk.(6.6) ile tanımlanmıştır.
pad (z) = 3 Kad (1 − z / H) pv (z) (6.6a)
ppd (z) = 3 Kpd (1 − z / H) pv (z) (6.6b)
Zeminin kuruda ve üniform olması özel durumunda, pv(z)= γ z alınarak Denk.(6.6)’nın
zemin yüksekliği boyunca entegre edilmesi ile, statik basınca ek olarak depremden
oluşan dinamik aktif toprak basıncının pozitif değerli bileşkesi Pad ve dinamik pasif
toprak basıncının negatif değerli bileşkesi Ppd ile bu bileşkelerin zemin üst yüzeyinden
itibaren derinliğini gösteren zcd , Denk.(6.7) ve Denk.(6.8) ile verildiği şekilde elde
edilir:
Pad = 0.5 γ Kad H2
(6.7a)
Ppd = 0.5 γ Kpd H2
(6.7b)
zcd = H / 2 (6.8)
Zeminin su altında olması durumunda pv (z)’nin hesabında γ yerine γb gözönüne
alınacak ve suyun hidrodinamik basıncı ayrıca hesaplanmayacaktır. Zeminin suya
doygun olması durumunda ise γ yerine γs kullanılacaktır.
6.4.2.3 – Statik toprak basıncına ek olarak deprem durumunda düzgün yayılı dış yükten
oluşan aktif ve pasif toprak basıncının zemin yüksekliği boyunca değişimi Denk.(6.9)
ile tanımlanmıştır.
qad (z) = 2 qo Kad (1 − z / H) cos α / cos(α − i) (6.9a)
qpd (z) = 2 qo Kpd (1 − z / H) cos α / cos(α − i) (6.9b)
Zemin özelliklerinin üniform olması özel durumunda, Denk.(6.9)’un zemin yüksekliği
boyunca entegre edilmesi ile, statik basınca ek olarak, depremin katkısı ile oluşan aktif
(pozitif) ve pasif (negatif) toprak basınçlarının bileşkeleri Qad ve Qpd ile bu bileşkelerin
zemin üst yüzeyinden itibaren derinliğini gösteren zcd , Denk.(6.10) ve Denk.(6.11) ile
verildiği şekilde elde edilir.
Qad = qo Kad H cos α / cos(α − i) (6.10a)
Qpd = qo Kpd H cos α / cos(α − i) (6.10b)
zcd = H / 3 (6.11)
6.4.3. Tabakalı Zemin Durumunda Dinamik Toprak Basınçları
Yukarıda Denk.(6.6) ve Denk.(6.9) ile verilen bağıntılar, zeminin tabakalı olması
durumunda da uygulanabilir. Bu durumda, her bir tabaka için o tabakaya ait Kad veya
Kpd katsayıları kullanılacak ve z derinliği daima serbest zemin yüzeyinden aşağıya
doğru gözönüne alınacaktır. Her bir tabakaya ait ek dinamik aktif veya pasif basınç
kuvvetinin bileşkesi ve tabaka içindeki derinliği, Denk.(6.6) ve Denk.(6.9)’un ilgili
tabaka boyunca entegre edilmesi ile bulunabilir.
106
6.4.4. Zemin Dayanma (İstinat) Yapılarına İlişkin Koşullar
6.4.4.1 – Statik toprak basınçlarına ek olarak Denk.(6.6) ve Denk.(6.9)’da verilen
dinamik toprak basınçları ve yapının kendi kütlesine etkiyen eylemsizlik kuvvetleri de
gözönüne alınarak yapılan hesapta, kaymaya karşı güvenlik katsayısı en az 1.0 ve
devrilmeye karşı güvenlik katsayısı en az 1.2 olacaktır.
6.4.4.2 – Betonarme zemin dayanma (istinat) duvarlarında ve betonarme veya çelik
palplanşlı duvarlarda kesit hesabında esas alınacak iç kuvvetler, statik toprak
basıncından oluşan iç kuvvetlere ek olarak, Denk.(6.6) ve Denk.(6.9)’da verilen
dinamik toprak basınçlarına göre hesaplanan iç kuvvetlerin Rza = 1.5 katsayısına
bölünmesi ile elde edilecektir. Geçici çelik palplanşlı duvarlarda Rza = 2.5 alınabilir.
107
BÖLÜM 7 – MEVCUT BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
GÜÇLENDİRİLMESİ
7.0. SİMGELER
Bu bölümde aşağıdaki simgelerin kullanıldığı boyutlu ifadelerde, kuvvetler Newton [N],
uzunluklar milimetre [mm] ve gerilmeler MegaPascal [MPa] = [N/mm2
] birimindedir.
Ac = Kolon veya perdenin brüt kesit alanı
(i)
1 a = (i)’inci itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait modal ivme
b = Çelik sargıda yatay plakaların genişliği
bw = Kirişin gövde genişliği
d = Kirişin ve kolonun faydalı yüksekliği
(i)
1 d = (i)’inci itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait modal yerdeğiştirme
(p)
1 d = Birinci moda ait modal yerdeğiştirme istemi
(EI)e = Çatlamış kesite ait etkin eğilme rijitliği
(EI)o = Çatlamamış kesite ait eğilme rijitliği
fcm = 7.2’ye göre tanımlanan mevcut beton dayanımı
fctm = 7.2’ye göre tanımlanan mevcut betonun çekme dayanımı
fyw = Çelik sargıda çeliğin akma dayanımı
Hw = Temel üstünden veya zemin kat döşemesinden itibaren ölçülen toplam perde
yüksekliği
h = Çalışan doğrultudaki kesit boyutu
hduvar = Dolgu duvarının yüksekliği
hji = i’inci katta j’inci kolon veya perdenin kat yüksekliği
hk = Kolon boyu
Lp = Plastik mafsal boyu
ℓduvar = Dolgu duvarının uzunluğu
ℓw = Perdenin veya bağ kirişli perde parçasının plandaki uzunluğu
Mx1 = x deprem doğrultusunda doğrusal elastik davranış için tanımlanan birinci
(hakim) moda ait etkin kütle
ND = Deprem hesabında esas alınan toplam kütlelerle uyumlu düşey yükler altında
kolon veya perdede oluşan eksenel kuvvet
NK = 7.2’ ye göre tanımlanan mevcut malzeme dayanımları ile hesaplanan moment
kapasitesine karşı gelen eksenel kuvvet (Bkz. Bilgilendirme Eki 7A)
Ra = Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
r = Etki/kapasite oranı
rs = Etki/kapasite oranının sınır değeri
s = Çelik sargıda yatay plakaların aralığı
Sdi1 = Birinci moda ait doğrusal olmayan spektral yerdeğiştirme
tj = Çelik sargıda yatay plakaların kalınlığı (i)
xN1 u = Binanın tepesinde (N’inci katında) x deprem doğrultusunda (i)’inci itme adımı
sonunda elde edilen birinci moda ait yerdeğiştirme
(p)
xN1 u = Binanın tepesinde (N’inci katında) x deprem doğrultusunda tepe yerdeğiştirme
istemi
Ve = Kolon, kiriş ve perdede esas alınan tasarım kesme kuvveti
Vj = Çelik sargı ile sağlanan ek kesme dayanımı
Vr = Kolon, kiriş veya perde kesitinin kesme dayanımı
(i) Vx1 = x deprem doğrultusunda (i)’inci itme adımı sonunda elde edilen birinci moda
108
(hakim moda) ait taban kesme kuvveti
εcg = Etriye içindeki bölgenin en dış lifindeki beton basınç birim şekildeğiştirmesi
εcu = Kesitin en dış lifindeki beton basınç birim şekildeğiştirmesi
εs = Donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi
φp = Plastik eğrilik istemi
φt = Toplam eğrilik istemi
φy = Eşdeğer akma eğriliği
ΦxN1 = Binanın tepesinde (N’inci katında) x deprem doğrultusunda birinci moda ait
mod şekli genliği
Γx1 = x deprem doğrultusunda birinci moda ait katkı çarpanı
ηbi = i’inci katta tanımlanan Burulma Düzensizliği Katsayısı
λ = Eşdeğer Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
θp = Plastik dönme istemi
ρ = Çekme donatısı oranı
ρb = Dengeli donatı oranı
ρs = Kesitte mevcut bulunan ve 3.2.8’e göre “özel deprem etriyeleri ve çirozları”
olarak düzenlenmiş enine donatının hacımsal oranı
ρsm = 3.3.4, 3.4.4 veya 3.6.5.2’ye göre kesitte bulunması gereken enine donatının
hacımsal oranı
ρ′ = Basınç donatısı oranı
wf = Lifli polimer şeritinin genişliği
109
7.1. KAPSAM
7.1.1 – Deprem bölgelerinde bulunan mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina
türü yapıların deprem etkileri altındaki performanslarının değerlendirilmesinde
uygulanacak hesap kuralları, güçlendirme kararlarında esas alınacak ilkeler ve
güçlendirilmesine karar verilen binaların güçlendirme tasarımı ilkeleri bu bölümde
tanımlanmıştır.
7.1.2 – Bu kısımda verilen hesap yöntemleri ve değerlendirme esasları çelik ve yığma
yapılar için geçerli değildir. Ancak mevcut çelik ve yığma binaların bilgileri bu bölüme
göre toplanacaktır. Mevcut ve güçlendirilen çelik binaların hesabı ve değerlendirilmesi
Bölüm 2 ve Bölüm 4’de yeni yapılacak yapılar için tanımlanan esaslar çerçevesinde
yapılacaktır. Mevcut ve güçlendirilen yığma binaların hesabı ve değerlendirilmesi ise
Bölüm 5’deki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.
7.1.3 – Mevcut prefabrike betonarme binalar, yeni yapılar için Bölüm 2 ve Bölüm 3’de
verilen kurallara göre değerlendirilebilir veya bu binaların performanslarının
belirlenmesinde 7.6 kullanılabilir. Ancak birleşim bölgelerinin değerlendirilmesinde
3.12’deki kurallar geçerli olacaktır.
7.1.4 – Bu bölümde verilen kurallar, 2.12’de belirtilen bina türünde olmayan yapılar
için geçerli değildir. Ayrıca tarihi ve kültürel değeri olan tescilli yapıların ve anıtların
değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.
7.1.5 – Binada hasara neden olan bir deprem sonrasında hasarlı binanın deprem
performansı bu bölümde verilen yöntemlerle belirlenemez.
7.1.6 – Binada hasara neden olan bir deprem sonrasında hasarlı binanın güçlendirilmesi
ve daha sonra güçlendirilmiş binanın deprem performansının belirlenmesi için bu
bölümde verilen esaslar uygulanacaktır. Hasarlı binanın güçlendirilmesinde mevcut
elemanların dayanım ve rijitliklerinin hangi ölçüde göz önüne alınacağına projeden
sorumlu inşaat mühendisi karar verecektir.
7.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI
7.2.1. Binalardan Toplanacak Bilginin Kapsamı
7.2.1.1 – Mevcut binaların taşıyıcı sistem elemanlarının kapasitelerinin belirlenmesinde
ve deprem dayanımlarının değerlendirilmesinde kullanılacak eleman detayları ve
boyutları, taşıyıcı sistem geometrisine ve malzeme özelliklerine ilişkin bilgiler,
binaların projelerinden ve raporlarından, binada yapılacak gözlem ve ölçümlerden,
binadan alınacak malzeme örneklerine uygulanacak deneylerden elde edilecektir.
7.2.1.2 – Binalardan bilgi toplanması kapsamında yapılacak işlemler, yapısal sistemin
tanımlanması, bina geometrisinin, temel sisteminin ve zemin özelliklerinin saptanması,
varsa mevcut hasarın ve evvelce yapılmış olan değişiklik ve/veya onarımların
belirlenmesi, eleman boyutlarının ölçülmesi, malzeme özelliklerinin saptanması, sahada
derlenen tüm bu bilgilerin binanın varsa projesine uygunluğunun kontrolüdür.
110
7.2.1.3 – Binalardan bilgi toplanması kapsamında tanımlanan inceleme, veri toplama,
derleme, değerlendirme, malzeme örneği alma ve deney yapma işlemleri inşaat
mühendislerinin sorumluluğu altında yapılacaktır.
7.2.2. Bilgi Düzeyleri
Binaların incelenmesinden elde edilecek mevcut durum bilgilerinin kapsamına göre, her
bina türü için bilgi düzeyi ve buna bağlı olarak 7.2.16’da belirtilen bilgi düzeyi
katsayıları tanımlanacaktır. Bilgi düzeyleri sırasıyla sınırlı, orta ve kapsamlı olarak
sınıflandırılacaktır. Elde edilen bilgi düzeyleri taşıyıcı eleman kapasitelerinin
hesaplanmasında kullanılacaktır.
7.2.2.1 – Sınırlı bilgi düzeyi’nde binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcut değildir.
Taşıyıcı sistem özellikleri binada yapılacak ölçümlerle belirlenir. Sınırlı bilgi düzeyi
Tablo 7.7’de tanımlanan “Deprem Sonrası Hemen Kullanımı Gereken Binalar” ile
“İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar” için uygulanamaz.
7.2.2.2 – Orta bilgi düzeyi’nde eğer binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcut değilse,
sınırlı bilgi düzeyine göre daha fazla ölçüm yapılır. Eğer mevcut ise sınırlı bilgi
düzeyinde belirtilen ölçümler yapılarak proje bilgileri doğrulanır.
7.2.2.3 – Kapsamlı bilgi düzeyi’nde binanın taşıyıcı sistem projeleri mevcuttur. Proje
bilgilerinin doğrulanması amacıyla yeterli düzeyde ölçümler yapılır.
7.2.3. Mevcut Malzeme Dayanımı
Taşıyıcı elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında kullanılacak malzeme dayanımları
Yönetmeliğin bu bölümünde mevcut malzeme dayanımı olarak tanımlanır.
7.2.4. Betonarme Binalarda Sınırlı Bilgi Düzeyi
7.2.4.1 – Bina Geometrisi: Saha çalışması ile binanın taşıyıcı sistem plan rölevesi
çıkarılacaktır. Mimari projeler mevcut ise, röleve çalışmalarına yardımcı olarak
kullanılır. Elde edilen bilgiler tüm betonarme elemanların ve dolgu duvarlarının her
kattaki yerini, eksen açıklıklarını, yüksekliklerini ve boyutlarını içermelidir ve binanın
hesap modelinin oluşturulması için yeterli olmalıdır. Temel sistemi bina içinde veya
dışında açılacak yeterli sayıda inceleme çukuru ile belirlenecektir. Binadaki kısa
kolonlar ve benzeri olumsuzluklar kat planına ve kesitlere işlenecektir. Binanın komşu
binalarla olan ilişkisi (ayrık, bitişik, derz var/yok) belirlenecektir.
7.2.4.2 – Eleman Detayları: Betonarme projeler veya uygulama çizimleri mevcut
değildir. Betonarme elemanlardaki donatı miktarı ve detaylarının binanın yapıldığı
tarihteki minimum donatı koşullarını sağladığı varsayılır. Bu varsayımın doğrulanması
veya hangi oranda gerçekleştiğinin belirlenmesi için her katta en az birer adet olmak
üzere perde ve kolonların %10’unun ve kirişlerin %5’inin pas payları sıyrılarak donatı
ve donatı bindirme boyu tespiti yapılacaktır. Sıyırma işlemi kolonların ve kirişlerin
uzunluğunun açıklık ortasındaki üçte birlik bölümde yapılmalı, ancak donatı bindirme
boyunun tespiti amacıyla en az üç kolonda bindirme bölgelerinde yapılmalıdır. Sıyrılan
yüzeyler daha sonra yüksek dayanımlı tamir harcı ile kapatılacaktır. Ayrıca pas payı
sıyrılmayan elemanların %20’sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı
tespit cihazları ile belirlenecektir. Donatı tespiti yapılan betonarme kolon ve kirişlerde
111
bulunan mevcut donatının minimum donatıya oranını ifade eden donatı gerçekleşme
katsayısı kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir. Bu katsayı donatı tespiti
yapılmayan diğer tüm elemanlara uygulanarak olası donatı miktarları belirlenecektir.
7.2.4.3 – Malzeme Özellikleri: Her katta kolonlardan veya perdelerden TS-10465’de
belirtilen koşullara uygun şekilde en az iki adet beton örneği (karot) alınarak deney
yapılacak ve örneklerden elde edilen en düşük basınç dayanımı mevcut beton dayanımı
olarak alınacaktır. Donatı sınıfı, yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde sıyrılan
yüzeylerde yapılan görsel inceleme ile tespit edilecek, bu sınıftaki çeliğin karakteristik
akma dayanımı mevcut çelik dayanımı olarak alınacaktır. Bu incelemede, donatısında
korozyon gözlenen elemanlar planda işaretlenecek ve bu durum eleman kapasite
hesaplarında dikkate alınacaktır.
7.2.5. Betonarme Binalarda Orta Bilgi Düzeyi
7.2.5.1 – Bina Geometrisi: Binanın betonarme projeleri mevcut ise, binada yapılacak
ölçümlerle mevcut geometrinin projesine uygunluğu kontrol edilir. Proje yoksa, saha
çalışması ile binanın taşıyıcı sistem rölevesi çıkarılacaktır. Elde edilen bilgiler tüm
betonarme elemanların ve dolgu duvarlarının her kattaki yerini, açıklıklarını,
yüksekliklerini ve boyutlarını içermelidir. Bina geometrisi bilgileri, bina kütlesinin
hassas biçimde tanımlanması için gerekli ayrıntıları içermelidir. Binadaki kısa kolonlar
ve benzeri olumsuzluklar kat planına ve kesitlere işlenecektir. Binanın komşu binalarla
olan ilişkisi (ayrık, bitişik, derz var/yok) belirlenecektir. Temel sistemi bina içinde veya
dışında açılacak yeterli sayıda inceleme çukuru ile belirlenecektir.
7.2.5.2 – Eleman Detayları: Betonarme projeler veya imalat çizimleri mevcut değil ise
7.2.4.2’deki koşullar geçerlidir, ancak pas payları sıyrılarak donatı kontrolü yapılacak
perde, kolon ve kirişlerin sayısı her katta en az ikişer adet olmak üzere o kattaki toplam
kolon sayısının %20’sinden ve kiriş sayısının %10’undan az olmayacaktır. Betonarme
projeler veya imalat çizimleri mevcut ise donatı kontrolu için 7.2.4.2’de belirtilen
işlemler, aynı miktardaki betonarme elemanda uygulanacaktır. Ayrıca pas payı
sıyrılmayan elemanların %20’sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı
tespit cihazları ile belirlenecektir. Proje ile uygulama arasında uyumsuzluk bulunması
halinde, betonarme elemanlardaki mevcut donatının projede öngörülen donatıya oranını
ifade eden donatı gerçekleşme katsayısı kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir.
Eleman kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan bu katsayı 1’den büyük olamaz. Bu
katsayı donatı tespiti yapılmayan diğer tüm elemanlara uygulanarak olası donatı
miktarları belirlenecektir.
7.2.5.3 – Malzeme Özellikleri: Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç
adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten az olmamak üzere, her 400
m2
’den bir adet beton örneği (karot) TS-10465’de belirtilen koşullara uygun şekilde
alınarak deney yapılacaktır. Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında örneklerden
elde edilen (ortalama-standart sapma) değerleri mevcut beton dayanımı olarak
alınacaktır. Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney sonuçları ile uyarlanmış
beton çekici okumaları veya benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilebilir.
Donatı sınıfı, yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde sıyrılan yüzeylerde yapılan
görsel inceleme ile tespit edilecek, bu sınıftaki çeliğin karakteristik dayanımı eleman
kapasite hesaplarında mevcut çelik dayanımı olarak alınacaktır. Bu incelemede,
donatısında korozyon gözlenen elemanlar planda işaretlenecek ve bu durum eleman
kapasite hesaplarında dikkate alınacaktır.
112
7.2.6. Betonarme Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi
7.2.6.1 – Bina Geometrisi: Binanın betonarme projeleri mevcuttur. Binada yapılacak
ölçümlerle mevcut geometrinin projelere uygunluğu kontrol edilir. Projeler ölçümler ile
önemli farklılıklar gösteriyor ise proje yok sayılacak ve bina orta bilgi düzeyine uygun
olarak incelenecektir. Binadaki kısa kolonlar ve benzeri olumsuzluklar kat planına ve
kesitlere işlenecektir. Komşu binalarla ilişkisi (ayrık, bitişik, derz var/yok)
belirlenecektir. Bina geometrisi bilgileri, bina kütlesinin hassas biçimde tanımlanması
için gerekli ayrıntıları içermelidir. Temel sistemi bina içinde veya dışında açılacak
yeterli sayıda inceleme çukuru ile belirlenecektir.
7.2.6.2 – Eleman Detayları: Binanın betonarme detay projeleri mevcuttur. Donatının
projeye uygunluğunun kontrolu için 7.2.5.2’de belirtilen işlemler, aynı miktardaki
betonarme elemanda uygulanacaktır. Ayrıca pas payı sıyrılmayan elemanların
%20’sinde enine ve boyuna donatı sayısı ve yerleşimi donatı tespit cihazları ile
belirlenecektir. Proje ile uygulama arasında uyumsuzluk bulunması halinde, betonarme
elemanlardaki mevcut donatının projede öngörülen donatıya oranını ifade eden donatı
gerçekleşme katsayısı kolonlar ve kirişler için ayrı ayrı belirlenecektir. Eleman
kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan bu katsayı 1’den büyük olamaz. Bu katsayı
donatı tespiti yapılmayan diğer tüm elemanlara uygulanarak olası donatı miktarları
belirlenecektir.
7.2.6.3 – Malzeme Özellikleri: Her kattaki kolonlardan veya perdelerden toplam üç
adetten az olmamak üzere ve binada toplam 9 adetten az olmamak üzere, her 200
m2
’den bir adet beton örneği (karot) TS-10465’de belirtilen koşullara uygun şekilde
alınarak deney yapılacaktır. Elemanların kapasitelerinin hesaplanmasında, örneklerden
elde edilen (ortalama-standart sapma) değerleri mevcut beton dayanımı olarak
alınacaktır. Beton dayanımının binadaki dağılımı, karot deney sonuçları ile uyarlanmış
beton çekici okumaları veya benzeri hasarsız inceleme araçları ile kontrol edilebilir.
Donatı sınıfı, yukarıdaki paragrafta açıklandığı şekilde sıyrılan yüzeylerde yapılan
inceleme ile tespit edilecek, her sınıftaki çelik için (S220, S420, vb.) birer adet örnek
alınarak deney yapılacak, çeliğin akma ve kopma dayanımları ve şekildeğiştirme
özellikleri belirlenerek projeye uygunluğu saptanacaktır. Projesine uygun ise, eleman
kapasite hesaplarında projede kullanılan çeliğin karakteristik akma dayanımı mevcut
çelik dayanımı olarak alınacaktır. Uygun değil ise, en az üç adet örnek daha alınarak
deney yapılacak, elde edilen en elverişsiz değer eleman kapasite hesaplarında mevcut
çelik dayanımı olarak alınacaktır. Bu incelemede, donatısında korozyon gözlenen
elemanlar planda işaretlenecek ve bu durum eleman kapasite hesaplarında dikkate
alınacaktır.
7.2.7. Çelik Binalarda Sınırlı Bilgi Düzeyi
Çelik binalarda sınırlı bilgi düzeyi geçerli değildir.
7.2.8. Çelik Binalarda Orta Bilgi Düzeyi
7.2.8.1 – Bina Geometrisi: 7.2.5.1’de verilen koşullar aynen geçerlidir. Sadece
betonarme’nin yerini çelik alacaktır.
7.2.8.2 – Eleman Detayları: Çelik projeleri veya imalat çizimleri mevcut değil ise, her
kattaki çelik veya diğer tür elemanların (kolon, kiriş, birleşim, çapraz, döşeme) tümünün
113
boyut kontrolü yapılacak, kaynak özellikleri ve birleşim detayları ayrıntılı olarak
çıkartılacaktır. Uygulama projeleri veya imalat çizimleri mevcut ise, yukarıda belirtilen
elemanların %20’sinin hassas boyut kontrolu yapılacaktır.
7.2.8.3 – Malzeme Özellikleri: Çelik projeleri mevcut değil ise, her çelik yapı elemanı
türünden bir örnek kesilerek deney yapılacak, dayanım ve şekildeğiştirme özellikleri
belirlenecektir. Aynı şekilde binadan bir kaynak örneği kesilerek çıkartılacak ve deney
yapılacaktır. Çıkartılan örneklerin yerleri doldurularak onarılacaktır. Bulonlu birleşimler
için ise bir civata örneği alınarak deney yapılacaktır. Elemanların kapasitelerinin
hesaplanmasında, deneylerden elde edilen ortalama dayanımlar mevcut çelik dayanımı
olarak alınacaktır. Çelik projeleri mevcut ise, projede öngörülen karakteristik
dayanımlar mevcut çelik dayanımı olarak alınacaktır.
7.2.9. Çelik Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi
7.2.9.1 – Bina Geometrisi: 7.2.6.1’de verilen koşullar aynen geçerlidir. Sadece
betonarme’nin yerini çelik alacaktır.
7.2.9.2 – Eleman Detayları: Binanın çelik detay projeleri mevcuttur. Projelerde
belirtilen eleman boyutları ve birleşim detayları, binadaki her eleman ve birleşim
türünün toplam sayısının en az %20’sinde kontrol edilerek doğrulanacaktır.
7.2.9.3 – Malzeme Özellikleri: Projede belirtilen çelik sınıfı, en az bir çelik elemandan
örnek kesilerek ve deney yapılarak kontrol edilecektir. Aynı şekilde projede bulunan bir
kaynaklı birleşimden örnek kesilerek çıkartılacak ve deney yapılarak dayanımının
projeye uygunluğu kontrol edilecektir. Çıkartılan örneklerin yerleri doldurularak
onarılacaktır. Bulonlu birleşimler için ise bir civata örneği alınarak deney yapılacaktır.
Eğer proje ile uygunluk doğrulanırsa, eleman kapasitelerinin hesaplanmasında projede
öngörülen karakteristik dayanımlar mevcut çelik dayanımı olarak alınacaktır. Eğer proje
ile uygunluk sağlanamazsa, en az üçer adet örnek ve kaynak örneği alınarak deney
yapılacak, elde edilen en elverişsiz değerler eleman kapasite hesaplarında mevcut çelik
dayanımı olarak alınacaktır.
7.2.10. Prefabrike Betonarme Binalarda Sınırlı Bilgi Düzeyi
Prefabrike binalar için sınırlı bilgi düzeyi geçerli değildir.
7.2.11. Prefabrike Betonarme Binalarda Orta Bilgi Düzeyi
Bina geometrisi için 7.2.5.1’deki koşullar geçerlidir. Sadece betonarme’nin yerini
prefabrike betonarme alacaktır. Eleman detayları için 7.2.8.2’deki koşullar geçerlidir,
ancak bu maddedeki çelik yerine prefabrike betonarme kullanılacaktır. Malzeme
özelliklerinin tespitinde 7.2.5.3’deki koşullar geçerli olmakla birlikte, beton için
alınacak malzeme örneği sayısı her katta toplam üçten az olmamak ve tüm binada
toplam 9’dan az olmamak koşuluyla yarıya indirilecektir.
7.2.12. Prefabrike Betonarme Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi
Bina geometrisi için 7.2.6.1’de verilen koşullar geçerlidir. Eleman detayları için
7.2.9.2’de verilen koşullar geçerlidir. Sadece ilgili maddelerde çelik yerine prefabrike
betonarme kullanılacaktır. Beton basınç dayanımı için her 500 m2
alandan en az bir adet
114
örnek (karot) alınarak deney yapılacaktır. Binadan alınan toplam karot sayısı en az 9
olacaktır. Elemanların kapasite hesaplarında, deneylerden elde edilen ortalama beton
basınç dayanımı ile projede belirtilen beton basınç dayanımından küçük olanı mevcut
beton dayanımı olarak alınacaktır. Elemanların kapasite hesabında kullanılacak donatı
dayanımları, projede belirtilen çelik sınıfının karakteristik dayanımları olacaktır.
7.2.13. Yığma Binalarda Sınırlı Bilgi Düzeyi
7.2.13.1 – Bina Geometrisi: Mimari projeler mevcut ise, binada yapılacak görsel
inceleme ile mevcut geometrinin projeye uygunluğu tespit edilecektir. Mimari proje
yoksa binanın sistem rölevesi çıkarılacaktır. Elde edilen bilgiler yığma duvarların her
kattaki yerini, uzunluklarını, kalınlıklarını, boşluklarını ve kat yüksekliklerini
içermelidir. Temel sistemi bina dışından açılacak bir inceleme çukuru ile gözlenecek ve
belirlenecektir.
7.2.13.2 – Detaylar: Çatının ve döşemenin türü, duvarlarla bağlantı şekilleri, hatıl ve
lentoların durumu görsel olarak tespit edilecektir.
7.2.13.3 – Malzeme Özellikleri: Duvar malzemelerinin türü, duvar yüzeyinin bir
bölümünün sıvası kaldırılarak gözle tespit edilecektir. Bina dayanımı hesaplarında,
Bölüm 5’de her duvar türü için verilen duvar kesme dayanımları esas alınacaktır.
7.2.14. Yığma Binalarda Orta Bilgi Düzeyi
Sınırlı bilgi düzeyine ek olarak duvar bağlantıları ve duvarların stabilitesi tahkik
edilecektir.
7.2.15. Yığma Binalarda Kapsamlı Bilgi Düzeyi
Orta bilgi düzeyine ek olarak duvar malzemesi özelliklerinin belirlenmesi için binadan
en az 3 adet duvar parçası örneği alınacak ve Bölüm 5’e göre yapılacak hesaplarda bu
örneklerin deneylerinden elde edilecek ortalama özellikler kullanılacaktır.
7.2.16. Bilgi Düzeyi Katsayıları
(a) İncelenen binalardan edinilen bilgi düzeylerine göre, eleman kapasitelerine
uygulanacak Bilgi Düzeyi Katsayıları Tablo 7.1’de verilmektedir.
(b) Malzeme dayanımları, özellikle belirtilmedikçe ilgili tasarım yönetmeliklerinde
verilen malzeme katsayıları ile bölünmeyecektir. Eleman kapasitelerinin hesabında
mevcut malzeme dayanımları kullanılacaktır.
TABLO 7.1 – BİNALAR İÇİN BİLGİ DÜZEYİ KATSAYILARI
Bilgi Düzeyi Bilgi Düzeyi Katsayısı
Sınırlı 0.75
Orta 0.90
Kapsamlı 1.00
115
7.3. YAPI ELEMANLARINDA HASAR SINIRLARI VE HASAR BÖLGELERİ
7.3.1. Kesit Hasar Sınırları
Sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç sınır durum tanımlanmıştır. Bunlar Minimum
Hasar Sınırı (MN), Güvenlik Sınırı (GV) ve Göçme Sınırı (GÇ)’dır. Minimum hasar
sınırı ilgili kesitte elastik ötesi davranışın başlangıcını, güvenlik sınırı kesitin
dayanımını güvenli olarak sağlayabileceği elastik ötesi davranışın sınırını, göçme sınırı
ise kesitin göçme öncesi davranışının sınırını tanımlamaktadır. Gevrek olarak hasar
gören elemanlarda bu sınıflandırma geçerli değildir.
7.3.2. Kesit Hasar Bölgeleri
Kritik kesitlerinin hasarı MN’ye ulaşmayan elemanlar Minimum Hasar Bölgesi’nde,
MN ile GV arasında kalan elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi’nde, GV ve GÇ arasında
kalan elemanlar İleri Hasar Bölgesi’nde, GÇ’yi aşan elemanlar ise Göçme Bölgesi’nde
yer alırlar (Şekil 7.1).
Şekil 7.1
7.3.3. Kesit ve Eleman Hasarlarının Tanımlanması
7.5 veya 7.6’da tanımlanan yöntemlerle hesaplanan iç kuvvetlerin ve/veya
şekildeğiştirmelerin, 7.3.1’deki kesit hasar sınırlarına karşı gelmek üzere tanımlanan
sayısal değerler ile karşılaştırılması sonucunda, kesitlerin hangi hasar bölgelerinde
olduğuna karar verilecektir. Eleman hasarı, elemanın en fazla hasar gören kesitine göre
belirlenecektir.
7.4. DEPREM HESABINA İLİŞKİN GENEL İLKE VE KURALLAR
7.4.1 – Yönetmeliğin bu bölümüne göre deprem hesabının amacı, mevcut veya
güçlendirilmiş binaların deprem performansını belirlemektir. Bu amaçla 7.5’de
tanımlanan doğrusal elastik veya 7.6’da tanımlanan doğrusal elastik olmayan hesap
yöntemleri kullanılabilir. Ancak, teorik olarak farklı yaklaşımları esas alan bu
yöntemlerle yapılacak performans değerlendirmelerinin birebir aynı sonucu vermesi
beklenmemelidir. Aşağıda tanımlanan genel ilke ve kurallar her iki türdeki yöntemler
için de geçerlidir.
İç Kuvvet
Minimum
Hasar
Bölgesi
GV GÇ
Belirgin
Hasar
Bölgesi
İleri
Hasar
Bölgesi Göçme
Bölgesi
MN
Şekildeğiştirme
116
7.4.2 – Deprem etkisinin tanımında, 2.4’de verilen elastik (azaltılmamış) ivme
spektrumu kullanılacak, ancak farklı aşılma olasılıkları için bu spektrum üzerinde 7.8’e
göre yapılan değişiklikler gözönüne alınacaktır. Deprem hesabında 2.4.2’de tanımlanan
Bina Önem Katsayısı uygulanmayacaktır (I =1.0).
7.4.3 – Binaların deprem performansı, yapıya etkiyen düşey yüklerin ve deprem
etkilerinin birleşik etkileri altında değerlendirilecektir. Hareketli düşey yükler, 7.4.7’ye
göre deprem hesabında gözönüne alınan kütleler ile uyumlu olacak şekilde
tanımlanacaktır.
7.4.4 – Deprem kuvvetleri binaya her iki doğrultuda ve her iki yönde ayrı ayrı etki
ettirilecektir.
7.4.5 – Deprem hesabında kullanılacak zemin parametreleri Bölüm 6’ya göre
belirlenecektir.
7.4.6 – Binanın taşıyıcı sistem modeli, deprem etkileri ile düşey yüklerin ortak etkileri
altında yapı elemanlarında oluşacak iç kuvvet, yerdeğiştirme ve şekildeğiştirmeleri
hesaplamak için yeterli doğrulukta hazırlanacaktır.
7.4.7 – Deprem hesabında göz önüne alınacak kat ağırlıkları 2.7.1.2’ye göre
hesaplanacak, kat kütleleri kat ağırlıkları ile uyumlu olarak tanımlanacaktır.
7.4.8 – Döşemelerin yatay düzlemde rijit diyafram olarak çalıştığı binalarda, her katta
iki yatay yerdeğiştirme ile düşey eksen etrafında dönme serbestlik dereceleri gözönüne
alınacaktır. Kat serbestlik dereceleri her katın kütle merkezinde tanımlanacak, ayrıca ek
dışmerkezlik uygulanmayacaktır.
7.4.9 – Mevcut binaların taşıyıcı sistemlerindeki belirsizlikler, binadan derlenen
verilerin kapsamına göre 7.2’de tanımlanan bilgi düzeyi katsayıları aracılığı ile hesap
yöntemlerine yansıtılacaktır.
7.4.10 – 3.3.8’e göre kısa kolon olarak tanımlanan kolonlar, taşıyıcı sistem modelinde
gerçek serbest boyları ile tanımlanacaktır.
7.4.11 – Bir veya iki eksenli eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki betonarme kesitlerin
etkileşim diyagramlarının tanımlanmasına ilişkin koşullar aşağıda verilmiştir:
(a) Analizde beton ve donatı çeliğinin 7.2’de tanımlanan bilgi düzeyine göre belirlenen
mevcut dayanımları esas alınacaktır.
(b) Betonun maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi 0.003, donatı çeliğinin
maksimum birim şekildeğiştirmesi ise 0.01 alınabilir.
(c) Etkileşim diyagramları uygun biçimde doğrusallaştırılarak çok doğrulu veya çok
düzlemli diyagramlar olarak modellenebilir.
7.4.12 – Betonarme sistemlerin eleman boyutlarının tanımında birleşim bölgeleri sonsuz
rijit uç bölgeleri olarak gözönüne alınabilir.
117
7.4.13 – Eğilme etkisindeki betonarme elemanlarda çatlamış kesite ait etkin eğilme
rijitlikleri (EI)e kullanılacaktır. Daha kesin bir hesap yapılmadıkça, etkin eğilme
rijitlikleri için aşağıda verilen değerler kullanılacaktır:
(a) Kirişlerde: (EI)e = 0.40 (EI)o
(b) Kolon ve perdelerde, ND / (Ac fcm) ≤ 0.10 olması durumunda: (EI)e = 0.40 (EI)o
ND / (Ac fcm) ≥ 0.40 olması durumunda:. (EI)e = 0.80 (EI)o
Eksenel basınç kuvveti ND’nin ara değerleri için doğrusal enterpolasyon yapılabilir. ND,
deprem hesabında esas alınan toplam kütlelerle uyumlu yüklerin gözönüne alındığı ve
çatlamamış kesitlere ait (EI)o eğilme rijitliklerinin kullanıldığı bir ön düşey yük hesabı
ile belirlenecektir. Deprem hesabı için başlangıç durumunu oluşturan düşey yük hesabı
ise, yukarıda belirtildiği şekilde elde edilen etkin eğilme rijitliği (EI)e kullanılarak,
deprem hesabında esas alınan kütlelerle uyumlu yüklere göre yeniden yapılacaktır.
Deprem hesabında da aynı rijitlikler kullanılacaktır.
7.4.14 – Betonarme tablalı kirişlerin pozitif ve negatif plastik momentlerinin hesabında
tabla betonu ve içindeki donatı hesaba katılabilir.
7.4.15 – Betonarme elemanlarda kenetlenme veya bindirme boyunun yetersiz olması
durumunda, kesit kapasite momentinin hesabında ilgili donatının akma gerilmesi
kenetlenme veya bindirme boyundaki eksikliği oranında azaltılabilir.
7.4.16 –Zemindeki şekildeğiştirmelerin yapı davranışını etkileyebileceği durumlarda
zemin özellikleri analiz modeline yansıtılacaktır.
7.4.17 – Bölüm 2’de modelleme ile ilgili olarak verilen diğer esaslar geçerlidir.
7.5. DEPREMDE BİNA PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK HESAP
YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
7.5.1. Hesap Yöntemleri
Binaların deprem performanslarının belirlenmesi için kullanılacak doğrusal elastik
hesap yöntemleri, 2.7 ve 2.8’de tanımlanmış olan hesap yöntemleridir. Bu yöntemlerle
ilgili olarak aşağıda belirtilen ek kurallar uygulanacaktır.
7.5.1.1 – Eşdeğer deprem yükü yöntemi, bodrum üzerinde toplam yüksekliği 25 metreyi
ve toplam kat sayısı 8’i aşmayan, ayrıca ek dışmerkezlik göz önüne alınmaksızın
hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı ηbi < 1.4 olan binalara uygulanacaktır.
Toplam eşdeğer deprem yükünün (taban kesme kuvveti) Denk.(2.4)’e göre hesabında
Ra=1 alınacak ve denklemin sağ tarafı λ katsayısı ile çarpılacaktır. λ katsayısı bodrum
hariç bir ve iki katlı binalarda 1.0, diğerlerinde 0.85 alınacaktır.
7.5.1.2 – Mod Birleştirme Yöntemi ile hesapta Denk.(2.13)’de Ra=1 alınacaktır.
Uygulanan deprem doğrultusu ve yönü ile uyumlu eleman iç kuvvetlerinin ve
kapasitelerinin hesabında, bu doğrultuda hakim olan modda elde edilen iç kuvvet
doğrultuları esas alınacaktır.
118
7.5.2. Betonarme Binaların Yapı Elemanlarında Hasar Düzeylerinin Belirlenmesi
7.5.2.1 – Doğrusal elastik hesap yöntemleri ile betonarme sünek elemanların hasar
düzeylerinin belirlenmesinde kiriş, kolon ve perde elemanlarının ve güçlendirilmiş
dolgu duvarı kesitlerinin etki/kapasite oranları (r) olarak ifade edilen sayısal değerler
kullanılacaktır.
7.5.2.2 – Betonarme elemanlar, kırılma türü eğilme ise “sünek”, kesme ise “gevrek”
olarak sınıflanırlar.
(a) Kolon, kiriş ve perdelerin sünek eleman olarak sayılabilmeleri için bu elemanların
kritik kesitlerinde eğilme kapasitesi ile uyumlu olarak hesaplanan kesme kuvveti Ve’nin,
7.2’de tanımlanan bilgi düzeyi ile uyumlu mevcut malzeme dayanımı değerleri
kullanılarak TS-500’e göre hesaplanan kesme kapasitesi Vr’yi aşmaması gereklidir.
Ve’nin hesabı kolonlar için 3.3.7’ye, kirişler için 3.4.5’e ve perdeler için 3.6.6’ya göre
yapılacak, ancak Denk.(3.16)’da βv=1 alınacaktır. Kolon, kiriş ve perdelerde Ve’nin
hesabında pekleşmeli taşıma gücü momentleri yerine taşıma gücü momentleri
kullanılacaktır. Düşey yükler ile birlikte Ra=1 alınarak depremden hesaplanan toplam
kesme kuvvetinin Ve’den küçük olması durumunda ise, Ve yerine bu kesme kuvveti
kullanılacaktır.
(b) Perdelerin sünek eleman olarak sayılabilmesi için ayrıca Hw / ℓw > 2.0 koşulunu
sağlaması gereklidir.
(c) Yukarıda (a) ve (b)’de verilen sünek eleman koşullarını sağlamayan betonarme
elemanlar, gevrek olarak hasar gören elemanlar olarak tanımlanacaktır.
7.5.2.3 – Sünek kiriş, kolon ve perde kesitlerinin etki/kapasite oranı, deprem etkisi
altında Ra = 1 alınarak hesaplanan kesit momentinin kesit artık moment kapasitesine
bölünmesi ile elde edilir. Etki/kapasite oranının hesabında, uygulanan deprem
kuvvetinin yönü dikkate alınacaktır.
(a) Kesit artık moment kapasitesi, kesitin eğilme momenti kapasitesi ile düşey yükler
altında kesitte hesaplanan moment etkisinin farkıdır. Kiriş mesnetlerinde düşey yükler
altında hesaplanan moment etkisi, yeniden dağılım ilkesine göre en fazla %15 oranında
azaltılabilir.
(b) Kolon ve perde kesitlerinin etki/kapasite oranları, Bilgilendirme Eki 7A’da
açıklandığı üzere hesaplanabilir.
(c) Sarılma bölgesindeki enine donatı koşulları bakımından 3.3.4’ü sağlayan betonarme
kolonlar, 3.4.4’ü sağlayan betonarme kirişler ve uç bölgelerinde 3.6.5.2’yi sağlayan
betonarme perdeler “sargılanmış”, sağlamayanlar ise “sargılanmamış” eleman sayılır.
“Sargılanmış” sayılan elemanlarda sargı donatılarının 3.2.8’e göre “özel deprem
etriyeleri ve çirozları” olarak düzenlenmiş olması ve donatı aralıklarının yukarıda
belirtilen maddelerde tanımlanan koşullara uyması zorunludur.
7.5.2.4 – Güçlendirilmiş dolgu duvarlarının etki/kapasite oranı, deprem etkisi altında
hesaplanan kesme kuvvetinin kesme kuvveti dayanımına oranıdır. Köşegen çubuklar ile
modellenen güçlendirilmiş dolgu duvarlarında oluşan kesme kuvvetleri, çubuğun
eksenel kuvvetinin yatay bileşeni olarak gözönüne alınacaktır. Güçlendirilmiş dolgu
duvarlarının kesme kuvveti dayanımının hesabı Bilgilendirme Eki 7F’de verilmiştir.
119
7.5.2.5 – Hesaplanan kiriş, kolon ve perde kesitlerinin ve güçlendirilmiş dolgu
duvarlarının etki/kapasite oranları (r), Tablo 7.2-7.5’de verilen sınır değerler (rs) ile
karşılaştırılarak elemanların hangi hasar bölgesinde olduğuna karar verilecektir.
Betonarme binalardaki güçlendirilmiş dolgu duvarlarının hasar bölgelerinin
belirlenmesinde ayrıca Tablo 7.5’de verilen göreli kat ötelemesi oranı sınırları
gözönüne alınacaktır. Göreli kat ötelemesi oranı, ilgili katta hesaplanan en büyük göreli
kat ötelemesinin kat yüksekliğine bölünmesi ile elde edilecektir. Tablo 7.2-7.5’deki ara
değerler için doğrusal enterpolasyon uygulanacaktır.
TABLO 7.2 – BETONARME KİRİŞLER İÇİN HASAR SINIRLARINI
TANIMLAYAN ETKİ/KAPASİTE ORANLARI (rs)
Sünek Kirişler Hasar Sınırı
b ρ
ρ − ρ′ Sargılama e
w ctm
V
b df
(1) MN GV GÇ
≤ 0.0 Var ≤ 0.65 3 7 10
≤ 0.0 Var ≥ 1.30 2.5 5 8
≥ 0.5 Var ≤ 0.65 3 5 7
≥ 0.5 Var ≥ 1.30 2.5 4 5
≤ 0.0 Yok ≤ 0.65 2.5 4 6
≤ 0.0 Yok ≥ 1.30 2 3 5
≥ 0.5 Yok ≤ 0.65 2 3 5
≥ 0.5 Yok ≥ 1.30 1.5 2.5 4
(1) V
e
kesme kuvveti depremin yönü ile uyumlu olarak 7.5.2.2 (a)’ya göre hesaplanacaktır.
TABLO 7.3 – BETONARME KOLONLAR İÇİN HASAR SINIRLARINI
TANIMLAYAN ETKİ/KAPASİTE ORANLARI (rs)
Sünek Kolonlar Hasar Sınırı
K
c cm
N
A f
(1) Sargılama e
w ctm
V
bdf
(2) MN GV GÇ
≤ 0.1 Var ≤ 0.65 3 6 8
≤ 0.1 Var ≥ 1.30 2.5 5 6
≥ 0.4 ve ≤ 0.7 Var ≤ 0.65 2 4 6
≥ 0.4 ve ≤ 0.7 Var ≥ 1.30 1.5 2.5 3.5
≤ 0.1 Yok ≤ 0.65 2 3.5 5
≤ 0.1 Yok ≥ 1.30 1.5 2.5 3.5
≥ 0.4 ve ≤ 0.7 Yok ≤ 0.65 1.5 2 3
≥ 0.4 ve ≤ 0.7 Yok ≥ 1.30 1 1.5 2
≥ 0.7 – – 1 1 1
(1) N
K
eksenel kuvveti Bilgilendirme Eki 7A’ya göre hesaplanabilir.
(2) V
e
kesme kuvveti depremin yönü ile uyumlu olarak 7.5.2.2 (a)’ya göre hesaplanacaktır.
120
TABLO 7.4 – BETONARME PERDELER İÇİN HASAR SINIRLARINI
TANIMLAYAN ETKİ/KAPASİTE ORANLARI (rs)
Sünek Perdeler Hasar Sınırı
Perde Uç Bölgesinde Sargılama MN GV GÇ
Var 3 6 8
Yok 2 4 6
TABLO 7.5 – GÜÇLENDİRİLMİŞ DOLGU DUVARLAR İÇİN HASAR
SINIRLARINI TANIMLAYAN ETKİ/KAPASİTE ORANLARI (rs)
VE GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ ORANLARI
ℓduvar / hduvar oranı aralığı Hasar Sınırı
0.5 – 2.0 MN GV GÇ
Etki/Kapasite Oranı (rs) 1 2 –
Göreli Kat Ötelemesi Oranı 0.0015 0.0035 –
7.5.2.6 – Betonarme kolon-kiriş birleşimlerinde tüm sınır durumları için birleşime etki
eden ve Denk.(3.11)’den hesaplanacak kesme kuvvetlerinin 3.5.2.2’de verilen kesme
dayanımlarını aşmaması gerekir. Ancak Denk.(3.11)’de Vkol yerine 3.3.7’ye göre
pekleşmeyi gözönüne almadan hesaplanan Ve kullanılacak, Denk.(3.12) veya
Denk.(3.13)’deki dayanım hesabında ise fcd yerine 7.2’de tanımlanan bilgi düzeyine
göre belirlenen mevcut beton dayanımı kullanılacaktır. Birleşim kesme kuvvetinin
kesme dayanımını aşması durumunda, kolon-kiriş birleşim bölgesi gevrek olarak hasar
gören eleman olarak tanımlanacaktır.
7.5.3. Göreli Kat Ötelemelerinin Kontrolü
Doğrusal elastik yöntemlerle yapılan hesapta her bir deprem doğrultusunda, binanın
herhangi bir katındaki kolon veya perdelerin göreli kat ötelemeleri, her bir hasar sınırı
için Tablo 7.6’da verilen değeri aşmayacaktır. Aksi durumda 7.5.2’de yapılan hasar
değerlendirmeleri gözönüne alınmayacaktır. Tablo 7.6’da δji i’inci katta j’inci kolon
veya perdenin alt ve üst uçları arasında yerdeğiştirme farkı olarak hesaplanan göreli kat
ötelemesini, hji ise ilgili elemanın yüksekliğini göstermektedir.
TABLO 7.6 – GÖRELİ KAT ÖTELEMESİ SINIRLARI
Göreli Kat Hasar Sınırı
Ötelemesi Oranı MN GV GÇ
δji / hji 0.01 0.03 0.04
121
7.6. DEPREMDE BİNA PERFORMANSININ DOĞRUSAL ELASTİK
OLMAYAN YÖNTEMLER İLE BELİRLENMESİ
7.6.1. Tanım
Deprem etkisi altında mevcut binaların yapısal performanslarının belirlenmesi ve
güçlendirme analizleri için kullanılacak doğrusal elastik olmayan hesap yöntemlerinin
amacı, verilen bir deprem için sünek davranışa ilişkin plastik şekildeğiştirme istemleri
ile gevrek davranışa ilişkin iç kuvvet istemlerinin hesaplanmasıdır. Daha sonra bu istem
büyüklükleri, bu bölümde tanımlanmış bulunan şekildeğiştirme ve iç kuvvet kapasiteleri
ile karşılaştırılarak, kesit ve bina düzeyinde yapısal performans değerlendirmesi
yapılacaktır.
7.6.2. Kapsam
Bu Yönetmelik kapsamında yer alan doğrusal elastik olmayan analiz yöntemleri,
Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ve Zaman
Tanım Alanında Hesap Yöntemi’dir. İlk iki yöntem, bu Yönetmelikte doğrusal olmayan
deprem performansının belirlenmesi ve güçlendirme hesapları için temel alınan
Artımsal İtme Analizi’nde kullanılacak olan yöntemlerdir.
7.6.3. Artımsal İtme Analizi ile Performans Değerlendirmesinde İzlenecek Yol
Artımsal İtme Analizi kullanılarak yapılacak doğrusal elastik olmayan performans
değerlendirmesinde izlenecek adımlar aşağıda özetlenmiştir.
(a) 7.4’de tanımlanan genel ilke ve kurallara ek olarak, taşıyıcı sistem elemanlarında
doğrusal olmayan davranışın idealleştirilmesi ve analiz modelinin oluşturulması için
7.6.4’de tanımlanan kurallara uyulacaktır.
(b) Artımsal itme analizinden önce, kütlelerle uyumlu düşey yüklerin gözönüne alındığı
bir doğrusal olmayan statik analiz yapılacaktır. Bu analizin sonuçları, artımsal itme
analizinin başlangıç koşulları olarak dikkate alınacaktır.
(c) Artımsal itme analizinin 7.6.5’de tanımlanan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü
Yöntemi ile yapılması durumunda, koordinatları “modal yerdeğiştirme-modal ivme”
olarak tanımlanan birinci (hakim) moda ait “modal kapasite diyagramı” elde edilecektir.
Bu diyagram ile birlikte, 2.4’de tanımlanan elastik davranış spektrumu ve farklı aşılma
olasılıkları için bu spektrum üzerinde 7.8’de yapılan değişiklikler gözönüne alınarak,
birinci (hakim) moda ait modal yerdeğiştirme istemi belirlenecektir. Son aşamada,
modal yerdeğiştirme istemine karşı gelen yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme (plastik
dönmeler) ve iç kuvvet istemleri hesaplanacaktır.
(d) Artımsal itme analizinin 7.6.6’da tanımlanan Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ile
yapılması durumunda, gözönüne alınan bütün modlara ait “modal kapasite
diyagramları” ile birlikte modal yerdeğiştirme istemleri de elde edilecek, bunlara bağlı
olarak taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme (plastik
dönmeler) ve iç kuvvet istemleri hesaplanacaktır.
(e) Plastikleşen (sünek) kesitlerde hesaplanmış bulunan plastik dönme istemlerinden
plastik eğrilik istemleri ve 7.6.8’e göre toplam eğrilik istemleri elde edilecektir. Daha
sonra bunlara bağlı olarak betonarme kesitlerde betonda ve donatı çeliğinde meydana
gelen birim şekildeğiştirme istemleri hesaplanacaktır. Bu istem değerleri, kesit
122
düzeyinde çeşitli hasar sınırları için 7.6.9’da tanımlanan ilgili birim şekildeğiştirme
kapasiteleri ile karşılaştırılarak kesit düzeyinde sünek davranışa ilişkin performans
değerlendirmesi yapılacaktır. Ayrıca, güçlendirilen dolgu duvarlarında göreli kat
ötelemeleri cinsinden hesaplanan şekildeğiştirme istemleri, 7.6.10’da tanımlanan
şekildeğiştirme kapasiteleri ile karşılaştırılacaktır. Analiz sonucunda elde edilen kesme
kuvveti istemleri ise, 7.6.11’de tanımlanan kapasitelerle karşılaştırılarak kesit düzeyinde
gevrek davranışa ilişkin performans değerlendirmesi yapılacaktır.
7.6.4. Doğrusal Elastik Olmayan Davranışın İdealleştirilmesi
7.6.4.1 – Malzeme bakımından doğrusal elastik olmayan davranışın idealleştirilmesi
için, literatürde geçerliliği kanıtlanmış modeller kullanılabilir. Ancak, mühendislik
uygulamalarındaki yaygınlığı ve pratikliği nedeni ile aşağıdaki kısımlarda doğrusal
elastik olmayan analiz için yığılı plastik davranış modeli esas alınmıştır. Basit eğilme
durumunda plastik mafsal hipotezi’ne karşı gelen bu modelde, çubuk eleman olarak
idealleştirilen kiriş, kolon ve perde türü taşıyıcı sistem elemanlarındaki iç kuvvetlerin
plastik kapasitelerine eriştiği sonlu uzunluktaki bölgeler boyunca, plastik
şekildeğiştirmelerin düzgün yayılı biçimde oluştuğu varsayılmaktadır. Plastik mafsal
boyu olarak adlandırılan plastik şekildeğiştirme bölgesi’nin uzunluğu (Lp), çalışan
doğrultudaki kesit boyutu (h)’nin yarısına eşit alınacaktır (Lp = 0.5 h). Hw / ℓw ≤ 2.0 olan
perdelerde, eğilme etkisi altında plastik şekildeğiştirmeler gözönüne alınmayacaktır.
7.6.4.2 – Sadece eksenel kuvvet altında plastik şekildeğiştirme yapan elemanların
plastik şekildeğiştirme bölgelerinin uzunluğu, ilgili elemanın serbest boyuna eşit
alınacaktır.
7.6.4.3 – Yığılı plastik şekildeğiştirmeyi temsil eden plastik kesit’in, teorik olarak
7.6.4.1’de tanımlanan plastik şekildeğiştirme bölgesinin tam ortasına yerleştirilmesi
gerekir. Ancak pratik uygulamalarda aşağıda belirtilen yaklaşık idealleştirmelere izin
verilebilir:
(a) Kolon ve kirişlerde plastik kesitler, kolon-kiriş birleşim bölgesinin hemen dışına,
diğer deyişle kolon veya kirişlerin net açıklıklarının uçlarına konulabilir. Ancak, düşey
yüklerin etkisinden ötürü kiriş açıklıklarında da plastik mafsalların oluşabileceği
gözönüne alınmalıdır.
(b) Betonarme perdelerde, plastik kesitlerin her katta perde kesiminin alt ucuna
konulmasına izin verilebilir. U, T, L veya kutu kesitli perdeler, bütün kolları birlikte
çalışan tek perde olarak idealleştirilmelidir. Binaların bodrum katlarında rijit çevre
perdelerinin bulunması durumunda, bu perdelerden üst katlara doğru devam eden
perdelerin plastik kesitleri bodrum üstünden başlamak üzere konulmalıdır.
7.6.4.4 – Bir veya iki eksenli eğilme ve eksenel kuvvet etkisinde plastikleşen betonarme
kesitlerin akma yüzeyleri olarak 7.4.11’de tanımlanan koşullara göre belirlenen
etkileşim diyagramları kullanılacaktır. Akma yüzeyleri, 7.4.11(c)’ye göre uygun
biçimde doğrusallaştırılarak iki boyutlu davranış durumunda akma çizgileri, üç boyutlu
davranış durumunda ise akma düzlemleri olarak modellenebilir.
7.6.4.5 – İtme analizi modelinde kullanılacak plastik kesitlerin iç kuvvet-plastik
şekildeğiştirme bağıntıları ile ilgili olarak aşağıdaki paragraflar dikkate alınacaktır:
(a) İç kuvvet-plastik şekildeğiştirme bağıntılarında pekleşme etkisi (plastik dönme
artışına bağlı olarak plastik momentin artışı) yaklaşık olarak terk edilebilir (Şekil 7.2a).
123
Bu durumda, bir veya iki eksenli eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki kesitlerde
plastikleşmeyi izleyen itme adımlarında, iç kuvvetlerin akma yüzeyinin üzerinde
kalması koşulu ile plastik şekildeğiştirme vektörünün akma yüzeyine yaklaşık olarak
dik olması koşulu gözönüne alınacaktır.
(b) Pekleşme etkisinin gözönüne alınması durumunda (Şekil 7.2b), bir veya iki eksenli
eğilme ve eksenel kuvvet etkisindeki kesitlerde plastikleşmeyi izleyen itme adımlarında
iç kuvvetlerin ve plastik şekildeğiştirme vektörünün sağlaması gereken koşullar, ilgili
literatürden alınan uygun bir pekleşme modeline göre tanımlanacaktır.
Şekil 7.2
7.6.4.6 – 7.10.4’e göre güçlendirilen herhangi bir dolgu duvarı, Bilgilendirme Eki
7F’de tanımlandığı üzere kendisini çevreleyen kolon ve kirişlerle birlikte iki ucu
mafsallı köşegen eşdeğer basınç ve/veya çekme çubuğu olarak 7.6.4.2’ye göre
idealleştirilecektir. İtme analizinde elasto-plastik (pekleşmesiz) bir eleman olarak
modellenecek olan eşdeğer çubuğun başlangıçtaki doğrusal elastik davranışına ilişkin
eksenel rijitliği ile eksenel akma dayanımı Bilgilendirme Eki 7F’e göre belirlenecektir.
Duvar için tanımlanan kesme dayanımı, köşegen eşdeğer basınç çubuğunun eksenel
akma dayanımının yatay bileşenidir. Gereği durumunda, köşegen eşdeğer çekme
çubuğunun akma dayanımı Denk.(7F.6)’den alınacaktır.
7.6.5. Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile İtme Analizi
7.6.5.1 – Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin amacı, birinci (deprem
doğrultusunda hakim) titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde, deprem istem
sınırına kadar monotonik olarak adım adım arttırılan eşdeğer deprem yüklerinin etkisi
altında doğrusal olmayan itme analizi’nin yapılmasıdır. Düşey yük analizini izleyen
itme analizinin her bir adımında taşıyıcı sistemde meydana gelen yerdeğiştirme, plastik
şekildeğiştirme ve iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli (kümülatif) değerler ve
son adımda deprem istemine karşı gelen maksimum değerler hesaplanacaktır.
7.6.5.2 – Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nin kullanılabilmesi için, binanın
kat sayısının bodrum hariç 8’den fazla olmaması ve herhangi bir katta ek dışmerkezlik
gözönüne alınmaksızın doğrusal elastik davranışa göre hesaplanan burulma düzensizliği
katsayısının ηbi < 1.4 koşulunu sağlaması gereklidir. Ayrıca gözönüne alınan deprem
doğrultusunda, doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan birinci (hakim)
titreşim moduna ait etkin kütlenin toplam bina kütlesine (rijit perdelerle çevrelenen
bodrum katlarının kütleleri hariç) oranının en az 0.70 olması zorunludur.
7.6.5.3 – Artımsal itme analizi sırasında, eşdeğer deprem yükü dağılımının, taşıyıcı
sistemdeki plastik kesit oluşumlarından bağımsız biçimde sabit kaldığı varsayımı
Mpa
M
θp
(a)
Mpb
M
θp
(b)
124
yapılabilir. Bu durumda yük dağılımı, analizin başlangıç adımında doğrusal elastik
davranış için hesaplanan birinci (deprem doğrultusundaki hakim) doğal titreşim mod
şekli genliği ile ilgili kütlenin çarpımından elde edilen değerle orantılı olacak şekilde
tanımlanacaktır. Kat döşemeleri rijit diyafram olarak idealleştirilen binalarda, birinci
(hakim) doğal titreşim mod şeklinin genlikleri olarak her katın kütle merkezindeki
birbirine dik iki yatay öteleme ile kütle merkezinden geçen düşey eksen etrafındaki
dönme gözönüne alınacaktır.
7.6.5.4 – 7.6.5.3’de tanımlanan sabit yük dağılımına göre yapılan itme analizi ile,
koordinatları “tepe yerdeğiştirmesi – taban kesme kuvveti” olan itme eğrisi elde
edilecektir. Tepe yerdeğiştirmesi, binanın en üst katındaki kütle merkezinde, gözönüne
alınan x deprem doğrultusunda her itme adımında hesaplanan yerdeğiştirmedir. Taban
kesme kuvveti ise, her adımda eşdeğer deprem yüklerinin x deprem doğrultusundaki
toplamıdır. İtme eğrisine uygulanan koordinat dönüşümü ile, koordinatları “modal
yerdeğiştirme – modal ivme” olan modal kapasite diyagramı aşağıdaki şekilde elde
edilebilir:
(a) (i)’inci itme adımında birinci (deprem doğrultusunda hakim) moda ait modal ivme
(i)
1 a aşağıdaki şekilde elde edilir:
(i)
(i) x1
1
x1
=
V
a
M (7.1)
(b) (i)’inci itme adımında birinci (deprem doğrultusunda hakim) moda ait modal yer
değiştirme (i)
1 d ’nin hesabı için ise, aşağıdaki bağıntıdan yararlanılabilir:
(i)
(i) xN1
1
xN1 x1
=
u d
Φ Γ (7.2)
Birinci (deprem doğrultusunda hakim) moda ait modal katkı çarpanı Γx1 , Bölüm 2’de
Denk.(2.15) ile verilen ve x deprem doğrultusunda taşıyıcı sistemin başlangıç
adımındaki doğrusal elastik davranışı için tanımlanan Lx1 ve M1’den yararlanılarak
aşağıdaki şekilde elde edilir:
x1
x1
1
=
L
M
Γ (7.3)
7.6.5.5 – 7.6.5.3’e alternatif olarak, artımsal itme analizi sırasında eşdeğer deprem yükü
dağılımı, her bir itme adımında öncekilere göre değişken olarak gözönüne alınabilir. Bu
durumda yük dağılımı, her bir itme adımı öncesinde taşıyıcı sistemde oluşmuş bulunan
tüm plastik kesitler gözönüne alınarak hesaplanan birinci (deprem doğrultusundaki
hakim) titreşim mod şeklinin genliği ile ilgili kütlenin çarpımından elde edilen değerle
orantılı olarak tanımlanacaktır. Kat döşemeleri rijit diyafram olarak idealleştirilen
binalarda, birinci (hakim) doğal titreşim mod şeklinin genlikleri 7.6.5.3’deki gibi
tanımlanacaktır.
7.6.5.6 – İtme analizi sonucunda 7.6.5.4’e göre elde edilen modal kapasite diyagramı ile
birlikte, 2.4’de tanımlanan elastik davranış spektrumu ve farklı aşılma olasılıkları için
bu spektrum üzerinde 7.8’e göre yapılan değişiklikler gözönüne alınarak, birinci
(hakim) moda ait maksimum modal yerdeğiştirme, diğer deyişle modal yerdeğiştirme
istemi hesaplanacaktır. Tanım olarak modal yerdeğiştirme istemi, (p)
1 d , doğrusal
olmayan (nonlineer) spektral yerdeğiştirme di1 S ’e eşittir:
125
(p) d S 1 di1 = (7.4)
Doğrusal olmayan (nonlineer) spektral yerdeğiştirme di1 S ’in belirlenmesine ilişkin
işlemler Bilgilendirme Eki 7C’de verilmiştir.
7.6.5.7 – Son itme adımı i = p için Denk.(7.4)’e göre belirlenen modal yerdeğiştirme
istemi (p)
1 d ’nin Denk.(7.2)’de yerine konulması ile, x deprem doğrultusundaki tepe
yerdeğiştirmesi istemi (p)
xN1 u elde edilecektir:
(p) (p) u d xN1 xN1 x1 1 = Φ Γ (7.5)
Buna karşı gelen diğer tüm istem büyüklükleri (yerdeğiştirme, şekildeğiştirme ve iç
kuvvet istemleri) mevcut itme analizi dosyasından elde edilecek veya tepe
yerdeğiştirmesi istemine ulaşıncaya kadar yapılacak yeni bir itme analizi ile
hesaplanacaktır.
7.6.6. Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ile İtme Analizi
Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi’nin amacı, taşıyıcı sistemin davranışını temsil eden
yeteri sayıda doğal titreşim mod şekli ile orantılı olacak şekilde monotonik olarak adım
adım arttırılan ve birbirleri ile uygun biçimde ölçeklendirilen modal yerdeğiştirmeler
veya onlarla uyumlu modal deprem yükleri esas alınarak Mod Birleştirme Yöntemi’nin
artımsal olarak uygulanmasıdır. Ardışık iki plastik kesit oluşumu arasındaki her bir itme
adımında, taşıyıcı sistemde “adım adım doğrusal elastik” davranışın esas alındığı bu tür
bir itme analizi yöntemi, Bilgilendirme Eki 7D’de açıklanmıştır.
7.6.7. Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi
7.6.7.1 – Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemi’nin amacı, taşıyıcı
sistemdeki doğrusal olmayan davranış gözönüne alınarak sistemin hareket denkleminin
adım adım entegre edilmesidir. Analiz sırasında her bir zaman artımında sistemde
meydana gelen yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme ve iç kuvvetler ile bu
büyüklüklerin deprem istemine karşı gelen maksimum değerleri hesaplanır.
7.6.7.2 – Zaman tanım alanında yapılacak analizde kullanılacak yapay, kaydedilmiş
veya benzeştirilmiş yer hareketleri 2.9.1 ve 2.9.2’ye göre belirlenecek ve analizde 2.9.3
gözönüne alınacaktır.
7.6.8. Birim Şekildeğiştirme İstemlerinin Belirlenmesi
7.6.8.1 – 7.6.5 veya 7.6.6’ya göre yapılan itme analizi veya zaman tanım alanında
7.6.7’ye göre yapılan hesap sonucunda çıkış bilgisi olarak herhangi bir kesitte elde
edilen θp plastik dönme istemine bağlı olarak plastik eğrilik istemi, aşağıdaki bağıntı ile
hesaplanacaktır:
p
p
p
=
L
θ
φ (7.6)
7.6.8.2 – Amaca uygun olarak seçilen bir beton modeli ile pekleşmeyi de gözönüne alan
donatı çeliği modeli kullanılarak, kesitteki eksenel kuvvet istemi altında yapılan
analizden elde edilen iki doğrulu moment-eğrilik ilişkisi ile tanımlanan φy eşdeğer akma
126
eğriliği, Denk.(7.6) ile tanımlanan φp plastik eğrilik istemine eklenerek, kesitteki φt
toplam eğrilik istemi elde edilecektir:
φtyp = + φ φ (7.7)
Betonarme sistemlerde betonun basınç birim şekildeğiştirmesi istemi ile donatı
çeliğindeki birim şekildeğiştirme istemi, Denk.(7.7) ile tanımlanan toplam eğrilik
istemine göre moment-eğrilik analizi ile hesaplanacaktır.
7.6.8.3 – Sargılı veya sargısız beton ve donatı çeliği modelleri için, başkaca bir seçim
yapılmadığı durumlarda, Bilgilendirme Eki 7B’den yararlanılabilir.
7.6.9. Betonarme Elemanların Kesit Birim Şekildeğiştirme Kapasiteleri
7.6.9.1 – Beton ve donatı çeliğinin birim şekildeğiştirmeleri cinsinden 7.6.8’e göre elde
edilen deprem istemleri, aşağıda tanımlanan birim şekildeğiştirme kapasiteleri ile
karşılaştırılarak, kesit düzeyinde taşıyıcı sistem performansı belirlenecektir.
7.6.9.2 – Plastik şekildeğiştirmelerin meydana geldiği betonarme sünek taşıyıcı sistem
elemanlarında, çeşitli kesit hasar sınırlarına göre izin verilen şekildeğiştirme üst sınırları
(kapasiteleri) aşağıda tanımlanmıştır:
(a) Kesit Minimum Hasar Sınırı (MN) için kesitin en dış lifindeki beton basınç birim
şekildeğiştirmesi ile donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi üst sınırları:
cu MN s MN (ε ) = 0.0035 ; (ε ) = 0.010 (7.8)
(b) Kesit Güvenlik Sınırı (GV) için etriye içindeki bölgenin en dış lifindeki beton basınç
birim şekildeğiştirmesi ile donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi üst sınırları:
cg GV s sm s GV (ε ) = 0.0035 + 0.01 (ρ ρ/ ) 0.0135 ; ( ≤ ε ) = 0.040 (7.9)
(c) Kesit Göçme Sınırı (GÇ) için etriye içindeki bölgenin en dış lifindeki beton basınç
birim şekildeğiştirmesi ile donatı çeliği birim şekildeğiştirmesi üst sınırları:
cg GC s sm s GC (ε ) = 0.004 + 0.014 (ρ ρ/ ) 0.018 ; ( ≤ ε ) = 0.060 (7.10)
Gözönüne alınan enine donatıların 3.2.8’e göre “özel deprem etriyeleri ve çirozları”
olarak düzenlenmiş olması zorunludur.
7.6.10. Güçlendirilen Dolgu Duvarlarının Şekildeğiştirme Kapasiteleri
7.10.4 ve Bilgilendirme Eki 7F’e göre güçlendirilen dolgu duvarlarının, kendilerini
çevreleyen kolon ve kirişlerle birlikte 7.6.4.6’ya göre modellenerek yapılan itme analizi
sonucunda elde edilen göreli kat ötelemeleri için izin verilen sınır değerler (kapasiteler)
Tablo 7.5’in ikinci satırında tanımlanmıştır.
7.6.11. Betonarme Taşıyıcı Sistem Elemanlarının Kesme Kuvveti Kapasiteleri
7.6.11.1 – Kolon-kiriş birleşim bölgeleri dışında tüm betonarme taşıyıcı sistem
elemanlarının gevrek kırılma kontrollerinde kullanılacak kesme kuvveti dayanımları
TS-500’e göre belirlenecektir. Kesme kuvveti dayanımı hesabında, 7.2’de belirlenen
bilgi düzeylerine göre tanımlanan mevcut dayanım değerleri kullanılacaktır. Kesme
kuvveti dayanımının kesme kuvveti isteminden daha küçük olduğu elemanlar, gevrek
olarak hasar gören elemanlar olarak tanımlanacaktır.
127
7.6.11.2 – Betonarme kolon-kiriş birleşimleri için Denk.(3.11)’den hesaplanacak kesme
kuvveti isteminin 3.5.2.2’de verilen kesme dayanımını aşmaması gerekir. Ancak
Denk.(3.11)’de Vkol yerine doğrusal olmayan analizde ilgili kolon için hesaplanan
kesme kuvveti istemi kullanılacak, Denk.(3.12) veya Denk.(3.13)’deki dayanım
hesabında ise fcd yerine 7.2’de tanımlanan bilgi düzeyine göre belirlenen mevcut beton
dayanımı esas alınacaktır. Kesme kuvveti isteminin kesme dayanımını aşması
durumunda, kolon-kiriş birleşim bölgesi gevrek olarak hasar gören eleman olarak
tanımlanacaktır.
7.7. BİNA DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ
7.7.1. Betonarme Binaların Deprem Performansı
Binaların deprem performansı, uygulanan deprem etkisi altında binada oluşması
beklenen hasarların durumu ile ilişkilidir ve dört farklı hasar durumu esas alınarak
tanımlanmıştır. 7.5 ve 7.6’da tanımlanan hesap yöntemlerinin uygulanması ve eleman
hasar bölgelerine karar verilmesi ile bina deprem performans düzeyi belirlenir.
Binaların deprem performansının belirlenmesi için uygulanacak kurallar aşağıda
verilmiştir. Burada verilen kurallar betonarme ve prefabrike betonarme binalar için
geçerlidir. Yığma binalarda uygulanacak kurallar 7.7.6’da verilmiştir.
7.7.2. Hemen Kullanım Performans Düzeyi
Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda
kirişlerin en fazla %10’u Belirgin Hasar Bölgesi’ne geçebilir, ancak diğer taşıyıcı
elemanlarının tümü Minimum Hasar Bölgesi’ndedir. Eğer varsa, gevrek olarak hasar
gören elemanların güçlendirilmeleri kaydı ile, bu durumdaki binaların Hemen Kullanım
Performans Düzeyi’nde olduğu kabul edilir.
7.7.3. Can Güvenliği Performans Düzeyi
Eğer varsa, gevrek olarak hasar gören elemanların güçlendirilmeleri kaydı ile, aşağıdaki
koşulları sağlayan binaların Can Güvenliği Performans Düzeyi’nde olduğu kabul edilir:
(a) Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap
sonucunda, ikincil (yatay yük taşıyıcı sisteminde yer almayan) kirişler hariç olmak
üzere, kirişlerin en fazla %30’u ve kolonların aşağıdaki (b) paragrafında tanımlanan
kadarı İleri Hasar Bölgesi’ne geçebilir.
(b) İleri Hasar Bölgesi’ndeki kolonların, her bir katta kolonlar tarafından taşınan kesme
kuvvetine toplam katkısı %20’nin altında olmalıdır. En üst katta İleri Hasar
Bölgesi’ndeki kolonların kesme kuvvetleri toplamının, o kattaki tüm kolonların kesme
kuvvetlerinin toplamına oranı en fazla %40 olabilir.
(c) Diğer taşıyıcı elemanların tümü Minimum Hasar Bölgesi veya Belirgin Hasar
Bölgesi’ndedir. Ancak, herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden
Minimum Hasar Sınırı aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o
kattaki tüm kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30’u aşmaması
gerekir (Doğrusal elastik yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm noktalarının ikisinde
birden Denk.(3.3)’ün sağlandığı kolonlar bu hesaba dahil edilmezler).
128
7.7.4. Göçme Öncesi Performans Düzeyi
Gevrek olarak hasar gören tüm elemanların Göçme Bölgesi’nde olduğunun gözönüne
alınması kaydı ile, aşağıdaki koşulları sağlayan binaların Göçme Öncesi Performans
Düzeyi’nde olduğu kabul edilir:
(a) Herhangi bir katta, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap
sonucunda, ikincil (yatay yük taşıyıcı sisteminde yer almayan) kirişler hariç olmak
üzere, kirişlerin en fazla %20’si Göçme Bölgesi’ne geçebilir.
(b) Diğer taşıyıcı elemanların tümü Minimum Hasar Bölgesi, Belirgin Hasar Bölgesi
veya İleri Hasar Bölgesi’ndedir. Ancak, herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin
ikisinde birden Minimum Hasar Sınırı aşılmış olan kolonlar tarafından taşınan kesme
kuvvetlerinin, o kattaki tüm kolonlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının
%30’u aşmaması gerekir (Doğrusal elastik yöntemle hesapta, alt ve üst düğüm
noktalarının ikisinde birden Denk.(3.3)’ün sağlandığı kolonlar bu hesaba dahil
edilmezler).
(c) Binanın mevcut durumunda kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır.
7.7.5. Göçme Durumu
Bina Göçme Öncesi Performans Düzeyi’ni sağlayamıyorsa Göçme Durumu’ndadır.
Binanın kullanımı can güvenliği bakımından sakıncalıdır.
7.7.6. Yığma Binaların Deprem Performansının Belirlenmesi
Yığma binaların performans düzeyine, 7.2’ye göre yapılan inceleme ve Bölüm 5’e göre
yapılan hesap sonucunda karar verilecektir. Eğer yığma binanın her iki doğrultudaki
tüm duvarlarının kesme dayanımı uygulanan deprem etkileri altında oluşan kesme
kuvvetlerini karşılamaya yeterli ise, binanın Hemen Kullanım Performans Düzeyi’ni
sağladığı sonucuna varılır. Herhangi bir katta uygulanan deprem doğrultusunda bu
koşulu sağlamayan duvarların kat kesme kuvvetine katkısı %20’nin altında ise binanın
Can Güvenliği Performans Düzeyi’ni sağladığı kabul edilecektir. Sadece yetersiz olan
duvarların en az 7F.2’de belirtildiği düzeyde güçlendirilmesi gerekir. Bu durumların
dışında binanın Göçme Durumu’nda olduğu kabul edilir.
7.8. BİNALAR İÇİN HEDEFLENEN PERFORMANS DÜZEYLERİ
7.8.1. Yeni yapılacak binalar için 2.4’de tanımlanan ivme spektrumu, 1.2.2’ye göre 50
yılda aşılma olasılığı %10 olan depremi esas almaktadır. Bu deprem düzeyine ek olarak,
mevcut binaların değerlendirilmesinde ve güçlendirme tasarımında kullanılmak üzere
ayrıca aşağıda belirtilen iki farklı deprem düzeyi tanımlanmıştır:
(a) 50 yılda aşılma olasılığı %50 olan depremin ivme spektrumunun ordinatları, 2.4’de
tanımlanan spektrumun ordinatlarının yaklaşık yarısı olarak alınacaktır.
(b) 50 yılda aşılma olasılığı %2 olan depremin ivme spektrumunun ordinatları ise 2.4’de
tanımlanan spektrumun ordinatlarının yaklaşık 1.5 katı olarak kabul edilmiştir.
7.8.2. Mevcut veya güçlendirilecek binaların deprem performanslarının belirlenmesinde
esas alınacak deprem düzeyleri ve bu deprem düzeylerinde binalar için öngörülen
minimum performans hedefleri Tablo 7.7’de verilmiştir.
129
TABLO 7.7 – FARKLI DEPREM DÜZEYLERİNDE BİNALAR İÇİN
ÖNGÖRÜLEN MİNİMUM PERFORMANS HEDEFLERİ
Depremin Aşılma Olasılığı Binanın Kullanım Amacı
ve Türü 50 yılda
%50
50 yılda
%10
50 yılda
%2
Deprem Sonrası Kullanımı Gereken Binalar: Hastaneler, sağlık
tesisleri, itfaiye binaları, haberleşme ve enerji tesisleri, ulaşım
istasyonları, vilayet, kaymakamlık ve belediye yönetim binaları,
afet yönetim merkezleri, vb.
– HK CG
İnsanların Uzun Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar:
Okullar, yatakhaneler, yurtlar, pansiyonlar, askeri kışlalar,
cezaevleri, müzeler, vb.
– HK CG
İnsanların Kısa Süreli ve Yoğun Olarak Bulunduğu Binalar:
Sinema, tiyatro, konser salonları, kültür merkezleri, spor tesisleri HK CG –
Tehlikeli Madde İçeren Binalar: Toksik, parlayıcı ve patlayıcı
özellikleri olan maddelerin bulunduğu ve depolandığı binalar – HK GÖ
Diğer Binalar: Yukarıdaki tanımlara girmeyen diğer binalar
(konutlar, işyerleri, oteller, turistik tesisler, endüstri yapıları, vb.) – CG –
HK: Hemen Kullanım; CG: Can Güvenliği; GÖ: Göçme Öncesi (Bkz. 7.7)
7.9. BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Binaların güçlendirilmesi, deprem hasarlarına neden olacak kusurlarının giderilmesi,
deprem güvenliğini arttırmaya yönelik olarak yeni elemanlar eklenmesi, kütle
azaltılması, mevcut elemanlarının deprem davranışlarının geliştirilmesi, kuvvet
aktarımında sürekliliğin sağlanması türündeki işlemleri içerir.
7.9.1. Güçlendirilen Binaların Deprem Güvenliğinin Belirlenmesi
Güçlendirilen binaların ve elemanlarının deprem güvenliklerinin hesaplanmasında,
mevcut binalar için bu bölümde verilen hesap yöntemleri ve değerlendirme esasları
kullanılacaktır.
7.9.2. Binalara Eklenecek Elemanların Tasarımı
Güçlendirme amacıyla binalara eklenecek yeni elemanların tasarımında, bu bölümde
verilen özel kurallarla birlikte Bölüm 3 ve/veya Bölüm 4’e ve ayrıca yürürlükte olan
diğer standart ve yönetmeliklere uyulacaktır.
7.9.3. Güçlendirme Türleri
Güçlendirme uygulamaları, her taşıyıcı sistem türü için eleman ve bina sistemi
düzeyinde olmak üzere iki farklı kapsamda değerlendirilecektir.
7.9.3.1 – Binanın kolon, kiriş, perde, birleşim bölgesi gibi deprem yüklerini karşılayan
elemanlarında dayanım ve şekildeğiştirme kapasitelerinin arttırılmasına yönelik olarak
uygulanan işlemler, eleman güçlendirmesi olarak tanımlanır.
7.9.3.2 – Binanın taşıyıcı sisteminin dayanım ve şekildeğiştirme kapasitesinin
arttırılması ve iç kuvvetlerin dağılımında sürekliliğin sağlanması, binaya yeni elemanlar
eklenmesi, birleşim bölgelerinin güçlendirilmesi, deprem etkilerinin azaltılması
amacıyla binanın kütlesinin azaltılması işlemleri sistem güçlendirmesi olarak tanımlanır.
130
7.10. BETONARME BİNALARIN GÜÇLENDİRİLMESİ
Bu bölümde verilen eleman ve sistem güçlendirme yöntemleri uygulamada sıkça
kullanılan teknikleri kapsamaktadır. Ancak burada kapsanmayan güçlendirme türleri, bu
bölümün genel yaklaşımına ve ilkelerine uymak koşuluyla uygulanabilir.
7.10.1. Kolonların Sarılması
Kolonların sünekliğini arttırmaya yönelik olarak kesme ve basınç dayanımlarının
arttırılması, bindirmeli eklerin zayıflıklarının giderilmesi için aşağıda verilen yöntemler
kullanılabilir. Bu yöntemler ile kolonların eğilme kapasitesi arttırılamaz.
7.10.1.1 – Betonarme Sargı: Mevcut kolonun pas payı sıyrılarak veya yüzeyleri
örselenerek uygulanacaktır. Betonarme sargı gerek yatay, gerekse düşey donatının
yerleştirilmesi, beton dökülmesi ve minimum pas payının sağlanması için yeterli
kalınlıkta olmalıdır. En az sargı kalınlığı 100 mm’dir. Betonarme sargı alt kat
döşemesinin üstünde başlar ve üst kat döşemesinin altında sona erer. Eksenel basınç
dayanımının arttırılması amacı ile yapılan sargıda, sargı betonu içindeki enine donatı
için kolonun tüm yüksekliği boyunca 3.3.4.2’de verilen kurallar uygulanacaktır.
Sarılmış kolonun kesme ve basınç dayanımlarının hesabında, sarılmış brüt kesit
boyutları ile manto betonunun tasarım dayanımı kullanılacak, ancak elde edilen
dayanımlar 0.9 ile çarpılarak azaltılacaktır.
7.10.1.2 – Çelik Sargı: Çelik sargı dikdörtgen betonarme kolonların köşelerine dört adet
boyuna köşebent yerleştirilmesi ve köşebentlerin belirli aralıklarla düzenlenen yatay
plakalarla kaynaklanması ile oluşturulur. Köşebentler ile betonarme yüzeyler arasında
boşluk kalmamalıdır. Yatay plakalar dört yüzeyde sürekli olmalıdır. Çelik sargının
kolon eksenel yük kapasitesini arttırması için korniyerlerin alt ve üst döşemeler arasında
sürekli olması (boşlukların alınması) ve döşemelere başlık plakaları ile basınç aktarması
aktarımının sağlandığı hesapla gösterilmelidir. Gerekirse köşebentlere ön yükleme
yapılarak mevcut betonarme kolon kesitinin düşey yüklerden kaynaklanan eksenel
basınç yükü azaltılabilir. Çelik sargı ile sağlanacak ek kesme dayanımı Denk.(7.11) ile
hesaplanacaktır.
j
j yw
t bd
V f
s = (7.11)
Denk.(7.11)’de tj , b, ve s yatay plakaların kalınlığı, genişliği ve aralığı, d ise kesitin
faydalı yüksekliğidir. Çelik sargı ile bindirmeli eklerin zayıflıklarının giderilmesi için
sargı boyunun bindirme bölgesi boyundan en az %50 uzun olması ve çelik sargının
donatı bindirme bölgesinde kolonun karşılıklı yüzlerinde düzenlenen en az 16 mm
çapında iki sıra bulonlu ankrajla sıkıştırılması gereklidir. Bindirme ekinin kolonun alt
ucunda yapılmış olması durumunda en az iki sıra bulonlu ankraj alt döşemenin sırasıyla
250 ve 500 mm üzerinde yapılacaktır.
7.10.1.3 – Lifli Polimer (LP) Sargı: LP tabakasının kolonların çevresine, lifler enine
donatılara paralel olacak şekilde, sarılması ve yapıştırılması ile sargılama sağlanır. LP
sargısı ile betonarme kolonların süneklik kapasitesi, kesme ve basınç dayanımları ile
boyuna donatı bindirme boyunun yetersiz olduğu durumlarda donatı kenetlenme
dayanımı arttırılır. LP sargılama ile yapılan güçlendirmelerde tam sargı (tüm kesit
çevresinin sarılması) yöntemi kullanılmalı ve sargı sonunda en az 200 mm bindirme
131
yapılmalıdır. LP sargısı dikdörtgen kolonlarda kolon köşelerinin en az 30 mm
yarıçapında yuvarlatılması ile uygulanır. LP uygulaması üretici firma tarafından
önerilen yönteme uygun olarak gerçekleştirilmelidir. LP ile sargılanan kolonlarda elde
edilen kesme, eksenel basınç ve kenetlenme dayanımlarının artışı ile süneklik artışının
hesap yöntemleri Bilgilendirme Eki 7E’de verilmektedir.
7.10.2. Kolonların Eğilme Kapasitesinin Arttırılması
Kolonların eğilme kapasitesini arttırmak için kolon kesitleri büyütülebilir. Bu işlem aynı
zamanda kolonun kesme ve basınç kuvveti kapasitelerini de arttırır. Büyütülen kolona
eklenen boyuna donatıların katlar arasında sürekliliği sağlanacaktır. Boyuna donatılar
kat döşemelerinde açılan deliklerden geçirilecektir. Kolon-kiriş birleşim bölgelerinde
kirişler delinerek veya kirişlere ankraj yapılarak gerekli enine donatı konulacaktır.
Kolonun büyütülen kesiti 3.3.4’e göre enine donatı ile sarılacaktır. Büyütülen kolon
kesitinin pas payı, eklenen düşey ve yatay donatıyı örtmek için yeterli kalınlıkta
olacaktır. Yeni ve eski betonun aderansının sağlanması için mevcut kolonun
yüzeyindeki sıva tabakası sıyrılacak ve beton yüzeyleri pürüzlendirilecektir.
Büyütülmüş kolon kesitinin eğilme, kesme, basınç dayanımının ve eğilme rijitliğinin
hesabında brüt kesit boyutları ve eklenen kesit betonunun tasarım özellikleri esas
alınacak, ancak elde edilen rijitlik ve dayanımlar 0.9 ile çarpılarak azaltılacaktır.

7.10.3. Kirişlerin Sarılması
Betonarme kirişlerin sarılmasının amacı, kirişlerin kesme dayanımlarının ve bazı
durumlarda süneklik kapasitelerinin arttırılmasıdır. Aşağıda verilen yöntemler ile
kirişlerin eğilme kapasitesi arttırılamaz.
7.10.3.1 – Dıştan Etriye Ekleme: Kesme dayanımı yetersiz olan kiriş mesnet
bölgelerinde gerekli sayıda etriye çubuğu kirişin iki yüzüne Şekil 7.3’de gösterildiği
gibi dıştan eklenecektir. Kiriş altına yerleştirilen bir çelik profile bulonla bağlanan
çubuklar, üstteki döşemede açılan deliklerden geçirilerek döşeme üst yüzeyinde açılan
yuvanın içine bükülerek yerleştirilecektir. Daha sonra betonda açılan boşluklar beton ile
doldurulacaktır. Bu yöntem aynı esaslarla farklı detaylar kullanılarak da uygulanabilir.
Kirişlerin dıştan eklenen etriyeler ile arttırılan kesme dayanımı TS-500’e göre
hesaplanacaktır. Dıştan eklenen etriyelerin sargılama etkisi yoktur, kiriş kesitinin
sünekliğini arttırmaz. Bu uygulamada profil ve bulonlar dış etkilere karşı korunmalıdır.
7.10.3.2 – Lifli Polimer (LP) ile Sarma: LP sargılama ile kiriş sünekliğinin ve kesme
dayanımının arttırılmasında tam sargı (tüm kesit çevresinin sarılması) yöntemi
kullanılmalıdır. LP ile güçlendirilen kiriş kesme dayanımı Bilgilendirme Eki 7E’de
verilen Denk.(7E.1)’e göre hesaplanabilir. Süreksiz (şeritler halinde) LP kullanılması
durumunda LP şeritlerin aralıkları f ( 4) w d + değerini geçmemelidir. LP sargısı
kirişlerde köşelerin en az 30 mm yarıçapında yuvarlatılması ile uygulanacaktır. LP ile
yapılan sargılamalarda sargı sonunda en az 200 mm bindirme yapılmalıdır. LP
uygulaması üretici firma tarafından önerilen yönteme uygun olarak
gerçekleştirilmelidir.
132
Şekil 7.3
7.10.4. Dolgu Duvarlarının Güçlendirilmesi
Bodrum hariç en fazla üç katlı binalarda uygulanmak üzere, temel üstünden yukarıya
kadar üst üste süreklilik gösteren betonarme çerçeve içindeki dolgu duvarlarının rijitliği
ve kesme dayanımı, Bilgilendirme Eki 7F’de tanımlanan güçlendirme yöntemleri ile
arttırılabilir.
7.10.5. Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Yerinde Dökme Betonarme Perdeler ile
Güçlendirilmesi
Yanal rijitliği ve dayanımı yetersiz olan betonarme taşıyıcı sistemler, yerinde dökme
betonarme perdelerle güçlendirilebilir. Betonarme perdeler mevcut çerçeve düzlemi
içinde veya çerçeve düzlemine bitişik olarak düzenlenebilir.
7.10.5.1 – Çerçeve Düzlemi İçinde Betonarme Perde Eklenmesi: Betonarme sisteme
eklenecek perdeler çerçeve aksının içinde düzenlenecek, temelden başlayarak perde üst
kotuna kadar sürekli olacaktır. Bu amaçla, perde uç bölgesindeki boyuna donatıların ve
gereği durumunda perde gövdesindeki boyuna donatıların perde yüksekliği boyunca
sürekliliği sağlanacaktır. Perdeler, içinde bulundukları çerçeveye ankraj çubukları ile
bağlanarak birlikte çalışmaları sağlanacaktır. Ankraj çubukları, mevcut çerçeve
elemanları ile eklenen betonarme perde elemanı arasındaki arayüzlerde deprem
kuvvetleri altında oluşan kayma gerilmelerini karşılamak için yeterli dayanıma sahip
olacaklardır. Arayüzlerdeki kayma gerilmelerinin çerçeve elemanları boyunca dağılımı
bilinen mekanik prensiplerine uygun olarak hesaplanacaktır. Ankraj çubuklarının
tasarımında TS-500’deki sürtünme kesmesi esasları kullanılacaktır. En küçük ankraj
çubuğu çapı 16 mm, en az ankraj derinliği çubuk çapının on katı ve en geniş çubuk
aralığı 40 cm olmalıdır. Perde ucunda mevcut kolon bulunmaması durumunda 3.6.5’e
göre perde uç bölgesi oluşturulacaktır. Perde ucunda mevcut kolon bulunması
durumunda mevcut kolondan uç bölgesi olarak yararlanılabilir. Gerekli durumlarda
mevcut kolon 7.10.2’ye göre büyütülerek veya mevcut kolona bitişik perde içinde gizli
kolon düzenlenerek perde uç bölgesi oluşturulacaktır. Her iki durumda da perde uç
bölgesine eklenecek düşey donatıların katlar arasında sürekliliği sağlanacaktır. Perdenin
altına 6.3.1’de verilen esaslar uyarınca temel yapılacaktır. Perde temeli, perde tabanında
oluşan iç kuvvetleri temel zeminine güvenle aktaracak şekilde boyutlandırılacaktır.
Dış etriye
Çelik profil
Tamir betonu
133
Perde temelinde oluşabilecek dış merkezliği azaltmak amacıyla perde temeli komşu
kolonları içerecek şekilde genişletilerek mevcut kolonların eksenel basınç
kuvvetlerinden yararlanılabilir. Perde temelinin mevcut temel sistemi ile birlikte
çalışması için gerekli önlemler alınacaktır.
7.10.5.2 – Çerçeve Düzlemine Bitişik Betonarme Perde Eklenmesi: Betonarme sisteme
eklenecek perdeler dış çerçeve aksının dışında, çerçeveye bitişik olarak düzenlenecek,
temelden başlayarak perde üst kotuna kadar sürekli olacaktır. Perdeler bitişik oldukları
çerçeveye ankraj çubukları ile bağlanarak birlikte çalışmaları sağlanacaktır. Ankraj
çubukları, mevcut çerçeve elemanları ile sisteme eklenen dışmerkezli perde elemanı
arasındaki arayüzlerde deprem kuvvetleri altında oluşan kayma gerilmelerini karşılamak
için yeterli dayanıma sahip olacaklardır. Ankraj çubuklarının tasarımında 7.10.5.1’de
verilen esaslara uyulacaktır.
Perde ucunda mevcut kolon bulunmaması durumunda 3.6.5’e göre perde uç bölgesi
oluşturulacaktır. Perde ucunda mevcut kolon bulunması durumunda mevcut kolondan
uç bölgesi olarak yararlanılabilir. Gerekli durumlarda mevcut kolon 7.10.2’ye göre
büyütülerek perde uç bölgesi oluşturulacaktır. Perdenin altına 6.3.1’de verilen esaslar
uyarınca temel yapılacaktır. Perde temeli, perde tabanında oluşan iç kuvvetleri temel
zeminine güvenle aktaracak şekilde boyutlandırılacaktır. Perde temelinde oluşabilecek
dış merkezliği azaltmak amacıyla perde temeli komşu kolonları içerecek şekilde
genişletilerek mevcut kolonların eksenel basınç kuvvetlerinden yararlanılabilir. Perde
temelinin mevcut temel sistemi ile birlikte çalışması için gerekli önlemler alınacaktır.
7.10.6. Betonarme Sisteme Yeni Çerçeveler Eklenmesi
Betonarme sistemin dışına yeni çerçeveler eklenerek yatay kuvvetlerin paylaşımı
sağlanabilir. Sisteme eklenecek çerçevelerin temelleri mevcut binanın temelleri ile
birlikte düzenlenecektir. Yeni çerçevelerin mevcut binanın taşıyıcı sistemi ile birlikte
çalışması için bu çerçeveler mevcut binanın döşemelerine gerekli yük aktarımını
sağlayacak şekilde bağlanacaktır.
7.10.7. Betonarme Sistemin Kütlesinin Azaltılması
Kütle azaltılması bir yapı güçlendirme yöntemi değildir. Ancak yapıya etki eden düşey
yüklerin ve deprem kuvvetlerinin azalan kütle ile orantılı olarak azalacak olması yapı
güvenliğini arttıracaktır. Azaltılacak veya kaldırılacak kütle ne kadar yapı üst kotlarına
yakın ise, deprem güvenliğini arttırmadaki etkinliği de o kadar fazla olacaktır. En etkili
kütle azaltılması türleri binanın üst katının veya katlarının iptal edilerek kaldırılması,
mevcut çatının hafif bir çatı ile değiştirilmesi, çatıda bulunan su deposu vb tesisat
ağırlıklarının zemine indirilmesi, ağır balkonların, parapetlerin, bölme duvarların, cephe
kaplamalarının daha hafif elemanlar ile değiştirilmesidir.
134
BİLGİLENDİRME EKİ 7A.
DOĞRUSAL ELASTİK YÖNTEMLER İLE HESAPTA KOLON VE
PERDELERİN ETKİ/KAPASİTE ORANLARININ BELİRLENMESİ
7A.0. Simgeler
MA = Artık moment kapasitesi
MD = Düşey yüklerden oluşan moment
ME = Deprem yükleri altında oluşan moment
MK = 7.2’ ye göre tanımlanan mevcut malzeme dayanımlarına göre hesaplanan
moment kapasitesi
NA = Artık moment kapasitesine karşı gelen eksenel kuvvet
ND = Düşey yüklerden oluşan eksenel kuvvet
NE = Deprem yükleri altında oluşan eksenel kuvvet
NK = Kesit moment kapasitesine karşı gelen eksenel kuvvet
r = Etki/kapasite oranı
rs = Etki/kapasite oranının sınır değeri
7A.1. Kolon ve perdelerde etki/kapasite oranları
Doğrusal elastik yöntemler ile yapılan hesapta, moment – eksenel kuvvet etkisi
altındaki kolon ve perde kesitlerinde etki/kapasite oranı (r)’nin belirlenmesi için
uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki paragraflarda açıklanmıştır.
7A.1.1 – Herhangi bir kolon veya perde kesitinin 7.4.11(c)’ye göre doğrusallaştırılan
moment–eksenel kuvvet etkileşim diyagramı Şekil 7A.1’de görülmektedir. Şekildeki D
noktasının koordinatları, düşey yüklerden meydana gelen MD–ND çiftine karşı
gelmektedir. D noktasından başlayan ve etkileşim diyagramının dışına çıkan ikinci
doğru parçasının yatay ve düşey izdüşümleri ise, Ra = 1 için deprem hesabından elde
edilen ve depremin yönü ile uyumlu olan ME–NE çiftine karşı gelmektedir (Şekil
7A.1’de ME’nin işaretlerinin farklı olduğu iki durum ayrı ayrı gösterilmiştir). İkinci
doğru parçasının etkileşim diyagramını kestiği K noktasının koordinatları, kolon veya
perde kesitinin MK moment kapasitesi ve buna karşı gelen NK eksenel kuvvetidir.

7A.1.2 – 7.5.2.3’e göre, artık moment kapasitesi MA ve buna karşı gelen eksenel kuvvet
NA aşağıdaki şekilde tanımlanır:
MA = MK – MD (7A.1a)
NA = NK – ND (7A.1b)
Kolon veya perdenin etki/kapasite oranı ise şu şekilde tanımlanabilir:
E E s
A A
= =
M N
r r
M N
≤ (7A.2)
Şekil 7A.1’deki K kesişme noktasının koordinatları olan MK veya NK’nın geometrik
veya sayısal olarak elde edilmesi durumunda, düşey yük hesabından MD veya ND,
deprem hesabından ise ME veya NE bilindiğine göre, Denk.(7A.1) ve Denk.(7A.2)’den
yararlanılarak kesitin eğilme ve eksenel kuvvet altındaki etki/kapasite oranı doğrudan
hesaplanabilir. Kolon kesitinin moment kapasitesine karşı gelen eksenel kuvvet NK,
hasar sınırlarını tanımlayan Tablo 7.3’de gözönüne alınacak olan eksenel kuvvettir.
135
Şekil 7A.1
7A.1.3 – Kolon veya perdenin etki/kapasite oranı, bir ardışık yaklaşım hesabı ile de
belirlenebilir. Bu amaçla başlangıçta r için bir tahmin yapılır. NE deprem hesabından
bilindiğinden Denk.(7A.2)’den NA hesaplanır ve ND bilindiğine göre Denk.(7A.1b)’den
NK bulunur. Buna bağlı olarak MK moment kapasitesi kesit hesabından elde edilir ve
bundan MD çıkarılarak Denk.(7A.1a)’dan MA hesaplanır. MA ve ME kullanılarak
Denk.(7A.2)’den r’nin yeni değeri elde edilir ve başa dönülerek ardışık yaklaşımın bir
sonraki adımına geçilir. Bir önceki adımda bulunana yeteri kadar yakın olarak edilen
son ardışık yaklaşım adımındaki r değeri, kesitin eğilme ve eksenel kuvvet altındaki
etki/kapasite oranı olarak tanımlanır. Son adımdaki MA ve NA değerleri Denk.(7A.1)’
deki yerlerine konularak MK ve NK hesaplanır. Elde edilen NK, hasar sınırlarını
tanımlayan Tablo 7.3’de gözönüne alınacak olan eksenel kuvvettir.
7A.1.4 – Yukarıda tek eksenli eğilme/eksenel kuvvet durumu için açıklanan
etki/kapasite oranı hesabı, iki eksenli eğilme/eksenel kuvvet durumu için de benzer
biçimde uygulanabilir.
7A.2. Özel durum
Şekil 7A.1’deki ikinci doğrunun ucunun etkileşim diyagramının içinde kalması
durumunda 7A.1 uygulanamaz. r < 1 olmasına karşı gelen bu durumda etki/kapasite
oranının hesabına esasen gerek olmadığı açıktır.
ME
(MK ; NK )
MA
NA
NE
N
M
(MD ; ND )
D
K
ME
(MK ; NK )
MA
NA
NE
N
M
(MD ; ND ) D
K
136
7A.3. Kolon ve perde eksenel kuvvetlerinin üst sınırı
Yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan NK eksenel kuvvetinin basınç veya çekme
durumlarındaki üst sınırı, ilgili kolon ile üstündeki kolonlara saplanan tüm kirişlerde,
pekleşme gözönüne alınmaksızın 3.4.5.1’e göre uygulanan depremin yönü ile uyumlu
olarak hesaplanan Ve kesme kuvvetlerinin kolonlara aktarılması sonucunda ilgili
kolonda elde edilen eksenel kuvvet olarak tanımlanabilir.
137
BİLGİLENDİRME EKİ 7B.
BETON VE DONATI ÇELİĞİ İÇİN
GERİLME – ŞEKİLDEĞİŞTİRME BAĞINTILARI
7B.0. Simgeler
As = Boyuna donatı alanı
ai = Kesit çevresindeki düşey donatıların eksenleri arasındaki uzaklık
bo = Göbek betonunu sargılayan etriyelerin eksenleri arasında kalan kesit boyutu
Ec = Betonun elastisite modülü
Es = Donatı çeliğinin elastisite modülü
fc = Sargılı betonda beton basınç gerilmesi
fcc = Sargılı beton dayanımı
fco = Sargısız betonun basınç dayanımı
fe = Etkili sargılama basıncı
fs = Donatı çeliğindeki gerilme
fsy = Donatı çeliğinin akma dayanımı
fsu = Donatı çeliğinin kopma dayanımı
fyw = Enine donatının akma dayanımı
ho = Göbek betonunu sargılayan etriyelerin eksenleri arasında kalan kesit boyutu
ke = Sargılama Etkinlik Katsayısı
s = Etriye aralığı
ρs = Toplam enine donatının hacımsal oranı (dikdörtgen kesitlerde ρs = ρx + ρy)
ρx, ρy = İlgili doğrultulardaki enine donatı hacim oranı
εc = Beton basınç birim şekildeğiştirmesi
εcu = Sargılı betondaki maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi
εsy = Donatı çeliğinin akma birim şekildeğiştirmesi
εs = Donatı çeliğinin pekleşme başlangıcındaki birim şekildeğiştirmesi
εsu = Donatı çeliğinin kopma birim şekildeğiştirmesi
7B.1. Sargılı ve Sargısız Beton Modelleri
7.6’ya göre Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemler ile performans değerlendirmesinde,
başkaca bir modelin seçilmediği durumlarda kullanılmak üzere, sargılı ve sargısız beton
için aşağıdaki gerilme-şekildeğiştirme bağıntıları tanımlanmıştır (Şekil 7B.1)*
.
(a) Sargılı betonda beton basınç gerilmesi fc , basınç birim şekildeğiştirmesi εc

nin
fonksiyonu olarak aşağıdaki bağıntı ile verilmektedir:
cc c r =
1
f x r f
r x − +
(7B.1)
Bu bağıntıdaki sargılı beton dayanımı fcc ile sargısız beton dayanımı fco arasındaki ilişki
aşağıda verilmiştir.
e e cc c co c
co co
= ; = 2.254 1+7.94 2 1 254 . f f f f f f
λ λ −− (7B.2)
Buradaki fe etkili sargılama basıncı, dikdörtgen kesitlerde birbirine dik iki doğrultu için
aşağıda verilen değerlerin ortalaması olarak alınabilir:

*
Mander, J.B., Priestley, M.J.N., Park, R. (1988). Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete,
Journal of Structural Division (ASCE), 114(8), 1804-1826.
138
ex e x yw ey e y yw f = ; = kf fkf ρ ρ (7B.3)
Bu bağıntılarda fyw enine donatının akma dayanımını, ρx ve ρy ilgili doğrultulardaki
enine donatıların hacımsal oranlarını, ke ise aşağıda tanımlanan sargılama etkinlik
katsayısı’nı göstermektedir.
1 2
i s e
oo o o oo
= 1 1 1 1
6 22
a s s A k
bh b h bh
− ⎛ ⎞ ∑ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎜ ⎟ − −−− ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠
(7B.4)
Burada ai kesit çevresindeki düşey donatıların eksenleri arasındaki uzaklığı, bo ve ho
göbek betonunu sargılayan etriyelerin eksenleri arasında kalan kesit boyutlarını, s düşey
doğrultuda etriyelerin eksenleri arasındaki aralığı, As ise boyuna donatı alanını
göstermektedir. Denk.(7B.1)’deki normalize edilmiş beton birim şekildeğiştirmesi x ile
r değişkenine ilişkin bağıntılar aşağıda verilmiştir.
c cc co c co
cc
x = ; = [1 5( 1)] ; 0 002 . ε ε ε + λ− ε ≅
ε
(7B.5)
c cc c co sec
c sec cc
= ; 5000 [ ] ; = E f r E f MPa E E E

− ε
(7B.6)
Sargılı betondaki maksimum basınç birim şekildeğiştirmesi εcu aşağıda verilmiştir:
s yw su
cu
cc
1 4
= 0 004 . . f
f
ρ ε
ε + (7B.7)
Burada ρs toplam enine donatının hacımsal oranını (dikdörtgen kesitlerde ρs = ρx + ρy),
εsu enine donatı çeliğinde maksimum gerilme altındaki birim uzama şekildeğiştirmesini
göstermektedir.
(b) Sargılı beton için verilen Denk.(7B.1), εc = 0.004’e kadar olan bölgede sargısız
beton için de geçerlidir. Sargısız betonda etkin sargılama basıncı fe = 0 ve buna bağlı
olarak Denk.(7B.2)’den λc=1 olacağından Denk.(7B.5) ve Denk.(7B.6)’da fcc = fco ve
εcc = εco alınacaktır. εc = 0.005’de fc = 0 olarak tanımlanır. 0.004 < εc ≤ 0.005 aralığında
gerilme – şekildeğiştirme ilişkisi doğrusaldır.
Şekil 7B.1
Sargılı
Sargısız
fc
fcc
fco
εco=0.002

0.004 0.005 εcc εcu εc
Sargılı
Sargısız
139
7B.2. Donatı Çeliği Modeli
7.6’ya göre Doğrusal Elastik Olmayan Yöntemler ile performans değerlendirmesinde
kullanılmak üzere, donatı çeliği için aşağıdaki gerilme-şekildeğiştirme bağıntıları
tanımlanmıştır (Şekil 7B.2):
s s s s sy
s sy sy s sh
2
su s s su su sy 2
su sh
= ( )
= ( )
( ) = ( ) ( )
f E
f f
ff f f
ε ε ≤ε
ε <ε ≤ε
ε −ε − − ε −ε
sh s su ( ) ε <ε ≤ε
(7B.8)
Donatı çeliğinin elastiklik modülü Es = 2*105
MPa’dır. S220 ve S420 kalitesindeki
donatı çeliklerine ait diğer bilgiler aşağıdaki tablodan alınabilir.
Kalite fsy (Mpa) εsy εsh εsu fsu (Mpa)
S220 220 0.0011 0.011 0.16 275
S420 420 0.0021 0.008 0.10 550
Şekil 13B.2
Şekil 7B.2
fs
fsy
εsy εsh εsu
fsu
εs
140
BİLGİLENDİRME EKİ 7C.
DOĞRUSAL OLMAYAN SPEKTRAL YERDEĞİŞTİRMENİN BELİRLENMESİ
7C.0. Simgeler
a1 = Birinci (hakim) moda ait modal ivme
ay1 = Birinci moda ait eşdeğer akma ivmesi
CR1 = Birinci moda ait spektral yerdeğiştirme oranı
d1 = Birinci (hakim) moda ait modal yerdeğiştirme
dy1 = Birinci moda ait eşdeğer akma yerdeğiştirmesi
(p)
1 d = En son (p)’inci itme adımı sonunda elde edilen birinci moda ait maksimum
modal yerdeğiştirme (modal yerdeğiştirme istemi)
Ry1 = Birinci moda ait Dayanım Azaltma Katsayısı
(1)
ae1 S = İtme analizinin ilk adımında birinci moda ait elastik spektral ivme
(1)
de1 S = İtme analizinin ilk adımında birinci moda ait doğrusal elastik spektral
yerdeğiştirme
Sdi1 = Birinci moda ait doğrusal elastik olmayan (nonlineer) spektral yerdeğiştirme
TB = 6.4’de tanımlanan ivme spektrumundaki karakteristik periyod
(1) T1 = Başlangıçtaki (i=1) itme adımında birinci (deprem doğrultusunda hakim)
titreşim moduna ait doğal titreşim periyodu
(1) ω1 = Başlangıçtaki (i=1) itme adımında birinci (deprem doğrultusunda hakim)
titreşim moduna ait doğal açısal frekans
ωB = 6.4’de tanımlanan ivme spektrumundaki karakteristik periyoda karşı gelen
doğal açısal frekans
7C.1. Doğrusal ve doğrusal olmayan spektral yerdeğiştirme
Doğrusal elastik olmayan (nonlineer) spektral yerdeğiştirme, di1 S , itme analizinin ilk
adımında, doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan birinci (hakim) moda ait
(1) T1 başlangıç periyoduna karşı gelen doğrusal elastik (lineer) spektral yerdeğiştirme
de1 S ’e bağlı olarak Denk.(7C.1) ile elde edilir:
di1 R1 de1 S CS = (7C.1)
Doğrusal elastik (lineer) spektral yerdeğiştirme de1 S , itme analizinin ilk adımında
birinci moda ait elastik spektral ivme ae1 S ’den hesaplanır:
ae1
de1 (1) 2
1
=
(ω )
S S (7C.2)
7C.2. Spektral Yerdeğiştirme Oranı
Denk.(7C.1)’de yer alan spektral yerdeğiştirme oranı CR1, başlangıç periyodu (1) T1 ’in
değerine (1) (1)
1 1 ( = 2 / T π ω ) bağlı olarak 7C.2.1 veya 7C.2.2’ye göre belirlenir.
7C.2.1 – (1) T1 başlangıç periyodunun, 2.4’de tanımlanan ivme spektrumundaki
karakteristik periyod TB’ye eşit veya daha uzun olması durumunda ( (1) T T 1 B ≥ veya
(1) 2 2
1 B (ω ) ≤ ω ), doğrusal elastik olmayan (nonlineer) spektral yerdeğiştirme di1 S , eşit
yerdeğiştirme kuralı uyarınca doğal periyodu yine (1) T1 olan eşlenik doğrusal elastik
sistem’e ait lineer elastik spektral yerdeğiştirme de1 S ’e eşit alınacaktır. Buna göre
Denk.(7C.1)’deki spektral yerdeğiştirme oranı:
141
CR1 = 1 (7C.3)
Şekil 7C.1’de ve onu izleyen Şekil 7C.2’de birinci (hakim) titreşim moduna ait ve
koordinatları (d1, a1) olan modal kapasite diyagramı ile koordinatları “spektral
yerdeğiştirme (Sd) – spektral ivme (Sa)” olan davranış spektrumu birarada çizilmiştir.
7C.2.2 – (1) T1 başlangıç periyodunun, 2.4’de tanımlanan ivme spektrumundaki
karakteristik periyod TB’den daha kısa olması durumunda ( (1) T T 1 B < veya (1) 2 2
1 B (ω ) > ω )
ise, Denk.(7C.1)’deki spektral yerdeğiştirme oranı CR1, ardışık yaklaşımla aşağıdaki
şekilde hesaplanacaktır:
Şekil 7C.1
(a) İtme analizi sonucunda elde edilen modal kapasite diyagramı, Şekil 7C.2(a)’da
gösterildiği üzere, yaklaşık olarak iki doğrulu (bi-lineer) bir diyagrama dönüştürülür. Bu
diyagramın başlangıç doğrusunun eğimi, itme analizinin ilk adımındaki (i=1) doğrunun
eğimi olan birinci moda ait özdeğere, (1) 2
1 (ω ) , eşit alınır ( (1) (1) T1 1 = 2 / π ω ).
(b) Ardışık yaklaşımın ilk adımında CR1 = 1 kabulü yapılarak, diğer deyişle Denk.
(7C.3) kullanılarak eşdeğer akma noktası’nın koordinatları eşit alanlar kuralı ile
belirlenir. Şekil 7C.2(a)’da görülen o
y1 a esas alınarak CR1 aşağıda şekilde tanımlanır:
(1)
y1 B 1
R1
y1
1 + ( 1) / = 1
R TT
C
R
− ≥ (7C.4)
Bu bağıntıda Ry1 birinci moda ait dayanım azaltma katsayısı’nı göstermektedir:
ae1
y1
y1
=
S R
a
(7C.5)
d1, Sd (p) dSS 1 di1 de1 = =
(1) 2
1 (ω )
Sae1
a1, Sa 2 2 ωB B =(2 / ) π T
142
(c) Denk.(7C.4)’den bulunan CR1 kullanılarak Denk.(7C.1)’e göre hesaplanan di1 S esas
alınarak eşdeğer akma noktası’nın koordinatları, Şekil 7C.2(b)’de gösterildiği üzere,
eşit alanlar kuralı ile yeniden belirlenir ve bunlara göre ay1 , Ry1 ve CR1 tekrar
hesaplanır. Ardışık iki adımda elde edilen sonuçların kabul edilebilir ölçüde birbirlerine
yaklaştıkları adımda ardışık yaklaşıma son verilir.
Şekil 7C.2
(a)
a1, Sa
Sae1
(1) 2
1 (ω )
o
y1 a
Sde Sdi1 d1, Sd
(b)
(p) Sde1 d S 1 di1 = d1, Sd
ay1
Sae1
a1, Sa
o
y1 a
(1) 2
1 (ω )
143
BİLGİLENDİRME EKİ 7D.
ARTIMSAL MOD BİRLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE İTME ANALİZİ
7D.0. Simgeler
(i)
n a = (i)’inci itme adımı sonunda n’inci moda ait modal ivme
ayn = n’inci moda ait eşdeğer akma ivmesi
CRn = n’inci moda ait spektral yerdeğiştirme oranı
(i)
n d = (i)’inci itme adımı sonunda n’inci moda ait modal yerdeğiştirme (i) F% = (i)’inci itme adımına ait birikimli spektrum ölçek katsayısı (i) M j,x = (i)’inci itme adımı sonunda, (j) plastik kesidinde x ekseni etrafında
oluşan eğilme momenti
(i) M j,x % = (i)’inci itme adımında (i) ΔF =1 % alınarak yapılan doğrusal (lineer) mod
birleştirme analizi sonucunda, (j) plastik kesidinde x ekseni etrafında
hesaplanan eğilme momenti
(i) M j,y = (i)’inci itme adımı sonunda, (j) plastik kesidinde y ekseni etrafında
oluşan eğilme momenti
(i) M j,y % = (i)’inci itme adımında (i) ΔF =1 % alınarak yapılan doğrusal (lineer) mod
birleştirme analizi sonucunda, (j) plastik kesidinde y ekseni etrafında
hesaplanan eğilme momenti
ms = Herhangi bir (s) serbestlik derecesinin kütlesi
(i) Nj = (i)’inci itme adımı sonunda, (j) plastik kesidinde oluşan eksenel kuvvet
(i) Nj
% = (i)’inci itme adımında (i) ΔF =1 % alınarak yapılan doğrusal (lineer) mod
birleştirme analizi sonucunda, (j) plastik kesidinde hesaplanan eksenel
kuvvet
Ryn = n’inci moda ait Dayanım Azaltma Katsayısı
(i)
jr = (i)’inci itme adımı sonunda, herhangi bir (j) noktasında veya kesidinde oluşan
tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet
(i)
jr% = (i)’inci itme adımında (i) ΔF =1 % alınarak yapılan doğrusal (lineer) mod
birleştirme analizi sonucunda, (j) noktasında veya kesidinde hesaplanan tipik
yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet
(1)
aen S = İtme analizinin ilk adımında n’inci moda ait doğrusal elastik spektral ivme
(1)
den S = İtme analizinin ilk adımında n’inci moda ait doğrusal elastik spektral
yerdeğiştirme
TB = 6.4’de tanımlanan ivme spektrumundaki karakteristik periyod
(1) Tn = Başlangıçtaki (i=1) itme adımında n’inci titreşim moduna ait doğal titreşim
periyodu
αjk,x = (j) plastik kesidinde x ekseni etrafındaki momentle ilgili olarak (k)’ıncı
akma düzlemini veya çizgisini tanımlayan katsayı
αjk,y = (j) plastik kesidinde y ekseni etrafındaki momentle ilgili olarak (k)’ıncı
akma düzlemini veya çizgisini tanımlayan katsayı
βjk = (j) plastik kesidindeki eksenel kuvvetle ilgili olarak (k)’ıncı akma
düzlemini veya çizgisini tanımlayan katsayı
(i)
n Δa = (i)’inci itme adımında n’inci moda ait modal ivme artımı (i)
n Δd = (i)’inci itme adımında n’inci moda ait modal yerdeğiştirme artımı (i) ΔF% = (i)’inci itme adımında artımsal spektrum ölçek katsayısı (i) Δ sn f = (i)’inci itme adımında n’inci doğal titreşim modu için sistemin herhangi bir
(s) serbestlik derecesine etkiyen deprem yükünün artımı
144
(i) Δ sn u = (i)’inci itme adımında n’inci doğal titreşim modu için sistemin herhangi bir
(s) serbestlik derecesine ait yerdeğiştirme artımı
(i) Φsn = (i)’inci itme adımında, o adımdaki plastik kesit konfigürasyonu gözönüne
alınarak belirlenen n’inci mod şeklinin (s) serbestlik derecesine ait genliği (i) Γxn = (i)’inci itme adımında, x doğrultusundaki deprem için n’inci doğal titreşim
moduna ait katkı çarpanı
ωB = 6.4’de tanımlanan ivme spektrumundaki TB karakteristik periyoduna karşı
gelen doğal açısal frekans
(i) ωn = (i)’inci itme adımında, o adımdaki plastik kesit konfigürasyonu gözönüne
alınarak belirlenen n’inci titreşim moduna ait doğal açısal frekans
(1) ωn = Başlangıçtaki (i=1) itme adımında n’inci titreşim moduna ait doğal açısal
frekans
(p) ωn = En sondaki (i=p) itme adımında n’inci titreşim moduna ait doğal açısal
frekans
7D.1. Giriş
7D.1.1 – 7.6.5’de açıklanan Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile itme analizinin
en önemli sakıncası, taşıyıcı sistemin deprem davranışının sadece birinci (deprem
doğrultusunda hakim) doğal titreşim modundaki davranıştan ibaret olduğunun
varsayılmasıdır. Bu nedenle yöntem, çok katlı olmayan ve deprem doğrultusuna göre
planda simetrik veya simetriğe yakın olan binalarla sınırlıdır. Bu koşullara uymayan
binalarda uygulanmak üzere birden fazla titreşim modunun gözönüne alındığı çok
sayıda itme analizi yöntemi önerilmiş ise de, bu yöntemlerin büyük bölümü taşıyıcı
sistemin global dayanım ve deformasyon kapasitelerinin belirlenmesi ile yetinmektedir.
Tanımlanan belirli bir depremin etkisi altında performans değerlendirmesi için gerekli
olan istem büyüklüklerini elde etmeyi amaçlayan yöntemlerin sayısı çok sınırlıdır
[1–5]∗
. Bu Bilgilendirme Eki’nde açıklanan Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ile itme
analizinde [4,5], her bir plastik kesitin oluşumunda tüm modların katkıları gözönüne
alınabilmekte; plastik dönmeler ile iç kuvvet istemleri, itme analizi dışında ek analizlere
gerek kalmaksızın, doğrudan elde edilebilmektedir.
7D.1.2 – Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ile itme analizinde, ardışık iki plastik kesit
oluşumu arasındaki her bir itme adımında “adım adım doğrusal elastik” davranış esas
alınır. Modal ölçeklendirme ile monotonik olarak arttırılan modal yerdeğiştirmeler
gözönüne alınarak, her adımda mod birleştirme kuralları’nın uygulandığı bir doğrusal
(lineer) davranış spektrumu analizi gerçekleştirilir. Bu analizin sonuçlarından
yararlanılarak, adım sonunda sistemde oluşan plastik kesit belirlenir; yerdeğiştirme,
plastik şekildeğiştirme, iç kuvvet artımları ile bunlara ait birikimli değerler ve sonuçta
deprem istemine karşı gelen maksimum değerler hesaplanır [4,5].
7D.2. Modal ölçeklendirme
7D.2.1 – Ardışık iki plastik kesit oluşumu arasındaki herhangi bir (i)’inci doğrusal itme
adımında, tipik bir n’inci doğal titreşim modu için taşıyıcı sistemin herhangi bir (s)
serbestlik derecesine ait yerdeğiştirme artımı aşağıdaki şekilde yazılabilir:
(i) (i) (i) (i) Δ sn sn xn n u d = Φ Γ Δ (7D.1)


Bu Bilgilendirme Eki’nin sonunda listelenen referansların numaralarını göstermektedir.
145
7D.2.2 – Denk.(7D.1)’de yer alan ve (i)’inci itme adımında n’inci moddaki modal
yerdeğiştirme artımı’nı temsil eden (i)
n Δd ’nin, bir önceki itme adımının sonundaki
modal yerdeğiştirmeye eklenmesi ile, (i)’inci adım sonunda birikimli (kümülatif) modal
yerdeğiştirme aşağıdaki şekilde elde edilir:
(i) (i 1) (i)
nn n dd d = + − Δ (7D.2)
Modların göreli katkılarının gözönüne alınabilmesi için birikimli modal yerdeğiştirme,
tek serbestlik dereceli sistemlere özgü eşit yerdeğiştirme kuralı’na göre, aynı modda
birinci adımdaki (i=1) elastik spektral yerdeğiştirme (1)
den S ile orantılı olarak tanımlanır:
(i) (1) (i) d SF n den = % (7D.3)
Burada (i) F% , (i)’inci itme adımında bütün modlar için sabit olduğu varsayılan birikimli
spektrum ölçek katsayısı’nı göstermektedir. Denk.(7D.2) ve Denk.(7D.3)’ün sonucu
olarak, n’inci moddaki modal yerdeğiştirme artımı aşağıdaki şekilde tanımlanır:
(i) (1) (i) Δ Δ dS F n den = % (7D.4)
Burada (i) ΔF% , yine (i)’inci adımda bütün modlar için sabit varsayılan artımsal spektrum
ölçek katsayısı’dır. Böylece her bir itme adımındaki tüm modal yerdeğiştirme artımları,
tek bir parametreye bağlı olarak ifade edilmiş olmaktadır. Artımsal ve birikimli
spektrum ölçek katsayıları arasındaki ilişki aşağıdaki şekilde yazılabilir:
(i) (i 1) (i) FF F = + 1 − %% % Δ ≤ (7D.5)
Yukarıdaki bağıntılarda yer alan ve birinci itme adımı (i=1) için tanımlanan elastik
spektral yerdeğiştirme (1)
den S , aynı adım için 2.4’e göre tanımlanan elastik spektral
ivmeden elde edilebilir:
(1)
(1) aen den (1) 2
n
=
(ω )
S S (7D.6)
7D.2.3 – Denk.(7D.3) ve Denk.(7D.4) ile verilen modal ölçeklendirme bağıntıları, yeni
bir plastik kesitin oluştuğu her bir itme adımı sürecinde elastik spektral
yerdeğiştirmenin monotonik olarak arttırılmasına karşı gelmektedir. Diğer deyişle,
spektral yerdeğiştirmeler bakımından deprem etkisi, sıfırdan başlayarak her bir itme
adımında belirli bir miktarda büyütülmüş olmaktadır.

İlk plastik kesit
adımı
Ara adım
Son adım
d, Sd
a, Sa
n=1
n=2
n=3
n=4
Şekil 7D.1
146
Denk.(7D.6)’dan yararlanılarak “spektral yerdeğiştirme (Sd) – spektral ivme (Sa)”
koordinatlarında çizilen davranış spektrumunun, sistemdeki ilk plastik kesitin oluştuğu
doğrusal elastik birinci adım sonundaki ölçeklendirilmiş durumu (1) ( 1) F% ≤ Şekil
7D.1’de gösterilmiştir. Spektrumun daha sonraki herhangi bir (i)’inci ara adım
sonundaki ölçeklendirilmiş durumu da (i) ( 1) F% ≤ aynı şekilde görülmektedir. (p)’inci
son itme adımı sonunda ise, eşit yerdeğiştirme kuralı uyarınca, elastik davranış
spektrumunun kendisine varılmaktadır (p) ( = 1). F% “Modal yerdeğiştirme (d) – modal
ivme (a)” koordinatları ile tanımlanan ve aşağıda elde edilecek olan modal kapasite
diyagramları da, gözönüne alınan tipik bir taşıyıcı sistemin ilk dört modu için, şematik
olarak Şekil 7D.1’de gösterilmiştir.

7D.3. Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi ile İtme Analizi Algoritması
Yukarıda açıklanan modal ölçeklendirme işlemi esas alınarak, artımsal mod birleştirme
yöntemi ile yapılacak itme analizinin ana adımları aşağıda özetlenmiştir:
7D.3.1 – Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi’nin pratik uygulamasında, her bir (i)’inci
itme adımında (i) ΔF = 1 % alınarak doğrusal bir Mod Birleştirme Analizi yapılır.
Analizde, bir önceki adım sonundaki eksenel kuvvetler esas alınarak, ikinci mertebe
etkileri hesaba katılabilir. Gözönüne alınacak mod sayısı, birinci itme adımındaki (i=1)
modal büyüklükler esas alınarak 2.8.3’e göre belirlenir. Bu analizde;
(a) Denk.(7D.1) ve Denk.(7D.4)’e göre tipik n’inci mod için deprem verisi olarak
birinci itme adımındaki (i=1) elastik spektral yerdeğiştirme (1)
den S gözönüne alınır. Bu
giriş bilgisi, tüm itme adımlarında değişmeksizin aynen kullanılır.
(b) Bütün yerdeğiştirme, şekildeğiştirme ve iç kuvvet büyüklüklerine modal katkıların
hesabı için 2.8.4’te belirtilen Tam Karesel Birleştirme (CQC) Kuralı kullanılır. Bu
kuralın uygulanmasında kritik sönüm oranı bütün modlarda 0.05 olarak alınır.
7D.3.2 – Ardışık iki plastik kesit oluşumu arasındaki herhangi bir (i)’inci itme adımı
sonunda, taşıyıcı sistemin herhangi bir (j) noktasında veya kesidinde oluşan herhangi bir
yerdeğiştirmeyi, plastik şekildeğiştirmeyi veya iç kuvveti temsil eden tipik büyüklük
(i)
jr , bilinmeyen olarak sadece (i)’inci adıma ait artımsal ölçek katsayısı (i) ΔF% cinsinden
aşağıdaki şekilde ifade edilir:
(i) (i 1) (i) (i)
jj j r r rF = + − Δ % % (7D.7)
Bu bağıntıya ilişkin tanımlar aşağıda verilmiştir:
(a) (i)
jr% , (i) ΔF = 1 % alınarak (i)’inci itme adımında 7D.3.1’e göre yapılan doğrusal
(lineer) mod birleştirme analizi sonucunda, (j) noktasında veya kesidinde hesaplanan
tipik bir yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvveti temsil etmektedir. Tam
Karesel Birleştirme (CQC) modal birleştirme kuralının uygulanması nedeni ile işaretler
kaybolduğundan; tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvetin en büyük
mutlak değerinin elde edildiği moddaki işaret esas alınır.
(b) (i)
jr , (i)’inci itme adımı sonunda (i) ΔF% ’in 7D.3.4’e göre hesabından sonra 7D.3.5’e
göre elde edilecek olan tipik büyüklüğü temsil etmektedir. (i 1)
jr − ise bir önceki (i–1)’inci
itme adımı sonunda elde edilmiş olan büyüklüğü göstermektedir. Bu bağlamda birinci
itme adımından (i=1) önceki sıfırıncı adım (i–1=0), itme analizinden önce yapılması
gereken düşey yük analizinden elde edilen tipik büyüklüğe karşı gelmektedir.
147
7D.3.3 – Her bir itme adımında Denk.(7D.7)’de verilen genel bağıntı, kirişlerde her bir
potansiyel plastik kesitteki eğilme momenti için, kolon ve perdelerde ise akma
yüzeyinin koordinatlarını oluşturan iç kuvvetler için özel olarak yazılır. Üç boyutlu
davranış durumunda iki eksenli eğilme ve eksenel kuvvet durumu için:
(i) (i 1) (i) (i)
j,x j,x j,x
(i) (i 1) (i) (i)
j,y j,y j,y
(i) (i 1) (i) (i)
j j j
= +
= +
= +
M M MF
M M MF
N N NFΔ
Δ
Δ
% %
% %
% %
(7D.8)
7D.3.4 – Genel olarak gözönüne alınan üç boyutlu davranış durumunda, (j) kesidinde
7.6.4.5’e göre doğrusallaştırılan akma yüzeylerinden herhangi birine karşı gelen (k)’ıncı
düzlem parçasının analitik ifadesi aşağıdaki şekilde yazılabilir:
ααβ jk,x j,x jk,y j,y jk j M MN + + = 1 (7D.9)
Denk.(7D.8)’deki büyüklüklerin Denk.(7D.9)’da yerine konulması ile (i)’nci adıma ait
artımsal ölçek katsayısı, ardışık yaklaşıma gerek kalmaksızın, hesaplanır:
(i 1) (i 1) (i 1)
(i) jk,x j,x jk,y j,y jk j
jk (i) (i) (i)
jk,x j,x jk,y j,y jk j
1
( ) =
+ +
M MN
F
M MN
− −− −α −α −β Δ
ααβ
% % %% (7D.10)
Herhangi bir (j) potansiyel plastik kesitinde, bütün (k) akma yüzeyleri (çizgileri) için
elde edilen (i)
jk ( ) ΔF% değerlerinin pozitif olanlarının en küçüğü bulunduktan sonra,
bunların da taşıyıcı sistemde hesaplanan en küçüğü, (i)’inci hesap adımı sonundaki
(i) ΔF% artımsal ölçek katsayısı olarak elde edilir. Bu değere karşı gelen (j) kesiti ise, yeni
oluşan plastik kesitin sistem içindeki yerini belirler.
7D.3.5 – (i)’inci itme adımında (i) ΔF% elde edildikten sonra;
(a) Birikimli spektrum ölçek katsayısı, (i) F% , Denk.(7D.5)’ten hesaplanır.
(b) Taşıyıcı sistemin herhangi bir (j) noktasında veya kesidinde oluşan herhangi bir
tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvet büyüklüğü, (i)
jr , Denk.
(7D.7)’ye göre elde edilir.
(c) Gözönüne alınan tüm modlara ait modal yerdeğiştirme artımları Denk.(7D.4)’ten
hesaplanır. (i)’inci itme adımının sonundaki birikimli modal yerdeğiştirmeler ise Denk.
(7D.2) veya Denk.(7D.3)’ten elde edilir.
7D.3.6 – (i)’inci adımda tüm modlara ait modal ivme artımları aşağıdaki bağıntı ile
hesaplanır:
(i) (i) 2 (i)
nnn Δ Δ a d = (ω ) (7D.11)
Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi’nin burada açıklanan formülasyonunda doğrudan
kullanılmamakla birlikte, tanım olarak n’inci modda (s) serbestlik derecesine etkiyen
modal deprem yükü artımı (i) Δ sn f , modal ivme artımı (i)
n Δa ’ye bağlı olarak aşağıda
verilmiştir:
(i) (i) (i) (i) Δ sn s sn xn n f = m a Φ Γ Δ (7D.12)
(i)’inci itme adımının sonundaki birikimli modal ivme değerleri ise aşağıdaki şekilde
elde edilir:
(i) (i 1) (i)
nn n aa a = + − Δ (7D.13)
148
7D.3.7 – Yatay eksende modal yerdeğiştirmelerin, düşey eksende ise modal ivmelerin
temsil edildiği tipik modal kapasite diyagramları Şekil 7D.1’de gösterilmiştir. Tanım
olarak, n’inci moda ait tipik kapasite diyagramında ardışık iki plastik kesit oluşumu
arasındaki doğru parçasının eğimi, Denk.(7D.11) uyarınca o adımda n’inci modun
doğal açısal frekansının karesine, (i) 2
n (ω ) , diğer deyişle n’inci özdeğere eşittir. Plastik
şekildeğiştirmelerin yaygınlaşması sonucunda, ikinci mertebe etkileri nedeni ile bazı
modların özdeğerleri, dolayısıyla ilgili modal kapasite diyagramlarının eğimleri, belirli
bir itme adımından sonra negatif değerler alabilirler. İkinci mertebe etkilerinin mod
şekillerini değiştirebileceği dikkate alınmalıdır. Modal deprem istemi üzerindeki etkileri
ise genellikle terkedilebilir düzeydedir.
7D.3.8 – Her bir itme adımının tamamlanmasından sonra, o adım sonunda oluşan
plastik kesit gözönüne alınarak sistem rijitlik matrisinde gerekli değişiklikler yapılır ve
yeni itme adımı için işlemlere başlanır. Bir veya iki eksenli eğilme ve eksenel kuvvet
etkisindeki kesitlerde plastikleşmeyi izleyen itme adımlarında 7.6.4.7 gözönüne
alınmalıdır.
7D.4. İstem Büyüklüklerinin Belirlenmesi
7D.4.1 – Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi’nde modal yerdeğiştirmeler maksimum
değerlerine bütün modlarda birlikte ulaşırlar. Her itme adımı sonunda Denk.(7D.5) ile
hesaplanan birikimli spektrum ölçek katsayısının, maksimum değer olan birim değeri
aşıp aşmadığı kontrol edilir. Aşmaması durumunda, analize yukarıda açıklandığı üzere
devam edilir. Aşması durumunda ise;
(a) Varılan itme adımı son itme adımı olarak tanımlanarak (p) üst indisi ile temsil edilir.
i = p alınarak ve (p) F = 1 % olduğu gözönüne tutularak, son adıma ait artımsal spektrum
ölçek katsayısı Denk.(7D.5)’ten hesaplanır:
(p) (p 1) F F = 1 − Δ % % − (7D.14)
(b) Ancak Denk.(7D.4) ile tanımlanan n’inci moddaki modal yerdeğiştirmenin, son
itme adımında aşağıdaki şekilde yeniden tanımlanması gereklidir:
(p) (1) (p) Δ Δ d CS F n Rn den = % (7D.15)
Herhangi bir modda 7D.4.2’ye göre CRn > 1 olması durumunda, deprem verisi olarak
7D.3.1’de (1)
den S yerine (1) C S Rn den alınır ve Mod Birleştirme Yöntemi ile tipik büyüklüğe
ait (p)
jr% değeri yeniden hesaplanır.
(c) Tipik yerdeğiştirme, plastik şekildeğiştirme veya iç kuvvetin maksimum değeri,
diğer deyişle tipik istem büyüklüğü Denk.(7D.7)’ye göre elde edilir:
(p) (p 1) (p) (p)
jj j r r rF = + − Δ % % (7D.16)
7D.4.2 – Gözönüne alınan herhangi bir n’inci moda ait spektral yerdeğiştirme oranı
CRn aşağıdaki şekilde hesaplanır:
(a) (1) T T n B > [veya (1) 2 2
n B (ω ) < ω ] koşulunun sağlanması durumunda CRn = 1 alınır.
(b) (1) T T n B < [veya (1) 2 2
n B (ω ) > ω ] olması durumunda ise CRn yaklaşık olarak aşağıdaki
şekilde belirlenebilir:
(p) 2
(p) n n (1) 2
n
(ω )
=
(ω )
λ olmak üzere;
149
(1)
yn B n (p)
Rn n
yn
(1)
yn B n (p)
Rn n (p)
n yn
1 + ( 1) / = 1 ( 0 10)
1 + ( 1) / = 1 ( 0 10) 10
.
.
R TT
C
R
R TT
C
R
− ≥ λ≤
− ≥ λ>
λ
(7D.17)
Bu bağıntıda Ryn , n’inci mod için çizilen iki doğrulu modal kapasite diyagramından
elde edilen dayanım azaltma katsayısı’nı göstermektedir:
(1)
aen yn
yn
=
S R
a
(7D.18)
İki doğrulu modal kapasite diyagramına ilişkin ardışık yaklaşım ile ilgili olarak,
Bilgilendirme Eki 7C’de 7C.2.2 ile birinci (hakim) mod için verilen yaklaşımdan
yararlanılabilir (Bkz. Şekil 7C.2).
7D.5. Özel Durumlar
7D.5.1 – Taşıyıcı sistem davranışında sadece birinci (deprem doğrultusunda hakim)
modun etkili olduğunun varsayılması durumunda, Artımsal Mod Birleştirme Yöntemi
ile ilgili olarak yukarıda yazılan tüm bağıntılar, hiçbir değişiklik yapılmaksızın, sadece
hakim mod için yazılarak kullanılabilir. Bu özel durumda itme analizi, 7.6.5.5’e göre
Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi’nde yük dağılımının her bir itme adımında
değişken olduğunun gözönüne alındığı tek modlu itme analizine indirgenmiş
olmaktadır. Modal ölçeklendirmenin söz konusu olmadığı bu çözümde, en sondaki i = p
adımı öncesindeki diğer itme analizi adımlarında elde edilen büyüklükler, seçilen
depremden bağımsızdır.
7D.5.2 – Taşıyıcı sistem davranışının doğrusal elastik olması durumunda Artımsal Mod
Birleştirme Yöntemi, doğrusal Mod Birleştirme Yöntemi’ne indirgenir. Kesitlerin akma
yüzeylerinin fiktif olarak büyütülmesi ile, hiçbir kesitte plastik şekildeğiştirme meydana
gelmeden modal yerdeğiştirme istemine ulaşılacağından, bu durumda itme analizi
sadece tek bir adımda sonuçlanacak ve Şekil 7D.1’deki modal kapasite diyagramları
birer doğru parçasından ibaret olacaktır.
7D.6. Referanslar
[1] Chopra, A.K, Goel, R.K (2002). A modal pushover analysis for estimating seismic demands for
buildings. Earthquake Engineering and Structural Dynamics; 31(3): 561-582.
[2] Goel, R.K, Chopra, A.K, (2004). Evaluation of Modal and FEMA Pushover Analyses: SAC
Buildings. Earthquake Spectra; 20(1): 225-254.
[3] Goel, R.K, Chopra, A.K, (2005). Extension of Modal Pushover Analysis to compute member forces.
Earthquake Spectra; 21(1): 125-139.
[4] Aydınoğlu, M. N. (2003). An incremental response spectrum analysis based on inelastic spectral
displacements for multi-mode seismic performance evaluation. Bulletin of Earthquake Engineering; 1(1):
3-36.
[5] Aydınoğlu, M. N. (2004). An improved pushover procedure for engineering practice: Incremental
Response Spectrum Analysis (IRSA). International Workshop on Performance-based Seismic Design:
Concepts and Implementation, edited by P. Fajfar and H. Krawinkler, Bled, Slovenia, 28 June – 1 July
2004, Pacific Earthquake Engineering Center, University of California, Berkeley, PEER Report 2004/05:
345-356
150
BİLGİLENDİRME EKİ 7E.
LİFLİ POLİMER İLE SARGILANAN KOLONLARDA DAYANIM VE
SÜNEKLİK ARTIŞININ HESABI
7E.0. Simgeler
As = Kolon donatı alanı (tek çubuk için)
b = Kesit genişliği
bw = Kiriş gövde genişliği
d = Kesitin faydalı yüksekliği
d′ = Pas payı kalınlığı
Ef = Lifli polimerin elastisite modülü
fcc = Lifli polimerle sargılanmış betonun basınç dayanımı
fcm = 7.2’ye göre tanımlanan mevcut beton basınç dayanımı
fym = 7.2’ye göre tanımlanan mevcut çelik akma dayanımı
h = Çalışan doğrultudaki kesit boyutu
fhs = Enine donatıda 0.001’lik birim uzamaya karşılık gelen gerilme
fl = Lifli polimerin sağladığı yanal basınç
Ls = Varolan bindirme boyu
n = Bindirme yapılmış donatı sayısı
nf = Tek yüzdeki LP sargı tabaka sayısı
p = Çekirdek kesiti çevresi
rc = Köşelerde yapılan yuvarlatma yarıçapı
sf = Lifli polimer şeritlerin eksenden eksene aralığı
tf = Bir tabaka lifli polimer için etkili kalınlık
Vc = Kesme kuvveti dayanımına betonun katkısı
Vf = Lifli polimerin kesme kuvveti dayanımına katkısı
Vmax = Asal basınç gerilmelerini sınırlamak için tanımlanan kesme kuvveti
Vr = Kolon veya kirişin kesme dayanımı
Vs = Kesme kuvveti dayanımına enine donatının katkısı
wf = Lifli polimer şeritinin genişliği
εcc = Sargılanmış beton basınç dayanımına karşı gelen birim kısalma
εf = Lifli polimerin etkin birim uzama limiti
εfu = Lifli polimerin kopma birim uzaması
κa = Kesit şekil etkinlik katsayısı
φ = Donatı çapı
ρf = Lifli polimerin hacımsal oranı
7E.1. Kolonların Kesme Dayanımının Arttırılması
LP ile sargılanmış kolonların ve kirişlerin kesme kuvveti dayanımı Denk.(7E.1) ile
hesaplanır.
VVVV V r c s f max = ++≤ (7E.1)
Kesme kuvveti dayanımına betonun katkısı Vc , enine donatının katkısı Vs ve asal basınç
gerilmelerini sınırlamak üzere tanımlanan Vmax değerleri TS-500 tarafindan önerilen
denklemler ile, ancak 7.2’ye göre belirlenen mevcut malzeme dayanımları kullanılarak
151
hesaplanacaktır. Kesme kuvveti dayanımına LP sargının katkısı Vf sargılamanın şeritler
halinde olması durumunda Denk.(7E.2) ile hesaplanacaktır.
ff f f f
f
f
2 ntwE d V
s
ε = (7E.2)
Denk.(7E.2)’de nf tek yüzdeki LP sargı tabaka sayısını, tf bir tabaka LP için etkili
kalınlığı, wf LP şeridinin genişliğini, Ef LP elastisite modulünü, εf LP etkin birim
uzama sınırını, d eleman faydalı yüksekliğini, sf ise LP şeritlerin, eksenden eksene
olmak üzere, aralıklarını göstermektedir (Şekil 7E.1). Sargılamanın sürekli yapılması
durumunda, wf = sf alınacaktır. Etkin birim uzama değeri Denk.(7E.3)’e göre
alınacaktır.
f
f fu
ε 0.004
ε 0.50ε

≤ (7E.3)
Denk.(7E.3)’de εfu LP kopma birim uzamasıdır. Süreksiz (şeritler halinde) LP
kullanılması durumunda LP şeritlerin aralıkları sf, f ( 4) w d + değerini geçmeyecektir.
a) Kolonlar b) Kirişler
d
Lifli
polimer
tam sargı
wf
sf
rc
Tabla
Şekil 7E.1
7E.2. Kolonların Eksenel Basınç Dayanımının Arttırılması
LP sargılama ile kolonların eksenel basınç dayanımlarının arttırılabilmesi için, kolon
kesitinin uzun boyutunun kısa boyutuna oranı ikiden fazla olmamalıdır. Kolonların
enkesitleri dikdörtgenden elipse dönüştürülerek LP’nin etkinliği arttırılabilir. Elips
kesitlerde uzun boyutun kısa boyuta oranı en fazla üç olabilir. LP ile sargılanmış bir
kolonun eksenel yük dayanımı hesaplanırken beton basınç dayanımı için fcd yerine
Denk.(7E.4) ile belirlenen fcc değeri kullanılacaktır.
fcc cm 1 cm cm = ≥ f ff f (1+2.4( / ) 1 2 ) . (7E.4)
Denk.(7E.4)’de cm f sarılmamış betonun mevcut basınç dayanımı, l f LP sargının
sağladığı yanal basınç miktarıdır. l f Denk.(7E.5)’e göre hesaplanacaktır.
l aff f
1
κρε
2 f = E (7E.5)
Denk.(7E.5)’de εf Denk.(7E.3) ile hesaplanacaktır. Bu denklemde a κ kesit şekil
etkinlik katsayısı, ρf LP hacimsel oranıdır. a κ çeşitli kesitler için Denk.(7E.6)’da
verilmiştir.
152
a
2 2
c c
1
κ
( 2) ( 2) 1
3
Dairesel kesit
b Elips kesit h
br hr Dikdörtgen kesit b h
⎧ ⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎪⎛ ⎞ ⎪ = ⎨ ⎬ ⎜ ⎟ ⎪ ⎪ ⎝ ⎠
− +− − ⎪⎩ ⎭
(7E.6)
Denk.(7E.6)’da b ve h dikdörtgen kesitler için kısa ve uzun kenar boyutları, eliptik
kesitlerde kısa ve uzun boyutlar için elipsin ilgili boyutları, rc ise dikdörtgen kesitlerde
köşelerde yapılan yuvarlatmanın yarıçapıdır (Şekil 7E.2).
a)Dairesel Kolon b) Dörtgen Kolon c) Eliptik Kolon
h
b
rc
h
b
Dolgu
beton
h
rc rc
Şekil 7E.2
7E.3. Kolonların Sünekliğinin Arttırılması
LP sargılama ile kolonların sünekliğinin arttırılabilmesi için, kolon kesitinin uzun
boyutunun kısa boyutuna oranı ikiden fazla olmamalıdır. Elips kesitlerde uzun boyutun
kısa boyuta oranı en fazla üç olabilir. LP ile sargılanmış bir kolonda sargılanmış beton
basınç dayanımına karşı gelen birim kısalma (εcc) Denk.(7E.7) ile belirlenebilir.
( ) 0 75
cc 1 cm = 0 002 1 15( ) . ε . / + f f (7E.7)
Denk.(7E.7)’de fl Denk.(7E.5) ile hesaplanacaktır. LP sargılama ile sünekliğin
arttırılabilmesi için Denk.(7E.4) ile belirtilmiş olan minimum dayanım artışı
sağlanmalıdır.
(a) Doğrusal elastik hesap yöntemleri kullanılırken herhangi bir kolonda Denk.(7E.7)
ile hesaplanan εcc değerinin 0.018 değerinden büyük olması durumunda sözkonusu
kolonun sargılanmış olduğu, aksi halde sargılanmamış olduğu kabul edilir.
(b) Doğrusal elastik olmayan hesap yöntemleri için LP ile sargılanmış kesitlerin
moment-eğrilik ilişkisi elde edilirken, LP ile sargılanmış beton için iki doğrudan
oluşacak şekilde idealleştirilmiş bir gerilme-şekildeğiştirme ilişkisi kullanılabilir. Bu
ilişkide büküm noktasında gerilme ve şekildeğiştirme değerleri fc (kapasite) ve 0.002
alınabilir. Gerilme-şekildeğiştirme ilişkinin son noktasındaki değerler Denk.(7E.4) ve
153
Denk.(7E.7) ile hesaplanır. Plastik şekildeğiştirmelerin meydana geldiği LP ile
sargılanmış betonarme taşıyıcı sistem elemanlarında, performans düzeylerine göre izin
verilen maksimum beton birim kısalma değerleri kesit göçme sınırı için Denk.(7E.7) ile
hesaplanan değere eşit, güvenlik sınırı için Denk.(7E.7) ile hesaplanan değerin %75’i,
minimum hasar sınırı için ise 0.004 alınacaktır. Bu değerler ve kesitteki donatı çeliğinin
birim uzama değerleri 7.6.9’da belirtilen üst sınırları aşamaz.
7E.4. Kolonlarda Yetersiz Bindirme Boyu İçin Sargılama
Kesit boyut oranı ikiden büyük olan veya boyuna donatıları düz yüzeyli olan kolonlar
için sargı etkisi yetersiz olacağından bindirme bölgelerinin güçlendirmesi LP sargısı ile
yapılamaz. Boyuna donatıları nervürlü olan kolonlarda bindirme boyu yetersizliğini
gidermek üzere gereken LP kalınlığı Denk.(7E.8)’e göre hesaplanır.
w k hs
f
f
500 ( ) bf f
t
E
− = (7E.8)
Denk.(7E.8)’de bw kesit genişliği, h s f enine donatıda 0.001 birim uzamaya karşılık
gelen gerilmedir. κa faktörü farklı kesitler için Denk.(7E.6)’ya göre hesaplanmalıdır.
Denk.(7E.8)’deki kf değeri Denk.(7E.9)’a göre hesaplanacaktır.
s ym
k
s 2
2
A f f
p d L
n
= ⎡ ⎤ + φ+ ′ ⎢ ⎥ ⎣ ⎦ ( )
(7E.9)
Denk.(7E.9)’da As kolon donatı alanı (tek çubuk için), fym mevcut donatı akma
dayanımı, p çekirdek kesiti çevresi, n bindirme yapılmış donatı sayısı, φ donatı çapı, d′
pas payı kalınlığı ve Ls varolan bindirme boyudur.
154
BİLGİLENDİRME EKİ 7F.
DOLGU DUVARLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN YÖNTEMLER
7F.0. Simgeler
Aduvar = Dolgu duvarının yatay kesit alanı
aduvar = Eşdeğer basınç çubuğunun genişliği (mm)
Ec = Çerçeve betonunun elastisite modülü
Edp = Prefabrike beton duvar panelinin elastisite modülü
Eduvar = Dolgu duvarının elastisite modülü
fdp = Prefabrike beton duvar panelinin basınç dayanımı
fduvar = Dolgu duvarının basınç dayanımı
fyd = Hasır donatı çeliğinin tasarım akma dayanımı
hduvar = Dolgu duvarının yüksekliği (mm)
Ik = Kolonun atalet momenti (mm4
)
kduvar = Eşdeğer basınç çubuğunun eksenel rijitliği
kt = Lifli Polimerle güçlendirilmiş duvar çekme çubuğunun eksenel rijitliği
ℓmin = Minimum ankraj çubuğu derinliği
rduvar = Dolgu duvarının köşegen uzunluğu (mm)
smax = Maksimum ankraj çubuğu aralığı
tdp = Prefabrike beton duvar panelinin kalınlığı (mm)
tduvar = Dolgu duvarının kalınlığı (mm)
Tf = Lifli Polimer ile güçlendirilmiş duvar çekme çubuğunun çekme dayanımı
tf = Lifli Polimer kalınlığı
Vduvar = Dolgu duvarının kesme kuvveti dayanımı
φmin = Minimum ankraj çubuğu çapı
λduvar = Eşdeğer basınç çubuğu katsayısı
ρsh = Perdede ve duvarda yatay gövde donatılarının perde gövdesi brüt enkesit
alanına oranı
θ = Eşdeğer basınç çubuğunun yatay ile olan açısı
τduvar = Dolgu duvarının kayma dayanımı
τdp = Prefabrike beton duvar panelinin kayma dayanımı
7F.1. Dolgu duvarlarının Güçlendirilmesi
7.10.4’e göre, bodrum hariç en fazla üç katlı binalarda uygulanmak üzere, temel
üstünden yukarıya kadar üst üste süreklilik gösteren betonarme çerçeve içindeki dolgu
duvarlarının rijitliği ve kesme dayanımı, aşağıda tanımlanan güçlendirme yöntemleri ile
arttırılabilir.
7F.2. Dolgu Duvarların Hasır Çelik Donatılı Özel Sıva ile Güçlendirilmesi
Dolgu duvarlarının rijitliği ve kesme dayanımı, duvar yüzüne uygulanan hasır çelik
donatılı, özel karışımlı sıva tabakası ile arttırılabilir.
(a) Sıva tabakasının kalınlığı en az 30 mm, hasır donatı pas payı ise en az 20 mm
olmalıdır. Özel sıva 4 hacim kum, 1 hacim çimento ve 1 hacim kireç karışımı ile
yapılacaktır. Bu karışımla yapılan sıvanın basınç dayanımı en az 5 MPa olacaktır.
(b) Güçlendirilecek duvarların köşegen uzunluğunun güçlendirme öncesi kalınlığına
oranı 30’dan küçük olmalıdır. Bu türlü uygulamalarda mevcut çerçeve içinde basınç
155
çubuğu oluşumu sağlanmalı ve çerçeveye yük aktarımı için gerekli ankrajlar
düzenlenmelidir. Bunun için uygulamanın yapılacağı duvar yüzü ile çerçeve
elemanlarının dış yüzü arasında en az 30 mm derinliğinde boşluk olmalıdır (Şekil 7F.1).
Aksi halde bu tür duvar güçlendirmesi uygulanamaz.
(c) Donatılı sıva tabakası ile çerçeve elemanları arasında kullanılacak çerçeve ankraj
çubuğunun en küçük çapı 12 mm, en az ankraj derinliği çubuk çapının on katı ve en
geniş çubuk aralığı 300 mm olmalıdır. Ayrıca donatılı sıva tabakası ile mevcut dolgu
duvarın birlikte çalışmasının sağlanması için duvar düzlemine dik yönde, her bir
metrekare duvar alanında dört adet gövde ankrajı yapılacaktır. Duvara dik yönde
yapılacak gövde ankraj çubukları dolgu duvarın harç derzleri içine gömülecek ve çubuk
çapı en az 8 mm, ankraj derinliği çubuk çapının en az on katı olacaktır. Duvar
düzlemine paralel ve dik doğrultuda yapılacak tüm ankraj çubukları açılacak deliklere
epoksi esaslı bir malzeme ile ekilecek ve uçları L şeklinde 90 derece bükülerek hasır
donatının içine geçirilecektir. Uygulama detayları Şekil 7F.1’de gösterilmektedir.
(d) Güçlendirilen dolgu duvarlarında oluşan kuvvetlerin zemine güvenle aktarılması
için gerekli olan temel düzenlemesi yapılmalıdır. Hasır çelik donatı ile güçlendirilen
duvarlar aşağıda verilen esaslara göre yapı modeline katılacaktır.
7F.2.1 – Modelleme Esasları: Hasır çelik donatı ile güçlendirilen dolgu duvarlarının
yapı modelinde temsil edilmesi için kullanılacak olan rijitlik ve dayanım özellikleri
aşağıda tanımlanmıştır. Yapı modelinde betonarme çerçeve içinde düzenlenmiş ve
köşegen uzunluğunun kalınlığına oranı 30’dan küçük olan dolgu duvarlar göz önüne
alınacaktır. Duvar yüzey alanına oranı %10’u geçmeyen boşlukların bulunduğu
duvarların yapı modeline katılmasına, boşlukların konumu köşegen basınç çubuğu
oluşumunu engellememesi koşuluyla izin verilebilir. Hasır çelik ile güçlendirilmiş
dolgu duvarları, uygulanan deprem yönünde basınç kuvveti alan eşdeğer köşegen çubuk
elemanları ile temsil edileceklerdir.
(a) Rijitlik: Eşdeğer basınç çubuğunun kalınlığı güçlendirilmiş dolgu duvarının
kalınlığına eşittir. Genişliği aduvar Denk.(7F.1)’den hesaplanacaktır.
– 0 4
duvar duvar k duvar a hr = 0 175 ( ) . . λ (7F.1)
Burada aduvar çubuk genişliği (mm) , hk kolon boyu (mm), rduvar dolgu duvarı köşegen
uzunluğudur (mm). λduvar Denk.(7F.2)’den hesaplanacaktır.
1
4
duvar duvar
duvar
c k duvar
sin2θ
4
E t
EIh
⎡ ⎤ = ⎢ ⎥ ⎣ ⎦
λ (7F.2)
Denk.(7F.2)’de Eduvar ve Ec dolgu duvarı ve çerçeve betonunun elastisite modülü, tduvar
ve hduvar güçlendirilmiş duvarının kalınlığı ve yüksekliği (mm), Ik kolonun atalet
momenti (mm4
) ve θ köşegenin yatay ile olan açısıdır. Köşegen basınç çubuk
elemanının eksenel rijitliği Denk.(7F.3) ile hesaplanacaktır.
duvar duvar duvar
duvar
duvar
atE k
r = (7F.3)
(b) Kesme Dayanımı: Hasır çelik donatı ile güçlendirilen dolgu duvarının kesme
dayanımı, köşegen çubuğun eşdeğer basınç kuvveti dayanımının yatay bileşeni olarak
kabul edilecektir. Yatay kesit alanı Aduvar, basınç dayanımı fduvar ve kayma dayanımı
156
τduvar olan güçlendirilmiş dolgu duvarının kesme kuvveti dayanımı Vduvar , Denk.(7F.4)
ile hesaplanacaktır.
duvar duvar duvar yd sh duvar duvar V A f Af = +≤ (τ ρ ) 0.22 (7F.4)
Burada fyd hasır donatının tasarım akma dayanımı, ρsh ise duvardaki yatay gövde
donatılarının duvar brüt enkesit alanına oranıdır. Hasır donatı yatay ve düşey yönlerde
aynı donatı alanına sahip olmalıdır.
7F.2.2 – Malzeme Özellikleri: Yukarıda verilen denklemlerde Eduvar , fduvar ve τduvar için
çeşitli tuğla türlerinden yapılan dolgu duvarlarında önerilen değerler aşağıda verilmiştir.
Elastisite modülünün, basınç ve kesme dayanımlarının hesaplanmasında güçlendirilmiş
duvarın kompozit kesit yapısı dikkate alınabilir.
Boşluklu fabrika tuğlası:
Eduvar = 1000 MPa; fduvar = 1.0 MPa; τduvar = 0.15 MPa (7F.5a)
Harman tuğlası:
Eduvar = 1000 MPa; fduvar = 2.0 MPa; τduvar = 0.25 MPa (7F.5b)
Gazbeton blok:
Eduvar = 1000 MPa; fduvar = 1.5 MPa; τduvar = 0.20 MPa (7F.5c)
Şekil 7F.1
φ min = 12mm
smax = 300mm
lmin = 10φ
s
l
A
A
Tuğla duvar
l
Kiriş
Sıva
Hasır Donatı
Çerçeve Ankrajı
Gövde Ankrajı
Yüzey sıvası
A-A Kesiti
157
7F.3. Dolgu Duvarlarının Lifli Polimerler ile Güçlendirilmesi
Uzunluğunun yüksekliğine oranı 0.5 ile 2 arasında olan dolgu duvarlarının rijitliği ve
kesme dayanımı, duvar yüzüne uygulanan lifli polimerler (LP) ile arttırılabilir.
(a) Bu tür uygulamalarda mevcut çerçeve içinde basınç çubuğu oluşumu sağlanmalı ve
çerçeveye yük aktarımı için gerekli ankrajlar düzenlenmelidir. Bunun için uygulamanın
yapılacağı duvar yüzü ile çerçeve elemanlarının dış yüzü arasında en az 30 mm
derinliğinde boşluk olmalıdır. Aksi halde bu tür duvar güçlendirmesi uygulanamaz.
(b) Köşegen lifli polimer şeritlerin detaylandırılması Şekil 7F.2’de gösterilmektedir.
Köşe bölgelerde yük dağılımını sağlayabilmek ve betonarme çerçeve ile LP şeritler
arasında yeterli sayıda ankraj yerleştirebilmek için şerit genişiliğinin 1,5 katından az
olmayan genişlikte kare LP levhalar kullanılacaktır. Lifli polimer uygulaması duvarın
iki tarafından yapılacak ve LP şeritler duvar kalınlığınca geçen LP bulonlar ile duvara
sabitlenecektir. LP bulonlar arasındaki mesafe 600 mm’den fazla, bulonun köşegen şerit
kenarına uzaklığı ise 150 mm’den fazla olamaz. Köşegen LP şerit ile çerçeve arasındaki
yük aktarımını sağlamak için LP ankrajlar kullanılacaktır. LP ankrajlar LP şeritlerin
epoksi ile doyurulması ve bir silikon çubuk etrafına sarılması ile oluşturulacaktır. LP
ankrajların uçları yelpaze şekline getirilecek ve en az 4 adet ankraj köşegen LP şerit
yönünde olacak şekilde beton içinde açılan tozdan arındırılmış deliğe epoksi enjekte
edilerek yerleştirilecektir. Ankraj yapımında çubuk etrafına sarılan LP’nin genişliği 100
mm’den az olmayacaktır. Ankraj deliğinin çapı 10 mm’den, derinliği ise 150 mm’den
küçük olmayacaktır. Buna göre hazırlanan bir ankrajın çekme dayanımı olarak, 20 kN
veya silikon çubuk etrafına sarılan LP’nin çekme kapasitesinin %30’undan küçük olanı
olarak alınacaktır.

Şekil 7F.2
(c) Güçlendirilen dolgu duvarlarında oluşan kuvvetlerin zemine güvenle aktarılması için
gerekli olan temel düzenlemesi yapılmalıdır. Lifli polimerler ile güçlendirilen duvarlar
aşağıda verilen esaslara göre yapı modeline katılacaktır.
7F.3.1 – Modelleme Esasları: Lifli polimerler ile güçlendirilmiş dolgu duvarları yapı
modelinde köşegen basınç ve çekme çubukları çifti ile temsil edilecektir.
(a) Basınç Çubukları: Basınç çubuklarının rijitlikleri ve kesme dayanımları 7F.2.1(a) ve
(b)’ye göre hesaplanacaktır.
LP ankrajlar
LP
Bulonlar
Lifli polimer
(LP) şeritler
kiriş
Kolon
dolgu duvar
wf
tuğla
sıva
158
(b) Çekme Çubukları: Çekme çubuğunun çekme dayanımı Tf Denk.(7F.6) ile
hesaplanacaktır.
f f ff T Ewt = 0 003 . (7F.6)
Çekme çubuğunun kesme dayanımı, çekme dayanımının yatay bileşeni olarak kabul
edilecektir. Çekme çubuğunun eksenel rijitliği, Denk.(7F.7) ile hesaplanacaktır.
ff f
t
duvar
wtE k
r = (7F.7)
Bu denklemlerde Ef , wf ve tf sırasıyla lifli polimer şeritin elastisite modülü, genişliği
ve kalınlığı, rduvar dolgu duvar köşegen uzunluğudur. wf değeri Denk.(7F.1) ile
hesaplanan genişlikten daha büyük alınamaz.
7F.4. Dolgu Duvarların Prefabrike Beton Paneller ile Güçlendirilmesi
Dolgu duvarlarının kesme dayanımı ve rijitliği, öndökümlü beton panel elemanlar
kullanılarak arttırılabilir. Bu tür güçlendirme, uzunluğunun yüksekliğine oranı 0.5 ile 2
arasında değişen duvarlara uygulanmalıdır.
(a) Öndökümlü paneller mutlaka çerçevenin içinde kalacak şekilde yerleştirilecek,
dışmerkezli olarak yerleştirilmeyecektir. Bu türlü uygulamalarda mevcut çerçeve içinde
basınç çubuğu oluşumu sağlanmalı ve çerçeveye yük aktarımı için gerekli ankrajlar
düzenlenmelidir. Bunun için uygulamanın yapılacağı duvar yüzü ile çerçeve elemanları
dış yüzü arasında en az panel kalınlığına eşit derinlikte boşluk olmalıdır (Şekil 7F.3).
Aksi halde bu tür duvar güçlendirmesi uygulanamaz.
(b) Prefabrike beton paneller ile güçlendirilecek duvarların köşegen uzunluğunun
güçlendirme öncesi kalınlığına oranı 30’dan küçük olmalıdır. Öndökümlü panel betonu
basınç dayanımı minimum 40 MPa olacaktır. Büzülme çatlaklarını ve taşıma sırasında
oluşabilecek çatlakları en aza indirmek için panel ortasına tek düzlemde hasır donatı
konacaktır. Hasır donatı oranı her iki doğrultuda 0.001’in altında olmayacaktır. Panelin
minimum kalınlığı 40 mm ve maksimum kalınlığı 60 mm olacaktır. Paneller duvara
epoksi esaslı bir yapıştırıcıyla tutturulacaktır. Yapıştırıcı, panel elemanları birbirine
yapıştırmak için elemanların arasına da uygulanacaktır. Kullanılacak epoksi esaslı
yapıştırıcının betona yapışma dayanımı en az 2.5 MPa olacaktır. Öndökümlü paneller
ile çerçeve elemanları arasında kullanılacak en küçük ankraj çubuğu çapı 12 mm, en az
ankraj derinliği çubuk çapının on katı olacaktır. Ankrajlar panellerin çerçeveye değen
her köşesinde yapılmalı ve epoksi esaslı bir yapıştırıcıyla çerçeveye tutturulacaktır.
Panellerin ankraja değecek kenarları, ankraj çubuğuna yer açacak şekilde dişli imal
edilmelidir (Şekil 7F.3).
(c) Prefabrike beton paneller, iki kişinin rahatlıkla taşıyıp uygulayabileceği ağırlık
sınırları içinde kaldığı sürece kare veya kareye yakın dikdörtgen şeklinde olabildiği gibi
kat yüksekliği boyunca yer alan şeritler halinde de üretilebilir. Güçlendirilen dolgu
duvarlarda oluşan kuvvetlerin zemine güvenle aktarılması için gerekli olan temel
düzenlemesi yapılmalıdır. Prefabrike beton paneller ile güçlendirilen duvarlar aşağıda
verilen esaslara göre yapı modeline katılacaktır.
7F.4.1 – Modelleme Esasları: Yapı modelinde betonarme çerçeve içinde düzenlenmiş
ve köşegen uzunluğunun güçlendirme öncesi kalınlığına oranı 30’dan küçük olan dolgu
duvarlar göz önüne alınacaktır. Prefabrike beton paneller ile güçlendirilmiş dolgu
159
duvarlar uygulanan deprem yönünde basınç kuvveti alan eşdeğer köşegen çubuk
elemanları ile temsil edileceklerdir.
Şekil 7F.3
(a) Rijitlik: Eşdeğer basınç çubuğunun rijitliği 7F.2.1(a)’ya göre hesaplanacaktır.
Denk.(7F.3)’de Eduvar ve tduvar yerine, sırasıyla prefabrike beton panelin elastisite
modülü Edp ve kalınlığı tdp alınmalıdır. Mevcut dolgu duvar hesaba katılmayacaktır.
(b) Kesme Dayanımı: Prefabrike beton paneller ile güçlendirilen dolgu duvarının kesme
dayanımı, köşegen çubuğun eşdeğer basınç kuvveti dayanımının yatay bileşeni olarak
kabul edilecektir. Güçlendirilmiş dolgu duvarının kesme dayanımının hesabında, panel
elemanlarının içerisine konan donatı göz önüne alınmayacaktır. Ayrıca, mevcut dolgu
duvarı da kesme dayanımı hesabında dikkate alınmayacaktır. Panellerinin yatay kesit
alanı Adp, basınç dayanımı fdp ve kayma dayanımı τdp olan güçlendirilmiş dolgu duvarın
kesme kuvveti dayanımı Vduvar, Denk.(7F.8) ile hesaplanacaktır.
duvar dp dp dp dp V A Af = τ ≤ 0.08 (7F.8)

Deprem Testi Yönetmeliği

Deprem Testi Yönetmeliği

Deprem Testi Yönetmeliği

Deprem Testi Yönetmeliği

Deprem Testi Yönetmeliği
Deprem Testi Yönetmeliği
Call Now ButtonHemen Ara